Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El cos-huma

1,104 views

Published on

Unitat didàctica sobre el cos humà per primer cicle

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El cos-huma

  1. 1. Aula amb PDI i altres recursos digitals: EL COS HUMÀUnitat Didàctica: EL COS HUMÀAutoria: Roger Moreno Farré (rmoren22@xtec.cat)Tema: El cos humàParaules clau: cos, humà, educació, primària, esquelet, ossos, músculs,sentits, òrgans, sistemes, etc.Àrea: Coneixement del MediNivell: 2n dEducació PrimàriaTemporització: 1r Trimestre (6 sessions)Objectius didàctics Continguts Criteris davaluació1. Diferenciar els diferents aparells del coshumà i la seva funció des de la diversitat.2. Identificar els sentits, lesquelet i elssistemes respiratori i digestiu.3. Seleccionar la informació dun cartell quecombina textos i imatges.4. Escoltar i respectar les intervencions delsaltres.5. Llegir un text i comprendre la informacióque conté.6. Descobrir el nom de les parts del cos i elssistemes que conté a partir de les activitatsrealitzades amb imatges.7. Identificar les responsabilitats de lespersones en relació amb el cos i la sevacura, i reflexionar-hi.8. Reconèixer el canvi, la mesura i el volum enlobservació.• Creació dhipòtesis, conclusions i rectificació.• Elements de transformació que afecten a la vidaquotidiana en relació amb el cos humà i la sevahigiene.• Coneixement de la diversitat en relació amb lesminusvalies en el desenvolupament psicomotriui de privació dels sentits.• Interpretació correcta dels canvis en el coshumà.• Interpretació de les proporcions i longituds deles parts del cos.• Avaluació de la pròpia actitud envers elscompanys.• Conèixer les diferents parts dels cos i lesseves funcions.• Descriure un esquema corporal a partir deles seves parts.• Aplicar els fonaments del mètode científicrecollint, analitzant i treient conclusions apartir duns resultats.• Reconèixer les aportacions personals i lesdels altres.• Observar una seriació gràfica i saber-laidentificar i descriure.• Reflectir els resultats duna enquesta enuna taula de doble entrada.• Valorar la diversitat dactivitats associadesa la imatge, el so i el moviment.Avaluació a partir de la observació directaindividualitzada i de les aportacions i treballsrealitzats (av. Inicial, Formativa i Final).
  2. 2. Aula amb PDI i altres recursos digitals: EL COS HUMÀCompetències Bàsiques Metodologia Orientacions DidàctiquesRelació de les competències bàsiques ambels objectius didàctics:• Competència social i ciutadana (1)• Coneixement i interacció amb el món físic(2)• Tractament de la informació i competènciadigital (3)• Competència en comunicació lingüística (4)• Competència per aprendre a aprendre (5)• Competència cultural i artística (6)• Autonomia i iniciativa personal (7)• Competència matemàtica (8)• Tècnica de treball cooperatiu: 1, 2, 4Lalumnat comença de manera individual arealitzar lactivitat. Després es contrasta perparelles de manera que hi hagi un resultatconjunt, i daquí al grup de taula de quatre,també amb un sol resultat.• Estratègia de treball cooperatiu: xiuxiu, portaveu, secretari, temps.Cada membre del grup té una funció durantel procés de lactivitat. Xiu-xiu controla elvolum, portaveu sadreça en nom del grup,secretari regula les intervencions i tempscontrola el temps dedicat a lactivitat enconcret (10-15).✔ Aquesta programació és una orientació pera lactivitat docent. Cal aproximar-shi ambllibertat i ajustar-se al ritme i als objectiusfixats a mesura que sobserven canvis en eldesenvolupament de lalumnat.✔ És important utilitzar les TAC, i tenir-hi lacompetència necessària perquè els alumneshi realitzin les activitats amb facilitat ieficàcia.Seqüenciació dActivitatsLes activitats seqüenciades per sessions estroben relacionades amb els objectius i ambla metodologia.S.1- Pluja didees sobre el funcionament delnostre cos. Obrim larxiu El cos humà desmart notebook:S.3- Accés als enllaços (directament alapartat Recursos) en petit grup:- aparells del cos humà (ed.Text-La galera)- esquelet del cos (edu365)- parts del cos (aulanet)- sistema digestiu (supersaber)- sistema respiratori (aula365)- el cos humà (wikisaber)S.5- Fitxa 3. Lesquelet. El sistemarespiratori.Fitxa 4. El sistema circulatori. El sistemadigestiu.S.6- Dibuix-esquema per grups del coshumà. Consensuar el contingut del dibuix ide les aportacions.
  3. 3. Aula amb PDI i altres recursos digitals: EL COS HUMÀDisecció suna granota i observació delsòrgans interns (froguts, en anglès).The human body, òrgans i esquelets (clickscience, en anglès).Diversos esquemes desquelet en éssersvius, semblances i diferències (e-gadgetfactory, en anglès).Esquelet humà i principals característiques.Òrgans interns de manera interactiva(smart tecnologies, en anglès).S.2- Sistema respiratori. Joc de lareanimació (smart tecnologies, en anglès).Sistema respiratori (smart tecnologies).S.4- Fitxa 1. El cos humà, els sentits i partsdel cap. Importància de la invidència i deles diferències físiques i intel.lectuals (at.diversitat).Fitxa 2. Utilitats de les diferents parts delcos. Els sentits. El tacte i les extremitats.IndividualGrup de 4Gran grupExplicació davant del grup de les principalsparts i del seu funcionament.Realització conjunta dun dibuix de grupsobre la última pàgina de larxiu smartnotebook El cos humà.Els alumnes intervenen directament a la PDI i ales activitats interactives.El mestre intervé el menor temps possible iorienta i guia en les conclusions i en lesmetodologies.Latenció a la diversitat és contemplada des detotes les individualitats i dificultats que puguinsorgir i no només des dels alumnes amb nese.Recursos Requisits Tecnològics Educació Inclusiva• Identificació fàcil i entenedora del cos.• Interacció a partir de la manipulaciódimatges en moviment.• Exposició del funcionament del cos.• Lesquelet de manera lúdica i clara.• El sistema digestiu de manera lúdica.• El sistema respiratori molt visual.• El cos humà molt complet amb animacions iexplicacions.• Programari Smart notebook (o versió enlínia), Adobe (pdf i flash) i Java per alelaboració i realització de lactivitat.• Pissarra digital interactiva i projector.• 6 ordinadors amb accés a internet en grupsde 4.• Ordinador portàtil o fix amb el programarismart notebook per a la visualitzaciódimatges i la realització de lactivitat.✔ Cal acondicionar el volum de la projecció ila mida de les imatges amb les necessitatsde visió i del procés lectoescriptor delalumnat.✔ Adaptar el ritme de lexplicació a lesnecessitats individuals de lalumnat.✔ Adaptar els recursos en la inclusió digital,davant les necessitats individuals delsalumnes amb nese.

×