Setitik nila

8,267 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Setitik nila

 1. 1. SETITIK NILAHIMPUNAN CONTOH KES-KESTATATERTIBBahagian PerkhidmatanJabatan Perkhidmatan Awam2009
 2. 2. SETITIK NILA : HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBSetitik Nila : Himpunan Contoh Kes-Kes TatatertibCetakan Pertama Oktober 2009© Hak Cipta Bahagian PerkhidmatanJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia 2009Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang,disimpan dalam sistem dapat kembali atau disiarkan dalam apa-apa jua cara sama adasecara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izinbertulis daripada Pengarah Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan AwamMalaysia.Sebarang keterangan lanjut, sila hubungi;Sektor Pembangunan Dasar Tatatertib dan KeutuhanBahagian PerkhidmatanJabatan Perkhidmatan AwamAras 6, Blok C2, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62510 PutrajayaTel : 03-8885 3000Faks : 03-8881 1370www.jpa.gov.my
 3. 3. iSekapur SirihKetua Setiausaha NegaraAssalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,Bersyukur saya ke hadhrat Ilahi kerana dengan limpahkurniaNya dan ucapan tahniah di atas usaha menerbitkanBuku ‘Setitik Nila: Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib’.Pembentukan sebuah perkhidmatan awam berintegritimerupakan salah satu tanggungjawab dan amanah besaryang perlu dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib.Dalam menjalankan fungsi dan kuasa yang diperuntukkan,setiap anggota Lembaga Tatatertib, urus setia Lembaga danKetua Jabatan perlu mempunyai kefahaman yang mencukupiberhubung peruntukan Undang-Undang, Dasar danPeraturan-Peraturan tatatertib yang berkuatkuasa.Pengetahuan mengenai peruntukan undang-undangberkaitan, perlu dihayati agar pengurusan tatatertib dapatdilaksanakan dengan berkesan dan memenuhi kehendakserta semangat perundangan yang berteraskan prinsipkeadilan.Langkah Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia yangmeneruskan usaha menerbitkan buku ‘Setitik Nila:Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib’ diharapkan dapatmemberi panduan kepada semua yang terlibat dalampengurusan kes tatatertib di agensi masing-masing agarmematuhi prosedur yang digariskan dalam peraturan.Tindakan tatatertib yang efektif, cepat dan tepat diyakinimampu memberikan tauladan dan pengajaran kepadapegawai-pegawai agar tidak mengulangi kesalahan yangsama.Selamat membaca.TAN SRI MOHD SIDEK BIN HAJI HASSAN
 4. 4. iiSeulas PinangKetua Pengarah Perkhidmatan AwamMalaysiaAssalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukurankepada Allah S.W.T kerana dengan inayat dan riayahnya,maka Buku ‘Setitik Nila : Himpunan Contoh Kes-KesTatatertib’ dapat diterbitkan.Buku ‘Setitik Nila : Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib’merupakan kelangsungan daripada Buku Contoh Kes-KesTatatertib yang telah diterbitkan sebelum ini. Penerbitanbuku ini bertujuan untuk memastikan tindakan tatatertibterhadap pegawai awam dapat dilaksanakan dengan lebihkemas dan berkesan serta mematuhi prinsip, prosedur danperaturan yang digariskan. Ini penting kerana jika sesuatutindakan tatatertib diambil tanpa menggunakan proseduryang tepat sebagaimana yang diperuntukkan di bawahundang-undang, ia berkemungkinan akan dicabar diMahkamah yang akhirnya boleh membawa kerugian kepadapihak Kerajaan.Buku ini menghimpunkan contoh-contoh kes tatatertib,surcaj dan penamatan demi kepentingan awam. Selain itu iaturut memuatkan contoh-contoh penyediaan dokumen didalam prosedur kes tatatertib biasa bermula daripada KertasPenentuan Pengerusi Lembaga Tatatertib sehingga suratpemberitahuan keputusan Lembaga Tatatertib.Akhir sekali saya berharap agar buku ini dapat dimanfaatkanbagi memantapkan pengurusan tatatertib perkhidmatanawam.TAN SRI ISMAIL ADAM
 5. 5. iiiK A N D U N G A NSekapur Sirih iSeulas Pinang iiKandungan iiiSenarai Lampiran viBAHAGIAN IPENGENALAN 1BAHAGIAN IIKES - KES TATATERTIB1 Tidak Hadir Bertugas Dan Tidak Mengetik Kad PerakamWaktu82 Tidak Mengetik Perakam Waktu 223 Tidak Hadir Bertugas Dan Memalsukan Sijil Sakit 284 Memalsukan Sijil Sakit 345 Memalsukan Tandatangan Pada Sijil Sakit 426 Datang Lewat Tanpa Alasan Yang Munasabah 477 Tidak Mengikuti Kursus Pengajian Yang Ditetapkan 568 Membeli Kereta Daripada Syarikat Yang MempunyaiHubungan Rasmi629 Menyalahgunakan Atau Menggunakan Kedudukan Awam 7810 Menyalahgunakan Wang PIBG 9311 Penerimaan Hadiah / Sumbangan 9712 Meniru Tandatangan Pegawai Atasan 11413 Meminda Laporan Markah Prestasi 11814 Mengemukakan Tuntutan Palsu 12415 Menerima Wang Rasuah 131
 6. 6. iv16 Gagal Mematuhi Arahan Pertukaran 14717 Lawatan Persendirian Ke Luar Negara Tanpa Kebenaran 15318 Kecuaian Menyebabkan Banduan Melarikan Diri 15719 Gagal Mematuhi Memo Pengarah Jabatan 16520 Memecah Kecilkan Nilai Perolehan 17221 Melanggar Arahan Perbendaharaan / Tidak MematuhiPeraturan Kewangan17922 Gangguan Seksual 20823 Menjalin Hubungan Dengan Wanita Yang Telah Berkahwin 22324 Disabitkan Kesalahan Jenayah Khalwat Oleh MahkamahSyariah22825 Kes Sabitan Jenayah (Rasuah) 23126 Penyalahgunaan Dadah 23427 Membawa Barang Larangan 24028 Melakukan Kekasaran Terhadap Pesakit 246BAHAGIAN IIIKES-KES SURCAJ29 Kehilangan Wang Kutipan Hasil 25230 Kehilangan Komputer Riba 258BAHAGIAN IVKES-KES PENAMATAN PERKHIDMATAN DEMIKEPENTINGAN AWAM31 Terlibat Dengan Kegiatan Yang MemudaratkanKeselamatan Negara264
 7. 7. v32 Menagih Dadah 26633 Memalsukan Kad Pengenalan Dan Sijil Kelahiran 26834 Terlibat Dengan Sindiket Menguruskan Perkahwinan 27035 Memiliki Dadah Berbahaya 27236 Pesakit Mental 27437 Mencabul Kehormatan 276LAMPIRAN 279JAWATANKUASA BUKU SETITIK NILA 304PENGHARGAAN 305
 8. 8. viS E N A R A I L A M P I R A NBil Lampiran Tajuk LampiranLampiran A Kertas Untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga TatatertibLampiran B Borang Penentuan Oleh Pengerusi Lembaga Tatatertib DiBawah Peraturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan Dan Tatatertib) 1993Lampiran C Keputusan Pengerusi Lembaga Tatatertib MenentukanWujud Suatu Kesalahan TatatertibLampiran D Kertas Untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga TatatertibBagi Menentukan Wujud / Tidak Kes Prima FacieLampiran E Keputusan Pengerusi Lembaga Tatatertib MenentukanWujud / Tidak Kes Prima FacieLampiran F Surat Pertuduhan (Tindakan Tatatertib Bukan DenganTujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat)Lampiran G Surat Pertuduhan (Tindakan Tatatertib Dengan TujuanBuang Kerja Atau Turun Pangkat)Lampiran H Kertas Untuk Pertimbangan Lembaga TatatertibLampiran I Surat Keputusan Lembaga Tatatertib (Tindakan TatatertibBukan Dengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat)Lampiran J Surat Keputusan Lembaga Tatatertib (Tindakan TatatertibDengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat)
 9. 9. PENGENALAN1TATATERTIBSURCAJPENAMATANBAHAGIAN IPENGENALAN1. PENDAHULUAN1.1 Kawalan tatatertib merupakan salah satu daripada elemen dalampengurusan sumber manusia yang penting. Matlamat kawalan tatatertibadalah bagi membentuk sikap yang positif dan mencegah diri daripadaberlakunya penyelewengan kerana matlamat akhir adalah untukmembangunkan pegawai awam yang berkualiti, berintegriti danbermotivasi. Pihak Berkuasa Tatatertib harus menyedari hakikat ini danbertanggungjawab menguruskan tindakan tatatertib dengan adil danberkesan. Sekiranya hukuman yang dikenakan terlalu berat dan tidaksetimpal dengan kesalahan pegawai awam (kecuali buang kerja) ini akanmenjatuhkan motivasi pegawai berkenaan dan jika hukuman terlaluringan, tindakan tatatertib itu tidak berkesan dan tidak menjadi pengajarankepada pegawai dan pegawai lain.1.2 Sebagai memberi panduan dalam pengurusan tatatertib, Buku Setitik Nila :Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib ini telah diterbitkan. Buku inimengandungi contoh kes-kes yang berlaku di peringkat Kementerian/Jabatan.
 10. 10. 2SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB2. OBJEKTIF2.1 Objektif Buku Setitik Nila : Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib iniditerbitkan ialah:2.1.1 mengenal pasti isu-isu pelanggaran tatatertib;2.1.2 memberi contoh pertuduhan;2.1.3 memberi contoh asas-asas pertimbangan dalam memutuskanhukuman tatatertib; dan2.1.4 memberi contoh hukuman-hukuman tatatertib yang dikenakan keatas sesuatu kes tatatertib.3. ISU DALAM PENGURUSAN TATATERTIB3.1 Isu-isu yang dikenal pasti dalam pengurusan tatatertib adalah sepertiberikut:3.1.1 Laporan Tidak Jelas / Tidak Lengkap(a) laporan tidak mengandungi maklumat yang jelas berhubungsesuatu pelanggaran tatatertib yang dikatakan telah dilakukanoleh seseorang pegawai;
 11. 11. PENGENALAN3TATATERTIBSURCAJPENAMATAN(b) laporan tentang sesuatu pelanggaran tatatertib tidakmenyatakan secara jelas dan spesifik salah laku yangdilakukan oleh seseorang pegawai dan peraturan yangdilanggar berkaitan dengan kesalahan tersebut; dan(c) laporan pelanggaran tatatertib tidak disertakan bukti ataudokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggarantatatertib tersebut.3.1.2 Kelewatan Dalam Penyediaan Laporan Pelanggaran Tatatertib(a) kelewatan menyediakan laporan mengenai pelanggarantatatertib akan menyebabkan keberkesanan tindakan tatatertibterjejas; dan(b) terdapat Ketua Jabatan yang mencari kesalahan-kesalahanlampau yang telah dilakukan sebelum ini di sampingpertuduhan yang dibawa, semata-mata untuk menyediakanjustifikasi dengan tujuan mengambil tindakan tatatertibterhadap pegawai yang berkenaan atau memberatkanhukuman.3.1.3 Kurang Kefahaman Terhadap Prosedur Tatatertib(a) Kurang memahami prosedur tatatertib yang berkenaan.Sebagai contoh:(i) surat pertuduhan dikemukakan kepada pegawai yangdisabitkan di atas kesalahan jenayah sedangkantindakan tersebut tidak perlu dilaksanakan; atau(ii) kegagalan mematuhi prosedur dalam membuatpenentuan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah
 12. 12. 4SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBperaturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993].3.1.4 Ulasan Ketua Jabatan Terhadap Representasi Pegawai(a) Ketua-Ketua Jabatan memberi ulasan ke atas perkara-perkarayang tiada kaitan dengan pertuduhan.3.1.5 Kelemahan Dalam Penyediaan Pertuduhan Dan SuratPertuduhan(a) pertuduhan terlalu umum;(b) salah merujuk kepada peraturan/ perundangan yang berkaitandengan pertuduhan;(c) tajuk surat pertuduhan tidak jelas sama ada ‘tindakantatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat atautindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerja atauturun pangkat’;(d) tidak menyatakan tempoh dua puluh satu (21) hari untukpegawai mengemukakan representasi terhadap pertuduhan;dan(e) surat pertuduhan ditandatangani oleh Ketua Jabatan atauurus setia.
 13. 13. PENGENALAN5TATATERTIBSURCAJPENAMATAN3.1.6 Kelewatan Mengurus Tindakan Tatatertib(a) terdapat kelewatan dalam pengurusan kes tatatertib olehKementerian/ Jabatan. Sebagai contoh, pengurusan kesmengambil masa sehingga 2 atau 3 tahun untuk diselesaikan.3.1.7 Keanggotaan Pihak Berkuasa Tatatertib Tidak Teratur(a) struktur keanggotaan Pihak Berkuasa Tatatertib diKementerian/ Jabatan tidak teratur seperti mana yangditetapkan dalam Jadual, Peraturan-Peraturan LembagaTatatertib Perkhidmatan Awam 1993, [P.U.(A)396/1993].Sebagai contoh, pegawai yang menanggung kerja KetuaJabatan bertindak sebagai Pengerusi Pihak BerkuasaTatatertib tanpa terlebih dahulu mendapat kebenarandaripada Ketua Setiausaha Negara seperti mana yangdikehendaki oleh peraturan 2, P.U.(A) 396/1993 dan PekelilingPerkhidmatan Bil. 7 Tahun 1995.4. PENGGUNAAN BUKU INI4.1 Buku Setitik Nila : Himpunan Contoh Kes-Kes Tatatertib iniditerbitkan untuk menjadi panduan kepada mereka yang terlibat didalam pengurusan tatatertib di peringkat Kementerian/ Jabatankhasnya kepada Pengerusi, Anggota dan Urus Setia PihakBerkuasa Tatatertib yang berkenaan.4.2 Memandangkan buku ini hanya sebagai panduan, mereka yangterlibat dalam pengurusan tatatertib adalah tidak terikat dengancontoh-contoh yang diberikan. Ini kerana setiap kes mempunyai
 14. 14. 6SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBlatar belakang yang tersendiri dan mestilah ditimbangkanberdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kes itu sahaja. Meritsesuatu kes itu mestilah menjadi asas kepada keputusan PihakBerkuasa Tatatertib.4.3 Dari segi hukuman, tiada garis panduan yang diberikan kepadaPihak Berkuasa Tatatertib untuk mengenakan mana-mana hukumanbagi mana-mana kesalahan. Pihak Berkuasa Tatatertib diberi budibicara seluas-luasnya dalam menjatuhkan hukuman. PihakBerkuasa Tatatertib boleh mengenakan mana-mana satu atauapa-apa kombinasi dua atau lebih daripada hukuman-hukumandi bawah peraturan 38, P.U.(A)395/1993 seperti berikut:(a) Amaran;(b) Denda;(c) Lucut hak emolumen;(d) Tangguh pergerakan gaji;(e) Turun gaji;(f) Turun pangkat;(g) Buang kerja.4.4 Tiap-tiap Kementerian / Jabatan mempunyai objektif dan peranantersendiri. Dalam mengenakan sesuatu hukuman Pihak BerkuasaTatatertib harus melihat kepada kesan kesalahan tersebut kepadaKementerian / Jabatan berkenaan.5. UMUMContoh-contoh kes dalam buku ini tidak ada kena-mengena dengan mana-mana pihak. Jika ada kes-kes yang berkaitan ia adalah secara kebetulansahaja.
 15. 15. 8PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANBAHAGIAN IITIDAK HADIR BERTUGAS DANTIDAK MENGETIK KAD PERAKAM WAKTU1. KESEncik MBA adalah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yangbertugas di Sekolah Menengah XYZ. Pegawai telah dilaporkan tidak hadirbertugas secara berselang seli dalam tahun 2003 iaitu pada tarikh 25 Mac2003 hingga 28 Mac 2003 dan 1 April 2003 hingga 31 Disember 2003 dantidak mengetik kad perakam waktu masuk atau keluar pejabat pada tarikh-tarikh tertentu dalam tahun tersebut sebanyak 22 kali. Urus setia telahmenyemak rekod perkhidmatan pegawai, mendapati pegawai pernahmemohon dan diluluskan Cuti Tanpa Gaji untuk urusan persendirianselama 31 hari bagi urusan lain. Ini bermakna pegawai mengetahuiadanya kemudahan Cuti Tanpa Gaji untuk urusan persendirian di dalamperkhidmatan tetapi pegawai telah memilih untuk tidak hadir bertugas.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2) (PihakBerkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selainCONTOH 1
 16. 16. 9SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBbuang kerja atau turun pangkat) setelah menimbang pelanggaran tatatertibyang dilakukan pegawai dan memutuskan bahawa pelanggaran tatatertibtersebut adalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman dengan tujuanbuang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 37, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Oleh yang demikian, kes pegawai telah dikemukakan kepada SuruhanjayaPerkhidmatan Pelajaran selaku Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaanuntuk tindakan selanjutnya.3. WUJUD / TIDAK WUJUD KES PRIMA FACIEPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Pihak BerkuasaTatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerjaatau turun pangkat) selepas menimbang kes ini di bawah peraturan 37(2),Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993berpuas hati wujud kes prima facie ke atas pegawai.4. PERTUDUHANPegawai dihadapkan dengan 2 pertuduhan iaitu :Pertuduhan 1Bahawa tuan, Encik MBA (KP:000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG41, Sekolah Menengah XYZ, Daerah Q,Negeri SA telah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa mendapatkebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah padatarikh 25 Mac 2003 hingga 28 Mac 2003 dan 1 April 2003 hingga 31Disember 2003.
 17. 17. 10PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANPerbuatan tersebut membolehkan tuan dikenakan tindakan tatatertibselaras dengan peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993] dan ditafsirkan sebagaitidak bertanggungjawab iaitu melanggar peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti berikut:-“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”Pertuduhan 2Bahawa tuan, Encik MBA (KP: 000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG41, Sekolah Menengah XYZ, Daerah Q,Negeri SA telah tidak mengetik Kad Perakam Waktu semasa datang kepejabat pada tarikh-tarikh seperti berikut:Bil. Bulan / TahunTarikh Tidak MengetikKad Perakam WaktuBilanganHari1. Januari 2003 3, 7, 10 hingga 13, 17 hingga20, 26, 27 dan 31162. Februari 2003 1 hingga 4, 14 dan 15 6Jumlah 22Perbuatan tuan itu telah melanggar arahan Surat Pekeliling Am Bil. 11Tahun 1981 - Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu Di Pejabat-Pejabat Kerajaan dan berkelakuan yang boleh diertikan sebagai tidakbertanggungjawab dan ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apacara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintahiaitu melanggar tatakelakuan di bawah peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i),Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yangmenyatakan seperti berikut:“4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab;
 18. 18. 11SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 37(2)(b), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) mengalami pelbagai masalah yang terlalu berat untuk ditanggungoleh pegawai dalam keluarga di mana isteri pegawai telahkeguguran anak sebanyak dua kali;(b) mengalami tekanan perasaan dengan masalah kewangan yangserius dan diburu oleh pelbagai pihak kerana hutang;(c) ketiadaan kenderaan untuk pergi ke tempat kerja. Tindakan gagalmengetik kad perakam dan datang lambat untuk bertugas keranapegawai terpaksa menumpang kereta kawan-kawan atau berjalankaki. Oleh itu, pegawai mengalami sindrom „rendah diri‟,kemurungan dan malu berjumpa dengan rakan-rakan sejawat yanglain. Pegawai sering menyendiri di kelas dan hanya keluar darikawasan sekolah pada jam 6 petang dengan berjalan kaki; dan(d) menyesal di atas segala kelakuan tidak wajar yang telah dilakukandan merayu agar tidak dikenakan tindakan buang kerja keranahanya pegawai harapan keluarga dan kedua ibu bapa. Pegawaiberjanji akan memperbaiki diri agar lebih kuat bagi menghadapicabaran sebagai pendidik.
 19. 19. 12PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:(a) berdasarkan alasan-alasan yang diberikan, pegawai ini akan dapatmengubah diri seterusnya memperbaiki prestasi kerjanya dengantempat dan persekitaran bertugas yang baru;(b) pegawai juga telah berjanji di hadapan Pengetua untuk tidakmengulangi kesalahan tidak hadir bertugas serta mewujudkanmasalah-masalah lain; dan(c) Ketua Jabatan berharap agar pegawai ini diberi pertimbangan danpeluang sekali lagi sebelum tindakan tatatertib diambil.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, setelah menimbang kes pegawai,memutuskan bahawa pegawai bersalah terhadap kedua-duapertuduhan dan dikenakan hukuman tatatertib mengikut peraturan 38,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993seperti berikut :Pertuduhan 1Pegawai dikenakan hukuman ‘lucut hak emolumen’ pada hari-haripegawai tidak hadir bertugas dan ‘turun gaji’ sebanyak satupergerakan gaji bagi tempoh 12 bulan mengikut peraturan 38(c) dan38(e), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993.
 20. 20. 13SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBPertuduhan 2Pegawai dikenakan hukuman ‘amaran’ mengikut peraturan 38(a),Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai tidak menafikan pertuduhan;(b) perbuatan pegawai adalah salah kerana melanggar Surat PekelilingAm Bil. 11/1981 - Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu DiPejabat-Pejabat Kerajaan, peraturan 4(2)(g), 4(2)(i), dan 24Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993;(c) perbuatan pegawai mencemarkan imej profesion pendidikan; dan(d) pegawai boleh diberi peluang untuk memperbaiki diri selarasdengan ulasan Ketua Jabatan.1. KESEncik GGG adalah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yangbertugas di Sekolah Menengah QAQ, Daerah G, Negeri S Pegawai telahdilaporkan tidak hadir bertugas selama 2,983 hari dari 1 Ogos 1996hingga 30 Oktober 2004. Ketua jabatan pegawai telah mengeluarkan tiga(3) pucuk surat arahan kembali bertugas pada 15 Ogos 1996, 24 Mac1997 dan 6 September 1999. Surat-surat tersebut telah diakui terima olehpegawai. Melalui siasatan yang dijalankan, Pegawai mengemukakanalasan ketidakhadirannya seperti berikut:CONTOH 2
 21. 21. 14PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(a) Pengetua tidak mahu berkompromi dengan cadangan yang telahpegawai usulkan demi kebaikan sekolah;(b) kelulusan akademik, pengetahuan dan pengalaman pegawai lebihmenjurus kepada bidang teknikal dan amat bertepatan jika pegawaitidak mengajar di dalam lapangan mata pelajaran lain;(c) pegawai berpendapat pegawai tidak wajar mengajar pelajaran diluar bidang yang diceburi namun pegawai telah memberikankomitmen bagi memastikan kejayaan pelajar beliau; dan(d) pegawai pada masa itu turut dipengaruhi oleh faktor marah.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2) (PihakBerkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selainbuang kerja atau turun pangkat) setelah menimbangkan pelanggarantatatertib yang telah dilakukan oleh pegawai dan memutuskan bahawapelanggaran tatatertib tersebut adalah dari jenis yang patut dikenakanhukuman dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawahperaturan 37, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993.Oleh yang demikian, kes pegawai ini telah dikemukakan kepadaSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran selaku Pihak Berkuasa Tatatertibyang berkenaan untuk tindakan selanjutnya.3. WUJUD/TIDAK WUJUD KES PRIMA FACIEPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Pihak BerkuasaTatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerjaatau turun pangkat) selepas menimbang kes ini di bawah peraturan 37(2),
 22. 22. 15SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBPeraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993berpuas hati wujud kes prima facie.4. PERTUDUHANPegawai dihadapkan dengan 2 pertuduhan iaitu:Pertuduhan 1Bahawa tuan, Encik GGG (KP: 000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG41, bertugas di Sekolah Menengah QAQ,Daerah G, Negeri S, telah tidak hadir bertugas dari 1 Ogos 1996 hingga 30Oktober 2004.Perbuatan tersebut membolehkan tuan dikenakan tindakan tatatertibselaras dengan peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993] dan ditafsirkan sebagaitidak bertanggungjawab iaitu melanggar peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti berikut:-“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”Pertuduhan 2Bahawa tuan, Encik GGG (KP: 000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG41, bertugas di Sekolah Menengah QAQ,Daerah G, Negeri S, telah tidak hadir bertugas tanpa cuti, tanpa
 23. 23. 16PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANkebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah dari1 Ogos 1996 hingga 30 Oktober 2004. Ketua jabatan tuan telahmengeluarkan tiga (3) pucuk surat arahan kembali bertugas bertarikh 15Ogos 1996, 24 Mac 1997 dan 6 September 1999 namun, tuan telah gagalmematuhi arahan tersebut.Perbuatan tuan ini boleh diertikan sebagai ingkar perintah iaitu melanggartatakelakuan di bawah peraturan 4(2)(i), Peraturan-Peraturan yang samayang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 37(2)(b), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) tidak pernah menerima sebarang notis bagi tarikh-tarikh yangdinyatakan di dalam surat pertuduhan;(b) hak untuk mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai telahdiketepikan memandangkan pihak sekolah dan Jabatan Pelajaranhanya bertindak untuk mengambil tindakan setelah lapan (8) tahunpegawai tidak hadir bertugas; dan
 24. 24. 17SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB(c) memohon agar diberi hak untuk didengar sebagaimana peruntukan135(2) Perlembagaan Persekutuan.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:(a) notis-notis yang dimaksudkan oleh pegawai telah dihantar ke alamatpegawai dan diterima oleh wakil pegawai;(b) semenjak kembali bertugas pada 31 Oktober 2004, pegawaimemberi kerjasama dan menjalankan tugas yang diarahkan denganbaik serta menunjukkan kesungguhan dalam tugas;(c) Pengarah Pelajaran pula berpendapat kes yang dihadapkan kepadapegawai adalah kes tatatertib dan bukan kes mahkamah. Oleh yangdemikian pertuduhan yang dihadapkan jelas membuktikan pegawaidiberi hak untuk didengar; dan(d) pegawai wajar dikenakan hukuman tatatertib dengan hukumanbuang kerja memandangkan tiada tempoh dihadkan bagimenghadapkan kes tatatertib terhadap seorang pegawai awamselagi beliau masih berada dalam Perkhidmatan Awam.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Pihak Berkuasa Tatatertib yangmempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat)setelah menimbang kes pegawai, memutuskan bahawa didapati bersalahdan dikenakan hukuman ‘buang kerja’ berkuat kuasa mulai 24 Oktober2005 mengikut peraturan 38(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:
 25. 25. 18PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(a) pegawai tidak menafikan pertuduhan;(b) tempoh ketidakhadiran terlalu lama tidak dapat dimaafkan; dan(c) perbuatan pegawai melanggar Kod Etika Profesion Perguruan.1. KESPuan PTG adalah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah yangbertugas di Sekolah Menengah GTO, Daerah M, Negeri T. Pegawai telahmemohon cuti tanpa gaji bagi tempoh 1 Ogos 2000 hingga 15 April 2001untuk mengikuti suami bertugas di Vietnam dan permohonan tersebuttelah diluluskan. Pegawai sepatutnya melaporkan diri untuk bertugassemula pada 16 April 2001 tetapi pegawai tidak hadir bertugas sehingga15 Mei 2004. Kegagalan pegawai untuk memberi alamatnya di Vietnammenyebabkan pihak Sekolah Menengah GTO tidak dapat mengirim suratkepada pegawai.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2) (PihakBerkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selainbuang kerja atau turun pangkat) setelah menimbangkan pelanggarantatatertib yang telah dilakukan oleh pegawai dan memutuskan bahawapelanggaran tatatertib tersebut adalah dari jenis yang patut dikenakanhukuman dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawahperaturan 37, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993.CONTOH 3
 26. 26. 19SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBOleh yang demikian, kes pegawai ini telah dikemukakan kepadaSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran selaku Pihak Berkuasa Tatatertibyang berkenaan untuk tindakan selanjutnya.3. WUJUD/TIDAK WUJUD KES PRIMA FACIEPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Pihak BerkuasaTatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerjaatau turun pangkat) selepas menimbang kes ini di bawah peraturan 35,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993berpuas hati wujud kes prima facie.4. PERTUDUHANBahawa puan, PTG (KP: 000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG41, bertugas di Sekolah Menengah GTO,Daerah M, Negeri T didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpamendapat kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabahmulai 16 April 2001 sehingga 15 Mei 2004, sedangkan cuti tanpa gaji puantelah berakhir pada 15 April 2001.Perbuatan puan boleh disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab daningkar perintah iaitu melanggar tatakelakuan di bawah peraturan 4(2)(g)dan 4(2(i), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, Peraturan-Peraturan yang sama yang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab;(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”
 27. 27. 20PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah Peraturan 37(2)(b), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) suami pegawai telah diberi kontrak di Vietnam dan permintaanpegawai untuk melanjutkan tempoh cuti tanpa gaji selama tiga (3)tahun ditolak;(b) tidak menerima sebarang surat daripada sekolah. Ibu bapa pegawaipula mungkin tidak menerima sebarang surat memandangkanmereka berada di USA selama enam bulan;(c) tidak menyedari bahawa masalah ketidakhadiran tersebut menjadibegitu serius; dan(d) hingga April 2004 pegawai tidak dapat kembali ke Malaysia keranapersekolahan anaknya. Pegawai juga memerlukan sedikit masauntuk menyelesaikan masalah peribadi dan berharap tindakantatatertib tidak diambil sehingga beliau kembali ke Malaysia.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan bahawa:(a) pegawai tidak membuat rayuan secara bertulis melalui KetuaJabatan;
 28. 28. 21SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB(b) surat-surat kepada pegawai dihantar ke alamat terakhir yangdiberikan oleh pegawai. Pegawai sepatutnya bertanggungjawabuntuk memberitahu Ketua Jabatan alamat terbaru di mana beliauberada;(c) alasan masalah peribadi pegawai tidak boleh diterima; dan(d) mengesyorkan supaya pegawai dikenakan hukuman buang kerjaatau turun pangkat.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran setelah menimbang kes pegawai,memutuskan bahawa pegawai didapati bersalah dan dikenakan hukuman‘buang kerja’ berkuat kuasa mulai 24 Oktober 2005 mengikut peraturan38(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai tidak menafikan pertuduhan;(b) tempoh ketidakhadiran terlalu lama dan tidak dapat dimaafkan; dan(b) perbuatan pegawai melanggar Kod Etika Profesion Perguruan.
 29. 29. 22PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANTIDAK MENGETIKKAD PERAKAM WAKTU1. KESEncik MN adalah seorang pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi yangmemegang jawatan sebagai Setiausaha Bahagian, Pegawai Tadbir danDiplomatik Gred M54 (Memangku JUSA C) di Kementerian D. Pegawaisemasa bertugas sebagai Yang Dipertua Majlis Perbandaran T dilaporkantelah tidak mengetik Kad Perakam Waktu bermula antara 10 Ogos 2008sehingga 29 Disember 2008.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No. 1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) di bawahPeraturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993, berpendapat bahawa pelanggaran tatatertib tersebutadalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman selain buang kerja atauturun pangkat di bawah Peraturan 36, Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
 30. 30. 23SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB3. WUJUD/TIDAK WUJUD SUATU KESALAHAN TATATERTIBPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No.1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) selepasmenimbang kes ini di bawah peraturan 36(1), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hati wujud suatukesalahan tatatertib.4. PERTUDUHANBahawa tuan, Encik MN (No. Kad Pengenalan: 000000-00-0000) sebagaiPegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M54 (Memangku JUSA C),Setiausaha Bahagian, Kementerian D semasa menjalankan tugas sebagaiYang Dipertua Majlis Perbandaran T dari 10 Ogos 2008 sehingga 29Disember 2008 telah didapati tidak mengetik kad perakam waktu ketikadatang ke pejabat dan pulang dari pejabat.Perbuatan tuan jelas telah melanggar peraturan yang ditetapkan di dalamSurat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 berkenaan Sistem PenggunaanKad Perakam Waktu (Punch Card) di Pejabat-Pejabat Kerajaan yangmenyatakan pegawai-pegawai adalah dikehendaki mengetik Kad PerakamWaktu semasa masuk dan keluar dari pejabat. Perbuatan tuan juga bolehdiertikan tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah dan telah melanggartatakelakuan di bawah peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang menyatakan sepertiberikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(g) tidak bertanggungjawab;(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”
 31. 31. 24PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) menyatakan bahawa sebagai Yang Dipertua Majlis Perbandaran T,beliau memikul tanggungjawab yang amat luas. Kesibukan tugasdan beban tanggungjawab berat yang terpaksa dipikul menuntutkomitmen yang tinggi di luar batas waktu pejabat. Pegawai seringmelakukan tugasan di luar pejabat seperti menghadiri mesyuaratatau membuat pemantauan yang menyebabkan beliau tidak dapatmengetik Kad Perakam Waktu; dan(b) memaklumkan yang beliau tidak ditegur atau dimaklumkan olehkakitangan yang bertanggungjawab tentang kealpaannya untukmengetik Kad Perakam Waktu. Pegawai telah mengakui kealpaan dimasa lampau dan mahu memperbaiki diri.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:(a) Ketua Jabatan tidak dapat memberikan ulasan terperinci keranakesalahan pegawai berlaku semasa beliau berkhidmat sebagaiYang Dipertua Majlis Perbandaran T iaitu sebelum pegawai bertukarke Kementerian D pada 21 Januari 2009; dan
 32. 32. 25SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB(b) walau bagaimanapun berdasarkan rekod kehadiran pegawai diKementerian D, beliau telah mematuhi peraturan berhubungmengetik Kad Perakam Waktu.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBPegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dan dikenakanhukuman ‘amaran’ mengikut Peraturan 38(a), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai tidak menafikan pertuduhan;(b) perbuatan pegawai adalah salah kerana melanggar peraturan yangditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 –Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu Di Pejabat-PejabatKerajaan dan peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993;(c) hukuman yang dikenakan merupakan pengajaran kepada pegawaidan pegawai lain supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama;dan(d) Lembaga Tatatertib berpandangan bahawa pegawai boleh diberipeluang untuk memperbaiki diri selaras dengan ulasan KetuaJabatan.8. RAYUAN PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan rayuan ke atas hukuman yang telahdijatuhkan oleh Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.1). Rayuantersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Rayuan Tatatertibmelalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pegawai
 33. 33. 26PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANmenerima keputusan Lembaga Tatatertib sebagaimana yangdiperuntukkan di bawah Peraturan 15(1), Peraturan-Peraturan LembagaTatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.Pegawai (perayu) mengemukakan rayuan berdasarkan alasan-alasanberikut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib:(a) perayu menerima hukuman yang diberikan dengan sepenuh hati;(b) perayu amat berharap dan memohon agar keputusan yangdikenakan terhadapnya tidak memberikan implikasi yang bolehmenjejaskan perkhidmatan dan kerjaya perayu serta peluangkenaikan pangkat pada masa hadapan memandangkan perayuakan dinaikkan pangkat ke Gred Utama C; dan(c) tempoh perkhidmatan perayu di dalam kerajaan yang akan berakhirdalam tempoh dua tahun setengah lagi.9. ULASAN KETUA JABATAN TERHADAP RAYUAN PEGAWAIKetua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib rayuan perayu berserta ulasan Ketua Jabatan terhadap rayuanberkenaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat rayuan perayu diterimasebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 15(2), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.Ketua Jabatan mengemukakan ulasan seperti berikut:(a) Ketua Jabatan menyokong rayuan perayu kerana mendapati perayutelah sedar; dan(b) perayu tidak mengulangi kesalahan di tempat pegawai berkhidmatsekarang.
 34. 34. 27SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB10. KEPUTUSAN LEMBAGA RAYUAN TATATERTIBRayuan perayu ditolak dan hukuman yang dikenakan oleh LembagaTatatertib dikekalkan.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) perayu tidak menafikan pertuduhan; dan(b) perbuatan perayu adalah salah kerana melanggar peraturan yangditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 –Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu Di Pejabat-PejabatKerajaan dan peraturan 4(2)(g) dan 4(2)(i), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
 35. 35. 28PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANTIDAK HADIR BERTUGAS DANMEMALSUKAN SIJIL SAKIT1. KESPuan S adalah seorang pegawai dari Kumpulan Pengurusan danProfesional yang memegang jawatan sebagai Pegawai TeknologiMaklumat Gred F41 di Jabatan V. Pegawai dilaporkan telah tidak hadirbertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atautanpa sebab yang munasabah. Pegawai juga didapati memalsukan SijilSakit, membuat catatan pada Kad Perakam Waktu antara Januari hinggaMac 2007 tanpa pengesahan penyelia, dan tidak menghadiri kursus.Pegawai telah diberikan surat tunjuk sebab oleh jabatan dan beliaumengemukakan respons jawapan melalui surat seperti berikut:(a) pegawai tidak berniat melanggar peraturan;(b) pegawai mengambil cuti sakit kerana penyakit resdung tetapisalinan Sijil Sakit hilang dalam simpanan;(c) tidak mengetahui keperluan menulis Kad Perakam Waktu denganmendapat pengesahan penyelia; dan(d) pegawai mengalami masalah peribadi.
 36. 36. 29SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No. 2) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) di bawahperaturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993, berpendapat bahawa pelanggaran tatatertib tersebutadalah dari jenis yang patut dikenakan tindakan tatatertib dengan tujuanbuang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 37, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Oleh yang demikian, kes pegawai ini telah dikemukakan kepadaSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia selaku Pihak BerkuasaTatatertib yang berkenaan untuk tindakan selanjutnya.3. WUJUD/TIDAK WUJUD KES PRIMA FACIEPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (Pihak BerkuasaTatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerjaatau turun pangkat) selepas menimbangkan kes pegawai ini di bawahperaturan 37(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993, berpuas hati wujud suatu kes prima facie.4. PERTUDUHANPegawai telah dihadapkan dengan empat (4) pertuduhan iaitu:Pertuduhan 1Bahawa puan, S (KP: 000000-00-0000) semasa bertugas sebagaiPegawai Teknologi Maklumat Gred F41 di Jabatan V, telah memalsukan
 37. 37. 30PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANsijil sakit Klinik X yang beralamat di 3, Jalan M, Taman N, Selangor bagitarikh 19.1.2007 hingga 21.1.2007.Perbuatan puan boleh diertikan sebagai tidak jujur atau tidak amanah dantidak bertanggungjawab iaitu melanggar tatakelakuan pegawai awam dibawah peraturan 4(2)(f) dan peraturan 4(2)(g), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(f) tidak jujur atau tidak amanah;(g) tidak bertanggungjawab.”Pertuduhan 2Bahawa puan, S (KP: 000000-00-0000) semasa bertugas sebagaiPegawai Teknologi Maklumat Gred F41 di Jabatan V, telah tidak hadirbertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpasebab yang munasabah pada 19.1.2007 sehingga 23.1.2007.Perbuatan tersebut membolehkan tuan dikenakan tindakan tatatertibselaras dengan peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh ditafsirkan sebagai tidakbertanggungjawab iaitu melanggar peraturan 4(2)(g) peraturan yang samaseperti berikut:“4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”
 38. 38. 31SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBPertuduhan 3Bahawa puan, S (KP: 000000-00-0000) semasa bertugas sebagaiPegawai Teknologi Maklumat Gred F41 di Jabatan V, telah membuatcatatan pada Kad Perakam Waktu menggunakan pen semasa datang kepejabat dan balik dari pejabat tanpa pengesahan penyelia pada tarikh26.1.2007 sehingga 30.3.2007.Perbuatan puan itu adalah satu kesalahan di bawah Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh diertikansebagai tidak jujur atau tidak amanah dan tidak bertanggungjawab iaitumelanggar tatakelakuan pegawai awam di bawah peraturan 4(2)(f) danperaturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan yang sama yang menyatakanseperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(f) tidak jujur atau tidak amanah;(g) tidak bertanggungjawab.”Pertuduhan 4Bahawa puan, S (KP: 000000-00-0000) semasa bertugas sebagaiPegawai Teknologi Maklumat Gred F41 di Jabatan V, telah tidak hadirkursus Jati Diri anjuran Unit Latihan, Jabatan V dengan kerjasama BiroTatanegara di Kem Bina Negara Ulu Sepri Rembau, Negeri Sembilanpada 12.3.3007 hingga 16.3.2007.Perbuatan puan itu boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab daningkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang bolehditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah iaitu melanggartatakelakuan pegawai awam di bawah peraturan 4(2)(g) dan peraturan4(2)(i), Peraturan-Peraturan yang sama yang menyatakan seperti berikut:
 39. 39. 32PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN“4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab;(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”5. REPRESENTASI PEMBELAAN DIRI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 37(2)(b), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pegawai walau bagaimanapun, tidak mengemukakan representasiterhadap pertuduhan yang dihadapkan.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya mengesahkan pegawai tidakmengemukakan representasi diri. Ketua Jabatan bersetuju danmenyokong dengan apa-apa keputusan yang bakal dijatuhkan.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia setelah menimbangkan kespegawai, memutuskan bahawa pegawai didapati bersalah di ataspertuduhan tersebut dan dikenakan hukuman ‘buang kerja’ di bawahperaturan 38(g), Peraturan-Peraturan yang sama.
 40. 40. 33SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBAsas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai tidak mengemukakan representasi pembelaan diri; dan(b) pegawai bersalah di atas pertuduhan yang dikemukakan ke atasnya.
 41. 41. 34PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANMEMALSUKAN SIJIL SAKIT1. KESEncik GH adalah seorang pegawai Kumpulan Sokongan yang memegangjawatan sebagai Pembantu Tabir Gred N17 di Bahagian M, Jabatan XY.Pegawai ini dilaporkan telah memalsukan Sijil Sakit bernombor siri RR232yang dikeluarkan oleh Klinik Kesihatan Kg. ZZ bertarikh pada 3.10.2008hingga 6.10.2008 dan datang lewat untuk bertugas sebanyak empat (4)kali pada bulan Ogos 2008 dan sebanyak tiga (3) kali pada bulanSeptember 2008. Pegawai Perubatan di Klinik Kesihatan Kg. ZZmengesahkan bahawa Sijil Sakit bernombor siri RR122 telah dipindakepada RR232 dan tarikh sebenar cuti yang dibenarkan ialah 3.10.2008hingga 4.10.2008 (2 hari) tetapi telah dipinda kepada 3.10.2008 hingga6.10.2008 (4 hari).2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan(No. 2) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakanhukuman selain buang kerja atau turun pangkat) setelah menimbang kesini di bawah peraturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993, telah memutuskan bahawa pelanggaran tatatertibtersebut adalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman selain buangkerja atau turun pangkat di bawah peraturan 36, Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
 42. 42. 35SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB3. WUJUD/TIDAK WUJUD SUATU KESALAHAN TATATERTIBPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan(No.2) (Pihak Berkuasa Tatatertib Yang Mempunyai Kuasa MengenakanHukuman Selain Buang Kerja atau Turun Pangkat) selepas menimbangkes ini di bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hati wujud suatu kesalahantatatertib.4. PERTUDUHANPertuduhan 1Bahawa tuan, GH (KP: 000000-00-0000) Pembantu Tabir Gred N17 diBahagian M, Jabatan XY telah didapati meminda Sijil Sakit yangdikeluarkan oleh Klinik Kesihatan Kg. ZZ bernombor siri RR122 kepadaRR232. Tuan juga didapati meminda tarikh pada Sijil Sakit berkenaandaripada 3.10.2008 hingga 4.10.2008 (2 hari) kepada 3.10.2008 hingga6.10.2008 (4 hari).Perbuatan tuan itu boleh diertikan sebagai tidak jujur dan tidak amanahserta tidak bertanggungjawab iaitu bertentangan dengan peraturan 4(2)(f)dan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993 yang menyatakan seperti berikut:“4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh –(f) tidak jujur dan tidak amanah;(g) tidak bertanggungjawab.”
 43. 43. 36PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANPertuduhan 2Bahawa tuan, GH (KP: 000000-00-0000) Pembantu Tabir Gred N17 diBahagian M, Jabatan XY didapati telah tidak hadir untuk bertugas tanpacuti atau tanpa sebab-sebab yang munasabah atau tanpa kebenaranKetua Jabatan pada 5.10.2008 dan 6.10.2008.Perbuatan tersebut membolehkan tuan dikenakan tindakan tatatertibselaras dengan peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh ditafsirkan sebagai tidakbertanggungjawab iaitu melanggar peraturan 4(2)(g) P.U.(A)395/1993seperti berikut:“4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”Pertuduhan 3Bahawa tuan, GH (KP: 000000-00-0000) Pembantu Tabir Gred N17 diBahagian M, Jabatan XY telah didapati, berdasarkan Kad Perakam Waktutuan, tidak mematuhi waktu bekerja pejabat dengan datang lewat kepejabat tanpa mengemukakan alasan yang munasabah pada tarikh-tarikhberikut:Ogos 2008Tarikh Masa4.8.2008 9.30 pagi5.8.2008 9.00 pagi12.8.2008 8.45 pagi13.8.2008 9.00 pagi
 44. 44. 37SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBSeptember 2008Tarikh Masa3.9.2008 9.30 pagi4.9.2008 9.00 pagi10.9.2008 8.45 pagiyang mana waktu bekerja pejabat yang terpakai pada tuan pada tarikh-tarikh itu ialah Waktu Bekerja Pejabat bagi Negeri Perak yangmemperuntukkan waktu bekerja antara 8.00 pagi hingga 5.00 petangsebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1 perenggan 5 PekelilingPerkhidmatan Bil. 13 Tahun 2005.Perbuatan tuan yang dikatakan datang lewat ke pejabat dan balik awaltanpa mengemukakan alasan yang munasabah telah melanggar peraturanyang ditetapkan di dalam Perintah Am 5, Perintah Am Bab G yang antaralain menyatakan bahawa pegawai perlu mematuhi waktu bekerja dan hadirdi pejabat dalam masa yang ditetapkan. Perbuatan tersebut bolehditafsirkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar peraturan4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 seperti yang berikut:-“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:
 45. 45. 38PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(a) pegawai mengaku bersalah bagi pertuduhan pertama danmenyatakan bahawa beliau bertindak sedemikian kerana beliauyang mengidap demam campak hanya diberikan Cuti Sakit selama 2hari oleh Penolong Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan tersebut;(b) pegawai menyatakan bagi pertuduhan kedua, beliau telahmengalami masalah peribadi dan sering berulang alik dari KampungJ untuk ke tempat kerja; dan(c) pegawai memohon maaf atas segala kesulitan yang telah berlakudan akan membaiki disiplin diri.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:(a) pegawai telah mengakui kesalahan yang telah dilakukan;(b) walau bagaimanapun, kesalahan pegawai merupakan kesalahanyang serius dan jabatan mencadangkan pegawai dikenakan„amaran jabatan‟ tanpa hukuman yang serius; dan(c) ini untuk memberi pengajaran kepada pegawai dan daripemerhatian, pegawai kini sedang cuba memperbaiki prestasi kerja.
 46. 46. 39SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBLembaga Tatatertib setelah menimbang kes pegawai membuat keputusanberikut:Pertuduhan 1Pegawai didapati bersalah di atas pertuduhan berkenaan dan dikenakanhukuman ‘amaran’ mengikut peraturan 38(a), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pertuduhan 2Pegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dan dikenakanhukuman ‘lucut hak emolumen’ pada tarikh tidak hadir bertugasmengikut peraturan 38(c), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Pertuduhan 3Pegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dan dikenakanhukuman ‘tangguh pergerakan gaji’ bagi tempoh 6 bulan mengikutPeraturan 38(d), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) kejadian tersebut juga mengakibatkan imej jabatan terjejas danmemberikan implikasi yang negatif kepada lain-lain anggota;
 47. 47. 40PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(b) pegawai tidak mematuhi garis panduan dan peraturan-peraturanyang ditetapkan oleh pihak jabatan; dan(c) tindakan ini perlu diambil bagi menangani masalah yang samadaripada berulang dan sebagai pengajaran kepada anggota yangberkenaan serta kakitangan yang lain.8. RAYUAN PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan rayuan ke atas hukuman yang telahdijatuhkan oleh Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanSokongan (No.2). Rayuan tersebut hendaklah dikemukakan kepadaLembaga Rayuan Tatatertib melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 haridari tarikh pegawai menerima keputusan Lembaga Tatatertibsebagaimana yang diperuntukkan di bawah peraturan 15(1), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.Pegawai (perayu) mengemukakan rayuan berdasarkan alasan-alasanberikut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib:(a) perayu merayu agar tidak dikenakan tindakan kerana ini merupakankesalahan pertamanya; dan(b) perayu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan berusahauntuk meningkatkan prestasi kerja pada masa akan datang.9. ULASAN KETUA JABATAN TERHADAP RAYUAN PEGAWAIKetua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib rayuan perayu berserta ulasan Ketua Jabatan terhadap rayuanperayu dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat rayuan perayu diterimasebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 15(2), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.
 48. 48. 41SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBKetua Jabatan mengemukakan ulasan seperti berikut:(a) berdasarkan pemantauan terhadap perayu, didapati perayu kinitelah memperbaiki disiplin diri dalam tugas harian;(b) merasakan perayu telah insaf atas kesalahan yang dilakukan; dan(c) perayu masih baru dalam perkhidmatan, jabatan merasakan perayuboleh diberi peluang dan menyokong rayuan perayu supayahukuman diringankan. Jabatan turut mengesyorkan agar hukumantangguh pergerakan gaji tidak dikenakan dan memadai dikenakanamaran sahaja.10. KEPUTUSAN LEMBAGA RAYUAN TATATERTIBRayuan perayu ditolak dan hukuman yang dikenakan oleh PihakBerkuasa Tatatertib Jabatan dikekalkan.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) rayuan perayu tidak mempunyai alasan yang kukuh untukmengubah keputusan Lembaga Tatatertib Jabatan; dan(b) keputusan Lembaga Tatatertib dikekalkan.
 49. 49. 42PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANMEMALSUKAN TANDATANGANPADA SIJIL SAKIT1. KESEncik CCC adalah seorang pegawai dari Kumpulan Sokongan yangmemegang jawatan sebagai Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17di Klinik M, Hospital X, Daerah P, Negeri D. Pegawai dilaporkan telahmemalsukan tandatangan Encik GG, Pegawai Pergigian Gred U44, KlinikM pada Sijil Sakit bernombor siri VVV123.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan(No. 2) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakanhukuman selain buang kerja atau turun pangkat) setelah menimbang kesini di bawah peraturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993, berpendapat bahawa kesalahan pegawai adalahwajar dikenakan tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerjaatau turun pangkat di bawah peraturan 36, Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
 50. 50. 43SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB3. WUJUD/TIDAK WUJUD SUATU KESALAHAN TATATERTIBPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan(No.2) (Pihak Berkuasa Tatatertib Yang Mempunyai Kuasa MengenakanHukuman Selain Buang Kerja atau Turun Pangkat) selepas menimbangkes ini di bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hati wujud suatu kesalahantatatertib.4. PERTUDUHANBahawa tuan, CCC (KP: 000000-00-0000) Pembantu PembedahanPergigian Gred U17 yang bertugas di Hospital X, Daerah P, Negeri D pada14 Mei 2004 telah memalsukan tandatangan Encik GG, Pegawai PergigianGred U44 pada Sijil Sakit (bernombor siri VVV123) Klinik M, Hospital X.Perbuatan tuan itu boleh diertikan sebagai tidak jujur atau tidak amanahserta tidak bertanggungjawab iaitu bertentangan dengan peraturan 4(2)(f)dan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993 yang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(f) tidak jujur atau tidak amanah;(g) tidak bertanggungjawab.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.
 51. 51. 44PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANPegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) mohon supaya diringankan hukuman dan berjanji tidak akan ulangikesalahan; dan(b) mengaku bersalah dan mohon diberi peluang untuk membaikikesalahan.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan tidak mengemukakan ulasan terhadap representasipembelaan diri pegawai.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBLembaga Tatatertib setelah menimbang kes pegawai, memutuskanbahawa Pegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dandikenakan hukuman ‘amaran’, ‘denda’ sebanyak tujuh (7) hariemolumen dan ‘tangguh pergerakan gaji’ bagi tempoh tiga (3) bulanmengikut peraturan 38(a), 38(b) dan 38 (d), Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) kesalahan yang dilakukan pegawai adalah serius dan bolehmenjejaskan imej Jabatan; dan(b) menjadi pengajaran kepada pegawai lain.8. RAYUAN PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan rayuan ke atas hukuman yang telahdijatuhkan oleh Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanSokongan (No.2). Rayuan tersebut hendaklah dikemukakan kepadaLembaga Rayuan Tatatertib melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari
 52. 52. 45SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBdari tarikh pegawai menerima keputusan Lembaga Tatatertibsebagaimana yang diperuntukkan di bawah peraturan 15(1), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.Pegawai (perayu) mengemukakan rayuan berdasarkan alasan-alasanberikut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib:(a) perayu merayu supaya dibebaskan dari kesalahan yang dikenakanke atasnya; dan(b) ia merupakan kesalahan pertama perayu dan dia mengaku bersalahatas pertuduhan yang dikenakan terhadapnya.9. ULASAN KETUA JABATAN TERHADAP RAYUAN PEGAWAIKetua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib rayuan perayu berserta ulasan Ketua Jabatan terhadap rayuanperayu dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat rayuan perayu diterimasebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 15(2), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.Ketua Jabatan mengemukakan ulasan seperti berikut:(a) Ketua Jabatan tidak menyokong rayuan perayu; dan(b) hukuman adalah wajar dan setimpal.10. KEPUTUSAN LEMBAGA RAYUAN TATATERTIBRayuan perayu ditolak dan hukuman yang dikenakan oleh PihakBerkuasa Tatatertib Jabatan dikekalkan.
 53. 53. 46PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANAsas-asas pertimbangan keputusan:(a) rayuan perayu tidak mempunyai alasan yang kukuh untukmengubah keputusan Lembaga Tatatertib Jabatan; dan(b) keputusan Lembaga Tatatertib dikekalkan.
 54. 54. 47SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBDATANG LEWAT TANPA ALASANYANG MUNASABAH1. KESEncik RHH adalah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah GredDG41 yang bertugas di Sekolah Menengah SRS, Daerah G, Negeri Stelah didapati sering datang lewat tanpa sebarang sebab yangmunasabah. Pihak sekolah telah menghantar beberapa pucuk suratperingatan kepada pegawai, namun kelakuan pegawai masih tidakberubah. Pegawai enggan hadir ke kelas pada waktu mengajar yangditetapkan di dalam Jadual Mengajar. Pegawai juga telah dilantik sebagaiPengawas Peperiksaan STPM tetapi pegawai enggan menjalankan tugastersebut pada 5 hingga 7 November 2008.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.2) (PihakBerkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selainbuang kerja atau turun pangkat) setelah menimbangkan pelanggarantatatertib yang telah dilakukan oleh pegawai dan memutuskan bahawapelanggaran tatatertib tersebut adalah dari jenis yang patut dikenakanhukuman dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawahCONTOH 1
 55. 55. 48PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANperaturan 37, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993.Oleh yang demikian, kes pegawai ini telah dikemukakan kepadaSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran selaku Pihak Berkuasa Tatatertibyang berkenaan untuk tindakan selanjutnya.3. WUJUD/TIDAK WUJUD KES PRIMA FACIEPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Pihak BerkuasaTatatertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerjaatau turun pangkat) selepas menimbang kes ini di bawah peraturan 37(1),Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993berpuas hati wujud kes prima facie.4. PERTUDUHANPegawai dihadapkan dengan 3 pertuduhan iaitu:Pertuduhan 1Bahawa tuan, Encik RHH (KP: 000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG41, Sekolah SRS, Daerah G, Negeri Sberdasarkan Kad Perakam Waktu tuan, tidak mematuhi waktu bekerjapejabat dengan datang lewat ke pejabat tanpa mengemukakan alasanyang munasabah pada tarikh-tarikh dan di sekolah tempat tuan bertugasseperti dinyatakan di Lampiran A*.(*LAMPIRAN A menyatakan tarikh-tarikh sebenar ketidakhadiranpegawai.)
 56. 56. 49SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBPerbuatan tersebut boleh ditafsirkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitumelanggar peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti yang berikut:-“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”Pertuduhan 2Bahawa tuan, Encik RHH (KP: 000000-00-0000) Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah Gred DG 41, Sekolah SARS, Daerah G, Negeri Stelah didapati tidak menjalankan tugas sebagai Pengawas PeperiksaanSTPM Bertulis Tahun 2008 di Pusat TGA SMK Lasak pada 5 hingga 7November 2008 sebagaimana yang diarahkan menerusi surat bil.PPDS.G.146/77(45) bertarikh 2 September 2008. Perbuatan tuan itu bolehdiertikan sebagai ingkar perintah iaitu melanggar tatakelakuan di bawahperaturan 4(2)(i), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993 yang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Pegawai walau bagaimanapun tidak mengemukakan representasiterhadap pertuduhan yang dikenakan.
 57. 57. 50PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:Pengetua sekolah mengesyorkan agar tindakan buang kerja dikenakankepada pegawai memandangkan pegawai bersikap angkuh dan engganmengaku menerima surat pertuduhan yang disampaikan kepadanya.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBSuruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran setelah menimbang kes pegawai,membuat keputusan berikut:Pertuduhan 1Pegawai didapati bersalah terhadap pertuduhan dan dikenakan hukuman‘denda’ sebanyak tujuh (7) hari emolumen mengikut peraturan 38(b),Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pertuduhan 2Pegawai didapati bersalah terhadap pertuduhan dan dikenakan hukuman‘turun gaji’ sebanyak tiga (3) pergerakan bagi tempoh 36 bulanmengikut peraturan 38(e), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.
 58. 58. 51SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBAsas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai tidak mengemukakan sebarang representasi secarabertulis untuk menafikan pertuduhan;(b) perbuatan pegawai mencemarkan imej profesion perguruan; dan(c) menjadi tauladan kepada pegawai lain supaya tidak melakukankesalahan yang sama.1. KESEncik ABC adalah seorang pegawai Kumpulan Sokongan yangmemegang jawatan sebagai Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) GredN17 di Jabatan X, Kementerian Y. Pegawai telah dilaporkan datang lewatke pejabat walaupun telah diberi amaran secara pentadbiran berkali-kalioleh Ketua Jabatan.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan(No. 2) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakanhukuman selain buang kerja atau turun pangkat) setelah menimbang kesini di bawah peraturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993, berpendapat bahawa kesalahan pegawai adalahwajar dikenakan tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerjaCONTOH 2
 59. 59. 52PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANatau turun pangkat di bawah peraturan 36, Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3. WUJUD/TIDAK WUJUD SUATU KESALAHAN TATATERTIBPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Sokongan(No.2) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa mengenakanhukuman selain buang kerja atau turun pangkat) selepas menimbang kesini di bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hati wujud suatu kesalahantatatertib.4. PERTUDUHANPertuduhan 1Bahawa tuan, Encik ABC (KP: 000000-00-0000) Pembantu Tadbir(Perkeranian/ Operasi) Gred N17 yang bertugas di Jabatan X,Kementerian Y telah didapati datang lewat ke pejabat pada tarikh-tarikhberikut:Bil. Tarikh Masa1. 3.4.2004 8:45 pagi2. 4.4.2004 9:04 pagi3. 10.5.2004 9:13 pagi4. 4.6.2004 8:40 pagi5. 10.6.2004 8:42 pagi6. 4.7.2004 8:35 pagi7. 10.7.2004 8:49 pagi
 60. 60. 53SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBPerbuatan tuan yang dikatakan datang lewat ke pejabat tanpamengemukakan alasan yang munasabah telah melanggar peraturan yangditetapkan di dalam Perintah Am 5, Perintah Am Bab G yang antara lainmenyatakan bahawa pegawai perlu mematuhi waktu bekerja dan hadir dipejabat dalam masa yang ditetapkan serta mendapatkan kebenaranterlebih dahulu daripada pegawai penyelia jika hendak meninggalkanpejabat dalam waktu bekerja. Perbuatan tersebut boleh ditafsirkan sebagaitidak bertanggungjawab iaitu melanggar peraturan 4(2)(g),P.U.(A)395/1993 seperti yang berikut:-“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(g) tidak bertanggungjawab.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) lewat datang ke pejabat kerana jarak perjalanan dari rumah kepejabat yang jauh dan sering menempuh kesesakan lalu lintas; dan(b) lewat datang ke pejabat kerana terpaksa menguruskan anak-anakke sekolah.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan tidak mengemukakan ulasan terhadap representasipembelaan diri pegawai.
 61. 61. 54PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBLembaga Tatatertib setelah menimbang kes pegawai, memutuskanbahawa pegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dandikenakan hukuman ‘amaran’ dan ‘denda’ sebanyak 3 hari emolumenmengikut peraturan 38(a) dan 38(b), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai patut dikenakan hukuman kerana enggan berubahwalaupun telah ditegur beberapa kali oleh pegawai atasannya; dan(b) hukuman yang dikenakan terhadap pegawai akan menjadipengajaran supaya tidak mengulangi kesalahan yang telahdilakukan.8. RAYUAN PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan rayuan ke atas hukuman yang telahdijatuhkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib (Kumpulan Sokongan No.2).Rayuan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pegawaimenerima keputusan Lembaga Tatatertib sebagaimana yangdiperuntukkan di bawah peraturan 15(1), Peraturan-Peraturan LembagaTatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.Pegawai (perayu) mengemukakan rayuan berdasarkan alasan-alasanberikut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib:(a) perayu merayu supaya dibebaskan dari kesalahan; dan
 62. 62. 55SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB(b) perayu masih mengekalkan pengakuan tidak bersalah ataspertuduhan yang dikenakan terhadapnya.9. ULASAN KETUA JABATAN TERHADAP RAYUAN PEGAWAIKetua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib rayuan perayu berserta ulasan Ketua Jabatan terhadap rayuanperayu dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat rayuan perayu diterimasebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 15(2), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.Ketua Jabatan mengemukakan ulasan seperti berikut:(a) rayuan perayu tidak dapat diterima kerana perayu tidak memberikanalasan di atas kesalahan yang dilakukan dan perayu mengaku tidakbersalah; dan(b) perayu masih datang lewat ke pejabat.10. KEPUTUSAN LEMBAGA RAYUAN TATATERTIBRayuan perayu ditolak dan hukuman yang dikenakan oleh PihakBerkuasa Tatatertib Jabatan dikekalkan.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) rayuan perayu tidak mempunyai alasan yang kukuh untukmengubah keputusan Lembaga Tatatertib Jabatan; dan(b) keputusan Lembaga Tatatertib dikekalkan.
 63. 63. 56PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANTIDAK MENGIKUTI KURSUS PENGAJIANYANG DITETAPKAN1. KESEncik R adalah seorang pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional,Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M48 di Jabatan I, Kementerian U.Laporan yang diterima menyatakan pegawai telah didapati tidak mengikutikursus sepertimana yang ditawarkan kepadanya dan seterusnya tidakmemaklumkan kepada Bahagian Latihan, JPA tentang status sebenarkursus yang diikuti sewaktu melanjutkan pelajaran di University ofMelbourne, Australia.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No. 1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) di bawahperaturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993, berpendapat bahawa pelanggaran tatatertib tersebutadalah dari jenis yang patut dikenakan tindakan tatatertib dengan tujuanbuang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 37, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Oleh yang demikian, kes pegawai ini telah dikemukakan kepadaSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia selaku Pihak BerkuasaTatatertib yang berkenaan untuk tindakan selanjutnya.
 64. 64. 57SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB3. WUJUD/TIDAK WUJUD KES PRIMA FACIEPengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (Pihak Berkuasa Tatatertibyang mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerja atau turunpangkat) selepas menimbang kes ini di bawah peraturan 37(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hatiwujud kes prima facie.4. PERTUDUHANBahawa tuan, Encik R (No. Kad Pengenalan: 000000-00-0000) PegawaiTadbir dan Diplomatik Gred M48 di Jabatan I, Kementerian U telahdiluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh dan Hadiah Latihan Persekutuanberkuat kuasa mulai 11 Ogos 2005 hingga 10 Oktober 2006 untukmengikuti kursus Master of Business Administration di University ofMelbourne, Australia. Kelulusan tersebut telah diberi melalui surat ruj. Bil.JPA(L)A556588 bertarikh 24 Julai 2004. Walau bagaimanapun, tuan telahdidapati mengikuti kursus Post Graduate Diploma in BusinessAdministration dan bukannya Master of Business Administration diUniversiti berkenaan seperti yang ditetapkan dalam program HadiahLatihan Persekutuan tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam tersebut tanpamemaklumkan dan mendapat persetujuan daripada Kerajaan terlebihdahulu sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 1(vi) Syarat-Syarat Cuti Belajar Untuk Pegawai-Pegawai Kerajaan PersekutuanMengikuti Kursus di Universiti/Institusi di Seberang Laut yang terkandungdalam surat JPA(L)A556588 bertarikh 24 Julai 2004.Perbuatan tuan boleh diertikan sebagai tidak jujur atau tidak amanah dantidak bertanggungjawab iaitu melanggar tatakelakuan di bawah peraturan4(2)(f) dan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993 yang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh-(f) tidak jujur atau tidak amanah;
 65. 65. 58PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(g) tidak bertanggungjawab.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 37(2)(b), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) pegawai menjelaskan untuk mengikuti program MBM beliau perlumendapat keputusan International English Language TestingSystem (IELTS) dengan Band 6.5, namun pegawai hanya berjayamendapat keputusan Band 6.0. Oleh kerana pegawai perlumemenuhi kriteria yang ditetapkan, pihak universiti telahmenawarkan pegawai untuk mengikuti kursus Bahasa Inggerisbermula dari 11 Ogos 2005 sehingga 10 September 2005 yangmana sepenuhnya dibiayai oleh pihak universiti;(b) setelah menghadapi semua ujian yang diadakan, pegawai hanyamemperoleh keputusan Band 5. Pegawai masih tidak berjaya untukmengikuti kursus MBM kerana tidak memenuhi syarat yangditetapkan. Pegawai tidak berputus asa dan telah mengambilpeperiksaan IELTS sekali lagi dengan mengeluarkan perbelanjaansendiri namun keputusan yang diperoleh tetap mengecewakan;(c) berikutan keputusan tersebut, pegawai telah berbincang denganPengarah Kursus bagi program ini di universiti tersebut yangakhirnya menawarkan kursus Post Graduate Diploma in BusinessAdministration kepada pegawai. Di dalam tawaran tersebut, pihakuniversiti juga telah memberikan jaminan bahawa pegawai bolehmeneruskan ke program MBA sekiranya pencapaian beliaumemuaskan;
 66. 66. 59SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB(d) pegawai tidak mempunyai sebarang niat untuk memperdaya atausengaja melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kerugiankepada kerajaan. Ianya dilakukan semata-mata untuk memenuhiimpian dan juga syarat-syarat tawaran penajaan oleh JPA walaupunberdepan dengan pelbagai rintangan dan ujian;(e) modul yang pegawai ikuti adalah sama seperti modul kursus MBA.Beliau juga telah ditempatkan bersama-sama pelajar-pelajar yangmengambil kursus berkenaan dan menghadapi peperiksaan yangsama. Secara dasarnya pegawai masih mengikuti program yangsama, yang membezakan ialah tawaran yang pegawai terima;(f) melalui keputusan peperiksaan yang diumumkan, pegawai perlumenduduki semula peperiksaan bagi tiga modul yang gagal danpeperiksaan tersebut berlangsung dalam lingkungan tarikh 30 Julaihingga 6 Ogos 2007. Pegawai mengakui terlalu memberipenumpuan pada kursus yang diambil bagi membolehkan beliaumeneruskan pengajian dan bukan atas sebab-sebab lain; dan(g) pegawai tiba ke tanah air pada 1.10.2007 dan terus melaporkan dirike Bahagian Latihan, JPA pada 3.10.2007. Ini membuktikanpegawai tidak mengabaikan tugas dan tanggungjawab untukmelaporkan diri sebaik sahaja tamat pengajian. Dalam tempoh 12tahun berkhidmat, pegawai telah banyak memberikan sumbangankepada negara. Kesemua tugasan yang diarahkan telah dilakukandengan sempurna walaupun terdapat ramai pihak yangmemandang serong terhadap beliau disebabkan tindakan tatatertibyang pada hakikatnya belum diputuskan. Ini adalah kesalahanpertama pegawai selama 12 tahun berkhidmat. Pegawai amatberharap agar diberikan peluang untuk memperbetulkan kesilapanbeliau.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:
 67. 67. 60PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(a) pegawai telah diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh dengan tawaranHadiah Latihan Persekutuan berkuat kuasa mulai 11 Ogos 2005sehingga 10 Oktober 2006 bagi mengikuti kursus MBA di Universityof Melbourne, Australia seperti yang ditetapkan dalam kontrakperjanjian di bawah program Hadiah Latihan Persekutuan tajaanJPA. Pegawai telah didapati mengikuti kursus Post GraduateDiploma in Business Administration tanpa memaklumkan danmendapat persetujuan daripada pihak JPA terlebih dahulusebagaimana yang tertera di dalam Syarat-syarat Cuti Belajar untukPegawai-Pegawai Kerajaan Persekutuan Mengikuti Kursus diUniversiti/Institusi di Seberang Laut;(b) pada asasnya terdapat persamaan dari segi subjek-subjek dalamdua kursus tersebut. Walau bagaimanapun, wujud perbezaan darisegi bilangan kredit dan tempoh pengajian;(c) semakan semula Bahagian Latihan, JPA dengan pihak universitimendapati tarikh-tarikh menduduki peperiksaan sebagaimana yangdinyatakan oleh pegawai adalah sahih dan betul dengan tarikhJadual Peperiksaan Universiti bagi sesi 2005 sehingga 2007.Dengan peluang kedua yang diberi, pegawai masih gagal untuklulus sekurang-kurangnya dengan “Post Graduate Diploma”. Pihakuniversiti hanya menganugerahkan Sijil kepada pegawai;(d) pegawai sepatutnya memaklumkan perkara ini kepada BahagianLatihan terutamanya mengenai keputusan pihak universiti yangmeminta beliau menduduki semula dan mengemukakan semulaenam (6) kertas bagi menentukan sama ada pegawai dibenarkanuntuk menduduki semula peperiksaan atau dipanggil kembali untukbertugas serta-merta mengikut dasar kembali kerana gagal dalampeperiksaan yang sedia ada; dan(e) tindakan tersebut jelas melanggar syarat-syarat dan ketetapan yangtermaktub dalam surat tawaran. Justeru tindakan tatatertib wajardikenakan terhadap pegawai. Jabatan mencadangkan supayapegawai tidak dikenakan hukuman buang kerja bagi membolehkanpegawai diberi peluang untuk meneruskan perkhidmatan danmenginsafi kecuaian yang dilakukan. Jabatan juga mencadangkanagar pegawai dikenakan hukuman turun pangkat dan mengutip balik
 68. 68. 61SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBsemua elaun/kemudahan secara bulan mulai 11 Oktober 2006sehingga tarikh pegawai melaporkan diri di jabatan kerana padatempoh tersebut pegawai tidak layak menikmati Cuti Belajar BergajiPenuh dengan HLP ini.7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBSuruhanjaya Perkhidmatan Awam setelah menimbang kes pegawaimembuat keputusan berikutpegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dan dikenakanhukuman „turun gaji’ sebanyak 3 pergerakan gaji selama 36 bulanmengikut Peraturan 38(e), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) pegawai tidak menafikan pertuduhan; dan(b) pegawai sepatutnya memaklumkan kepada Bahagian Latihan JPAtentang status sebenar kursus yang diikuti sewaktu melanjutkanpelajaran di University Of Melbourne, Australia.
 69. 69. 62PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANMEMBELI KERETA DARIPADA SYARIKATYANG MEMPUNYAI HUBUNGAN RASMI1. KESEncik AB adalah seorang pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesionalyang memegang jawatan sebagai Timbalan Pegawai KewanganPersekutuan, Pegawai Tadbir Gred N52 dan dilantik sebagai SetiausahaLembaga Perolehan Persekutuan di Negeri Y. Laporan yang diterimamenyatakan beliau telah membeli sebuah kereta terpakai di bawah hargapasaran dari sebuah Syarikat X yang diketahui mempunyai hubungandalam urusan rasmi.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No.1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) di bawahperaturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993, berpendapat bahawa pelanggaran tatatertib tersebutadalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman selain buang kerja atauturun pangkat di bawah peraturan 36, Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.CONTOH 1
 70. 70. 63SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB3. WUJUD/TIDAK WUJUD SUATU KESALAHAN TATATERTIBPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No.1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) selepasmenimbang kes ini di bawah peraturan 36(1), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hati wujud suatukesalahan tatatertib.4. PERTUDUHANBahawa tuan, Encik AB (KP: 000000-00-0000) Timbalan PegawaiKewangan Persekutuan, Pegawai Tadbir Gred N52, yang telah dilantiksebagai Setiausaha Lembaga Perolehan Persekutuan di Negeri Y pada 3Jun 2000 telah membeli sebuah kereta terpakai Jenis Toyota Harrier No.Pendaftaran VVV 1234 di bawah harga pasaran dari Syarikat X yangdiketahui mempunyai hubungan dalam urusan rasmi tuan.Perbuatan tuan itu boleh diertikan telah menggunakan kedudukan awamuntuk faedah sendiri iaitu melanggar tatakelakuan di bawah peraturan4(2)(c)(ii), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkinmenyebabkan syak yang munasabah bahawa-(ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagifaedahnya sendiri.”
 71. 71. 64PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.Pegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:(a) menjelaskan telah dilantik sebagai Setiausaha Lembaga PerolehanNegeri semasa beliau berkhidmat dengan Pejabat KewanganPersekutuan Negeri. Sebagai Setiausaha, pegawai hanyamenguruskan mesyuarat Lembaga Perolehan dari segi panggilanmesyuarat dan menyampaikan keputusan mesyuarat. Setiausahatidak mempunyai kuasa membuat keputusan dan tidak bolehmempengaruhi Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Perolehan.Pegawai menegaskan tidak pernah mempengaruhi ataumencadangkan kepada Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Perolehanuntuk memberi tender kepada mana-mana syarikat (Kontraktor) dantidak pernah menggunakan kedudukan awam bagi faedah dirinyadengan menghubungi syarikat untuk mendapat ganjaran dansebagainya;(b) Syarikat X tidak pernah memasuki tender-tender yang diputuskanoleh Lembaga Perolehan Persekutuan Negeri semasa pegawaimenjadi Setiausaha Lembaga Perolehan. Pegawai juga tidak pernahberurusan dengan Syarikat X dalam mana-mana urusan rasmi yangmelibatkan jawatan awamnya;(c) sebelum membeli kereta, pegawai telah membuat perbandinganharga dengan beberapa syarikat penjual kereta terpakai termasukSyarikat X. Hasilnya, didapati Syarikat X menawarkan harga yangberpatutan untuk kereta model tersebut. Pegawai menjelaskanterdapat syarikat yang menjual kereta terpakai model berkenaanmenawarkan harga yang tinggi daripada Syarikat X dan ada juga
 72. 72. 65SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIByang kurang daripada itu. Namun kenderaan itu amat teruk dan„beyond economic repair‟;(d) memilih untuk membeli kereta dari Syarikat X kerana harga yangditawarkan adalah munasabah serta sesuai dengan kelayakannyabagi mendapat pembiayaan kenderaan itu. Pegawai juga menyebutramai dari pegawai-pegawai Kerajaan di Negeri Y termasukpegawai-pegawai di Pejabat Kewangan Persekutuan Negeri gemarmembeli kereta import dari Syarikat X kerana harga yang ditawarkanamat berpatutan serta tahap kenderaan yang masih baik. Justeru,pegawai berpendapat pembelian kereta tersebut sama sepertipembeli biasa yang lain tanpa niat menggunakan kedudukannyabagi faedah dirinya;(e) telah berkhidmat dengan kerajaan selama 23 tahun. Sepanjangberkhidmat, pegawai tidak pernah diambil tindakan disiplin ataumelanggar tatakelakuan yang membolehkan tindakan tatatertibdiambil. Sepanjang perkhidmatan dalam menjaga hal-hal kewangandi pelbagai kementerian lain, pegawai sentiasa sedar kewajipanmematuhi undang-undang dan apa-apa peraturan yang digunapakai dalam urusan rasmi atau tidak rasmi sebagai penjawat awam.Sepanjang perkhidmatan pegawai bekerja tanpa mengira hari cuti,di luar pejabat dan jauh malam walaupun selama ini kadangkalaterpaksa mengabaikan tuntutan keluarga, jiran dan sahabat handai;dan(f) sepanjang tempoh perkhidmatannya di Negeri Y selama 12 tahun,pegawai juga tidak pernah mengabaikan apa-apa tanggungjawabyang telah diamanahkan oleh Kerajaan walaupun kadangkalaterpaksa mengetepikan kepentingan urusan ibu bapa dan keluarga.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan:(a) Ketua Jabatan telah mengenali pegawai selama lapan (8) bulan danmendapati pegawai adalah seorang pegawai yang jujur, cekap danamanah, tekun, berdedikasi dan senang menyesuaikan diri dengan
 73. 73. 66PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANsemua peringkat pegawai dan kakitangan kementerian. Oleh yangdemikian, sekiranya pegawai dikenakan prosiding dan dijatuhkanhukuman tatatertib, ianya akan menjejaskan kerjayaperkhidmatannya yang masih panjang;(b) Ketua Jabatan memohon agar Pihak Berkuasa Tatatertib membuatpertimbangan khas ke atas Encik AB berasaskan kepada perkara-perkara berikut:(i) penjelasan Encik AB jelas menunjukkan bahawa beliau tidakmempunyai apa-apa kuasa untuk mempengaruhi keputusanyang akan datang, sedang dan telah dibuat oleh Pengerusidan Ahli-Ahli Lembaga Perolehan Persekutuan Negeri Y.Kehadiran beliau hanya sebagai pencatat minit sahaja danmenyampaikan keputusan-keputusan mesyuarat kepadapihak-pihak yang berkenaan. Justeru tidak ada unsur beliauboleh menggunakan kedudukan awamnya untuk kepentingandiri sendiri kerana pegawai tidak mempunyai kuasa untukmembuat dan mempengaruhi sesuatu keputusan;(ii) Ketua Jabatan telah bertanyakan kepada Encik AB, siapakahlagi pegawai Persekutuan yang telah membeli kereta dariSyarikat X. Pegawai menjelaskan terdapat ramai pegawai-pegawai kerajaan di Negeri Y yang membeli kenderaandaripada Syarikat X kerana harga yang ditawarkan amatberpatutan serta tahap kenderaan yang masih baik. Pegawaimembeli kereta tersebut sama seperti pembeli biasa yang laintanpa niat menggunakan kedudukannya demi faedah dirinya;dan(iii) berdasarkan alasan-alasan di atas, Ketua Jabatan memohonjasa baik Pihak Berkuasa Tatatertib mempertimbangkansemula pertuduhan dan seterusnya membebaskan Encik AB.
 74. 74. 67SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBLembaga Tatatertib setelah menimbang kes pegawai, memutuskanbahawa Pegawai didapati bersalah di atas pertuduhan tersebut dandikenakan hukuman ‘amaran’ mengikut Peraturan 38(a), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) sebagai Setiausaha Lembaga Perolehan Negeri, pegawai tidaksepatutnya membeli kereta daripada Syarikat X yangberkemungkinan mempunyai kepentingan dengan pegawai padamasa akan datang;(b) perbuatan pegawai menimbulkan syak dan menjatuhkan imejperkhidmatan awam di mata masyarakat secara keseluruhannya;dan(c) menjadi teladan kepada pegawai lain supaya tidak melakukankesalahan yang sama.8. RAYUAN PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan rayuan ke atas hukuman yang telahdijatuhkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.1).Rayuan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pegawaimenerima keputusan Lembaga Tatatertib sebagaimana yangdiperuntukkan di bawah peraturan 15(1), Peraturan-Peraturan LembagaTatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.
 75. 75. 68PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATANPegawai (perayu) mengemukakan rayuan berdasarkan alasan-alasanberikut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib:(a) perayu sebagai Setiausaha Lembaga Perolehan PersekutuanNegeri, perayu hanya menguruskan mesyuarat dari segi panggilan,mengambil minit dan menyampaikan keputusan mesyuarat. Perayutidak mempunyai kuasa membuat keputusan dan jugamempengaruhi mesyuarat;(b) Syarikat X tidak pernah memasuki tender yang diputuskan olehLembaga Perolehan Persekutuan sepanjang perayu menjadiSetiausaha Lembaga Perolehan Persekutuan;(c) harga kereta terpakai yang dibeli oleh perayu adalah berpatutan danmasih dalam harga pasaran. Persoalan sama ada harga yangditawarkan oleh penjual di bawah harga pasaran adalah di luarpengetahuan perayu;(d) perayu menjelaskan setelah membeli kereta berkenaan, perayuterpaksa membuat beberapa pembaikan;(e) perayu telah berkhidmat selama 23 tahun dan tidak pernahdikenakan tindakan tatatertib;(f) selama bertugas, perayu bekerja atas dasar berkhidmat untuknegara tanpa mengira hari cuti, kerap bertugas di luar pejabat danjauh malam sehingga terkadang mengabaikan tuntutan keluarga,jiran dan sahabat handai; dan(g) selama 12 tahun berkhidmat di Negeri Y, perayu tidak pernahmemohon untuk bertukar.
 76. 76. 69SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB9. ULASAN KETUA JABATAN TERHADAP RAYUAN PEGAWAIKetua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib rayuan perayu berserta ulasan Ketua Jabatan terhadap rayuanperayu dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat rayuan perayu diterimasebagaimana yang ditetapkan di bawah peraturan 15(2), Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam, 1993.Ketua Jabatan mengemukakan ulasan seperti berikut:(a) berdasarkan aspek prestasi, perayu merupakan pegawai yangmengambil berat dan komited terhadap tugas. Setiap tugasdisiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan;(b) perayu telah berkhidmat selama 23 tahun dan perayu tidak pernahdikenakan tindakan disiplin kerana melanggar tatakelakuan;(c) perayu boleh bekerjasama dan bergaul baik dengan rakan sekerjasama ada pegawai atasan mahupun bawahan;(d) dari aspek sikap terhadap kerja, perayu adalah berpengalaman danberpengetahuan, prihatin serta komited terhadap tugas yangdipertanggungjawabkan; dan(e) sebagai seorang pegawai kerajaan, perayu bekerja atas dasarberkhidmat untuk negara tanpa mengira cuti, kerap bertugas di luarpejabat dan jauh malam sehingga mengabaikan tuntutan keluarga,jiran dan sahabat handai.
 77. 77. 70PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN10. KEPUTUSAN LEMBAGA RAYUAN TATATERTIBRayuan perayu ditolak dan hukuman yang dikenakan oleh PihakBerkuasa Tatatertib dikekalkan.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) perayu tidak menafikan pertuduhan; dan(b) menjadi pengajaran kepada pegawai lain.1. KESEncik HJ adalah pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yangmemegang jawatan sebagai Penguasa Kastam, Gred W52, PenolongKanan Pengarah Kastam, Pejabat Kastam Diraja Malaysia Negeri PH.Laporan yang diterima menyatakan pegawai didapati telah membelisebuah kereta Toyota Unser No. Pendaftaran XC 4321 daripada SyarikatTEC dengan harga istimewa iaitu harga yang lebih rendah dari hargapasaran sebagai balasan membantu syarikat tersebut semasa berurusandengan pihak Jabatan Kastam dan pegawai juga gagal melaporkanpengisytiharan harta tambahan berhubung pembelian kereta tersebut.2. PENENTUAN KESPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No. 1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) di bawahCONTOH 2
 78. 78. 71SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBperaturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993, berpendapat bahawa pelanggaran tatatertib tersebutadalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman selain buang kerja atauturun pangkat di bawah peraturan 36, Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3. WUJUD/ TIDAK WUJUD SUATU KESALAHAN TATATERTIBPengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam KumpulanPengurusan (No.1) (Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasamengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat) selepasmenimbang kes ini di bawah peraturan 36(1), Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berpuas hati wujud suatukesalahan tatatertib.4. PERTUDUHANPertuduhan 1Bahawa tuan, Encik HJ (KP: 000000-00-0000) Penolong Kanan PengarahKastam, Penguasa Kastam Gred W52 di Pejabat Kastam Diraja MalaysiaNegeri PH pada 23 November 2004, bertempat di Lot 34, Jalan HangLekiu, PH, telah membeli sebuah kereta Toyota Unser, No. PendaftaranXC 4321 daripada Syarikat TEC dengan harga istimewa iaitu harga yanglebih rendah di bawah harga pasaran sebagai balasan membantu syarikattersebut semasa berurusan dengan pihak Jabatan Kastam.Perbuatan tuan itu boleh diertikan telah menggunakan kedudukan awamuntuk faedah sendiri tuan iaitu melanggar tatakelakuan di bawah peraturan4(2)(c)(ii), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 yang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh-
 79. 79. 72PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkinmenyebabkan syak yang munasabah bahawa-(ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnyabagi faedahnya sendiri.”Pertuduhan 2Bahawa tuan, Encik HJ (KP: 000000-00-0000) Penolong Kanan PengarahKastam, Penguasa Kastam Gred W52 di Pejabat Kastam Diraja MalaysiaNegeri PH telah gagal untuk melaporkan perisytiharan harta tambahanberhubung pembelian kereta Toyota Unser No. Pendaftaran XC 4321.Tuan telah gagal untuk mematuhi peraturan 10, Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Pekeliling PerkhidmatanBil. 3 Tahun 2002 dan Perintah Tetap Perjawatan Bilangan 39 Bertarikh 1April 1995 – Arahan Mengenai Pemilikan Dan Pengisytiharan Harta DiBawah Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993. Perbuatan tuan boleh diertikan sebagai melanggartatakelakuan di bawah peraturan 4(2)(i), Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang menyatakan seperti berikut:“4(2) Seseorang pegawai tidak boleh-(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa carayang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagaiingkar perintah.”5. REPRESENTASI PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan representasi secara bertulis kepada PihakBerkuasa Tatatertib dalam tempoh 21 hari bermula dari tarikhdimaklumkan mengenai fakta tersebut sebagaimana yang diperuntukkandi bawah peraturan 36(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuandan Tatatertib) 1993.
 80. 80. 73SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIBPegawai telah mengemukakan representasi seperti berikut:Pertuduhan 1Pegawai menjelaskan bahawa kereta yang dibeli telah berada dalamkeadaan yang tidak memuaskan. Beliau terpaksa membelanjakansebanyak RM3,000.00 untuk memperbaikinya. Harga yang ditawarkanadalah bersesuaian dengan cara penggunaan yang lasak sewaktukenderaan tersebut digunakan untuk sebuah projek. Harga keretaberkenaan juga telah ditetapkan oleh pihak syarikat tanpa berbincangdengan pegawai setelah beliau menyatakan hasrat untuk membelinya.Pertuduhan 2Pegawai menjelaskan perisytiharan harta tersebut telah dibuat pada awalMac 2004 tetapi tidak diproses sehingga 31 Disember 2004. Setelahpegawai bertukar, pegawai telah sekali lagi mengisytiharkan hartatersebut, namun pada awal Oktober 2005, pengisytiharan tersebut telahdikembalikan untuk pembetulan. Pegawai telah menghantar semulapengisytiharan harta baru pada Disember 2005, namun ia tidak diprosessehingga beliau bertukar pada Februari 2006. Pegawai telahmengemukakan pengisytiharan harta tersebut kepada Pengarah KastamNegeri PH pada April 2006. Pegawai telah diberikan kebenaran untukmenggunakan kereta tersebut bagi maksud tuntutan perjalanan.6. ULASAN KETUA JABATANKetua Jabatan dalam ulasannya menyatakan bahawa tiada sebarangkeraguan terhadap representasi yang dikemukakan bagi pertuduhan yangdinyatakan.
 81. 81. 74PENGENALANTATATERTIBSURCAJPENAMATAN7. KEPUTUSAN LEMBAGA TATATERTIBLembaga Tatatertib setelah menimbang kes pegawai membuat keputusanberikut:Pertuduhan 1Pegawai didapati bersalah dan dikenakan hukuman ‘turun gaji’sebanyak satu pergerakan selama tempoh 12 bulan mengikutperaturan 38(e), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993.Pertuduhan 2Pegawai didapati tidak bersalah dan dibebaskan.Asas-asas pertimbangan keputusan:(a) sebagai Penguasa Kastam, pegawai tidak sepatutnya membelikereta daripada Syarikat TEC yang mempunyai kepentingan denganpegawai;(b) perbuatan pegawai menimbulkan syak dan menjatuhkan imejperkhidmatan awam di mata masyarakat secara keseluruhannya;dan(c) menjadi tauladan kepada pegawai lain supaya tidak melakukankesalahan yang sama.
 82. 82. 75SETITIK NILA:HIMPUNAN CONTOH KES-KES TATATERTIB8. RAYUAN PEGAWAIPegawai boleh mengemukakan rayuan ke atas hukuman yang telahdijatuhkan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.1).Rayuan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga RayuanTatatertib melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pegawaimenerima keputusan Lembaga Tatatertib sebagaimana yangdiperuntukkan di bawah peraturan 15(1), Peraturan-Peraturan LembagaTatatertib Perkhidmatan Awam 1993.Pegawai (perayu) mengemukakan rayuan berdasarkan alasan-alasanberikut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib:(a) perayu menyatakan bahawa dia mendapat maklumat pihak syarikatingin melupuskan kereta tersebut dari pemandu kenderaan syarikatyang kebetulan merupakan ayah kepada kawan anak perayu.Permohonan untuk membeli kereta tersebut telah dikemukakanmelalui pemandu berkenaan. Perayu tidak pernah berjumpa ataumenghubungi Pengurus Syarikat itu tetapi menerima pemaklumankelulusan tersebut melalui telefon yang memberitahu permohonanperayu berjaya dan perlu membayar RM18,000 dengan kadarsegera;(b) tindakan perayu mengikrarkan kepada pihak pengurusan Jabatanadalah bukti perayu telus dalam pembelian kenderaan dan tidakberhasrat menyembunyikan apa-apa perkara kerana formatkebenaran pembelian kereta tersebut mengandungi butir-butirterperinci mengenai kenderaan dan punca-punca kewangan terlibat.Perisytiharan harta perayu telah diambil maklum oleh jabatansetelah mendapati ia dibuat dengan teratur dan sempurna.Kenderaan itu juga merupakan kenderaan yang hendak dilupuskanoleh syarikat kerana tidak diperlukan lagi;(c) permohonan perayu berdasarkan kepada pihak PengurusanTertinggi di jabatan perayu telah memutuskan untuk mengeluarkanamaran secara pentadbiran bagi kes ini. Perayu percaya pihak

×