Tекстолингвистика и стандарти за текст

2,210 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tекстолингвистика и стандарти за текст

 1. 1. гл. ас. д-р Росица Декова ПУ “Паисий Хилендарски”
 2. 2. Какво представлява текстолингвистиката? Какво изучава?Текст: характеристики, определение, дефиницияСтандарти за текст:◦ Свързаност (cohesion) и съгласуваност (coherence)◦ преднамереност, приемливост, информативност, ситуационност, междутекстова свързаност.Видове текстове (регистър и жанр)Графично и смислово оформление на текст (лингвистичноизследване) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 2
 3. 3. ... е науката за текста.Подобно на другите науки за езика, коитоизучават различни лингвистични единицина различни езикови равнища (напр.фонетика, морфология, лексикология,синтаксис) текстолингвистиката изучаваезика на ниво текст.◦ Това обаче ни поставя пред въпроса... Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 3
 4. 4. Текстът е един от основните елементи, които играят важна роля в комуникацията. Хората комуникират не просто чрез отделни звуци, думи и фрагменти от изречения, но така също и чрез текстове.т.е. ние произнасяме текстове, четем и пишем текстове, слушаме текстове и превеждаме текстове.Но това все още не е отговор на въпроса: “Какво е текст?” Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 4
 5. 5. «Купих си Форд. Колата, с която Президента Уилсон е минал по Шанз-Елизе е била черна. Английският на чернокожите е бил широко дискутиран. Дискусиите между президентите приключиха миналата седмица. Седмицата има седем дни. Всеки ден храня котката си. Котките имат четири крака.» Енквист (1978:110-11) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 5
 6. 6. Носителите на езика усещат разликата между товакакво е текст и какво не е.Следователно съществуват обективни фактори –определени черти, които са характерни затекстовете и не се срещат другаде.Това са нещата, които носителите на езика ‘знаят’,без да подозират.Именно това знание трябва да бъде изведеноексплицитно (наяве) и това е задачата натекстолингвистиката. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 6
 7. 7. «Текст може да е откъс или пълен,цялостен текст; това е език, реч в писменвид. Обикновено под текст се подразбираписмен текст.» (???) ☺ (източник: Wikipedia)«Текстът е някакъв откъс – писмен илиустен, с различна дължина, който формираединна цялост.» Холидей & Хасан (1976:1) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 7
 8. 8. Текстът е съставен от изречения, но съществуватотделни принципи на създаването на текст, коитолежат отвъд правилата за създаване на изречения. Фаулър (1991:59)Текстът е естествена проява на езика, т.е.комуникативно езиково събитие в рамките на определенконтекст. Повърхнинният текст е наборът от реалноизползвани изрази, които изваждат част от знаниетонаяве, докато друга част остава скрита, въпреки чесъщо се използва в процеса на обработка. Бюгранд & Дреслер (1981:63) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 8
 9. 9. Текстът е преди всичко многоизмерена единицаи като такава не подлежи на просто иунифицирано определение.Съществуват най-различни определения за текств зависимост от набора от параметри,използвани от лингвистите за да дефиниратпонятието текст. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 9
 10. 10. СЕМАНТИЧНА единица: ЕДИНИЦА не по форма, апо значение.Текстът не се СЪСТОИ ОТ изречения; той сеРЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ или се ИЗПИСВА С изречения.«Комуникативно явление, което отговаря наопределени стандарти за текстуалност.»Текстуалност е свойството «да бъдеш текст» ☺Според Бюгранд и Дреслер съществуват седемстандарта за текстуалност. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 10
 11. 11. Семантично понятие, което се отнася досмисловите връзки, които съществуват втекста и го определят като текст.Това са начините, по които компонентите наповърхнинния текст за взаимно свързани.Свързаност имаме, когатоИНТЕРПРЕТАЦИЯТА на един елемент вдискурса зависи от друг елемент. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 11
 12. 12. [1] Измийте и обелете шест ябълки.Поставете ги в огнеупорен съд.[2] – Time flies. -You cant; they fly too quickly.[3] – Би ли затворил прозореца? – Този до вратата ли? – Не, другия. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 12
 13. 13. Включва всички функции в езика, които могат дабъдат използвани, за да сигнализират връзкамежду повърхнинните елементи:◦ Референтност (той, този, тук, там, сега)◦ Заместване (друг, правя, така, не)◦ Елипса (изпускане на елемент)◦ Свързване (и, или, но, обаче, понеже, след това)◦ Лексикална съгласуваност (повторение, синоними, съществителни с обобщено значение: човек, нещо, място) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 13
 14. 14. Начините, по които компонентите натекстуалния свят си съответстват и савзаимно достъпни.Компонентите на текстуалния свят са◦ ПОНЯТИЯТА – “сравнително устойчиви и единни конфигурации от знание, които могат да бъдат извлечени или активирани в съзнанието”◦ РЕЛАЦИИТЕ (връзките) между понятията,които лежат в основата на повърхнинния текст. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 14
 15. 15. Причинно-следствена връзка / релация:[4] Иван падна и си счупи ръката.?? Иван си счупи ръката и падна. Съгласуваността илюстрира естеството на науката за текстовете като човешки дейности. Текстът не се осмисля от самосебе си, но чрез връзката между ПРЕДСТАВЕНТОТО В ТЕКСТА ЗНАНИЕ и човешкото ЗНАНИЕ ЗА СВЕТА. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 15
 16. 16. Отношението на автора на текста, че поредицата от явления съставя свързан и съгласуван текстов инструмент за изпълнение на целите на автора, напр. да разпространи знание или да достигне цел в рамките на някакъв план. Не всички текстове са съвършени (особено в разгворна форма), но все пак се възприемат, благодарение на проявата на ТОЛЕРАНТНОСТ.Напр. “Ами... ти къде..., а... в коя част на града живееш?” Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 16
 17. 17. Дада поезията – куп думи, събрани на едно място, без предварително решен замисъл.Например, поетът може да вземе един вестник, да го нареже на парчета, да ги постави в кутия и да ги вади от там едно по едно, за да състави своята поема. Изцяло преднамерено и прието от читателите на този вид поезия. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 17
 18. 18. Отношението на възприемащия текста, чепоредицата от явления съставя свързан исъгласуван текст, който е от полза или отзначение за възприемащия, напр. запридобиване на знание или за дасъдейства за изпълнението на даден план.Понякога текстът може да не съдържацялата необходима информация Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 18
 19. 19. Процесът на вадене на заключения илюстрира как възприемащите текста спомагат за неговата съгласуваност като сами допринасят за смисъла на текста.Например:“Обадете ни се преди да започнете да копаете. След това може и да не можете.” в реклама на телефонна компания ☺ Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 19
 20. 20. Засяга степента, в която явленията впредставения текст са очаквани илинеочаквани, известни или неизвестни.Всеки текст трябва да бъде поне малкоинформативен.Особено ниската степен на информативносте смущаваща, предизвиква отегчение и дориотхвърляне на текста. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 20
 21. 21. Морето е вода...... в смисъл, че водата е основната присъстваща субстанция. Всъщност то е разтвор от газове и соли в допълнение на огромния брой живи организми... Последвалата корекция на всеизвестния факт не е толкова очаквана и това подобрява информативността на целия текст. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 21
 22. 22. Засяга факторите, които правят даден текст значим в определена ситуация.Пример: БАВНО ДЕТЕ НА ПЪТЯ! Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 22
 23. 23. Засяга факторите, които правят употребата на даден текст зависима от знания за един или повече текстове, срещнати преди това.Пример: ВЪЗСТАНОВИ СКОРОСТТА Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 23
 24. 24. (регистър и жанр)
 25. 25. Лингвистичните разлики в текста, които сасвързани с различните случаи на употреба.Една комуникационна ситуация, която се повтарячесто в обществото (от гледна точка на участници,обстановка, комуникативни функции, и т.н.) свремето ще развие отличаващи я маркери наезикова структура и употреба на езика, различниезика на другите комуникационни ситуации. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 25
 26. 26. Field (област, сфера) – темата, за която сеговори оказва влияние върху езиковия избор.Tenor (обща насока, тенденция) – естествотона социална връзка (напр. степента наформалност) също оказва влияние върхуезиковия избор.Mode (начин на предаване) – употребата написмена или устна форма. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 26
 27. 27. « Дадаистите не влагат конкретни послания в творбите си. Те оставят зрителя да направи собствена интерпретация на произведенията им. Дада критикува логиката в творческия процес, игнорира естетиката, това е (анти)изкуство на абстракцията, ирационалната мисъл или изобщо липсата на такава; подигравка с традиционните ценности в изкуството.» Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 27
 28. 28. «Ами очевидно е, че сте получили алергия към предписания антибиотик. Сега ще се опитаме да направим нещо за алергията и да изчистим обрива.» Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 28
 29. 29. «Открих звезда.Предвкусвам паника в научните среди.Становища предвкусвам и диспути.И дълги нощи и телескопи и брадив небето ще осъмват като лудиКъде е? Как се казва? В кой квадрант?Между кои известни се намира?Въпросите ще падат като град.Звездата трябва да се номерира.» Владимир Башев Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 29
 30. 30. Направете необходимия лингвистичен подбор, така че стихотворението на Владимир Башев да има следните характеристики:- Field (област) – астрономия;- Tenor (обща насока) – формален текст;- Mode (форма) – писмена. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 30
 31. 31. «Открита е звезда, която се очаква да предизвика засилен интерес в научните среди, да породи много становища и оживени дискусии. Интересът към новата звезда ще създаде предпоставки за денонощни наблюдения на учените астрономи и ще постави редица научноизследователски въпроси относно местонахождението и наименованието на звездата и нейната близост с други известни обекти от същата величина. Звездата следва да бъде номерирана.» Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 31
 32. 32. Анализът на различни видове (дискурсни типове илисъобщителни форми) литературни и нелитературнитекстове, вкл. тяхната структура и употреби.Даден вид съобщение, който се повтаря често вобществото (от гледна точка на семантичносъдържание, участници, случаи на употреба и т.н.) свремето ще развие отличаващи я вътрешна структура,различна от другите видове съобщение, налични врепертоара на обществото. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 32
 33. 33. поема дебат рецепта молитва статия във вестник лингвистично изследване... Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 33
 34. 34. (лингвистично изследване)
 35. 35. Трябва да се постави ясно и точно заглавие,което да отговаря на проблематиката,разглеждана в изследването.Не трябва да е прекалено общо – напр.“Българският език” Нито прекалено дълго и подробно –“Образуване на различните форми насъществителните в българския език” Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 35
 36. 36. Кратко въведение в темата/областта, в която е разработваната проблематика.Например за тема: “Парадигма на съществителните в българския език”, Кратко представяне на българския език: от кое езиково семейство е, какво е специфичното /различното. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 36
 37. 37. Ясно и точно формулиране на проблема, който разглеждаме. Актуалност на разглежданата проблематика; защо сме се спрели на този проблем.Например за тема: “Парадигма на съществителните в българския език” Какво е интересното/ специфичното при образуването на съществителните в българския език. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 37
 38. 38. Структурирано в точки и подточки. Да включва както теория, така и примери, където е възможно. Да включва доказателства, базирани на конкретни източници.“Друга теория на лингвисти твърди...” = “Един човек някога казал...” ☺ Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 38
 39. 39. Директен цитат:Основателите на това лингвистично течение тръгват от наблюдението, че “един морфологически процес, респ. една морфологическа структура е натурална, ако тя е: а) широко разпространена и/или б) бива усвоена относително рано и/или в) е относително устойчива на езикова промяна или възниква в резултат от нея” (Майерталер 1980:3). (Гаравалова, 2003) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 39
 40. 40. Перифразиране - предаване на идеите на цитирания автор със собствени думиПример:Според Дреслер (1987:118) концепцията на морфологическите типове езици дава ясна представа за това кои универсални тенденции могат да съществуват успоредно в една и съща езикова система. (Гаравалова, 2003) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 40
 41. 41. Резюме – предаване на съкратена версия на даден пасаж от цитирания текстПример:“Вурцел правилно отчита факта, че концепцията на Майерталер притежава слабости и дори някъде води до противоречия (Вурцел 1984:76-77).” (Гаравалова, 2003) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 41
 42. 42. Премерено и формално, подкрепено с фактиСпоред нас, степента на натуралност в български, както и в останалите индоевропейски езици, зависи от това доколко е постигната целта на тенденцията за развой към аналитизъм в рамките на особеностите на флективния тип. (Гаравалова, 2003) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 42
 43. 43. Прави се кратка препратка къмразгледаната проблематика ипредставените решения.На преден план трябва да останепредпочетеното от нас решение – да сезапомни, и да се посочат съвсем накраткомотивите за избора му. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 43
 44. 44. Разглежданите форми обаче също следва да бъдат определени като натурални, защото отговарят на изискването за иконичност в приоритетното отношение, т.е. иконичност по отношение на морфологическата доминанта на езиковия тип, а, както многократно подчертавахме по-горе, разнотипността и полифункционалността на окончанието е белег за флективност. Ето защо считаме, че парадигмата на съществителните имена в съвременния български език следва да се определи като натурална. (Гаравалова, 2003) Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 44
 45. 45. БЛАГОДАРЯЗА ВНИМАНИЕТО! Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 45
 46. 46. де Бюгранд и Дреслер 1981: de Beaugrande, R. and Dressler, W. (1981) Introduction to Text Linguistics. London and New York: LongmanГаравалова 2003: Гаравалова. И. (2003 ) Парадигмата на съществителните имена в светлината на понятието ‘натуралност’. – В: сб. “Езикът и литературата в епохата на глобализацията.”, УИ “Св. Кл. Охридски”, София, с. 228-238.Енквист 1978: Enkvist. N. E. (1978) ‘Coherence, pseudo-coherence, and non-coherence’, In: J. Ostman (ed.), Abo: The Research InstituteCohesion and Semantics: Report on Text Linguistics of the Abo Akademi Foundation.Фаулър 1991: Fowler, R. (1991) Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London/ New York: Routledge.Холидей и Хасан 1976: Halliday, M. A.K. and Hasan, R. (1976) Cohesion in English, London and New York: Longman. Текстолингвистика и стандарти за текст 3/11/2012 46

×