Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat10 prl

569 views

Published on

Unitat10 prl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat10 prl

 1. 1. Prevenció de riscos laborals UD 10 Riscos generals i la seva prevenció
 2. 2. ÍNDEX1. Condicions de seguretat 1.1 Llocs de treball 1.2 Equips i eines 1.3 Electricitat 1.4 Incendis2. Higiene industrial 2.1 Agents químics 2.2 Agents físics (soroll, vibracions, temperatura, radiació...) 2.3 Agents biològics3. Factors de procès I socials 3.1 Càrrega de treball I fatiga 3.2 Insatisfacció, estrès i “mobbing”4. Protecció col·lectiva I individual
 3. 3. 1. Condicions de seguretatRiscos generals● Caigudes de treballadors al mateix nivell.● Caigudes de treballadors a diferent nivell.● Xocs i cops.● Talls i enganxades amb màquines, eines omaterials diversos.● Incendis i explosions.● Contactes elèctrics.
 4. 4. 1.1 LLOCS DE TREBALLS’entén per lloc de treball “les àrees del centre de treball, edificades ono, en les que els treballadors hagin de romandre o a les que puguinaccedir per raó del seu treball”, incloent els serveis higiènics i localsde descans, locals de primers auxilis i els menjadors (art.2 RDLT).
 5. 5. 1.1 LLOCS DE TREBALLAlgunes de les disposicions mínimes del RD 486/97 ● Espai de treball mínim de 2 m2 de superfície I 10 m3, no ocupats per treballador. ● Obertures en parets o envans protegits sempre que laltura de caiguda sigui => 2 m. ● Amplada mínima de les portes exteriors 80 cm i la dels passadissos 1 m. ● Tota porta corredera ha danar proveïda dun sistema de seguretat que li impedeixi sortir dels carrils i caure. ● Els esglaons i les escales han de tenir una petjada compresa entre 23 i 36 cm.
 6. 6. SENYALITZACIÓÉs una tècnica de prevenció, en concret deseguretat, de les més efectives, donat el graud’assumpció de la mateixa per part de la població,a través de la qual es pretén identificar els perills ireduir els riscos per a la seguretat i salut delstreballadors.
 7. 7. SENYALITZACIÓ Sha dutilitzar...● Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.● Alertar els treballadors quan es produeixi una situació d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.● Facilitar la localització i identificació de mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilisLa senyalització no substitueix les mesures de protecció col·lectiva ni la deformació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en eltreball.
 8. 8. SENYALITZACIÓ Annex IAmb caràcter general l’elecció del tipus de senyal i delnombre i emplaçament dels senyals o dispositius desenyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà demanera que la senyalització resulti el més eficaçpossible tenint en compte aspectes com:● característiques del senyal● els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se● l’extensió de la zona a cobrir● el nombre de treballadors afectats.
 9. 9. SENYALITZACIÓTipus de senyal, RD 485/97, sobre SenyalitzacióSENYAL DE PROHIBICIÓ: Prohibeix un comportamentsusceptible de provocar un perill. Són de forma rodona, ambpictograma negre sobre fons blanc, vores i banda (transversaldescendent d’esquerra a dreta travessant el pictograma)vermells. El vermell ha de cobrir com a mínim el 35% de lasuperfície del senyal. SENYAL D’ADVERTÈNCIA: Avisa d’un risc o perill. Forma D’ADVERTÈNCIAtriangular amb pictograma negre sobre fons groc (50% superfíciedel senyal com a mínim) i vores negres. Excepció: el senyal sobre“matèries nocives o irritants” serà sobre fons taronja. SENYAL D’OBLIGACIÓ: Obliga a un comportament determinat. D’OBLIGACIÓForma rodona amb pictograma blanc sobre fons blau (50%superfície del senyal). O
 10. 10. SENYALITZACIÓ Tipus de senyalSENYAL DE SALVAMENT O DE SOCORS: Proporciona SOCORSindicacions relatives a les sortides de socors, primers auxilis o alsdispositius de salvament. Forma rectangular o quadrada ambpictograma blanc sobre fons verd (50% superfície).SENYALS RELATIUS ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRAINCENDIS: Forma rectangular o quadrada amb pictograma blancINCENDISsobre fons vermell (50%).SENYAL INDICATIU: Proporciona informacions diferents de lesprevistes pels senyals anteriors.SENYAL ADDICIONAL: S’utilitza al costat d’un altre senyal enforma de panell i que facilita informacions complementàries.
 11. 11. Tipus de senyal
 12. 12. 1.2 EQUIPS I EINES EQUIP DE TREBALL: Qualsevol màquina, aparell, instal·lació o eina utilitzada en el treballLempresa ha de comptar amb un adequat sistema de selecció iutilització dels equips per tal que compleixin condicions deseguretat, observar els principis ergonòmics de disseny del lloc iles postures dels treballadors, informar i formar en la sevautilització i realitzar-ne un manteniment periòdic.
 13. 13. EQUIPS I EINES Aspectes a tenir en compte:● Macatge CE● Ordre i neteja● Manteniment periódic.● Dispositius de seguretat - Polsador emergència – Connexions a terra – Resguards de seguretat.● Il·luminació i senyalització adequada.● Instruccions tècniques (ús i funcionament) – Formació i informació al treballador
 14. 14. 1.3 ELECTRICITAT● Risc delectrocució: possibilita que el corrent circuli delectrocució o travessi el cos humà.● Els danys que pot originar lelectocució són diferents, des dun pessigolleig fins a una fibril·lació ventricular● El cos humà és conductor i la resistència es troba a la pell. Són molts els factors que determinen el dany final (edat, sexe, pes, humitat, calçat...).● Els danys es classifiquen en directes i indirectes.
 15. 15. 1.3 ELECTRICITATDANYS TIPUS DE CONTACTEDIRECTES ● Electrització ● Parades respiratòries ● Asfíxies ● Tetanització ● Fibril·lació ventricularINDIRECTES ● Trastorns cardiovasculars ● Cremades (internes i externes) ● Deficiències auditives, oculars, del sistema nervió, del sistema renal, etc.
 16. 16. 1.3 ELECTRICITATDANYS MESURES PREVENTIVES -INSTAL·LACIONSDIRECTES ● Allunyar-se de parts actives i recobrir amb aïllants quan sigui possible. ● Utilització de tensions de seguretat (tensió inferior a 25 V) i diferencials.INDIRECTES ● Treballar amb petites tensions. ● Separar circuits. ● Separar parts actives i masses recobrint-les amb algun aïllant. ● La posada a terra i els interruptors diferencials es converteixen en les principals mesures preventives.
 17. 17. 1.3 ELECTRICITATMESURES PREVENTIVES -PROTECCIÓ PERSONAL● Utilitzar guants biolèctrics i botes aïllants.● Usar eines aïllants (banquetes, catifes, etc)● Fer servir casc i roba ignífuga.● Usar potecció ocular.
 18. 18. 1.3 ELECTRICITATDIPOSITIUS COMUNS DE SEGURETAT● Tall automàtic o davís: interruptors diferencialsper al corrent de defecte o relés de terra per a latensió de defectes.●Unió equipotencial o per superfície aïllada a terrao de les masses (connexions equipotencials).●Separació de circuits de les fonts denergiamitjançant transformadors o grups convertidors.● Doble aïllament dequips i màquines elèctriques.

×