Unitat 9 prl

557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat 9 prl

 1. 1. PREVE CIÓ DE RISCOS LABORALS U ITAT DIDÀCTICA º 9:Fonaments de seguretat i salut DEPARTAMENT DE FOL IES TORRE VICENS Unitat 9: Fonaments de Seg. i Salut 1
 2. 2. Fonaments de seguretat i salut 2
 3. 3. TREBALL I SALUT : El dret a la salutLa Declaració Universal dels DretsHumans estableix en el seu art. 25.1. eldret de tota persona a gaudir d’unnivell de vida adequat que li asseguri lasalut i el benestar. En base a aquestprincipi podem considerar la salut comun dret universal. Fonaments de seguretat i salut 3
 4. 4. El dret del treballador a gaudir d’unescondicions de treball saludables suposaactuar sobre les dimensions físiques ,ambientals, procedimentals iorganitzatives de les condicions de treballi implica el deure correlatiu de l’empresaride vetllar per la seguretat i salut delstreballadors i de les autoritats públiquesde garantir que aquest dret es faci efectiu. Fonaments de seguretat i salut
 5. 5. RISCOS I CAUSESRisc professional és la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat de la seva feina. Fonaments de seguretat i salut
 6. 6. • El concepte de “RISC”, fa referència a tres termes: Fonaments de seguretat i salut 6
 7. 7. Conceptes bàsics (1/2)Dany derivat del treball: tota lesió, patologia o malaltiaque es pateix com a conseqüència del treball.Risc laboral greu i imminent: aquell que resultaprobable que es materialitzi en un futur immediat i puguisuposar un dany greu per la salut del treballador.Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrumento instal—lació utilitzada en el treball. Fonaments de seguretat i salut
 8. 8. Conceptes bàsics (2/2)Condició de treball: qualsevol característica del treball quepugui tenir una influència significativa en la generació de riscsper la seguretat i la salut del treballador.Equip de protecció individual: tot equip destinat a derportat o subjectat pel treballador per a que el protegeixi delsriscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en eltreball, així com qualsevol complement o accessori destinat aaquest fi.Prevenció: el conjunt d’activitats o mesures adoptades oprevistes en totes les fases d’activitat de l’empresa ambl’objectiu d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. Fonaments de seguretat i salut
 9. 9. Localització i identificació de riscos:• Per localitzar o detectar els riscos al lloc de treball observarem, si es donen situacions dinseguretat a: 1. - Els procediments de treball. 2. - Equips, eines i instal—lacions en general. 3.- Condicions de lentorn de treball en que es duen a terme les tasques. Fonaments de seguretat i salut 9
 10. 10. 1.- El procediment de treball:És lactuació del treballador en desenvoluparla seva feina.Situacions de risc: Postures incorrectes,moviments repetitius inadequats, faltadexperiència formació, no seguir normes iprocediments, ect.Danys: Lumbàlgies, estrès, carrega física,caigudes, talls, etc. Fonaments de seguretat i salut 10
 11. 11. 2.- Equips, eines i instal—lacions:Es refereix a les màquines aparells, eines,instruments, fonts denergia o instal—lacions quesutilitzen al lloc de treball.Situacions de risc: Ús deines sense protecció,parada demergència, enclavament elèctric, ect.Danys: Enganxades al punt doperació, cops contraobjectes immòbils de la màquina, cops o talls ambobjectes o eines. Fonaments de seguretat i salut 11
 12. 12. 3.- Condicions de lentorn de treball:Es refereix a les condicions higièniques, físiques, químiques i biològiques del lloc de treball. Situacions de risc: Treballs de manipulació de gasos, substàncies i preparats químics, contactes amb fongs o bacteris, exposició a temperatures extremes, soroll elevat, etc. Danys: Cremades, mareigs, irritacions, al—lèrgies, hipoacúsia, infeccions víriques, pèrdua de visió, etc. Fonaments de seguretat i salut 12
 13. 13. Riscos més habituals(10)1.Físics: Els trobem a l’entorn: fred, humitat,il—luminació, soroll2.Químics: Exposició a substàncies: Al—lèrgies,cancerígens, mutàgens, tòxics..3. Mecànics: Produïts amb l’us de màquines,estris, eines, ect. Exemple: talls, enganxades,cremades..4. Per caiguda: Treballs en alçada, galeries,pous.. Fonaments de seguretat i salut
 14. 14. riscos habituals...5. D’origen elèctric: Risc que es produeix pertreballar amb màquines i aparells elèctrics, o percontacte amb instal—lacions elèctriquesdeficients.6. Per gas: Produïts per treballar amb gasos ofonts de gas.7. D’incendi: Per treballar en ambients ambpresència d’elements i materials inflamables. Fonaments de seguretat i salut
 15. 15. ... riscos habituals...8.D’elevació i transport.9. Psicològics: Excés del treball, un climalaboral inadequat, etc, que poden causar fatiga,depresió, estrès..10. De tipus biològic: Associats a treballs(hospitals, granges ect) en que s’està en contacteamb agents infecciosos, com els virus, elsparàsits etc. Fonaments de seguretat i salut
 16. 16. 1.2. Causes dels riscosS’identifiquen com a les tres possibles causes desencadenants d’un accident: A) Causes relatives al sistema de gestió empresarial B) Causes bàsiques - Factors personals - Factors del lloc de treball C) Causes immediates - Actes insegurs - Condicions insegures Fonaments de seguretat i salut
 17. 17. A) Causes relatives al sistema de gestió empresarial Fonaments de seguretat i salut 17
 18. 18. B) Causes bàsiques Fonaments de seguretat i salut 18
 19. 19. C) Causes Immediates Fonaments de seguretat i salut 19
 20. 20. i per últim… Els Elements de risc: És tota condició potencialment productora dun dany per a la salut i, per tant, la causa que provoca el dany.Classificació dels factors de risc: 1. De seguretat: (equips, objectes, aparells, màquines, substàncies, etc) 2. DHigiene industrial: (il—luminació, radiació, soroll, vibracions, etc.) 3. Psicosocials: (càrrega de treball, estrès, formació, etc. 4. De gestió: (sistema documental, guies tècniques utilitzades, plans dacció i mesures preventives, etc.) 5. De processos: (operacions de treball, temps, organització, materials acabats, etc) Fonaments de seguretat i salut 20
 21. 21. Tot aquest enfocament de la prevenció – CAUSES, RISCOS, DANYS, CONSEQÜÈNCIES- ha de comptar amb una PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ.És a dir amb accions sistemàtiques que defineixi l’empresa, que tinguin com a objectiu LA PREVENCIÓ. Fonaments de seguretat i salut
 22. 22. Principis de l’acció preventiva (art.15 LPRL)La LPRL determina que el deure general de protecció recau sobre l’empresari o l’obliga a adoptar totes les mesures necessaries per garantir la seguretat i la salut del treballador. Aquestes mesures s’han d’aplicar d’acord amb els principis següents:1.Evitar riscos2.Avaluar els riscos que no es puguin evitar3.Combatre els riscos a origen4.Adaptar el treball a la persona que el duu a terme5.Tenir en compte levolució tècnica per millorar la prevenció6.Substituir el que sigui perillos pel que comporti poc risc o cap7.Planificar la prevenció integrant técnica, organització, condicions de treball i relacions socials8.Avantposar la protecció col lectiva a la individual9.Donar instruccions adequades als treballadors i formar-los10.Preveure les distraccions i imprudencies dels treballadors Fonaments de seguretat i salut
 23. 23. 2.- Danys derivats del treball Fonaments de seguretat i salut
 24. 24. Accident de treball Fonaments de seguretat i salut
 25. 25. Altres situacions considerades Accident de treball- Accidents “in itinere”.-Accidents desenvolupant càrrecs sindicals.-Accidents causats per encàrrecs de lempresari.-Accidents ocasionats al efectuar tasques. encarregades de diferent categoria professional.- Malalties no professionals contretes a la feina.- Malalties o defectes anteriors del treballador, agreujats per la feina.- Conseqüències de laccident que generin complicacions. Fonaments de seguretat i salut
 26. 26. Els factors de risc que generalment ocasionen els accidents de treball, estan relacionats amb l’estructura i el maneig d’equips de treball, màquines i eines de treball.La consideració d’Accident de Treball, implica observar de manera diferenciada: la lesió corporal i el fet que l’accident sigui conseqüència del treball. Fonaments de seguretat i salut
 27. 27. 2.2 MALATIES PROFESSIONALS :Són conseqüència duna exposició prolongada (apareixen a mig o llarg termini) en el temps a condicions ambientals nocives o inadequades.Les MP estan catalogades en el “quadre de malalties professionals” aprovat reglamentàriament.Els factors que intervenen en l’aparició d’una MP són: Fonaments de seguretat i salut
 28. 28. Grups de malalties professionals:- Malalties produïdes per agents químics: Crom, mercuri, plom, benzè o amines aromàtiques.- Malalties infeccioses i parasitàries: Paludisme o tètanus.- Malalties sistèmiques: Al fetge per arsènic, neoplàstia a la bufeta per exposició a la benzidina, o el carcinoma a la mucosa nasal produïda pel crom.- Malalties a la pell: com el càncer cutani al asfaltar carreteres. Fonaments de seguretat i salut
 29. 29. La higiene industrialÉs la tècnica de prevenció que té perobjecte eliminar o prevenir les malaltiesprofessionals. Fonaments de seguretat i salut
 30. 30. 2.3.-Altres patologies i les seves tècniques: Ergonomia i psicosociologia Fonaments de seguretat i salut
 31. 31. Causes i danys que generen els riscosvinculats als factors de procés i als factorssocials. Fonaments de seguretat i salut
 32. 32. La medicina laboralLa medicina del treball com a especialitat prevériscos laborals en l’àmbit de les patologies imalalties a través de les àrees: Fonaments de seguretat i salut
 33. 33. MARC NORMATIU: Drets i deures LEstatut dels Treballadors art. 19.1 enuncia:“El treballador en la prestació dels seus serveis tindrà dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut”. La Directiva Marc Europea 89/391 de 12 de juny insta als Estats membres a posar en vigor disposicions en matèria de seguretat. La transposició daquesta normativa al nostre ordenament jurídic és La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) Fonaments de seguretat i salut
 34. 34. Els principis de la LPRL (art.15)- Evitar riscos i avaluar els que no es poden evitar- Combatrels els riscos en origen.- Adaptar el treball a la persona- Tenir en compte levolució tècnica- Substituir el sigui perillós- Planificar la prevenció- Avantposar les mesures de protecció col—lectives a les individuals- Formar els treballadors Fonaments de seguretat i salut
 35. 35. Lestructura de la LPRL és: Fonaments de seguretat i salut
 36. 36. Llei de Prevenció de Riscos Laborals: Fonaments de seguretat i salut
 37. 37. 3. Drets i deures de l’empresaDeures GENERALS: 1. Garantir la seguretat i salut del treballadors. 2. Integrar l’activitat preventiva en totes les fases de l’activitat de l’empresa. 3. Complir la normativa de PRL. 4. Assumir el cost de les mesures de seguretat, sense carregar-les sobre el treballador.Deures PEL QUE FA ALS TREBALLADORS: 1. Informar i formar als treballadors. 2. Paralitzar l’activitat de l’empresa en cas de risc greu i imminent. 3. Vigilar periòdicament la salut dels treballadors. 4. Consultar als treballadors i permetre la seva participació en matèria de PRL. 5. Facilitar als treballadors els EPIs. 6. Donar especial protecció a determinats col.lectius.Deures PEL QUE FA AL CENTRE DE TREBALL: 1. Elaborar el pla de prevenció de riscos propi. 2. Organitzar els recursos de l’activitat preventiva. 3. Adoptar mesures en situacions d’emergència. 4. Elaborar i conservar la documentació específica. 5. Coordinar-se en matèria de prevenció quan hi ha varies empreses en un mateix centreo cas contractes o subcontractes, i/o treballadors autònoms. Fonaments de seguretat i salut
 38. 38. Llei de Prevenció de Riscos Laborals: Fonaments de seguretat i salut
 39. 39. Drets i deures dels treballadorsDrets DeuresDret d’informació Respectar les normes de prevenció, que han de conèixerDret de formació Utilitzar correctament les màquines i eines de treball i els EPIsDret de paralització de l’activitat Informar immediatament al superior jeràrquic deen cas de risc greu i imminent qualsevol situació que, segons el seu parer, comporti un risc per a la salut.Dret a la vigilància de la salut Vetllar per la seguretat i salut pròpies, dels companys i de tercers que es puguin veure afectats.Dret de consulta i participació Cooperar amb l’empresari perquè pugui garantir la prevenció i la protecció adequades. Fonaments de seguretat i salut
 40. 40. Responsabilitats i sancions DE L’EMPRESARIResponsabilitat Sancions Norma Òrgan sancionadorAdministrativa Econòmica; Suspensió temporal o -LPRL, LISOS, LGSS Inspecció de treball, tancament de l’empresa; L’autoritat laboral paralització del treball, etc.Civil Econòmica -Codi civil, LPRL Tribunals socials Tribunals civilsPenal Multes; presó; indemnització per Codi Penal Tribunals penals danys i perjudicis DEL TREBALLADORResponsabilitat Sancions Norma Òrgan sancionadorAdministrativa Segons el indiqui el C col.lectiu: ET, convenis L’empresari, inspecció Amonestació, suspensió de sou i col.lectius, LPRL, de treball, l’autoritat feina; acomiadament disciplinari. LISOS laboralCivil Econòmica: indemnització per Codi Civil Tribunals civils danys i perjudicisPenal Multes Codi Penal Tribunals penals Presó Fonaments de seguretat i salut

×