Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Criteris avaluació, indicadors d'assoliment i rubriques

2,370 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Criteris avaluació, indicadors d'assoliment i rubriques

  1. 1. Sessió 2: Avaluació CompetencialGrups de Treball Portfolio, TIL, Projectes escolars col·laboratius 2012-2013 Tasca: Create a newscast http://www.anycerda.org/web/imagen/4cf6c82e09e54.jpg/4cf6c82e09e54.jpg Rosamaria Felip Falcó @rosamariafelip
  2. 2. Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915CRITERIS D’AVALUACIÓ primer d’ESOLlengües estrangeres• Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballatsprèviament, utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat dela comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenciócomunicativa.• Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global dedocuments escrits senzills, en suport paper i digital, sobre continguts dediverses àrees de coneixement i adequats a l’edat.• Produir textos breus, orals i escrits, coherents, i amb bona dicció o ambcorrecció ortogràfica i puntuació adequada, a partir de models.• Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització,intercanvi i presentació d’informació.• Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.
  3. 3. CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS D’ASSOLIMENT

×