Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos

89,519 views

Published on

  • Login to see the comments

Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos

  1. 1. BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO I Guro: Leonora D. Calabria Paaralan: Miputak West Elementary School Distrito: West Sangay: Dipolog City I. LAYUNIN:pagkataposng aralinangmga bata ay inaasahang: A. Natutukoyangmga salitangnagsasaadng kilosogalaw sa tulong ng larawano aksyon;at B. Nakapagbibigayngmgasalitangkilosogalaw. II. PAKSANG – ARALIN : A. Pagtukoyng mga SalitangNagsasaadngKilosoGalaw sa Tulongng mga Larawan o Aksyon B. PagbibigayngmgaSalitangKilosoGalaw. SANGGUNIAN:LandassaWikaat Pagbasa,pahina82-92 KAGAMITAN:mga larawan at tsart ng kwento III. MGAPAMAMARAAN: A. PanimulangGawain: Mga bata,awitinnatinang “ Ang mga Ibon”. B. Pagganyak: Sinu-sinoangkasapi ngmga mag-anak? (Ipakitaanglarawan) Sabihin angmga kasapi ng mag-anak. (Ipaulitsabawathanay ang mga kasapi ngmag-anak.) Anoang ginagawang tatay sa inyongbahay?ng nanay?ng Kuya?ng Ate?ni bunso? Alaminnatinkunganu-anopaang ginagawanila. C. Paglalahad: Ngayongumaga,mayroonakongkwentopara sa inyo.Gustoba ninyong malamanang kwento? (Babasahinngguro ang kwento.)
  2. 2. D. Pagtatalakay: Tungkol saanang kwento? Anoang ginagawani Nanay? (Isulatangsagot ng bata.) Si Tatay, ano namanang ginagawa? Paanonakatutulongangmga anak? Anoang ginagawani Kuya? ni Ate?ni Bunso? Dahil tulung-tulongangmag-anak,anonamanang nadarama nila? Ganitodinba kayo sa inyongbahay? Tulung-tulongbakayosa inyongbahay? Bukodsa mga ginagawanila,anopa ang maaari ninyonggawinparamakatulonginyong mag-anak? (Isulatangmga sagot.) Basahinnatinang mga gawaingng mag-anak. Anoang tawag sa mga salitangbinasaninyo? E. Paglalahat: Anoang tawag sa mga salitangnaghuhugas,nagwawalis,nagluluto,naglalampasoat nagpupunas? F. Paglalapat: Ngayonmga bata,maglalarotayo.Gusto ba ninyongmaglaro?Perobagotayo maglaro, ano ang dapatninyonggawinkungmayginagawatayo sa pangkat? Mayroong akongwalongsobre dito.Itoay may mga larawanna bubuuinninyo.Kapag itoay mabuo na,isulatang kilosogalaw na nasa larawanat idikititosaunahan. Naunawaanba mga bata?Ang makagawanitong maayosat walangingayay may premyomulasa akin. (Isa-isangtawagin angliderngbawatpangkat.) Nagustuhanbaninyoan gatinglaro? Gusto kongikwentoninyoangnabuoninyonglarawan. (Bawatliderngpangkat ay mag-uulat.)
  3. 3. Kaninongpangkatangnakasunodsa atingkasunduan? May premyokayomamaya. IV. PAGTATAYA: A. Pasalita: Ibigay ang salitang kilosna isinasaad sa larawan. 1. Angisda ay ________________. 2. Angaso ay __________________. 3. Angkuneho ay____________. 4. Anguod ay _____________. 5. Angibonay _____________. B. Pasulat:Anoang kanilangginagawa? Piliinatbiluganangtitikngtamangsagot. 1. Si Ate ay

×