Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CC licence a knihovny

Prezentace CC licence a knihovny, která zazněla na semináři Autorské právo a knihovny konaného dne 20.4.2011 v Národní technické knihovně

 • Login to see the comments

CC licence a knihovny

 1. 1. CC licence a knihovny Seminář o autorském právu Národní technická knihovna 19.4.2011 Lukáš Gruber Národní knihovna ČR Prezentace podléhá licenci Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
 2. 2. <ul><li>Osnova </li></ul><ul><ul><li>Teorie commons </li></ul></ul><ul><ul><li>Charakteristika CC licencí </li></ul></ul><ul><ul><li>CC licence v praxi </li></ul></ul><ul><ul><li>Knihovny a CC licence </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Autorský zákon </li></ul>Zájmy tvůrců (na odměnu za tvorbu) Zájmy společnosti (na volný přístup k dílům)
 4. 5. <ul><li>Commons </li></ul><ul><ul><li>P řírodní zdroje </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Commons </li></ul><ul><ul><li>Veřejné prostředky společenského blahobytu </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>Kulturní environmentalismus </li></ul>Volná díla Nechráněná díla Díla dobrovolně poskytnutá Volná užití, zákonné licence
 7. 8. <ul><ul><li>Převedení teorie commons do oblasti intelektuálních nehmotných statků </li></ul></ul><ul><ul><li>Licence Creative Commons = souhlas k užití díla </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KAŽDÉMU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ZADARMO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NEODVOLATELNĚ </li></ul></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>Soubor licencí = předem připravené licenční ujednání </li></ul><ul><li>Vydány americkou společností Creative Commons v roce 2002 </li></ul><ul><li>Koncipovány pro širokou škálu autorských děl (textové, vizuální, audiovizuální apod…) - § 2, odst 1. AutZ </li></ul><ul><li>Nelimitují zákonné licence nebo jiné výjimky z autorskoprávní ochrany </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Kombinace licenčních prvků </li></ul><ul><ul><li>Vyjadřují převedená a vyhrazená práva k dílu </li></ul></ul><ul><ul><li>Převedená práva autora: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vy h razená práva autora </li></ul></ul>Právo dílo šířit Právo dílo upravovat Uveďte autora Zachovejte licenci Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla
 10. 11. Označení licence Licenční prvky Název licence Práva Povinnosti BY Uveďte autora BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci BY-NC Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně BY-ND Uveďte autora– Nezasahujte do díla BY-NC-SA Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci BY-NC-ND Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla
 11. 12. <ul><li>Vrstvy (funkční model) CC licencí: </li></ul><ul><ul><li>Zkrácené znění (commons deed) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plné znění (legal code) </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata (digital code) </li></ul></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
 12. 13. <ul><li>Jak dílo vystavit pod CC licenci? </li></ul><ul><ul><li>Uvést URL odkaz na vybraný typ licence </li></ul></ul><ul><ul><li>Označení díla: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Symboly licenčních prvků </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grafický symbol licence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.creativecommons.org/about/downloads </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Výrok, že dané dílo podléhá CC licenci </li></ul></ul></ul>Tuto práci je kdokoliv oprávněn šířit, upravovat a jinak využívat za podmínek licence Creative Commons Atribution ShareAlike 3.0 Unported nebo za podmínek české verze této licence, až bude k dispozici
 13. 14. <ul><li>Generátor CC licencí pro webové stránky </li></ul><ul><ul><li>http://creativecommons.org/choose </li></ul></ul>
 14. 15. =
 15. 16. <ul><li>Vývoj počtu licencovaných děl </li></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
 16. 17. <ul><li>Vyhledávání licencovaných děl </li></ul><ul><ul><li>Internetové vyhledávače </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google ( http://www.google.cz/advanced_search?hl=cs ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yahoo ( http://search.yahoo.com/web/advanced?ei=UTF-8&fr=yfp-t-701&p= ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Integrovaný metavyhledávač </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>( http://search.creativecommons.org ) </li></ul></ul></ul>
 17. 19. <ul><li>Česká verze CC licencí </li></ul><ul><ul><li>Spuštěny 16.4.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>V českém jazyce </li></ul></ul><ul><ul><li>Přizpůsobeny právnímu řádu ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>ČR jako 52. stát v pořadí </li></ul></ul>
 18. 20. <ul><li>CC z pohledu autorského zákona </li></ul><ul><ul><li>Autorský zákon uznává uzavírání licenčních smluv dle modelu veřejných licencí (novela č. 216/2006 Sb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Na základě úpravy § 46 </li></ul></ul><ul><ul><li>(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči neurčitému okruhu osob </li></ul></ul><ul><ul><li>( 6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová , zejména že poskytne nebo příjme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn </li></ul></ul>
 19. 21. <ul><li>Novelou č. 216/2006 Sb. byl vytvořen právní základ pro využívání CC licencí v České republice </li></ul>=
 20. 22. <ul><li>Co přinášejí CC licence pro knihovny? </li></ul><ul><ul><li>Zvyšování kreativity uživatelů = zvyšování publikační činnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytváření přístupu k informacím dle zásad OA </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevence plagiarismu </li></ul></ul>
 21. 23. <ul><li>Open Access </li></ul><ul><li>„ The author(s)and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship , as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use“ </li></ul><ul><li>Právo dokument kopírovat, využívat, distribuovat, přenášet a veřejně zobrazovat a vytvářet a distribuovat dokumenty od něho odvozené, a to na jakémkoliv digitálním médiu pro kterýkoliv rozumný účel za předpokladu uvedení údajů o autorství </li></ul>=
 22. 24. <ul><li>Open Access v ČR </li></ul><ul><ul><li>48 českých OA časopisů, 11 z nich používá CC licence </li></ul></ul>http://www.cejpp.eu http://www.radioeng.cz http://iel.vscht.cz http://pro.inflow.cz
 23. 25. <ul><li>OER v ČR </li></ul><ul><ul><li>http://dum.rvp.cz </li></ul></ul>http://www.mefanet.cz/ http://www.wikiskripta.eu
 24. 26. <ul><li>Digitální archivy v ČR </li></ul>http://www.webarchiv.cz
 25. 27. <ul><li>Možnosti zapojení knihoven </li></ul><ul><ul><li>Vytváření CC obsahu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>elektronické publikování (časopisy, webové prezentace) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-learningové kurzy, výukové, informační materiály </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zprostředkování CC obsahu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>digitální archivy, repozitáře </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vzdělávací činnosti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>osvěta uživatelů ohledně CC </li></ul></ul></ul>
 26. 28. <ul><li>Děkuji za pozornost… </li></ul><ul><li>Dotazy? </li></ul><ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.creativecommons.cz </li></ul>

×