Samudaya jatha booklet with picturesfinal

622 views

Published on

Samudaya jatha booklet with picturesfinal

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samudaya jatha booklet with picturesfinal

 1. 1. ¸ÁPÀ¥Áà. ¸ÁPÀÄ! ºUgtU¼À F vÁAqªÀ À À À À À ªÀÄvÀÄÛ¨¯AiÄÃjPAiÄ ¸ÄqÄ ¨AQ É É É É À À À É ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
 2. 2. ¥PÁ±£: æÀ À ÀPÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀªÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀªÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«Äw À À £ÀA.162, 6£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 4£Éà ºÀAvÀ, 7£Éà ¨ÁèPï, §£±APj ªÄÆg£Ã Wl, ¨AU¼ÆgÄ 560085 À À À À À É À Ö É À À À ªÀÄÄzÀæt QAiiÁ, 40/5, 2© CqØÀ g¸, 16£Ã ªÄÄRå g¸ÛÉ æ À À ÛÉ É À À ¸A¥AVgÁªÄ £Ug, ¨AU¼ÆgÄ -560 027 À À À À À À É À À À ªÄà 2011 É ¨¯É gÆ. 10 É À
 3. 3. F QgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀzÉƼÀUÉ EtÄPÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß . . .d£ÀªÀj 2011gÀ°è ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ gÁdå ¸ÀªÉÄäüÀ£À UÀÄ®âUÁðzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ EA¢£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ,gÁdQÃAiÀÄ, DyðPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è UÀA©üÃgÀ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ. gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°è ºÁUÀÆ gÁdåzÀ°èªÁå¥ÀPÀªÁVgÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ §UÉÎ DvÀAPÀ ªÀåPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ PÉëÃvÀæªÀÇ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV®è; ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀPÁå£Àìgï d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÉÄzÀļÀ£Éßà ºÉÆPÀÌAwzÉ; CzÀÄ F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ UÀ¨sÀðzÀ¯Éèà EzÉ; DzÀÝjAzÀ UÀ¨sÀðPÉÆñÀªÀ£ÉßÃQvÀÄÛºÁQ ªÉÄzÀļÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ; D ¤nÖ£À°è d£ÀeÁUÀÈwAiÀÄ PÁAiÀÄðPÉÌ£ÁªÀÅ ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’zÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄÆr§AvÀÄ.C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, §qÀvÀ£À, zÁjzÀæöå, C£ÀPÀëgÀvÉ, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è EgÀĪÀvÀ£ÀPÀ d£ÀgÀĨsÀæµÁÖZÁgÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. §ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀgÀ ¸ÀÄ°UɪÀiÁr PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ LµÁgÁ«ÄçzÀÄPÀÄ £ÀqɸÀĪÀ F ªÀåªÀ¸ÉÜ §zÀ¯ÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ F PÁå£Àìgï UÀÄtªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ºÀvÁÛgÀÄ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À¶ÖzÀݨsÀæµÁÖZÁgÀzÀ ºÀUÀgÀtUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ gÁPÀë¸À gÀÆ¥À vÁ½ ®PÁëAvÀgÀ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÁÖVªÉ. ‘zÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéUÀð’ªÁV¸ÀĪÀeÁUÀwÃPÀgÀt, GzÁjÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ‘C©üªÀÈ¢üÞ’AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄßPÁt§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁgÀ §zÀÄPÀÄ ‘¸ÀéUÀð’ªÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ‘C©üªÀÈ¢üÞ’AiÀiÁUÀÄwÛzÉ JA§ ¸ÀvÀå EAzÀÄ J®ègÀ PÀtÂÚUÉgÁZÀÄwÛzÉ.EAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ ªÁå¥ÀPÀ ZÀZÉðAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀvÀÛ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÆlÄÖªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀÄwÛgÀĪÀ zsÁ«ÄðPÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß, zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß, SÁ¸ÀV ªÀ®AiÀÄzÀ zÉÊvÀågÀ£ÀÄß E£ÀÆß ªÀÄÄAvÁzÀPÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV PÁtzÀªÀgÀvÀÛ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è.¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ DzsÁgÀ ¸ÀÜA¨sÀUÀ¼ÁzÀ ±Á¸ÀPÁAUÀ, PÁAiÀiÁðAUÀ ºÁUÀÆ £ÁåAiÀiÁAUÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ PÀ¼ÀAPÀPÉÆ̼ÀUÁVªÉ. E£ÀÄߣÁ®Ì£Éà ¸ÀÜA¨sÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ PÀÆqÀ CzÀjAzÀ ºÉÆgÀvÁV®è. ºÁUÁV ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé EAzÀÄ C¥ÁAiÀÄzÀCAaUÉ §AzÀÄ ¤AwzÉ. ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½UÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀªÁVªÉ. C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ªÉÄïɤgÀAvÀgÀ zÁ½UÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ.
 4. 4. £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À gÀPÀëuÉUÁV £ÀªÀÄä ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä £ÁªÀÅ ¸À£ÀßzsÀÞgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé UÀnÖAiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÁå£Àìj£ÀAvÉ ºÀ§ÄâwÛgÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ vÀqÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¤nÖ£À°è ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ vÀ£Àß Ew«ÄwAiÉƼÀUÉ d£ÀeÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À®Ä F ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ eÁvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. ªÉÄà 15, 2011 jAzÀ ªÉÄà 28, 2011 gÀªÀgÉUÉ JgÀqÀÄ eÁvÁUÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è-MAzÀÄ ©ÃzÀgï¤AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ-ºÉÆgÀlÄ gÁdåzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä f¯ÉèUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥ÀUÉƼÀî°ªÉ. ªÀåAUÀåavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À, QgÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl, ©Ã¢ £ÁlPÀ, ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀ« UÉÆö×, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼ÀÄ eÁvÁzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. £Ár£À ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§® ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀvÁÛV ©A©¹gÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀåAUÀå avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ E°è §¼À¹PÉÆArzÉÝêÉ. CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉPÁgÀgÉ®èjUÀÆ £ÀªÀÄä PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. UÁvÀæ aPÀÌzÁzÀgÀÆ «¸ÁÛgÀ ªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ F QgÀĺÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝj ºÉÆvÀÄÛ C«gÀvÀ ±Àæ«Ä¹ ¤ªÀÄä PÉÊVvÀÛ aAvÀ£À ¥ÀĸÀÛPÀ §¼ÀUÀzÀ ªÉÃzÀgÁeï, ªÀ¸ÀAvÀgÁeï, «±Á®ªÀÄw, ªÀÄÄzÀætzÀ°è gÁªÀÄÄ, ZÀAzÀÄæ, gÀ« ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ§¼ÀUÀ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðgÀÄ. Dgï.PÉ.ºÀÄqÀÄV n.¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï CzsÀåPÀëgÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð zÀÆgÀªÁtÂ: 9480148963 zÀÆgÀªÁtÂ: 94495286434
 5. 5. DzÀ±ð, ¸ÀvåÀ A, vÀgAUÀ, ¸Àªð ¸ÀA¥ÀvÄÛ (PÁªÀģɯïÛ) À À À À é DºÁ! ºÆ®¸Ä ºUgtU½UÉ JAvºÀ ¸ÄAzgÀ º¸gÄU¼Ä! É À À À À À À À À É À À À ÀPÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À¯Éèà §AiÀÄ°UÉ §AzÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ ºÀUÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr!2f vgAUÁAvgÀ À À À : gÆ. 1,76,000 PÆÃn À ÉPÁªÄ£éɯïÛ QÃqÁPÆl À æ À : gÆ. 58,000 PÆÃn À ÉCPªÄ UtUÁjPÉ æÀ À À  : gÆ. 22,000 PÆÃn À ɨsÀƺÀUÀgÀt : gÀÆ. 17,000 PÉÆÃn MAzÄ zñzÀ MlÄÖ DAvjPÀ Gvà£ßÀ CxªÀ fr¦, CzgÀ ¨¼ªtUAiÄ À É À À À À À É À À Â É À zÀgÀ zÉñÀzÀ DyðPÀ DgÉÆÃUÀåzÀ MAzÀÄ ¸ÀÆZÀPÀ. • ¨sÁgÀvÀzÀ fr¦ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ zÀgÀ GvÀÛªÀĪÁVzÉ, 8% zÀ¶ÖzÉ. • DzÀgÉ F fr¦AiÀÄ°è 31% ¥Á®Ä PÉêÀ® 54 qÁ®gï ±ÀvÀPÉÆÃmÁå¢ü¥ÀwUÀ¼ÀzÀÄÝ. (EªÀgÀ°è 49 ªÀÄA¢ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è EµÀÄÖ D¹Û ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ) • C¢üPÀÈvÀ §qÀvÀ£ÀzÀ gÉÃSÉAiÀÄ PɼÀVgÀĪÀªÀgÀÄ 48%. • ¢£ÀPÉÌ 20 gÀÆ.(CzsÀð qÁ®jVAvÀ®Æ PÀrªÉÄ) DzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt 77% 5
 6. 6. •¸ÀzÁ ºÀ¹«£À ¨ÁzsÉUÉ M¼ÀUÁVgÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå – 23PÉÆÃn. •PÀÄApvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À( 3ªÀµÀðQÌAvÀ PɼÀV£ÀªÀgÀÄ) ¥ÀæªÀiÁt38% •gÀPÀۻãÀvÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À( 3ªÀµÀðQÌAvÀ PɼÀV£ÀªÀgÀÄ) ¥ÀæªÀiÁt 79% •gÀPÀۻãÀvɬÄAzÀ §¼À®ÄªÀ UÀ©üðtÂAiÀÄgÀ ¥ÀæªÀiÁt 58% E¢ÃUÀ EA¢£À ¨ÁgvzÀ zÈÀ ±åÀ - MAzÄ PqÉ PÆÃn-PÆÃn gÆ.U¼Ä s À À À À É É À À À NqÁqĪÀ ºUgtU¼Ä, ªÄvÆAzqÉ zlÖ zÁjzöå À À À À À À À É Û É À æÀ KPÉ EAvºÀ zÈÀ ±åÀ ? À EzÄ ¸ºdªÁV K¼ÄªÀ ¥±ßÉ - Pê® MAzÄ ¥±ßÉ AiÄ®, ¥±ßÉ U¼À À À À À æÀ É À À æÀ À è æÀ À ¸ÀÄjªÀļÉAiÉÄÃ! KPÉ EµÆAzÄ ºUgtU¼Ä? EµÆAzÄ ¸ASåÉ AiÄ°-EµÆAzÄ É Ö À À À À À À É Ö À À À è É Ö À ¥ªiÁtz°è ? æÀ À À ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀĪÀÄä¤zÉ, ªÉÆzÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ, DªÉÄÃ¯É vÀ¤SÉUÉ M¥ÀÄàvÀÛzÉ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ ! KPÉ EAvºÀ ¹Üw? ¨µÁZÁgPÆÌ d£U¼À zÁjzöåPÆÌ, ¨¯AiÄÃjPUÆ À æÀs Ö À À À À æÀ À É É É É À ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄÃ?6
 7. 7. EzÉAvÁ ¨É¯AiÉÄÃjPÉ? KPÉ F ¨É¯AiÉÄÃjPÉ? É ÉL¦J¯ï DlUÁggÀ ¨¯U¼£Äß ££¦¸ÄªÀ FgÄ½î ¨¯U¼Ä! À É É À À À É À À À É É À À 2010gÀ DgÀA¨sz°è ¸ÀPÌÀ gÉ DºÁgÀ ¨É¯AiÉÄÃjPÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀg, À À É É 2011 DgÀA¨sÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ FgÀĽî CºÁgÀ ¨É¯ÉAiÉÄÃjPÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁ¬ÄvÀÄ. • J¦æ¯ï–r¸ÉA§gï 2010 CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀgÀPÁj ¨É¯ÉUÀ¼À°è 67% ºÉZÀѼÀ! • d£ÀªÀj 2011gÀ°è DºÁgÀ ¨É¯ÉUÀ¼ÀÄ d£ÀªÀj 2010PÉÌ ºÆð¹zgÉ 18.32% ºZÑÀ¼À PAqªÅÀ . F Cª¢AiiÁzåÀ AvÀ É À É À À À ü À F ºÉZÀѼÀ EvÀÄÛ. • PÀ£ÁðlPÀzÀ°è a®ègÉ ¨É¯ÉUÀ¼À°è MAzÉà ªÀµÀðzÉƼÀUÉ DzÀ ºÉZÀѼÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr- J¦æ¯ï 2010 F CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀjµÀÖ FgÀĽî gÀÆ.11 gÀÆ.65 (r¸ÉA§gï 2010) mÉƪÉÄmÉÆ gÀÆ.14 gÀÆ.45 (r¸ÉA§gï 2010) D®ÆUÀqÉØ gÀÆ.12 gÆ.22 (r¸A§gï 2010) À É £É®UÀqÀ¯É JuÉÚ gÀÆ.64 gÆ.80 (d£ªj 2011) À À À G¢Ý£À ¨ÉÃ¼É gÀÆ.73 gÀÆ. 80 (r¸ÉA§gï 2010) (¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉ¨ï vÁt¢AzÀ) 7
 8. 8. E£ÆßAzqÉ F ªiÁ»wU¼£Äß £ÆÃr: É É À À À À É * ¥mÆÃ¯ï ¨¯U¼À ªÄð£À ¤AiÄAvtª£Äß vUzÀ É É æ É É À É À æÀ À À É É ªÄÃ¯É ¥mÆÃ¯ï ¨¯U¼£Äß K¼Ä wAU¼°è K¼Ä É É É æ É É À À À À À À À ¨Áj ºa¸¯Á¬ÄvÄ. MlÄÖ 20% ºZ¼ªÁVz. É Ñ À À É ÑÀ À É JAl£É à ºÉ Z À Ñ ¼ À P É Ì ¥À ² Ñ ª À Ä §AUÁ®, PÉ Ã gÀ ¼ À , v«Ä¼Ä£ÁqÄ EvÁå¢ gÁdåU¼°è ZÄ£ÁªuU¼Ä À À À À À À À É À À ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁAiÀįÁUÀÄwÛzÉ! * DºÁgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ°è PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ªÀ®AiÀÄzÀ ¥Á®Ä PÀ¼zÀ £Á®ÄÌ ªÀµðUÀ¼°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀmÁÖVzÉ. É À À FgÀÄ½î ªÁå¥Áj , a£ÀßzÀ ªÁå¥Áj ¸Á°£À°è EzÀÄ DºÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨É¯ÉUÀ¼ÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ ¥ÀªiÁtzÀ°è KjzÀ CªÀ¢. æ À ü * DºÁgÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À°è ¸ÀmÁÖ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÉÆvÀÛ 15®PÀë PÉÆÃn gÀÆ. vÀ®Ä¦vÀÄ. EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ §en£À MAzƪgÉ ¥lÄ. É À À À Ö ¨sÀAiÀÄ ¨ÉÃqÀ £À£ÀUÉ ¨ÁèPï PÀªÀiÁAqÉÆà gÀPÀëuÉ8 PÉÆnÖzÁÝgÉ!
 9. 9. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ- ºÉƸÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÉãÀ®è; DzÀgÉ FUÀ PÁtĪÀ ¨sµÁÖZÁgÀz°è §ºÀ¼µÄÖ ºÉƸÀ CA±ÀU½ªÉ. æÀ À À À ÀCzÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ MAzÀÄ G¥À-GvÀà£ÀߪÁV. £ÁªÀŸÀévÀAvÀæ zÉñÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É Dj¹PÉÆAqÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁUÀðzÀ G¥À-GvÀà£Àß.DzÀgÉ EzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀArzÉ.• DgÀA¨sÀzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ ¥ÁæeÉPÀÄÖUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¨sÁUÀ C¢üPÁgÀzÀ°è EzÀݪÀgÀ eÉéUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÀÆ F ¥ÁæeÉPÀÄÖUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÁUÀ zÉñÀzÀ »vÁ¸ÀQÛ ªÀÄÄRåªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ, ¨sÀæµÀÖ ºÀtzÁ¸ÉAiÀÄ®è.• ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀzÀ°è ¥ÁæeÉPÀÄÖUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÁUÀ CzÀjAzÀ d£ÀjUÉ JµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ CzÀÄ JµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß C¢üPÁgÀ¸ÀÜgÀ eÉéUÉ vÀÄA§®Ä ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRåªÁUÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. DzÀgÉ DUÀ®Æ F ¥ÁæeÉPÀÄÖUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ DzÀåvÉUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¨ÉÆÃ¥sÉÆøïð¤AzÀ 2 f ªÀgÉUÉ• GzÁjÃPÀgÀtzÀ AiÀÄÄUÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ, «±ÉõÀªÁV F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀ DgÀA¨sÀªÁzÀAwzÉ. FUÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß zÉñÀzÀ DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄwÛ®è. AiÀiÁjUÉ JµÀÄÖ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À zÀPÀÄÌvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÅ ¤zsÀðjvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼Éà FUÀ ªÀiÁgÁlQ̪É. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÆß CªÀgÉà ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ «±ÉèõÀPÀ qÁ. ¥Àæ©Ãgï ¥ÀÄgÀPÁAiÀĸÀÜ. 9
 10. 10. ¨ÁgvÀ ¸éÀvAvªÁzÀ ªÄÃ¯É PAqAvºÀ ºUgtU¼À MAzÄ ¥nÖ s À À æÀ É À À À À À À À À À E°z:( ¨µÁÖZÁgzÀ ¥ªiÁt-PÆÃn gÆ.U¼°) è É æÀs À æÀ À É À À À è 1948-1991 ºUgt À À À ªµð À À ¥ªiÁt æÀ À ªÄÄAzÁæ À s 1957 1.2 zsªÄðvÉÃd ¸Á® À À 1960 22.0 PÉÊgÉÆÃA(¥ÀAeÁ¨ï ¹JA) 1963 ©dÄ¥ÀmßÉ öÊPï(Mj¸Áì ¹JA) 1963 PÀĪÉÇ vÉÊ® ªÀ媺ÁgÀÀ 1978 2.2 CAvÀÄ¼É læ¸ïÖ 1981 30.0 ¸À¨ïªÉÄj£ï PÀ«Ä±À£ï 1987 20.0 ¨ÉÆ¥sÆøïð ®AZÀ É 1987 64.0 1991-1998 ºµðzï ªÄºÛÀ ¸PÄåjnøï À À É É À 1992 5,000 EArAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï 1992 1,300 ¸PÌÀ gÉ DªÄzÄ À À À 1994 550 NnUÁV £ÉÆÃlÄ-1 1995 JAJ¸ï ±Æ¸ï ±ÃgĨ¯É À É À É 1994 699 ©ºÁgï ªÄêÅÀ É 1996 950 AiÄÆjAiÄ DªÄzÄ À À À À 1996 133 ºªÁ® eÊÉ £ï qÊÉ j À 1996 ¨£U¸Á° ¦g«Äqï Às À À À 1997 1,000 ºµðzï ªÄºÛÀ ±ÃgĨ¯É À À É É À É 1997 mÉ°PÁA-¸ÀÄRgÁA 1997 1,500 PA¥¤ ªiÁAiÄ-L¦M À À À À 1997 33010 nÃPï ¥ÁAmñ£ï è É À 1997 2,600
 11. 11. 1999-2004 ºÀªÁ¯Á : £Á£ÀÄ EªÀgAvÀª£¯Áè!m°PÁA-ªÆ¨ÊÉ ¯ï ¯ÊÉ ¸£ïì É É É 1999 46,000 À ÀªiÁq£ïð¥Äqï SÁ¸VÃPgt À À Às À À À 2000 2,050¨Á¯ÆÌ SÁ¸VÃPgtÉ À À À 2001 4,050 ÀPÃv£ï ¥ÁgÃSï ±ÃgÄ É À É É À 2001 1,250AiÄÄnL PĹvÀ À À 2001 4800¢£Ã±ï zÁ°äAiÄ É À 2001 595±ÃgÄ ªiÁgÄPmÖÉ PĹvÀ É À À À À À 2001 1,15,000UÆâ DªÄzÄ É À À 2003 10,000£ÊÉ ¸ïg¸ÛÉ P§½PÉÀ À 2004 10,000P£ÁðlPÀ ¨Æ P§½P-1 À Às À É 2004 1,550 2005-2011 L¦N-rªiÁåmï À 2005 146 vÁeï PÁjqÁgï 2006 175 ¸våÀ A PA¥Æål¸ïð À À À 2008 10,000 ¸Ã£Á gñ£ï ¸ÆÃjPÉ É É À É 2008 5,000 CQÌ DªÀÄzÀÄ 2009 2,500 ªÀÄzsÄ PÉÆÃqÀ UÀt °Ã¸ï) À 2009 4,000 Mj¸Áì Ut °Ã¸ï À 2009 7,000 PÀ£ÁðlPÀ UÀt CPÀªÄ æ À 2009 22,000 P£ÁðlPÀ ¨ÆºUgt-2 À Às À À À 2009 5,800 NnUÁV £ÉÆÃlÄ-2 2009 PÁªÄ£éɯïÛ QÃqÁ ®Æn À æ 2010 58,000 2 f vÀgÀAUÁAvÀgÀ 2010 1,76,000 CQÌ, ¨Ã¼É ¸ÁzåÀs «®ªÃ? µÃgÄU¼£Äß PÆAqÄPƽî É è É É À À À À É À É º¸£ï C° vjUÉ ªAZ£É À À É À À 2011 89,000 Dz±ð ºË¹AUï À À 2011 11
 12. 12. ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ°è FUÀ ºÉƸÀzÉãÀÄ? F PɼV£À CAQ-CA±ÀU¼Ä K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀªÉ £ÉÆÃr: À À À Û 1947-1991 * 41 ªµðU¼°è JAlÄ ¥ªÄÄR ºUgtU¼Ä (5ªµðPÆÌAzÄ) À À À À æÀ À À À À À À À À É À * Cw zÉÆqÀØ ºÀUgtzÀ ¥ÀªiÁt 64 PÉÆÃngÀÆ. À À æ À * MlÄÖ ®Æn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 PÉÆÃngÀÆ. * LzÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæU¼Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRåªÄAwæU¼À gÁfãÁªÉÄ À À À À ¸ÀÄzsÁgÀuU¼Ä ¨sµÁÖZÁgÀPÌÉ ¸ÀĸÁéUvÀ É À À æÀ À 1991-1998 * K¼Ä ªµðU¼°è 13 ºUgtU¼Ä( ªµðPÌÉ 2gAv) À À À À À À À À À À À À À É * ¥wAiÆAzÄ ºUgtzÀ ªÆvÛÀ FUÀ PÆÃnU¼°è C®, æÀ É À À À À É É À À è £ÆgÄ PÆÃnU¼°è À À É À À * Cw zÉÆqÀØ ºÀUgtzÀ ªÉÆvÀÛ 5000 PÉÆÃngÀÆ. À À * MlÄÖ ®Æn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼Ä. À * ²PAiiÁzzÄÝ 13g°è 3 ¥PgtU¼°è ªiÁv. ëÉ À À À À æÀ À À À À À æÀ * ºÀUgtzÀ MAzÀÄ ªÀµðzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÄ PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæU¼Ä À À À À À À ªÄvÄÛ ªÄÄRåªÄAwAiÄ gÁfãÁªÄ À À À À æ À É12 gÀÆ¥Á¬Ä - FUÀ ¨ÉuAiÀÄ ¥ÀwÃPÀ ÚÉ æ * ¥ÀzÁ£À ªÀÄAwæU¼À ªÉÄÃ®Æ D¥ÁzÀ£É æ s À
 13. 13. 1999-2004* ¥ªÄÄR ºUgtU¼À ¸ASåÉ LzÄ ªµðU¼°è æÀ À À À À À À À À À À À 10 (FU®Æ ªµðPÌÉ JgqgAv) À À À À À À É* Cw zÉÆqÀØ ºÀUgtzÀ ¥ÀªiÁt gÀÆ.1,15, 000. À À æ À* MlÄÖ ®ÆnAiÀÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 2®PÀë PÉÆÃngÀÆ.* 10gÀ°è JgÀqÀgÀ°è ªÀiÁvÀæ ²PÉë, gÁfãÁªÉÄUÀ½®è. ¸ÀéZÒÀ ªÀiÁr ¨ÉÃUÀ...¨ÉÃUÀ... 2005-2011 * ¥ÀªÄÄR ºÀUgtUÀ¼À ¸ÀASÉå 6 ªÀµðUÀ¼°è 13 (ªÀµðPÉÌ æ À À À À À À JgÀqÀQÌAvÀ vÀĸÀÄ ºÉZÀÄÑ) * ¥wAiÆAzgÀ ªÆvÛÀ FUÀ 10000 PÆÃn gÆ.U¼°. æÀ É À É É À À À è * ªÄºÁºUgtzÀ ªÆvÛÀ gÆ.1.76,000 PÆÃn. À À À À É À É * MlÄÖ ®Æn 4®PëÀ PÆÃnUÆ ºZÄ.. É À É ÀÑ * ²PëÉ EzĪgUÉ MAzÄ Pù£°è ªiÁv, 6 £ÁåAiiÁAUÀ À À É À É À À æÀ À §Az£U¼ÄÀs À À À * M§â PÃAzæÀ ªÄAwæ gÁfãÁªÄ. É À É £ÉÆUÀ©lÄÖ µÉÃgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmUÉ ¥ÀgÁj - £À£UÉ UÉÆwÛvÄ! ÖÉ À ÀÛ »ÃUÁUÀÄvÀzAzÀÄ. Û É 13
 14. 14. EªÀÅUÀ½AzÀ F PɼV£À CA±ÀU¼£Äß UÀªÄ¤¸À§ºÀÄzÀÄ: À À À À À 1. ¸ÁévAvöåzÀ ªÆz® £Á®ÄÌ z±PU¼°è LzÄ ªµðPÆÌAzgAvÉ ºUgtU¼Ä £q¢zÝÀ gÉ £AvgzÀ JgqƪgÉ z±PU¼°è æÀ æÀ É À À À À À À À À À É À À À À À À À À É À À À À À À À À À À À MAzÄ ªµðPÌÉ JgqgAvÉ ºUgtU¼Ä ¸A¨«¸Äwª. À À À À À À À À À À À À À Às À Û É 2. ºUgtU¼À ªÃUz°è EAvºÀ «¥jÃvÀ ºZ¼À DVgĪÅÀ zÄ 1991gÀ £Avg, CAzgÉ GzÁjÃPgt- SÁ¸VÃPgt- À À À À É À À À À É ÑÀ À À À À À À À À À À À eÁUwÃPgtzÀ ¤ÃwU¼Ä DgA¨ªÁzÀ £Avg. À À À À À À Às À À À 3. ºÀUgtUÀ¼°è zÉñÀzÀ ¸ÀA¥Àw£À ®ÆnAiÀÄ ªÉÆvÀU¼Æ «¥ÀjÃvÀªÁV KjªÉ- ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ zÀ±PU¼°è ¥Àw ºÀUgtzÀ°è À À À Û Û À À À À À À æ À À ¸ÀgÁ¸Àj 25 PÉÆÃngÀÆ.UÀ¼ÁVzÀÝg, FV£À ¸ÀgÁ¸Àj 25,000 PÉÆÃnUÀÆ «ÄÃjzÉ. É 4. GzÁjÃPgt ¤ÃwU¼À DgA¨z°è PÁAU¸ï D½éPAiÄ°è ¸gÁ¸j ®Æn 25 PÆÃn¬ÄAzÀ 2000 PÆÃn gÆ.UÃjvÄ; À À À À Às À æÉ É À À À É É À É À £AvgÀ ©e¦ £ÃvÈÀ véÀzÀ J£ï rJ D½éPAiÄ°è À À É É É À EzÄ 20000 PÆÃnUÃjvÄ; £AvgÀ PÁAU¸ï À É É À À À æÉ £ÃvÈÀ véÀzÀ AiÄĦJ D½éPAiÄ°è E¢ÃUÀ ¸gÁ¸j É À É À À À 30000 PÉÆÃn zÁnzÉ. 5. zñzÀ G£ßÀ vÀ ¸ÁÜ£U¼°gĪÀ gÁdPÁgtU¼Ä, É À À À À è À À  À À C¢üPÁgÀ±Á»UÀ¼Ä, GzÀå«ÄUÀ¼Ä, CµÉà KPÉ ¸ÉÃ£É À À Ö ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄ U¼°AiÄÆ G£ßÀ vÀ ¸ÁÜ£U¼°è EgĪªg£Æß À À è À À À À À À À À À EzÀÄ DªÀj¹PÉÆArzÉ. 6. ®Æn ªiÁr ¹QÌPÆAqgÆ ²PAiiÁVgĪÅÀ zÄ À É À À ëÉ À À À C¥ÀgÆ¥ÀªÃ. À É ¨sµÁÖZÁgÀ : ¤ªÀÄä°è ¥Á¥À ªÀiÁqÀzªgÄ ªÉÆzÀ®Ä PÀ®Äè J¸É¬Äj! æÀ À À À14
 15. 15. 58000 PÆÃn gÆ.U¼À PÁªÄ£éɯïÛ QÃqÁ®Æn É À À À æªÀÄÆ® CAzÁdÄ ªÉZÑÀ: gÀÆ. 647.5 PÉÆÃn»A¢£À JgÀqÄ QæÃqÁPÀÆlUÀ¼À ªÉZ: À ÑÀ* 2002 (©æl£ï) gÀÆ. 2,100 PÉÆÃn.* 2006(D¸ÉÖçðAiÀÄ) gÀÆ. 5,000 PÉÆÃn* 2010 (¨sÁgÀv) gÀÆ. 60,000 PÉÆÃn ÀªÀÄÄA¢£À QæÃqÁPÀÆl ©æl¤ß£À ®AqÀ¤£À°è £ÀqAiÀÄ°zÀÄÝ ÉEzgÀ CAzÁdÄ ªZÑÀ gÆ.2200 PÆÃn À É À É ªÉ¯ïÛ (¸ÀA¥ÀvÄ) ®¥ÀmÁ¬Ä¹zÀgÄ! ÀÛ À ®ÆnAiÀÄ zÁjUÀ¼Ä ºÀ®ªÀÅ À • ®ÆnAiÀÄ J®è vÀAvÀU¼§¼ÀP- ºÉa£À zÀgÀ ªÀ¸Æ°, æ À À É Ñ À • ¸d£¥P¥Ávª£Äß ªÄgªiÁZ®Ä ºÄ¹ PA¥¤U¼Ä, mAqgà éÀ À À ë À À À À À É À À À À À À À É À É E®è, CxÀªÀ MAzÉà mÉAqÀgÄ ªÀÄÆ®gÀZ£U¼À ¤ªÀiÁðtzÀ°è À À É À 90% ®Æn. • ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¥ÉÃ¥Àj¤AzÀ »rzÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄAUÀ½UÉ QæÃqÁ¼ÀÄUÀ¼£Äß MAiÀÄÄåªÀ ¸ÁjUÉAiÀÄ ªÀgUÉ ¥ÀwAiÉÆAzÀg®Æè À À É æ À ºÉa£À zÀgÀ ªÀ¸Æ°. Ñ À DyðPÀ ªÀ媸ÜÉ vÉÆnÖPÄÌwz- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉªÄä GQÌ ºÀjAiÀÄÄwÛz! À À Û É É É 15
 16. 16. • J®è «¢ü-«zsÁ£ÀU¼£Äß G®èAX¹ ®Æn ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£Äß ªÀÄÄaÑq®Ä ¥ÀAiÀÄvÀß À À À À À æ • ¤gÀAvÀgÀ PÀ¼¥É PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ «¼ÀA§ PÀAqÀħAzÀgÆ eÁUÀÈvÀUƼÀ°®è. À À É î • ¸ÀAWÀl£Á ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀĵÀÖPÆlzÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀzÀ QæAiÉÄUÀ¼£Äß ¥ÀvÛÉ ºÀZĪ, vÀqAiÀÄĪÀ J®è ¨sµÁÖZÁgÀ-«gÉÆâü À À À ÀÑ À É æÀ vqU¼Ä «¥®ªÁzªÅÀ . À É À À Às À • ¸ÀAWÀl£Á ¸À«ÄwVAvÀ ªÉÄð£À ¸ÀA¸ÉÜU¼Ä, PÉÃAzÀæ ¸ÀgPÁgÀ PÀÆqÀ CPÀªÄ K£ÀÆ £Àq¢®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀ¯Ã §AzÀªÅÀ . À À À æ À É Û É • FUÀ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¸ÀAWÀl£Á ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÜÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §Azs£z°zÝÀ gÆ, «ZÁgÀuAiÀÄ°è §ºÀ¼À «¼ÀA§. À À À è À É PÁªÄ£éɯïÛ QÃqU¼Ä ¨ÁgvzÀ ¸ÁªÄxåÀ ðzÀ ¥z±ð£À ªiÁzjAiÄ®, §z°UÉ À æ É À À s À À À æÀ À À À À À è À 2010gÀ ¨ÁgvzÀ P£ßÀ r. CªÃ££ÁßzgÆ ¥z²ð¹zÝÀ g, CzÄ ¨ÁgwÃAiÄ s À À À É À À À æÀ À É À s À À ZªÄZÁ §AqªÁ¼±Á»AiÄ£Äß, dÆdÄPmÖÉ §AqªÁ¼±Á»AiÄ£Äß, CzgÀ À À À À À À À À À À À À CvÀåAvÀ GUÀæ gÀÆ¥ÀzÀ°è. EAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß PÀnÖ , CzÀÄ D ¸ªiÁdzÀ UÁAiÄ, ºÄtÄU¼£Äß ©A©¸¨ÁgzÄ JAzÄ ¤jÃQ¸ÄªÅÀ zÄ, À À À À Ú À À À À À À À ë À À D±ÁªÁzzÀ ¥gªiÁª¢AiiÁUÄvz. À À À À À ü À À ÛÀ É - ¦. ¸Á¬Ä£Áxï, ¢ »AzÆ, dÆ£ï 6, 2010 À16
 17. 17. gÀÆ. 17,60,00,00,00,00,000 U¼À 2 f ®A¥lv£À À À À¨sÁgÀvÀ ¸ÀgPÁgÀzÀ zÀÆgÀ ¸ÀA¥ÀPð E¯ÁSÉ d£Àªj 2008gÀ°è 2f vÀgAUÁAvÀgzÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁrvÀÄ. ¨sÁgÀvzÀ ªÀĺÁ¯ÉPÌÀ ¥Àj±ÉÆÃzsPgÄ(¹Jf) À À À À À À À À ÀEzgÀ ¯PÌÀ ¥j±ÆÃz£É KPÉ ªiÁq¨ÃPÁV §AvÄ? CªgÀ ªg¢¬ÄAz¯Ã £ÆÃr: À É À É Às À À É À À À À À É É “ zÆgÀ ¸A¥Pð E¯ÁSÉ ‘KQÃPÈÀ vÀ CªPÁ±À ¸ÃªU¼Ä’(AiÄÄJJ¸ï) JA§ÄzPÌÉ À À À À À É É À À À À 120 ¯ÉʸɣÀÄìUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ¢£ÀzÀ°è 2001gÀ°è PÀAqÀÄ §AzÀ ¨É¯ÉUÀ¼À°è ¤ÃrgĪÅÀ zÄ ªiÁzåÀs ªÄU¼Ä, ¸A¸vÄÛ ªÄvÄÛ £ÁUjPÀ ¸ªiÁdzÀ ªiÁ»w¥Ætð À À À À À À À À À À À À À À À À ¸z¸åÀ gÀ UªÄ£À ¸¼¬ÄvÄ. F ºAaPÉ ¥QAiÄAiÄ ¥Ágz±ðPvAiÄ §UÎÉ À À À À É É À À æÀ æ É À À À À À É À ªÄvÄÛ MAzÄ gÁ¶çÖ ÃAiÄ D¹AiiÁzÀ vgAUÁAvgzÀ ºAaP¬ÄAzÀ UjµÖÀ À À À À Û À À À À À À É À DzÁAiÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ°è£À «¥sÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß Jv¯Á¬ÄvÄ. F E¯ÁSUÉ ¸A¸vï ¸z¸åÀ jAzÀ ªÄvÄÛ EvgÀ ªÄÆ®U½AzÀ ÛÀ À É À À À À À À À À À ºÀAaPÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ EAvÀºÀ ºÀAaPÉUÉ ¤UÀ¢ ªÀiÁrzÀ ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥²ß¹ C¸ASÁåvÀ PýPU¼Ä §gÄwzÝÀ ªÅÀ ........” æÀ À É É À À À Û 2 f £ÀµÀÖ J¯Áè ¸ÉÆ£ÉßUÀ¼ÀµÉÖÃ?vgAUÁAvgÀ ºAaPAiÄ°è UjµÖÀ ¨¯É ¥qAiÄĪÀ ¥AiÄvßÀ £qAiÄ°®è JA§ÄzÄ ¤dªÃ? ¥AiÄvßÀ ªAvÆ £q¢z, DzgÉ CzÄ ¸PÁðgzÀ À À À À É À À É À É À æÀ À À É À À É æÀ À À À À É É À À À À¨ÉÆPÀ̸ÀPÉÌ C®è, CzÀPÉÌ zÀPÀÌzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä. ¥ÀæSÁåvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð , F ºÀUÀgÀtªÀ£ÀÄß 2f ®A¥ÀlvÀ£À JAzÀÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀ, ¦. ¸Á¬Ä£ÁxïK£Ä ºÃ½zÁÝgÉ £ÆÃr: À É É“ 2f AiÄ°è ºgÁdÄ E®ªAzªgÄ AiiÁgÄ? ¤d ºÃ¼¨ÃPAzg, MAzÄ Aiı¹é vgAUÁAvgÀ À À è É À À À À À É À É É À É À À À À À ÀºgÁdÄ £q¢z. MAzà ¸AUwAiÄAzgÉ Cz£Äß £q¹zÄÝ ¸gPÁgÀ C®, §z°UÉ PÁ¥ÆðgÃmï À À É É É À À É À À À À É À À À è À É Éª®AiÄzÀ ZªÄZÁU¼Ä, CªgÄ F ªåÀ ªºÁgz°è ¨Ájà zÄq£Æß ªiÁrPÆArzÁÝg. ¸gPÁgÀ F À À À À À À À À À À À s À ØÀ À À É É À À¸Áªðd¤PÀ Mqv£zÀ ¨¯¨Á¼ÄªÀ ¸A¥£Æ䮪£Äß vªÄUÉ GqÄUÆgAiiÁV ¥qzÀ ªÄÃ¯É F À É À À É É À À À À À À À À À É É À À É ÉZªÄZÁU¼Ä Cz£Äß º®ªÅÀ ¸Æ£ßÉ U½gĪÀ ¨Ájà ªÆvU½UÉ SÁ¸VAiiÁV ºgÁdÄ ºÁQzÁÝg..... À À À À À À À É À À s É ÛÀ À À À À ÉCzÀgÀ dvÉ-dvÉUÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß, ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ avÀÛªÀ£ÀÆß ºÀgÁdĺÁQzÁÝg. MAzÀPÆÌ ¨É¯É vÉgzÉ JgÀqÄ ºÀgÁdÄUÀ¼Ä!....” (¢ »AzÀÆ, 21 ¥s§Äæªj 2011) É À À À À É À 17
 18. 18. gÀÆ. 17,66,45,00,00,00,000 ®Æn ºÉÃUÉ? 2f vgAUÁAvgz°è DzÀ ®ÆnAiÄ §UÎÉ ¯PÁÌZÁgª£Äß P®ªgÄ ¥²ß¸ÄvÁgÉ . zñzÀ ªÄºÁ ¯PÌÀ ¥j±ÆÃzPgÄ F §UÎÉ ºÁQzÀ À À À À À À É À À À É À À æÀ À Û É À À É À É Às À À ««zÀs ¯PÁÌZÁgÀ »ÃVz: É É vÀgAUÁAvÀgÀ «zsÀ À ¨ÉÆPÀ̸PÌÉ DVgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀµzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ C¼ÀvUÆîÄ(PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼°) À ÖÀ É É À è J¸ï mɯï zÀgÀ 3f ºÀgÁf£À DzsÁgÀz°è À ºÉƸÀ¯ÊÉ ¸É£ÄzÁgÀgÀ EQén Àì ªÀiÁgÁl¢AzÀ AiÀÄĤmÉPï ¸Áé£ï ºÉƸÀ ¯Éʸɣïì UÀ¼ÀÄ 38950 102498 40442 33230 ¢é«zsÀ vÀAvÀeÁÕ£À æ 14573 37154 15132 12433 ¤UÀ¢vÀ 6.2 ªÉÄUÀºmïìðQÌAvÀ ºÉZÄÑ 13841 À À 36993 14052 12003 MlÄÖ 67364 176645 69626 57666 gÆ. 1.76 ®PëÀ PÆÃnAiÄ £µª£Äß ¯PÌÀ ºÁQzÄÝ EwÃZUµÃ 3f À É À À ÖÀ À À É À Û É À ÖÉ vgAUÁAvgzÀ ºgÁf¤AzÀ ¸gPÁgzÀ ¨ÆPÌÀ ¸PÌÉ §AzÀ DzÁAiÄzÀ À À À À À À À À É À À Dzs Á gÀ z À ° è . . ¸Á¬Ä£Áxï gÀ ª À g À Ä ºÉ à ½zÀ A vÉ SÁ¸À V AiÀ Ä ªÀ j UÉ GqÄUÆgAiiÁV ¤Ãr, CªgÄ SÁ¸VAiiÁV ºgÁdÄ ºÁP®Ä CªPÁ±À À É É À À À À À À À À PÆqzÉ 3f vgAUÁAvgzAvÉ ¸gPÁgªÃ ºgÁdÄ ºÁQzÝÀ gÉ ¸gPÁgzÀ É À À À À À À À À À É À À À À ¨ÆPÌÀ¸PÌÉ §gºÄzÁVzÝÀ ºt ªÄvÄÛ FUÀ ¹QÌgĪÀ ºtz°£À ªåÀ vÁå¸ªÃ É À À À À À À À À À è À É F ªÆv. É ÛÀ 3 f ºÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 f - ºÉÆð¹ £ÉÆÃr18
 19. 19. EzÄ ®ÆnAiÄà C®, JAzÄ ¥zÁ¤U¼Ä, À É è À æÀ s À À ºÆ¸À zÆg¸A¥Pð ªÄAwU¼Ä É À À À À À À æ À À ªÄÄAvÁzªgÄ ºÃ½zÁÝgÉ À À À À É JA§ÄzÄ ¨ÃgÉ ªiÁvÄ. À É À À EzÀÄ ¹¨Á¯ï ¸ÀÆvÀ- ±Á¯ÉU¼°è ºÉýPÉÆqÀ¨ÃPÀÄ. æ À À É2f vÀgAUÁAvÀgÀ ºÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉPÌÀ ¥Àj±ÉÆÃzs£AiÀÄ°è ¹JfUÉ PÀAqÀÄ §AzÀ À À É ¥ÀªÄÄR ¸ÀAUÀwUÀ¼Ä »ÃVªÉ: æ À À1. zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ eÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ2. zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀð DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É E®è.3. ºtPÁ¸Ä E¯ÁSAiÄ C©¥ÁAiÄU¼Ä ªÄvÄÛ DvAPU¼À ¤®ðPöå. À À É À ü æ À À À À À À À À ëÀ4. PÁ£ÀÆ£ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ¼À G¥ÉÃPÉë.5. ¥zÁ£À ªÄAwU¼À ¸ÆZ£U¼£Äß C£Ä¸j¸°®. æÀ s À æ À À À É À À À À À À è6. CAwªÄ UqÄ«£À ¢£ÁAPz°è zÆg¸A¥Pð E¯ÁSAiÄ À À À À À À À À À À É À ªÀÄfðAiÀÄAvÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ. ¸Áj - `ªÉÄÊwæ zsªÄð’! À À7. ªÆz®Ä §AzªjUÉ ªÆz®Ä DzåÀ vÉ JA§ ¸Ævª£Äß C£Ä¸j¹®. É À À À É À À æÀ À À À À è8. C£ºð CfðzÁgjUÉ ¯ÊÉ ¸£ïì ¤ÃrP. À À À É É 19
 20. 20. EzÄ 2f ªÄvÄÛ EvgÀ ®A¥lv£U¼À MAzÄ gÃSÁ ¤gÆ¥uAiĵÖÉ, DzgÉ AiiÁªÅÀ zà ¸Áªðd¤PÀ ªÄvÄÛ SÁ¸V À À À À À À À À À É À À É À À À É À À À À ªåÀ QAiÆA¢UÉ AiiÁªÅÀ zà ºÆðPÉ PÁtÄwzÝÀ g, CzÄ DP¹äPªµÃ C®, ¤d¸AUwAiiÁVgĪÀ ¸A¨ªªÃ ºZÄ. Û É À É É Û É À À À À ×É è À À À À À Às À É É À Ñ20
 21. 21. 2f ®ÆnAiÄ ¥Á®ÄzÁggÄ À À À gÁrAiÄ mÃ¥ÄU¼Ä ºÃ½gĪAvÉ À É À À À É À À¥¨ÄvéÀzÀ zÆÃguU¼Ä FUÀ §»gAUªÁVAiÄà §AqªÁ¼À ±ÃRguAiÄ ¸Áz£U¼ÁV ©nªÉ J£ÄßvÁgÉ «±ÃµPgÄ. æÀ Às És À É À À À À É À É À É À Às À À Ö À Û èÉ À À ÀPÁ¥ É Æ ðg É Ã mï ¯Á©â ¬ ĸï Ö CAz À g É z É Æ q À Ø - z É Æ q À Ø “ zÀ Æ gÀ ¸ À A ¥À P À ð , UÀ t  U ÁjPÉ ªÀ Ä vÀ Ä Û vÉ Ê ® ±É Æ Ãzs À £ É A iÀ ÄGzÀ å «ÄUÀ ¼ À ¥À g À ª ÁV ªÀ ² ð¨Áf £À q É ¸ À Ä ªÀ Å zÀ £ É ß zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØ G¢ÝªÉÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ Dj¹zÀG¢ÝªÉÄAiÀiÁV £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¤gÁ gÁrAiÀÄ G¢ÝªÉÄ, PÁ¥ÉÆðgÉÃlÄUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ¨sÀÄvÀégÁdPÁgÀt, ªÀiÁzsåÀ ªÀÄUÀ¼Ä EvÁå¢ gÀAUÀU¼À UÀtågÉÆA¢UÉ À À zÆÃguU¼Ä §AqªÁ¼À ±ÃRguAiÄ ¥QAiÄAiÄ ¸Áz£U¼ÁV És À É À À À É À É À æÀ æ É À Às À ÀªiÁrgĪÀ m°¥ÆÃ£ï ¸A¨ÁµuU¼Ä EzPÌÉ dé®AvÀ À À É És À s À É À À À ©nÖªÉ.....EwÛÃZÉUÉ §AiÀįÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ F PÀlÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄßGzÁºgu. ¥PÌÀ zÀ ¥ÄlzÀ ¥Æà ZÁmïð CxªÀ Uw- À À É À À És è À À zÈÀ q¥r¹ª. ¥zÁ£À ªÄAwU¼À £ÃvÈÀ véÀzÀ ¸A¥Älz°è P®ªgÄ Às À É æÀ s À æ À É À À À É À À£PëÉ zÆg¸A¥Pð, C¤®, «zÄåvï, £ÁUjPÀ «ªiÁ£À À À À À À À À À À ªÁå¥Áj »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀévÀBAiÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ jAiÀįï J¸ÉÖÃmï G¢ÝªÉÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ªÀQîgÀÄ, CªÀgÀÄ vÁªÉà AiÀiÁªÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀA¥ÀPðUÀ¼À MAzÀÄ avÀæ PÉÆqÀÄvÀz: À Û É PÁ¥ É Æ ðg É Ã lÄU À ¼ À £ À Ä ß ¥ À æ w ¤¢ ü ¹ zÁÝg É Æ Ã, Cª À g É Æ q À £ É A i É Ä Ã ªåÀ ªºj¸ÄªÀ E¯ÁSU¼£Äß £ÆÃrPƼÄwzÁÝg. F ¨µÖÀ zÆqØÀ À À À É À À À É É Àî Û É æÀs É ªÁå¥Áj-gÁdPÁgt- C¢PÁg±Á» zĵPÆl GvwÛ ªiÁqĪÀ À  ü À À ÖÀ À àÀ À À PÀ¥ÀÄà ºÀtªÉà gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀPÉÌ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÉ, gÁdQÃAiÄ ªÄvÄÛ ¥eÁ¥¨ÄvéÀª£Äß «PÈÀ vUƽ¸Ävz. ¨µÁZÁgÀ À À À æÀ æÀ Às À À À É À ÛÀ É æÀs Ö ªÀ Ä vÀ Ä Û ZÀ Ä £ÁªÀ u É U À ¼ À ° è zÉ Æ qÀ Ø ¥À æ ª À i ÁtzÀ ° è §¼À ¸ À Ä ªÀ PÁ£Æ£¨Á»gÀ ºtzÀ £qÄªÉ £ÃgÀ PÆAr¬Äz.” J£ÄßvÁgÉ À À À À À É É É À Û ¥ÀPÁ±ï PÁgÀmï æ ¹¦L(JA) ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð 21
 22. 22. PÀ£ÁðlPÀzÀ ‘ºÉªÉÄä’- ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ°è £ÀA§gï M£ï ¸ÁÜ£ÀzÀvÀÛ PÀ£ÁðlPÀ FUÀ ¨ÁgvzÀ CvåÀ AvÀ ¨µvAiÄ gÁdåU¼°è s À À æÀs ÖÀ É À À À ¥À j UÀ t  ¸ À ® à q À Ä vÀ Û z É . E¢ÃUÀ ¨s À Æ ªÀ i Á¦ü A iÀ Ä ªÀ Ä vÀ Ä Û UtªiÁ¦AiÄzÀ D½éPUÉ M¼UÁVz. JAJ¯ïJU¼£Äß À  À ü À É À É À À À 50 PÆn gÆ.U½UÉ Rjâ¸À ¯ÁUÄwz. §ºÄªÄvÀ É À À À Û É À À vAiiÁj¸®Ä , Cz£Äß G½¹PƼ®Ä AiiÁªÀ ªAZPÀ À À À À À É îÀ À À À «zsÁ£ÀªÁzÀgÀÆ, ¸Àj. ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¸ÀA«zsÁ¤PÀ ©PÌÀ lÄU¼Ä ¸ÈÀ ¶AiiÁzÄz£Äß PÁt¨ÃPÁV §A¢gĪÀ Ö À À Ö À À À À É À gÁdå«zÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sµÁÖZÁgÀz°è ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À æÀ À ¥ÀqAiÀÄĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°èzÉ É JAzÀÄ »jAiÀÄ ¸Á»w ¥ÉÆ|æ | f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå£ÀªgÄ À À 77£Ã P£ßÀ qÀ ¸Á»våÀ ¸ªÄäü£z°è ºÃ½zÁÝg.É É À À É À À À É22
 23. 23. P£ÁðlPzÀ UtºUgt À À À  À À ÀF ºÀUÀgÀtzÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:* CUÀvåÀ °Ã¸ï ¯Éʸɣïì E®èzÉ UÀtUÁjPÉ £Àq¸ÄªÀÅzÀÄ; ¯Éʸɤ£°®zÀ ¥ÀPÌzÀ ¥ÀzñÀU½UÉ(gÁdåPÆÌ) Â É À ì À è è À æ É À À «¸Àj¹ UÀtUÁjPÉ £Àq¸ÄªÀÅzÀÄ; EzÀPÁÌV ¨sÆzÁR¯ÉU¼°AiÀÄÆ PÉÊAiÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ; £ÀP° Û Â É À À À À è À ¯Éʸɣïì ¥ÉÃ¥ÀgÄUÀ½AzÀ UÀtUÁjPÉ £Àq¸ÄªÀÅzÀÄ. À Â É À* ¯Éʸɣïì E®èzÉ R¤dUÀ¼À gÀ¥Ä. Às Û* CgÀtå ¥ÀzñÀU¼£Äß, ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀzñÀU¼£Äß ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ vÁtUÀ¼ÁV §¼À¹PÉƼÀĪÅÀ zÀÄ. æ É À À À æ É À À À î* ªÄÄRªÁqzÀ PA¥¤UÉ g¥ÄU¼À ªiˮ媣Äß vVι ºÃ¼ÄªÅÀ zÄ. À À À À À Às Û À À À À À É À À* UÀtUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¥ÄU¼À ªÉÄð£À vÉjUÉ ªÀAZÀ£.  Às Û À É PÀ£ÁðlPÀz°è §¼ÁîjAiÀÄ gÉrØ ¸ÉÆÃzÀggÄ EAvÀºÀ CPÀªÄUÀ¼£Äß £Àq¸ÄªÀªg°è À À À æ À À À É À À À ¥ÀªÄÄRgÀÄ. »AzÉ DAzs¥zñÀzÀ ªÀÄÄRåªÄAwæ ªÉÊJ¸ï gÁd±ÉÃRgÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ æ À æÀ æÀ É À FUÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ©eɦ ¸ÀgPÁgÀzÀ PÀȥɬÄAzÀ EzÀ£Äß ªÀÄÄaÑPƼÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CPÀªÄ À À É î æ À UtUÁjPAiÄ£Äß ªÄÄAzĪg¹PÆAqÄ §g®Ä EªjUÉ ¸ÁzåÀs ªÁVzÉ JAzÄ FUÀ À Â É À À À À À É É À À À À ¸ÀµªÁUÀÄwÛz. à ÖÀ É F ºÀUgt ¸ÀgPÁgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸PÌÉ ªÀiÁrgÀĪÀ £ÀµzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀ £ÉÆÃr: À À À À ÖÀ * 2003-04jAzÀ 2009-10gÀ £ÀqÄªÉ MlÄÖ 304.91 l£ï PÀ©âtzÀ C¢gÀ£Äß À À ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ gÀ¥ÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 2009-10gÀ MAzÉà ªÀµðzÀ°è Às À 71.28 ®PÀë l£ï CPÀªÄ gÀ¥ÄÛ £Àq¢zÉ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ DzÀ CPÀªÄ gÀ¥ÄU¼À ªÀiË®å æ À Às É æ À Às Û À gÆ.15,245 PÆÃn gÆ.ªÄÄRªÁqzÀ PA¥¤U½UÉ g¦£À ªiË®å vVι ªiÁrgĪÀ À É À À À À À À À Ûü À À À À vÉjUÉ ªÀAZÀ£É gÀÆ. 86 PÉÆÃn JAzÀÄ eÁj ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁrzÉ. UÀt ºÀUgtzÀ MlÄÖ ®Æn gÀÆ.22,000PÉÆÃn. À À ¸ÀĦæA PÉÆÃmï ð £ÉëĹzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ G£ÀßvÁ¢üPÁgÀ ¸À«Äw gÉrØ ¸ÉÆÃzÀggÀ À N§¼Á¥ÀÄgÀ ªÉÄʤAUï PÀA¥À¤ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¸ÀĪÀiÁgÁV J®è CPÀªÄUÀ¼£Äß £Àq¹zÉ æ À À À É JAzÀÄ ºÉýzÉ. ¸ÀĦæA PÉÆÃmï𠧼Áîj ¥ÀzñÀ¢AzÀ 19 UÀtUÁjPÉ °Ã¸ïUÀ¼°è æ É Â À UtUÁjPAiÄ£Äß ªÄvÄÛ g¥£Äß ¤µÃ¢¹z. À Â É À À À À À ÛÀs À É ü É 23
 24. 24. P£ÁðlPzÀ ¨ÆºUgtU¼Ä À À Às À À À À À zÆg¸A¥Pð, UtAiÄAvÉ ¨Æ«ÄAiÄÆ zñzÀ MAzÄ ¥ªÄÄR ¸A¥£Æä®. ¸ºdªÁV EzÆ ºUgtU¼À DqÄA¨Æ®ªÁVz. À À À À À À  À Às À É À À æÀ À À À À À À À À À À À À É É Ezg°AiÄÆ P£ÁðlPzÄÝ JwzÀ PÊÉ . À À è À À À À Û F z±Pz°è P£ÁðlPz°è ¨ÆºUgtU¼Ä º®ªÅÀ ¸éÀgÆ¥U¼°è £q¢ª: À À À À À À À Às À À À À À À À À À À À É É * C©ªÈÀ ¢Þ AiÆÃd£U½UAzÄ ¨ÃPÁzÄzQÌAvÀ ºZÄÑ ¨Æ«Ä ¸Áé¢Ã£À ( GzÁ: £ÊÉ ¸ï g¸) ü É É À É À É À À É À Às ü À ÛÉ * J¸ïEghÄqï U¼À º¸j£°è ¸Áé¢Ã£À À À É À À ü * ¸gPÁj ¨Æ«ÄAiÄ£Äß ‘»vÁ¸P’jUÉ PrªÄ ¨¯U¼°è ºgÁf£À ‘¦QAUï’ À À Às À À À ÛÀ À É É É À À À ü ì * «ªÃZ£Á(r¹Ìç±£j) C¢PÁgÀ §¼¹ ¨Æ«ÄAiÄ£Äß ‘»vÁ¸P’ l¸ïU¼Ä, ²Pt ¸A¸ÜÉ U¼Ä, ªÄoU¼Ä, PA¥¤U¼Ä, vªÄUÉ É À À À ü À Às À À À ÛÀ æ Ö À À ëÀ À À À À À À À À À À À À À ¨ÃPÁzÀ gÁdQÃAiÄ ªÄA¢, ¸A§A¢PgÄ, «ÄvgÄ ªÄÄAvÁzªjUÉ ºAaPÉ É À À À ü À À æÀ À À À À À * CzÁUÀ¯Éà ¸Áé¢üãÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ r£ÉÆÃn¦üPÉñÀ£ï. * PA¥¤U½UÉ Cgtå ¨Æ«ÄAiÄ£Äß ª»¹ PÆqĪÅÀ zÄ. À À À À Às À À À É À À ¨ÆºUgtU¼À ªÆz® WlzÀ v¤SÉ ªiÁrgĪÀ J n gÁªÄ¸Áé«Ä Às À À À À É À À Ö À À À À ¸«ÄwAiÄ ¥PÁgÀ ¸ÄªiÁgÄ 41,000 JPæÉ ¨Æ«ÄAiÄ P§½PAiiÁVz. À À æÀ À À À Às À À É À É ZzgrUÉ 1000gÆ. ¯PÌÀ z°è F ®ÆnAiÄ ªiË®å gÆ. 1550PÆÃn À À À À É À À À À É gÀÆ. * ºÁ° ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À PÀÄlÄA§ vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è P§½¹gĪÀ ¨Æ«ÄAiÄ ªiË®å gÆ. 2000 PÆÃn JAzÄ À À Às À À À É À CAzÁdÄ. * ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ Ä ¸À Ä vÀ Û ª À Ä ÄvÀ Û ¨É ¯ É ¨ Á¼À Ä ªÀ ¨s À Æ «ÄAiÀ Ä r£ÆÃn¦Pñ£ï- ¸ÄªiÁgÄ gÆ. 3800 PÆÃn É ü É À À À À À É * £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAwæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÀÆPÀ§½PÉ J¥sï L Dgï, gÁfãÁªÉÄ ¨sÆ ºÀUgtUÀ¼Ä: »A¢£Àªg£Äß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÝÉ Ã£ÀµÃ! À À À À À À À ÖÉ * ¯ÆÃPÁAiÄÄPÛÀ ªÄÄRåªÄAwU¼À ªÄð£À 18 ¨ÆP§½PÉ PøÄU¼À É À À À æ À É Às À É À À24 vÀ¤SÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ,CzÀgÀ°èAiÀÄÆ J¥sLDgï ¸ÀA¨sÀªÀ.
 25. 25. P¥Äà ºt- ¹é¸ï ¨ÁåAPÄU¼Ä, ¨ÆUvÀ dUvÄÛ ªÄvÄÛ ªÄoU¼Ä À À À À À À Às À À À À À À À À ÀP¥Äà ºt ²ÃªÄAvgÀ ºÆ®¸Ä ®ÆnAiÄ ªÄvÆAzÄ «zÁ£.À À À À æ À À É À À À É Û À s* PÀ¥Äà ºÀtzÀ GvÀwAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ vÉjUÉ ªÀAZÀ£U½AzÀ- EzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ À à Û É À §zÞÀ ªÁVAiÄÆ Eg§ºÄzÄ, PÁ£Æ£Ä¨Á»gªÁVAiÄÆ Eg§ºÄzÄ. À À À À À À À À À À À ºªÁ¯Á, ¹é¸ï ¨ÁåAPÄU¼°è ªÄvÄÛ vjUªÄÄPÛÀ D±AiÄzÁªÄU¼°è À À À À À À É É À æÀ À s À À À oêt, ¨ÆUvÀ dUvÄÛ ªÄvÄÛ zÁ«ÄðPÀ ªÄoU¼Ä EvÁå¢ EvgÀ É À  Às À À À À À s À À À À À ºÁ¢U¼Ä. À À* gÁdPÁgtU¼µÖÉà C®, G¢ÝªÄU¼À ªÄÄRå¸ÜÀ gÄ, C¢PÁg±Á»U¼Ä, À  À À è É À À À ü À À À ªÁå¥ÁjU¼Ä, ¹£ªiÁ £lgÄ ªÄvÄÛ ¨ÆUvÀ zÆgU¼Ä F P¥Äà À À É À À À À À Às À É É À À À À ºtzÀ Mqv£À ºÆA¢gĪÀ ºÆ®¸Ä ²ÃªÄAvÀ ¥qU½UÉ ¸ÃjzªgÄ. À É À É À É À æ À À É À É À À À* EªÅÀ U¼°è §ºÄ¥Á®Ä ¸AzúÁ¸zÀ ZlĪnPU¼°è , ªåÀ ªºÁgU¼°è ºÄlÄÖªAvªÅÀ . À À À À É àÀ À À É À À À À À À À À À¨sÁgÀvz°è FPÀ¥Äà ºÀtzÀ ¸ÀégÆ¥ÀzÀ ®ÆnAiÀÄ ¥ÀªiÁtªÀ£Äß £ÉÆÃr: À À À À æ À À * vÉjUɪÄÄPÀÛ D±ÀAiÀÄzsÁªÀÄUÀ¼°è Cw ºÉZÄÑ oÉêÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ zÉñÀ ¨sÁgÀv. JgÀq£Ã À æ À À À À É ªÄvÄÛ ªÄÆg£Ã ¸ÁÜ£z°gĪÀ ©l£ï ªÄvÄÛ g±ÁåQÌAvÀ Ezg°è JµÆÖà ªÄÄA¢z- À À À À É À À è À æ À À À À À É À É ªÄÆgÄ ¥lÄÖ oêtU¼£Äß PÆqÀ ºÁP¯ÁVz. £Á®Ì£Ã ªÄvÄÛ Lz£Ã ¸ÁÜ£z°gĪÀ À À À É À  À À À À À É É À À À É À À è À GPÃ£ï ªÄvÄÛ aãÁQÌAvÀ 14 ¥lÄÖ ºZÄ! æÉ À À À É ÀÑ * 1947jAzÀ ¨s Á gÀ v À F PÁ£À Æ £À Ä ¨Á»gÀ ºÀ t ºÉ Æ gÀ U É ºÉ Æ ÃVgÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ C£ÀĨs«¹gÀĪÀ £ÀµÖÀ gÀÆ. 21®PÀë PÉÆÃnVAvÀ®Æ ºÉZÄ. À ÀÑ * ¥Àw¢£À ¨sÁgÀvÀ gÀÆ.240 PÉÆÃnUÀ¼£Äß F jÃwAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ºÀjzÀÄ æ À À ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ¼zÄ PÉƼÀÄwz. É À î Û É £À£ÀßzÀ£ÀÄß ¹é¸ï ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÉÆr * eÁUwPÀ ¥Ágz±ðPÀ ¸ÆZåÀ APÀ JA§ÄzÆA¢z. Ezg°è ¨ÁgvzÀ ¸ÁÜ£À 74£ÃAiÄzÄÝ. À À À À À É É À À s À À É À À 25
 26. 26. ZÄ£ÁªuÁ ¨µÁZÁg-NnUÁV £ÆÃlÄU¼Ä- ¥eÁ¥¨ÄvéÀ §ÄqªÄÃ®Ä À À æÀs Ö À É À À æÀ æÀ Às À É ¨sÀæµÁÖZÁgÀ JA§ÄzÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÆß vÀnÖzÉ. CzÀÄ vÀ¼É¢gÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ C¸ÀºÀå ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: • gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ PÁ¥ÉÆðgÉÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆUÀvÀ dUÀwÛ£À PÀ¥ÀÄà ºÀt • ¥ÀPÀëUÀ¼À nPÉÃlÄUÀ½UÁV ªÀÄÄRAqÀjUÉ ®AZÀ • ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è zÀÄAzÀĪÉZÀÑ- PÁ£ÀÆ£ÀÄ «¢ü¹zÀ ªÉZÀÑ«ÄwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ªÀAZÀPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ • ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ®AZÀ-¹ÃgÉ, ¸ÉgÉ EvÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ £ÀAvÀgÀzÀ §QëøÀÄUÀ¼ÀÄ • PÀÄzÀÄgɪÁå¥ÁgÀ- ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ/ ±Á¸ÀPÀjUÉ ¸ÀÆmïPÉøï/ªÀÄAwæVj/ ¥ÀæªÀÄÄR ºÀÄzÉÝUÀ¼À D«ÄµÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ GvÁàzÀ£É/«±Áé¸ÀªÀÄvÀ • ¸ÀgÀPÁgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼À/ªÀÄAwæºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÀgÁdÄ- PÁ¥ÉÆðgÉÃmï dUÀwÛUÉ. EªÉ®èzÀgÀ ¥sÀ°vÀUÀ¼À£ÀÄß £Á«ÃUÀ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝêÉ: •«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀÄ°è ‘U É ® Ä è ª À ’ C¨ s À å yðU É ¸ À Ä ª À i Ág À Ä 50jAzÀ 100 PÉÆÃn gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ‘UÉ®ÄèªÀ’ C¨sÀåyðUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 PÉÆÃn gÀÆ. • PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ©eɦ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ‘gÀPÀëuÉ’AiÀÄ°è ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀgÁ¸Àj ‘¨É¯É’ 50PÉÆÃn gÀÆ.UÉÃjvÀÄ. •2008gÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è «±Áé¸ÀªÀÄvÀzÀ°è ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ 500PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ªÀgÉUÉ D«ÄµÀ. •C¥ÁgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹PÉƼÀî®Ä, ªÀÄÄA¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÉ®è®Ä ±Á¸ÀPÀgÀÄ/ ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ §ÈºÀvï ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¨sÀæµÀÖ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉ/¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥Àæ±Éß PÉüÀ®Ä PÀÆqÀ ®AZÀ. • PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ: ºÉƸÀ n«AiÀÄ°è dUÀw£À PÀļÀU½UÉ gÁdå¸À¨Á ¸ÁÜ£U¼À ºÀgÁdÄ(C¤¯ï CA¨Á¤, gÁfêÀ ZÀAzÀ±ÃRgï Û À s À À æ É CzÉà ºÀ¼Ã ¹Ã£ï É EvÁå¢) ªÀÄvÀÄÛ EªÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÉÄ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ ¸À«Äw/ PÁAiÀÄð26 ¥ÀqÉUÀ¼À®Æè ¸ÁÜ£À.
 27. 27. ¥eÁ¥¨ÄvézÀ £Á®Ì£Ã ¸ÜÀA¨- ªiÁzåÀs ªÄU¼À C,D,E æÀ æÀ Às À É Às À À À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï-¥ÀgÀ CxÀªÀ zÉÆqÀØ GzÀå«ÄUÀ¼À-¥ÀgÀ C®è, CªÉà PÁ¥ÉÆðgÉÃmï UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ zÉÆqÀØ GzÀåªÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ ¥ÀæSÁåvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð ¦. ¸Á¬Ä£Áxï. PÉ®ªÀgÀ ¯Á¨sÀzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÀAvÀÆ ªÀiÁzsÀåªÉÄÃvÀgÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÆ C¸ÀÆAiÉÄ ¥ÀqÀĪÀAvÀzÀÄÝ. ªÀiÁzsÀåªÀÄ PÁ¥ÉÆðgÉÃlÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß zÁn £ÀÆgÁgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ PÉÊZÁaªÉ. CqÀémÉʹAUï, ¨Á°ªÀÅqï, PÉæöÊA, QæPÉmï, PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À J,©,¹, J£ÀÄßvÁÛgÉ ¦. ¸Á¬Ä£Áxï, F ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À §æºÁäAqÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À¯Éèà £ÉÆÃr:¨ÁAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀ¯Áåt - PÀÈwAiÀÄ°è PÁ¸ÀÄPÉÆlÖ ¸ÀÄ¢Ý!EArAiÄ£ï ¦Ã«ÄAiÄgï °ÃUï(L¦J¯ï) PÁ¥ÆðgÃmï ºvÆÃn, gÁdQÃAiÄ C¢PÁgÀ ªÄvÄÛ À æ À É É À É À ü À ÀªÀiÁzsåÀ ªÄ ²ÃWÀ°¦ EªÀÅUÀ¼À CvÁåzĤPÀ «°Ã£ÀzÀ ¥Àw¤¢ü DAvÀjPÀ QvÁÛlUÀ½zÁÝUÀ ªÀiÁvÀªÃ ªÀiÁzsåÀ ªÄUÀ¼Ä À æ Às æ æ É À ÀD G¢ÝªÄAiÄ ºÄ¼ÄPÄU¼À §UÎÉ §gAiÄÄvª.É PÁ¥ÆðgÃmï ¨Á¸ï U¼Ä QPmï vAqU¼À MqAiÄgÁVzÁÝg.É É À À À À À É À ÛÀ É É À À æÉ À À À É ÀzÉñÀzÀ CvÀåAvÀ ¦æÃw¥ÁvÀæ QæÃqÉ SÁ¸ÀVÃPÀgtUÉÆArzÉ. ªÀiÁzsåÀ ªÄ PÀA¥À¤UÀ¼Æ QæPmï vÀAqÀU¼À ªÀiÁ°PÀgÁVªÉ À À À É ÀCxªÀ CªÅÀ U¼À ªiÁzåÀs ªÄ ¥ÁAiÆÃdPgÁVzÁÝg.É gÁdQÃAiÄ PļU¼Ä L¦J¯ï UtvAvzÀ zÆqØÀ À À À À æ É À À À À À À À À æÀ ɨÁ¼ºtÄÚU¼Ä. F PÆArU¼Ä, ªÊÉ AiÄQPª®, ¸AgZ£ÁväÀ PªÁzzÄÝ…................ É À À À É À À À Û À À è À À À À À À 27
 28. 28. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ¥Á®Ä C¢üPÁgÀzÀ ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ, «±ÉõÀªÁV PÁ¥ÉÆðgÉÃmï C¢üPÁgÀPÉÌ; CzÀgÀ ¨Á¼ÉºÀtÂÚ£À ¹¥ÉàUÀ¼À®è. gÁrAiÀiÁ mÉÃ¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÁUÀ°Ã, CªÀÅUÀ¼À°è CqÀPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°Ã CxÀªÀ CªÀÅ ©ÃjzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁUÀ°Ã F ¸ÀÆQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉîªÀUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è. gÁrAiÀiÁ mÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ K£À£ÁßzÀgÀÆ vÉÆÃj¹zÀÝgÉ, F zÉñÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀÅ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä vÉÆÃj¹PÉÆnÖªÉAiÀĵÉÖÃ. PÁ¥ÉÆðgÉÃlÄUÀ¼ÀÄ.. F ¢ÃWÀð PÁ¥ÉÆðgÉÃmï- ªÀiÁzsÀåªÀÄ dÄUÀ¯ï§A¢¬ÄgÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ zÉÊvÀå G¢ÝªÉÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ªÀ²Ã°¨Áf £ÀqɸÀĪÁPÉ AiÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÉÆÖÃj AiÀiÁªÀ ©PÀÌlÄÖ - ©PÀÌlÄÖ - ZÀPï zÉà EArAiÀiÁ! ¥ÀwæPÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀÄlzÀ°è §gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉ¤¸À¨ÁgÀzÀÄ.28
 29. 29. £ÁåAiÀiÁAUÀ¢AzÀ®Æ £ÉgªÅÀ , PÀĪÀÄäPÄÌ? À À ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°è £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ, ²Që¸ÀĪÀ PÁªÀ®Ä PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤jÃQë¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÀ CzÀÄ PÀÆqÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è£À ¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄwÛzÉAiÉÄÃ, ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÉAiÉÄà JA§ ¸ÀAzÉúÀ §gÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ:• £ÁåAiÀiÁAUÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ «¼ÀA§• §°µÀÖgÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÀ®ªÀÅ vÀÆvÀÄUÀ¼ÀÄ• ²PÉëUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå CvÀå®à- §°µÀÖgÀÄ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ.• gÁdPÁgÀtÂ-C¢üPÁgÀ±Á»-GzÀå«ÄUÀ¼À PÀÆlzÉÆqÀ£É ºÀ®ªÀÅ ¨Áj £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ §®ªÁzÀ PÉÆArUÀ¼ÀÆ PÁt §A¢ªÉ.• £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ J®è ªÀÄlÖUÀ¼À®Æè ¨sÀæµÁÖZÁgÀ- FUÀ GZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÆß vÀ®Ä¦zÀAwzÉ.£ÁåAiÀiÁAUÀzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr:• M§â ªÀiÁf ¸ÀĦæAPÉÆÃmïð ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀA©üÃgÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ D¥ÁzÀ£É §A¢zÉ; PÀ£ÁðlPÀzÀ CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ÀæªÀÄÄR ºÀUÀgÀtUÀ¼À°è wÃ¥ÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ‘¦üPïì’ ªÀiÁrgÀĪÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÆ EªÉ.• ºÀ®ªÀÅ ºÉÊPÉÆÃmïð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ (ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ªÉÄÃ¯É ªÁå¥ÀPÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ½ªÉ.• ºÀ®ªÀÅ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà vÀªÀÄä D¹ÛUÀ¼À WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ°è ºÀ®ªÀgÀ D¹ÛUÀ¼ÀÄ ¨sÀæµÁÖZÁgÀUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. DzgÉ ¸ªiÁzÁ£PgÀ ¸AUwAiÄAzg, 2 f ªÄvÄÛ PÁªÄ£éɯïÛ QÃqU¼À ºUgtU¼°è £ÁåAiiÁAUÀ ¨µÁÖZÁgzÀ «gÄzÞÀ À À À s À À À À É À É À À À æ É À À À À À À À æÀs À À zÈÀ qÀs §zÞÀ vAiÄ£Äß vÆÃ¥ðr¹z. EzÄ ¨µÁÖZÁgª£Äß vqAiÄĪÀ ¸ÁzåÀs vU¼£Äß vÆÃj¹z. É À À É À É À æÀs À À À À É À É À À À É É 29
 30. 30. ¨ÁgvzÀ PÁ¥ÆðgÃmï ª®AiÄPÌÉ ¨ÁgvÀ ¸gPÁgzÀ ‘ªiˮ媢ðvÀ ¸ÃªU¼Ä’ s À À É É À À s À À À À À À ü É É À À PÁ¥ÆðgÃmï ª®AiÄ DgA¨¢Az®Æ ¨ÁgvÀ ¸gPÁgzÀ ‘¸Ãª’U¼£Äß ¥qAiÄÄv¯Ã §A¢z. DzgÉ ¸ªÄAiÄ P¼zAvÉ F É É À À À Às À s À À À À É É À À À À É À ÛÀ É É À À À À À É À ‘¸ÉêɒUÀ¼À ¥Àj¢ü «¸ÁÛgÀUÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà §AzÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ°è ºÉZÀѼÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzåÀs «®. ¨ÁgvÀ ¸gPÁgÀ PÁ¥ÆðgÃmï ª®AiÄPÌÉ ¤ÃqÄvÁÛ §A¢gĪÀ ‘¸ÃªU¼’ MAzÄ ¥Q£ÆÃl: è s À À À É É À À À À É É À À À À ë É GzÁjÃPÀgtzÀ ªÉÆzÀ®Ä À • G¢ÝªÄ ¯Éʸɣïì É ( 1948-1984) • «£Á¬ÄU¼Ä, GvÃdPU¼Ä, ºtPÁ¸Ä/§emï ¤ÃwU¼Ä Û À À ÛÉ À À À À À É À À • ¸ÀgPÁjà RjâUÀ¼Ä, PÁAmÁæPÄU¼Ä À À ÀÖ À À GzÁjÃPÀgtÀ • ªÀ®AiÀĪÁgÀÄ zsÆÃgÀuU¼£Äß MAzÀÄ PÀA¥À¤ CxÀªÀ UÀÄA¦UÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgªÁVgÀĪÀAvÉ PÀÄzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ É É À À À À (1984-1997) (¦üQìAUï) • «£Á¬ÄU¼Ä, GvÃdPU¼Ä, ºtPÁ¸Ä/§emï ¤ÃwU¼Ä Û À À ÛÉ À À À À À É À À • ¸ÀgPÁjà RjâUÀ¼Ä, PÁAmÁæPÄU¼Ä À À ÀÖ À À £Àª-GzÁgÀªÁzÀ À • zsÆÃgÀuU¼À ¦üQìAUï CAzÀgÉ PÀÄzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ (ºÉƸÀzÄ CxÀªÀ §zÀ¯ÁªÀu) É É À À É (1998-2004) Cw ºÉZÀÄÑ vÉgÀĪÀªÀjUÉ ºÀgÁdÄ • EzÀgÀ°è «zÉò ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À • ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛUÀ¼À (¤ÃgÀÄ, ¨sÀÆ«Ä) ªÀiÁgÁl/ UÀÄwÛUÉ • ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ WÀlPÀUÀ¼À SÁ¸ÀVÃPÀgÀt • «£Á¬ÄÛU¼Ä, GvÉÃdPÀU¼ÀÄ, ºÀtPÁ¸ÀÄ/§eÉmï ¤ÃwUÀ¼Ä • ¸ÀgPÁjà RjâUÀ¼Ä, PÁAmÁæPÄU¼Ä À À Û À À À ÀÖ À À £Àª-GzÁgÀªÁzÀ(¥ÀÆtð gÀ¨¸) À Às À • ªÀÄAwæU¼Ä, ªÀÄAwæU¼À UÀÄA¥ÀÄUÀ¼Ä, ¥ÀzÁ£À ªÀÄAwæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ ¦üQìAUï CAzÀgÉ PÀÄzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ À À À À æ s (2005-2011) Cw ºÉZÀÄÑ vÉgÀĪÀªÀjUÉ ºÀgÁdÄ(EzÀgÀ°è «zÉò ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À) • £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£Æä®UÀ¼(UÀtU¼Ä, C¤®/vÉÊ®, CgÀtå, vÀgAUÁAvÀg) ªÀiÁgÁl/ UÀÄwÛUÉ À À  À À À À • ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛU¼(¤ÃgÀÄ, ¨sÆ«Ä) ªÀiÁgÁl/ UÀÄwÛUÉ À À À • ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ WÀlPÀU¼À SÁ¸ÀVÃPÀgt À À • «£Á¬ÄU¼Ä, GvÃdPU¼Ä, ºtPÁ¸Ä/§emï ¤ÃwU¼Ä Û À À ÛÉ À À À À À É À À30 • ¸ÀgPÁjà RjâUÀ¼Ä, PÁAmÁæPÄU¼Ä À À ÀÖ À À
 31. 31. 31
 32. 32. AiiÁPÉ F ¨µÁZÁg? À æÀs Ö À £Á®ÄÌ ««zsÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À UÀtågÀÄ M¥ÀÄàwÛzÁÝgÉAzÁzÀgÉ-¨sÀæµÁÖZÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ZÀªÀÄZÁ §AqÀªÁ¼À±Á» ¥ÉæÃjvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁì»vÀ £ÀªÀ- GzÁgÀªÁzÀ ¤ÃwUÀ½AzÀ¯Éà JA§ÄzÀÄ ¤dªÁVgÀ¯ÉèÉÃPÀ®èªÉÃ? F £Á®ÄÌ UÀtågÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ N¢- ¨Á¼ÉºÀtÄÚ UÀtvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄZÁVjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛª. ªÀiºÁ É C¢üPÁgÀ EgÀĪÀ d£À ªÀĺÁ C¢üPÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÀrªÉÄ C¢üPÁgÀzÀ d£ÀgÀÄ CxÀªÀ C¢üPÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ©zÀݪÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁPÀëöåUÀ½®èzÉ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CxÀªÀ CªÀgÀ ºÉtUÀ¼ÀÄ PÁgÀÄUÀ¼À rQÌUÀ¼À°è ¹UÀÄvÀÛªÉ. C¥ÁAiÀĪÉãÉAzÀgÉ , ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CUÀvÀå ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ°è vÀªÀÄä ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À¢zÀÝg, ¤ÃªÀÅ CAvÀºÀ ªÁvÁªÀgtzÀ PÀÆ¥ÀPÌÉ E½AiÀħºÀÄzÀÄ. É À AiÀiÁgÀÆ PÁ£ÀÆ£VAvÀ ªÉÄðgÀ¨ÁgÀzÄ... DzÀÝjAzÀ £À£U¤¸ÀÄvÀz, À À À Û É CzÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ, CAzÀgÉ £ÁªÀÅ EAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ºÉ¸Àj£À°è CxÀªÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ JA§ ºÉ¸Àj£À°è zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß, ¥ À æ e Á¥ À æ ¨ s À Ä v À é z À «¯Á¸ À ª À £ À Ä ß P É Æ £ É U É Æ ½¸ À ¢ z À Ý g É , ¨Á¼ É º À t Ä Ú UÀtvÀAvÀæzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄÆr §gÀ§ºÀÄzÀÄ ¨Á¼ÉºÀtÚ UÀtvÀAvÀæ - ¹»AiÀiÁVzÉAiÉÆÃ? -gÀvÀ£ï mÁmÁ CªÀgÀAvÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÁzÀgÉ, £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ32 - ±Àgzï ¥ÀªÁgï À
 33. 33. ¤d¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ ¤zsÁðgÀCxÀªÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ, F ºÉaÑ£À ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è,¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÉÆqÀØ §AqÀªÁ½UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄPÀA¥À¤UÀ¼À PÀÆl PÉÆqÀĪÀ ºÀtzÀ DzsÁgÀzÀ°è DUÀÄvÀÛzÉ.Erà ¸ÀA¸ÉÜU¼Ä, ¸ÀgPÁjà KeÉA¹UÀ¼Ä zÉÆqÀØ §AqÀªÁ¼ÀzÀ À À À ÀD«ÄµPÌÉ M¼UÁVª.É ¨ÁgvÀ vjvªÁV xÁAiÄAqï, ¦°¥ÊÉ £ï,ì À À s À éÀ À Éè üEAqÉÆãÉõÁåzÀ ªÀÄlÖª£Äß vÀ®Ä¥ÀÄwÛz- F J®è zÉñÀU¼Ä À À É À À§ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÄZÁ §AqÀªÁ¼À±Á»AiÀÄ À®AUÀÄ®UÁ«Ä®èzÀ DlªÀ£Äß PÁtÄwÛgĪÀ zÉñÀU¼Ä. À À À À - ¥ÀPÁ±À PÁgÀmï æ gÁdQÃAiÀÄ-PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï dUÀvÀÄÛ - ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ-¯Á©â¬Ä¸ïÖ-SÁ° eÁUÀ £ÉÆÃr. ¨sÁgÀvzÀ CvÀåAvÀ ºÉ¸gĪÁ¹ G¢ÝªÄ UÀÄA¦£À ªÀÄÄRå¸ÜÀ gÄ zÉñÀz°è ZÀªÀÄZÁ §AqÀªÁ¼À±Á» EzÉ JAzÀÄ M¦àPÆArgÀĪÀÅzÀÄ À À À É À À É ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. ¤d, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÄ EzÀ£Äß E¥ÀvÄÛ ªÀµðUÀ½AzÀ £ÀA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝg. DzÀgÉ gÀv£ï mÁmÁ CzÀ£Äß À À à À À É À À ºÉýzÁUÀ ºÉZÄÑ vÀÆPÀ §gÀÄvÀz. CªÀgÄ MAzÀÄ mÉ°«±À£ï ¸ÀAzÀ±ð£Àz°è ªÀÄÄZÀĪÄgɬĮèzÉ ºÉýzÀAvÉ “ºËzÀÄ, £Á£ÀÄ CzÀgÀ À Û É À À À Ñ À ¸ÁPÀëöåªÀ£ÀÄß PÁt§¯Éè.” DºÁ! CzÀÄ EzÉÝà EzÉ vÁ£ÉÃ? .. ²æÃAiÀÄÄvÀ mÁmÁ £ÁªÀÅ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ UÀtvÀAvÀæªÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄ JZÀj¹zÁÝg. Ñ É -¦.¸Á¬Ä£Áxï 33

×