GMAT(K-10)                                      Question Booklet Sl. No.       ...
GMAT(K-10)                *GMATK10*       SPACE FOR ROUGH WORK         bñÜᤠŸÃÜÖÜPÝRX ÓܧÙÜ ...
GMAT(K-10)                                    *GMATK10*              1. GE...
GMAT(K-10)                                *GMATK10*(Questions 6 – 8)           ...
GMAT(K-10)                                    *GMATK10*(Questions 9 – 10)       ...
GMAT(K-10)                                 *GMATK10*(Questions 14 – 15)         ...
GMAT(K-10)                                      *GMATK10*(Questions 16 – 20)    ...
GMAT(K-10)                                        *GMATK10*22. How many Rectangles ...
GMAT(K-10)                             *GMATK10*(Questions 26 – 28)             ...
GMAT(K-10)                              *GMATK10*(Questions 29 – 31)            ...
GMAT(K-10)                                *GMATK10*(Questions 32 – 35)          ...
GMAT(K-10)                                    *GMATK10*(Questions 36 – 39)       ...
GMAT(K-10)       *GMATK10*38.   1) 8, 138   2) 7, 108   3) 6, 46   4) 5, 1839.   1) 28, 30   2) 24...
GMAT(K-10)                               *GMATK10* 40. A Scout group walked 1 km towards  ...
GMAT(K-10)                             *GMATK10*(Questions 43 – 45)             (¥...
GMAT(K-10)                              *GMATK10*(Questions 46 – 47)             ...
GMAT(K-10)                               *GMATK10*(Questions 48 – 51)           ...
GMAT(K-10)                                   *GMATK10*(Questions 52 – 53)        ...
GMAT(K-10)                               *GMATK10*(Questions 55 – 57)           ...
GMAT(K-10)                              *GMATK10*(Questions 60 – 62)            ...
GMAT(K-10)                              *GMATK10*(Questions 63 – 65)            ...
GMAT(K-10)                                  *GMATK10*(Questions 68 – 71)        ...
GMAT(K-10)                                 *GMATK10*(Question 72 )            ...
GMAT(K-10)                                   *GMATK10*(Question 74 )          ...
GMAT(K-10)                               *GMATK10*(Questions 77 – 78)           ...
GMAT(K-10)                               *GMATK10*(Questions 79 – 80)           ...
GMAT(K-10)                                   *GMATK10*(Questions 81 – 82)        ...
GMAT(K-10)                                   *GMATK10*(Questions 83 – 84)       ...
GMAT(K-10)                                  *GMATK10*(Question 85)           ...
GMAT(K-10)                              *GMATK10*(Questions 87 – 88)             ...
GMAT(K-10)                               *GMATK10*(Questions 89 – 90)            ...
GMAT(K-10)                                           *GMATK10*         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gmat(k 10)

253 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gmat(k 10)

 1. 1. GMAT(K-10) Question Booklet Sl. No. gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨Ãw E¯ÁSÉ À À É DEPARTMENT OF STATE EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING NO. 4, 100 FT. RING ROAD, BANASHANKARI, 3RD STAGE, BANGALORE – 560 085 gÁdå ªÀÄlÖzÀ J£ï.n.J¸ï.E. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼Ä, £ÀªA§gï, 2012 À É STATE LEVEL NTSE EXAMINATION, NOVEMBER 2012 ¥ÀwPÉ – I/PAPER – I æ vÀgUw – 10/CLASS – 10 À À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë /GENERAL MENTAL ABILITY TEST REGISTER NO : 1 4 1 1 2¸ÀªÀÄAiÀÄ : 90 ¤«ÄµÀU¼Ä À À EAVèµï/PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀU¼Ä : 90 À ÀTIME : 90 MINUTES ENGLISH / KANNADA MAX. MARKS : 90 Instructions to Candidates 1. Immediately after the commencement of the Examination check that this Question Booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc. If so, get it replaced by another Question Booklet. 2. The sealed Question Booklet containing 90 questions enclosed with the OMR answer sheet is given to you. 3. Fill up the general information in OMR sheet such as (Register No., Medium, Sex, Type of school, Category, Disability status etc.) Darken the concerned blocks in OMR sheet for the above information (Shading). 4. All questions are compulsory, each question carry one mark. 5. During the examination, • Read the questions carefully. • Determine the correct answer from out of the four available choices given under each question. • Completely darken/shade the relevant oval against Question No. in the OMR answer sheet, using blue/ black ball point pen. • Ex: In an question paper if Sl. No. 3 is correct answer for Question No. 20, then darken OMR answer sheet using blue/black ball point pen as follows. 20. 1 2 3 4 (This is an example only) 6. If more than one oval is darkened for a given question, such answer is treated as wrong and no marks will be given. 7. Sheets for rough work are appended in the Question Booklet. 8. The candidate and Room Supervisor should sign in the OMR sheet. 9. Candidate should return the OMR answer sheet to the room supervisor before leaving the examination hall.10. The calculator, mobiles and any other electronic equipments are not allowed inside the examination hall.11. Instructions to fill up the OMR sheets : • There is only one correct answer for each question. • All entries in the oval must be shaded with blue/black ball point pen only. Do not try to alter the entry. • Oval should be darkened completely so that the numeral inside the oval is not visible. Once answer is darkened do not try to alter. • Do not make any stray marks on OMR sheet.12. No marking should be made on the bar codes appearing in the OMR answer sheet. WÜÊÜá¯Ô : ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ PܮܰvÜ BÊÜ꣤¿áá D ±ÜâÔ¤Pæ¿á ×í»ÝWܨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜƳqr¨æ.
 2. 2. GMAT(K-10) *GMATK10* SPACE FOR ROUGH WORK bñÜᤠŸÃÜÖÜPÝRX ÓܧÙÜ 2
 3. 3. GMAT(K-10) *GMATK10* 1. GENERAL MENTAL ABILITY TEST ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë(Questions 1 – 5) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 1 – 5) æ ÀDirections : Complete the given analogy ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ É À Àby selecting the correct answers from the ¸À j AiÀ i ÁzÀ GvÀ Û g À ª À £ À Ä ß Dj¹ PÉ ¼ À V £Àalternatives. ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹. 1. 13 : 61 : : ? : 213 4. A D G J : F H J L : : Z C F I : ? 1) 30 1) K I G E 2) 33 2) E G K I 3) 39 3) E G I K 4) 42 4) M J G D 2. 8 : 32 : : 27 : ? 5. W U S Q:D F H J::?:N P R T 1) 36 1) GIKM 2) 81 2) YWUS 3) 189 3) TRPN 4) 243 4) MKIG 3. 25 : 30 : 6 : : ? : ? : 8 1) 49 : 56 2) 49 : 7 3) 36 : 54 4) 25 : 40 3
 4. 4. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 6 – 8) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 6 – 8) æ ÀDirections : Complete the figural analogy, ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ É À Àby choosing the figures from the given ¸ÀjAiÀiÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß Dj¹, PɼÀV£À ¸ÁªÀÄåvÁalternatives. avÀU¼£Äß ¥ÀÆtðUÉƽ¹. æ À À À 6. 7. 8. 4
 5. 5. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 9 – 10) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 9 – 10) æ ÀDirections : Choose and substitute the ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄßcorrect set of signs/signs and number in CxÀð¥ÀÆtð ªÀiÁqÀ®Ä, PÉÆnÖgĪÀ AiÀiÁªÀ aºÉß/ Àplace of * sequentially, selecting from the aºÉß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉåUÀ¼À UÀtªÀ£Äß * eÁUÀz°è À Àgiven alternatives to make the equations PÀ æ ª À Ä ªÁV DzÉ Ã ²¸À ¨ É Ã PÀ Ä JA§ÄzÀ £ À Ä ßmeaningful. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ Dj¹. 9. 10 * 10 * 10 * 100 * 10 10. 48 ÷ * = 12 * 4 1) +, =, ÷ , + 1) 6, – 2) × , ÷ , =, ÷ 2) 8, + 3) × , +, =, × 3) 12, ÷ 4) =, × , ÷ , + 4) 16, ×(Questions 11 – 12) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 11 – 12) æ ÀDirections : In the given equations find ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgĪÀ ¸À«ÄÃPÀgtUÀ¼°è AiÀiÁªÀ É À À À À Àwhich of the following interchange of signs/ aºÉ ß UÀ ¼ À Ä /¸À A SÉ å UÀ ¼ À £ À Ä ß CzÀ ® Ä §zÀ ® Änumbers would make the equations ªÀ i ÁrzÁUÀ ¸À « ÄÃPÀ g À t ¸À j AiÀ i ÁVgÀ Ä vÀ Û ª Écorrect. JA§ÄzÀ£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À 11. 9 + 7 × 1 = 5 – 3 12. 30 ÷ 5 + 10 = 6 × 3 1) =, – 1) 10, 5 2) +, × 2) 6, 10 3) × , – 3) 5, 3 4) +, – 4) 5, 6 (¥Àæ±Éß 13)(Question 13) ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PɼUÉ vÉÆÃj¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è É À À ÀDirections : When the signs are changedas shown below, which one of the following aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¹zÁUÀ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀequations is correct ? ¸À«ÄÃPÀgtªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ? À – to + – £ÀÄß + UÉ + to × + £ÀÄß × UÉ × to ÷ 13. 1) 40 + 5 ÷ 45 × 15 – 25 × £ÀÄß ÷ UÉ ÷ to = ÷ £ÀÄß = UÉ 2) 40 ÷ 5 + 45 × 15 – 25 3) 40 × 5 – 45 ÷ 15 + 25 4) 40 + 5 – 45 × 15 ÷ 25 5
 6. 6. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 14 – 15) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 14 – 15) æ ÀDirections : Find the set of figures which ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæUÀ¼À É À Àhave the similar characteristics choosing ºÉÆîĪÀAvÀºÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß¼Àî avÀæUÀ¼Àfrom the given alternatives. UÀ t ªÀ £ À Ä ß ¥À A iÀ i ÁðAiÀ Ä UÀ ½ AzÀ Dj¹ PÀAqÀÄ»r¬Äj. 14. 1) D and C 1) D ªÀÄvÀÄÛ C 2) E and A 2) E ªÀÄvÀÄÛ A 3) B and E 3) B ªÀÄvÀÄÛ E 4) A and B 4) A ªÀÄvÀÄÛ B 15. 1) A and B 1) A ªÀÄvÀÄÛ B 2) B and E 2) B ªÀÄvÀÄÛ E 3) D and C 3) D ªÀÄvÀÄÛ C 4) E and A 4) E ªÀÄvÀÄÛ A 6
 7. 7. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 16 – 20) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 16 – 20) æ ÀDirections : In the given questions there ¸À Æ ZÀ £ É U À ¼ À Ä : F PÉ ¼ À V £À ¥À æ ± É ß UÀ ¼ À ° èare four groups of numbers/pairs of ¥À æ w AiÉ Æ AzÀ g À ° è A iÀ Ä Æ ¸À A SÉ å UÀ ¼ À Ä /eÉ Æ Ãr ¸À A SÉ å UÀ ¼ À Ä / CPÀ ë g À U À ¼ À UÀ Ä A¥À Ä UÀ ¼ À £Á®ÄÌnumbers/groups of letters of which three UÀÄA¥ÀÄUÀ¼£Äß PÉÆnÖª.É EªÀÅUÀ¼°è ªÀÄÆgÀÄ MAzÀÄ À À Àare alike and one is different. Find the one jÃwAiÀÄ ¸ÀA§Azsª£Äß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛª. MAzÀÄ À À À Éwhich is different. ªÀiÁvÀæ ©ü£ßÀ ªÁVzÉ. ©ü£ßÀ ªÁVgÀĪÀÅzÀ£Äß UÀÄgÀÄw¹.À 19. 1) 22, 56 16. 1) 2 0 5 6 2) 30, 48 2) 3 2 4 0 3) 44, 34 3) 4 0 8 4 4) 52, 28 4) 1 4 0 4 20. 1) N Y M P H 17. 1) 2 1 6 5 2) H Y D R A 2) 3 4 7 8 3) P Y R U S 3) 4 3 9 7 4) L Y R I C 4) 5 2 9 6 18. 1) 4, 32 2) 6, 112 (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 21 – 25) æ À 3) 8, 256 ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæUÀ¼À°è 4) 10, 500 ¸ÀÆavÀ eÁå«ÄwAiÀÄ DPÀÈwUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀÄ, GvÀÛgª£Äß UÀÄgÀÄw¹. À À À(Questions 21 - 25)Directions : Identify the number ofspecified geometric shapes in the givendiagram and mark the correct answer. 1) 22 2) 20 21. How many Squares are there in the 3) 18 given figure ? 4) 16 PÉÆnÖgÀĪÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ ZËPÀUÀ½ªÉ ? 7
 8. 8. GMAT(K-10) *GMATK10*22. How many Rectangles are there in 24. How many Semicircles are there the given figure ? in the given figure ? PÉ ¼ À U É PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ DPÀ È wAiÀ Ä °è JµÀ Ä Ö PÉ ¼ À U É PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ DPÀ È wAiÀ Ä °è JµÀ Ä Ö DAiÀÄvÀU½ªÉ ? À CzsðªÀÈvÀU½ªÉ ? À Û À 1) 13 2) 14 3) 15 4) 1723. How many Parallelograms are there 1) 16 in the given figure ? 2) 14 PÉ ¼ À U É PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ DPÀ È wAiÀ Ä °è JµÀ Ä Ö 3) 12 ¸ÀªiÁ£ÁAvÀgÀ ZÀvĨsÄðdUÀ½ªÉ ? À À À 4) 10 25. How many Triangles are there in the given figure ? PɼUÉ PÉÆnÖgĪÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ À À 1) 18 wæ¨ÄdUÀ½ªÉ ? Às 2) 20 3) 22 1) 12 4) 24 2) 14 3) 15 4) 16 8
 9. 9. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 26 – 28) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 26 – 28) æ ÀDirections : Complete the following ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ É À Ànumber series by choosing the correct ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼£Äß Dj¹, PɼV£À ¸ÀASÁå À À Ànumber from the given choices. ±ÉÃtÂU¼£Äß ¥ÀÆtðUÉƽ¹. æ À À À 26. 3, 27, 75, 147, ?, 363 1) 207 2) 216 3) 231 4) 243 27. 337, 211, 121, ?, 25, 7 1) 41 2) 61 3) 71 4) 81 28. 240, 211, 184, ?, ?, 115 1) 159, 136 2) 157, 135 3) 155, 133 4) 153, 132 9
 10. 10. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 29 – 31) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 29 – 31) æ ÀDirections : Complete the figural series, ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ É À Àchoosing the correct figure from the given ¸ÀjAiÀiÁzÀ avÀª£Äß Dj¹ DPÀÈwUÀ¼À ±ÉÃtÂU¼£Äß æ À À æ À À Àalternatives. ¥ÀÆtðUÉƽ¹. 29. 30. 31. 10
 11. 11. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 32 – 35) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 32 – 35) æ ÀDirections : Match the numbers in ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : ¸ÀÛA¨sÀ – I gÀ°è£À ¸ÀASÉåUÀ¼£Äß É À À À ÀColumn – I with the rules in Column – II. ¸ÀÛA¨sÀ – II gÀ°è£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ºÉÆA¢¹j. Column – I Column – II ¸ÀÛA¨sÀ – I ¸ÀÛA¨sÀ – II 3 1) 30 a) n + n/2 2) 63 b) 3n2 + 3 3) 66 c) n3 + 4 4) 110 d) n2 – 2n 5) 127 e) n3 – 3n f) 2n2 – 1 32. Which rule the number 30 follows ? 34. Which rule the number 66 follows ? ¸ÀASÉå 30 AiÀiÁªÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£Äß À ¸ÀASÉå 66 AiÀiÁªÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£Äß À C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀzÉ ? Û C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀzÉ ? Û 1) b 1) d 2) c 2) f 3) d 3) a 4) e 4) b 33. Which rule the number 63 follows ? 35. Which number follows the rule (n3 – 3n) ? ¸ÀASÉå 63 AiÀiÁªÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£Äß À C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀzÉ ? Û AiÀiÁªÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄ (n3 – 3n) ªÀ£Äß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀzÉ ? À Û 1) c 1) 127 2) d 2) 110 3) e 3) 66 4) f 4) 63 11
 12. 12. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 36 – 39) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 36 – 39) æ ÀDirections : In the questions below the ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : F PɼUÉ PÉÆnÖgĪÀ ¥À±ßÉ UÀ¼°è, É À À À À æ Ànumbers in the figures are related. Identify DPÀ È wUÀ ¼ À ° è g À Ä ªÀ ¸À A SÉ å UÀ ¼ À Ä ºÉ Æ A¢gÀ Ä ªÀtheir relationship and find the missingnumbers in the given figures. ¸ÀA§Azsª£Äß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛz. F ¸ÀA§Azsª£Äß À À À É À À À UÀÄgÀÄw¹ avÀU¼°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÀASÉåU¼£Äß æ À À À À À PÀAqÀÄ»r¬Äj. 36. 1) 6 2) 9 3) 10 37. 4) 11 1) 14 2) 12 3) 11 4) 6 12
 13. 13. GMAT(K-10) *GMATK10*38. 1) 8, 138 2) 7, 108 3) 6, 46 4) 5, 1839. 1) 28, 30 2) 24, 32 3) 20, 35 4) 16, 48 13
 14. 14. GMAT(K-10) *GMATK10* 40. A Scout group walked 1 km towards 40. MAzÀÄ ¸ËÌmïzÀ¼zªgÄ vÀªÄä À À À À À south from their tent and reached a qÉÃgɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ 1 Q.«ÄÃ. £ÀqzÄ É À hill. They continued their hike 2 kms MAzÀÄ ¨ÉlÖª£Äß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛg.É C°èAzÀ À À in the East direction to reach a CªÀgÄ ¥ÀƪÀð¢QÌ£°è 2 Q.«ÄÃ. À À church. Again they walked 1 km in £ÀqzÄ MAzÀÄ ZÀZïð£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛg.É É À the Southeast direction and reached ¥ÀÄ£ÀB CªÀgÄ DUÉßÃAiÀÄ ¢QÌ£°è 1 Q.«ÄÃ. À À a temple. Which one of the following £ÀqzÄ MAzÀÄ zÉêÁ®AiÀĪÀ£Äß É À À figures shows the route walked by vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛg.É F PɼPAqÀ AiÀiÁªÀ avÀªÅÀ À À æ Scouts ? CªÀgÄ £ÀqzÀ ¥Àxª£Äß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz? À É À À À Û É (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 41 – 42) æ À(Questions 41 – 42)Kareem travels 4 kms towards North on PÀjêÀÄ vÀ£ßÀ ªÀģɬÄAzÀ 4 Q.«ÄÃ. GvÀÛgPÌÉÀhis bike from his house and reaches point vÀ£Àß ¨ÉÊPï£À°è ZÀ°¹ `JAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£.ÉA. Then travels 5 km towards East and §½PÀ ¥ÀƪÀð¢QÌ£°è 5 Q.«ÄÃ. ¥ÀAiÀiÁt¹ À æreaches point B. From B he travels 4 km `©AiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£É. `©¬ÄAzÀ GvÀÛgÀin North direction to reach point C. From ¢QÌUÉ 4 Q«Äà ¥ÀæAiÀiÁt¹ `¹AiÀÄ£ÀÄßC he travels 5 kms in the west direction vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£. `¹ ¬ÄAzÀ 5 Q.«ÄÃ. ¥À²ÑªÀÄzÀ Éto reach the mosque. PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt¹ ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£É. 41. How far is Kareem’s house from the 41. PÀjêÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀĹâ¬ÄAzÀ JµÀÄÖ Mosque ? zÀÆgÀz°zÉ ? À è 1) 8 kms 1) 8 Q.«ÄÃ. 2) 9 kms 2) 9 Q.«ÄÃ. 3) 13 kms 3) 13 Q.«ÄÃ. 4) 18 kms 4) 18 Q.«ÄÃ. 42. In which direction is the Mosque 42. PÀjêÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀĹâ AiÀiÁªÀ from the Kareem’s house ? ¢QÌ£°zÉ ? À è 1) South 1) zÀQt ë 2) Southeast 2) DUÉßÃAiÀÄ 3) North 3) GvÀÛgÀ 4) Northeast 4) F±Á£Àå 14
 15. 15. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 43 – 45) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 43 – 45) æ ÀDirections : Find the correct mirror ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±Áß avÀæUÀ½UÉimages for the following problem figures ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àæw©A§ªÀ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀchoosing from the alternatives. PÀAqÀÄ»r¬Äj. 43. 44. 45. 15
 16. 16. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 46 – 47) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 46 – 47) æ À 46. Rajan and Kamala lives with their 46. gÁd£ï ªÀÄvÀÄÛ PÀªÄ¯Á vÀªÄä E§âgÄ À À À two daughters and three sons along ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£À À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀÄlÄA§UÀ¼ÆA¢UÉ É with their families. Each of the sons ªÁ¹¸ÀÄvÁÛg.É ¥Àw UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤UÀÆ æ have one daughter and two sons. M§â ªÀÄUÀ¼Ä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÄ UÀAqÀÄ À À Each of the daughters have two ªÀÄPÀÌ¼Ä EgÀÄvÁÛg.É ¥Àw ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ À æ daughters only. Find the female ¥ÀwAiÉƧâjUÀÆ E§âgÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼Ä æ À À ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÁÛg.É PÀÄlÄA§zÀ°gĪÀ è À members in the family. MlÄÖ ªÀÄ»¼Á ¸Àz¸åÀ gÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß À 1) 10 PÀAqÀÄ»r¬Äj. 2) 11 1) 10 2) 11 3) 12 3) 12 4) 13 4) 13 47. A and B are brothers. C and D are 47. `J ªÀÄvÀÄÛ `© ¸ÀºÆÃzÀggÄ. `¹ ªÀÄvÀÄÛ É À À sisters. A’s son is D’s brother. How `r ¸ÀºÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ. `J AiÀÄ ªÀÄUÀ `r £À É is B related to C ? ¸ÀºÆÃzÀg.À ºÁUÁzÀgÉ `¹ UÉ `© AiÀÄÄ É AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzsªÁUÀÄvÁÛ£? À É 1) Uncle 1) aPÀÌ¥àÀ 2) Brother 2) ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ 3) Father 3) vÀAzÉ 4) Grandfather 4) CdÓ 16
 17. 17. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 48 – 51) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 48 – 51) æ ÀDirections : The following questions are ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ É À Àbased on the letters arranged in the form ¦gÀ«Äqï DPÁgÀz°è eÉÆÃr¹gÀĪÀ CPÀëgU¼À À À Àof a pyramid. Study the pattern and findthe missing set of letters in the analogy/ UÀÄA¥À£Äß Dzsj¹zÉ. F eÉÆÃqÀuAiÀÄ£ÀÄß À À Életter series. UÀªÄ¤¹. PÉÆnÖgĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ°è / CPÀëgU¼À À À À À ±ÉÃtÂU¼°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ CPÀëgU¼À æ À À À À UÀÄA¥À£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À 48. E J Q Z : F K R A : : H M T C : ? 50. K S R Q, L T S R, ?, N V U T, O W V U 1) G L S B 1) P X W V 2) G N W H 2) M U E F 3) I N U D 3) O W X Y 4) I P Y J 4) M U T S 49. J R B A C : L T D C E : : ? :P X H G I 51. A B C D G, C F G H M, ?, M T U V E, U D E F Q 1) M U E P R 1) G L M N U 2) N V F E G 2) G N M U L 3) O W G F H 3) G M L M U 4) K S C B D 4) G U L N M 17
 18. 18. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 52 – 53) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 52 – 53) æ ÀDirections : The following intersecting ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : F PɼV£À bÉâ¸ÀĪÀ ªÀÈvÀÛU¼Ä É À À À À Àcircles represents a group of 70 actors, ¹£ÉªiÁ, QgÀÄvÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀU¼°è £Àn¸ÀĪÀ À À Àwho act in Cinema, Serial and Drama. 70 £ÀlgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. F bÉâ¸ÀĪÀStudy the intersecting circles and answerthe given questions ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. 53. Totally how many are serial actors ? 52. How many are Cinema and Serial Actors only ? MlÄÖ JµÀÄÖ d£À QgÀÄvÉgAiÀÄ £ÀlgÀÄ EzÁÝgÉ ? É JµÀÄÖ d£À ¹£ÉªiÁ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄvÉgAiÀÄ £ÀlgÀÄ À É 1) 40 ªÀiÁvÀæ DVgÀÄvÁÛgÉ ? 2) 35 1) 20 3) 30 2) 15 4) 25 3) 10 4) 5(Question 54) (¥Àæ±Éß 54) 54. In a college 60 students play 54. MAzÀ Ä PÁ¯É à f£À 60 «zÁåyðUÀ ¼ À Ä football, volley ball and basket ball. Among them totally 25 students play ¥sÄmï¨Á¯ï, ªÁ°¨Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¸ÉÌmï À ¨Á¯ï DqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è MlÄÖ 25 only two games. Totally 24 students «zÁåyðUÀ¼Ä PÉêÀ® JgÀqÄ DlUÀ¼£Äß À À À À play only one game. How many DqÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ MlÄÖ 24 «zÁåyðUÀ¼Ä À students play all the three games ? PÉ Ã ªÀ ® MAzÀ Ä DlªÀ £ À Ä ß DqÀ Ä vÁÛ g É . 1) 11 ºÁUÁzÀgÉ JµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ 2) 20 DlUÀ¼£Äß DqÀÄvÁÛg? À À É 3) 35 4) 49 18
 19. 19. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 55 – 57) (Questions 58 – 59)(¥À±ßÉ UÀ¼Ä 55 – 57) æ À (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 58 – 59) æ À Directions : Find the missing letters in the55. In a code A = 26, .... Z = 1 and given matrix as given in the Questions DENT = 65. Find the Code for LOTUS below. ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼À°è ©lÄÖ É À À MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀzÀ ¥ÀPÁgÀ æ ºÉÆÃVgÀĪÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ A = 26, .... Z = 1 ªÀÄvÀÄÛ DENT = 65. ¥À±ßÉ UÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV PÀAqÀÄ»r¬Äj. æ LOTUS £À ¸ÀAPÉÃvÀª£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À À 1) 87 2) 68 3) 57 4) 4856. In a code if J = 17 and DOG = 47, then MICE can be coded as MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀzÀ ¥ÀPÁgÀ J = 17 ªÀÄvÀÄÛ æ DOG = 47. MICE £ÀÄß »ÃUÉ ¸ÀAPÉÃw¸À§ºÀÄzÀÄ 58. Find the missing letter in the first 1) 30 row. 2) 45 ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸Á°£À°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ 3) 58 CPÀëgÀª£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À À 1) O 4) 65 2) P57. In a code LD = 48 and SD = 76, then 3) S the Code for BET is 4) U MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀzÀ ¥ÀPÁgÀ LD = 48 ªÀÄvÀÄÛ æ 59. Find the missing letters in the SD = 76. DzÀgÉ BET £À ¸ÀAPÉÃvÀªÅ À First Column. 1) 216 ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀA¨sz°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ Û À À CPÀëgÀU¼£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À À À 2) 200 1) L, N 3) 185 2) O, I 3) C, H 4) 90 4) P, M 19
 20. 20. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 60 – 62) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 60 – 62)Directions : Find the missing part of the ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ DPÀÈwAiÀÄ°è ©lÄÖ É À Àgiven figure from the alternatives ºÉÆÃVgÀĪÀ avÀzÀ ¨sÁUÀª£Äß ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ æ À À PÀAqÀÄ»r¬Äj. 60. 61. 62. 20
 21. 21. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 63 – 65) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 63 – 65)Directions : Find the missing number in ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼À°è ©lÄÖ É À Àthe given matrices ºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÀASÉå PÀAqÀÄ»r¬Äj. 63. 3 4 36 65. 4 11 25 2 8 64 7 17 ? 1 16 ? 11 25 53 1) 96 1) 37 2) 80 2) 31 3) 64 3) 27 4) 48 4) 21 64. 7 6 5 3 4 ? 147 144 175 1) 8 2) 7 3) 6 4) 5(Questions 66 – 67) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 66 – 67)Directions : Find the wrong number in the ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgÀĪÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è vÀ¥ÁàzÀ É À Àgiven series ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 66. 9, 11, 20, 31, 53, 82 67. 480, 480, 240, 80, 20, 5 1) 20 1) 240 2) 31 2) 80 3) 53 3) 20 4) 82 4) 5 21
 22. 22. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 68 – 71) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 68 – 71) æ ÀDirections : The words are given under ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : ¸ÀA¨sÀ - I gÀ PɼUÉ ¥ÀzU¼£Äß É À À Û À À À À Àcolumn – I. Their codes are given under PÉÆnÖz.É F ¥ÀzU¼À ¸ÀAPÉÃvÀU¼£Äß ¸ÀA¨sÀ - II gÀ À À À À À Ûcolumn – II without following the same PɼÀUÉ PÉÆnÖzÉ. F ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À°ègÀĪÀorder as in column – I. Find the codes for CPÀëgU½UÉ C£ÀÄPÀªÄªÁV®è. ¸ÀÛA¨sÀ - I gÀ°ègĪÀ À À æ À Àthe letters of words in column – I and find ¥ÀzU¼À CPÀëgU½UÉ ¸ÀAPÉÃvÀª£Äß PÀAqÀÄ»rzÀÄ À À À À À Àthe codes for the given words in the ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄßquestions. UÀÄgÀÄw¹. Col. : I Col. : II ¸ÀA¨sÀ – I Û ¸ÀA¨sÀ – II Û D I M g h e P A I D s h e w M A L E i b s y P R O O F u d u c w A N G E R d o b z s F E A S T s x c b j G R A P E b s d o w S T R O N G x z u o j d 68. D R A F T 70. I N M A T E 1) s c x e d 1) x y z h b s 2) e d s c x 2) y s h b z x 3) x s d c e 3) b x s z h y 4) c x e d s 4) h z y s x b 69. S M I L E 71. P R O G R A M 1) y b j b h 1) w d u o d s y 2) h i b y j 2) d u y s u o w 3) j y h i b 3) u o w d o y s 4) b h y j i 4) o s d w s y u 22
 23. 23. GMAT(K-10) *GMATK10*(Question 72 ) (¥Àæ±Éß 72)Directions : Two positions of dice are ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : MAzÀÄ zÁ¼ÀzÀ JgÀqÄ ¸ÁÜ£U¼£Äß É À À À À À À À shown below. When the side with six dots F PɼUÉ vÉÆÃj¹zÉ. 6 ZÀÄQÌU¼Ä¼Àî ªÀÄÄRªÀÅ À À À is at the bottom, which side is at the top ? vÀ¼¨ÁUÀz°zÁÝUÀ ªÉÄïÁãUz°è AiÀiÁªÀ ªÀÄÄRªÀÅ À s À è À À §gÀÄvÀÛzÉ. 72.(Question 73) (¥Àæ±Éß 73)Directions : When the given figure is ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : PÉÆnÖgĪÀ avÀª£Äß WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ°è É À À À æ À À folded into a cube, choose the correct set ªÀ Ä r¹zÁUÀ §gÀ Ä ªÀ «gÀ Ä zÀ Þ ªÀ Ä ÄRUÀ ¼ À of opposite faces of the cube. eÉÆÃrUÀ¼£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À À 73. 1) F, B; E, C; D, A 2) F, C; E, B; D, A 3) F, D; E, C; D, B 4) F, C; E, A; D, B 23
 24. 24. GMAT(K-10) *GMATK10*(Question 74 ) (¥À±ßÉ 74) æDirections : When the problem figure is ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ ¥À æ ± ÁßavÀ æ ª À £ À Ä ßfolded into a cube, which of the following WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ°è ªÀÄr¹zÁUÀ PɼÀV£À AiÀiÁªÀcubes will be formed ? WÀ£U¼Ä §gÀÄvÀÛªÉ ? À À À74. 1) I and III only 1) I ªÀÄvÀÄÛ III ªÀiÁvÀæ 2) II and III only 2) II ªÀÄvÀÄÛ III ªÀiÁvÀæ 3) I and IV only 3) I ªÀÄvÀÄÛ IV ªÀiÁvÀæ 4) II and IV only 4) II ªÀÄvÀÄÛ IV ªÀiÁvÀæ(Questions 75 – 76) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 75 – 76) æ ÀDirections : Geetha is 2 years older than ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : VÃvÀ¼ÀÄ ¹ÃvÀ½VAvÀ 2 ªÀµÀð É À ÀSeetha. Seetha is 3 years older than zÉ Æ qÀ Ø ª À ¼ À Ä . ¹ÃvÀ ¼ À Ä ¢Ã¦Û V AvÀ 3 ªÀ µ À ðDeepthi. Shankar is one year older than zÉÆqÀت¼Ä. ±ÀAPÀg£Ä ¢Ã¦ÛVAvÀ MAzÀÄ ªÀµð À À À À ÀDeepthi. zÉÆqÀت£Ä. À À 75. Who is the youngest among all ? 75. EªÀg°è CvÀåAvÀ aPÀÌ ªÀAiÀĹ죪gÄ AiÀiÁgÀÄ ? À À À À 1) Geetha 1) VÃvÀ 2) Shankar 2) ±ÀAPÀgÀ 3) Seetha 3) ¹ÃvÀ 4) Deepthi 4) ¢Ã¦Û 76. If the age of Deepthi is 6 years, then 76. ¢Ã¦ÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµðUÀ¼ÁzÀg, À É what is the age of Geetha ? VÃvÀ¼À ªÀAiÀĸÉìµÄÖ ? À 1) 17 yrs. 1) 17 ªÀµðUÀ¼Ä À À 2) 13 yrs. 2) 13 ªÀµðUÀ¼Ä À À 3) 11 yrs. 3) 11 ªÀµðUÀ¼Ä À À 4) 8 yrs. 4) 8 ªÀµðUÀ¼Ä À À 24
 25. 25. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 77 – 78) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 77 – 78) æ ÀDirections : In the following questions a ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : F PɼUÉ PÉÆnÖgĪÀ ¥À±ßÉ UÀ¼°è É À À À À æ Àproblem figure is given. The problem figure MAzÀÄ ¥Àæ±Áß avÀæªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. F ¥Àæ±Áßis hidden in one of the figures given asalternatives. Find the figure in which the avÀªÅÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ avÀU¼°è PÉÆnÖgĪÀ MAzÀÄ æ æ À À Àproblem figure is hidden. avÀæzÀ°è CqÀVzÉ. AiÀiÁªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ avÀæzÀ°è CzÀÄ CqÀVzÉ JA§ÄzÀ£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. ÀProblem Figures ¥À±Áß avÀU¼Ä æ æ À À 77. 78. 25
 26. 26. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 79 – 80) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 79 – 80) æ ÀDirections : Fill in the missing numbers ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : F PɼUÉ PÉÆnÖgĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À É À À À Àin the following pattern of numbers ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ©lÄÖºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj. 4 3 8 5 4 4 2 8 4 1 79. 3 5 6 12 4 2 4 80. 4 3 1 12 2 2 1 1 2 3 4 ? 3 4 5 6 3 1 2 4 ? 1 1 2 2 4 2 1 11 6 2 7 2 4 1 16 1 2 4 5 7 9 4 2 1 4 10 5 2 1) 10 1) 12 2) 13 2) 16 3) 14 3) 20 4) 16 4) 24 26
 27. 27. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 81 – 82) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 81 – 82) æ ÀDirections : In the following questions ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : F PɼÀUÉ JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß É À Àa two figure are given as problem figure. ¥À æ ± ÁßavÀ æ U À ¼ ÁV PÉ Æ nÖ ª É . F avÀ æ U À ¼ À ° èFind which of the following alternativefigures would be formed, if the first figure ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ avÀª£Äß, JgÀq£AiÀÄ avÀzÀ ªÉÄÃ¯É æ À À À É æis superimposed on the second figure. ¸ÀjAiÀiÁV EmÁÖU, PÉÆnÖgĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼°è À À À gÀa¸À®àqĪÀ avÀª£Äß PÀAqÀÄ»r¬Äj. À æ À ÀProblem Figures ¥À±Áß avÀU¼Ä æ æ À À 81. 82. 27
 28. 28. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 83 – 84) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 83 – 84) æ ÀDirections : Answer the following questions ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : F PɼUÉ PÉÆnÖgĪÀ PÀªiÁ£ÀÄUÀw À À æ Àbased on the sequence of number given ¸ÀASÉåU¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖgĪÀ ¥À±ßÉ UÀ½UÉ À À æbelow. GvÀÛj¹. 2 5 8 4 3 7 7 6 2 5 9 6 6 8 7 5 2 9 4 8 6 2 5 4 4 2 83. In the given sequence how many times 83. PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ ±É æ à t A iÀ Ä °è JµÀ Ä Ö ¨Áj an even number has come between ¸ÀªÄ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, ¨É¸À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄ À À an odd and an even number ? ¸ÀASÉåUÀ¼À £ÀqÄªÉ §A¢zÉ ? À 1) 12 1) 12 2) 11 2) 11 3) 10 3) 10 4) 9 4) 9 3 2 1 1 5 6 4 2 8 9 3 9 1 1 4 8 2 4 2 9 3 3 9 4 2 4 84. In the given sequence how many 84. PÉÆnÖgĪÀ ±ÉÃtÂAiÀÄ°è JµÀÄÖ ¨Áj À æ times a number is the square root ¸ÀASÉåAiÀÄÄ vÀ£ßÀ »A¢£À ¸ÀASÉåAiÀÄ of the previous number ? ªÀUÀðªÀÄÆ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ? 1) 6 1) 6 2) 7 2) 7 3) 8 3) 8 4) 9 4) 9 28
 29. 29. GMAT(K-10) *GMATK10*(Question 85) (¥Àæ±Éß 85)85. If all B and C belong to A and all C 85. J¯Áè B ªÀÄvÀÄÛ C UÀ¼Ä A UÉ ¸ÉÃjzÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè À belongs to B. Some A and B are part C UÀ¼Æ B UÉ ¸ÉÃjªÉ. C AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ A À of D, but not C. Which one of the ªÀÄvÀÄÛ B UÀ¼À ¸À®à ¨sÁUÀ D UÉ ¸ÉÃjzÉ. F PɼUÉ é À following Venn diagrams represents PÉÆnÖgĪÀ AiÀiÁªÀ ªÉ£ï avÀªÅÀ A, B, CªÀÄvÀÄÛ À æ the relationship of A, B, C and D ? D UÀ½VgÀĪÀ ¸ÀA§Azsª£Äß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀzÉ ? À À À Û 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4(Question 86) (¥À±ßÉ 86) æ86. Consider the following data : 86. F PɼV£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀªÄ¤¹ : À À In a degree class 100 students study MAzÀÄ ¥Àz« vÀgUwAiÀÄ°è 100 À À À science subjects. Among them «zÁåyðUÀ¼Ä «eÁÕ£À «µÀAiÀĪÀ£Äß À À 20 students study Physics. CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛg.É CªÀg°è : À 30 students study Chemistry. 20 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß 20 students study Biology. CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 10 students study both Physics 30 «zÁåyðUÀ¼Ä gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀçÛ ª£Äß À À À and Chemistry. CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 15 students study both 20 «zÁåyðUÀ¼Ä fêÀ±Á¸ÀÛ窣Äß À À À Chemistry and Biology. Which one of the following Venn CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛg. É diagrams represents the relation in 10 «zÁåyðUÀ¼Ä ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ À the data given ? gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçU¼£Äß CzsåÀ AiÀÄ£À À À À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 15 «zÁåyðUÀ¼Ä gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç À ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçU¼£Äß CzsåÀ AiÀÄ£À À À À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. F PɼÀV£À AiÀiÁªÀ ªÉ£ï avÀæªÀÅ PÉÆnÖgĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀzÉ ? À Û 1) A 2) B 3) C 4) D 29
 30. 30. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 87 – 88) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 87 – 88) æ ÀDirections : In which one of the following ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : AiÀiÁªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ avÀæzÀ°è É À Àalternatives all the given components in ¥À±Áß avÀz°è PÉÆnÖgĪÀ J¯Áè ¨sÁUÀU¼Æ EªÉ ? æ æ À À À Àthe problem figure are found ? 87. 88. 30
 31. 31. GMAT(K-10) *GMATK10*(Questions 89 – 90) (¥À±ßÉ UÀ¼Ä 89 – 90) æ ÀDirections : A square shaped sheet of ¸ÀÆZÀ£U¼Ä : MAzÀÄ ZËPÁPÁgÀzÀ PÁUÀzÀzÀ É À Àpaper is folded in the given sequence ofA, B, C as shown in the figure. Then holes ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀæªÀĪÁV A, B, C avÀæUÀ¼À°èare made in particular positions. vÉÆÃj¹gÀĪÀAvÉ ªÀÄr¹zÉ. £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°èThe given problem figure shows how the ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀAzsÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÉ.paper appears when it is unfolded. ¥Àæ±ÁßavÀæªÀÅ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ ºÉÃUÉWhich one of the following alternative PÁt¸ÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£Äß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛz. À À Éfigures shows the position of punch made PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ avÀæªÀÅafter folding ? ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄr¹zÁUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ gÀAzsÀæUÀ¼À ¤¢ðµÀÖ ¸Àܼª£Äß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛz? À À À É 89. 90. 31
 32. 32. GMAT(K-10) *GMATK10* C¨såÀ yðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£U¼Ä É À À 1. ¥ÀjÃPÉë ¥ÁægÀA¨sUÆAqÀ vÀPëÀtªÉà F ¥À±ßÉ ¥ÀĹÛPAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢ævªÁUÀz, ºÀj¢gÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀÄl E®è¢gÀĪÀ, À É æ É À À EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀħAzÀ°è CzÀ£Äß »A¢gÀÄV¹ ¨ÉÃgÉ ¥Àæ±Éß À ¥ÀĹÛPAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqAiÀÄvÀPÌÀ zÄÝ. É É À 2. ©r N.JªÀiï.Dgï. (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ CqÀPÀUÉÆArgÀĪÀ, 90 ¥Àæ±ÉßUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀĹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 3. N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ²Ãn£À ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ°è PÉýgÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß (£ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå, ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ, °AUÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ «zsÀ, ªÀUÀð, zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvÉ ¹Üw EvÁå¢) ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ (±ÉÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ). 4. J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ, ¥Àæwà ¥Àæ±ÉßUÉ MAzÀÄ CAPÀ«zÉ. 5. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢AiÀÄ°è, ü • ¥Àæw ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢j. • ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ GvÀÛgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. • N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÄlzÀ°è ¥Àæw ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉåUÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ ªÀÈvÀÛU¼À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgzÀ ªÀÈvÀÛª£Äß ¤Ã°/PÀ¥ÀÄà ±Á¬ÄAiÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹ À À À À UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr. • GzÁ : 20 £Éà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸Àj GvÀÛgÀªÀÅ PÀæ. ¸ÀA. 3 DVzÀÝ°è N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÄlzÀ°è PÀ.æ ¸ÀA. 20 gÀ ªÀÄÄAzÉ F jÃw ¤Ã°/PÀ¥Äà ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F PɼÀUÉ vÉÆÃj¹zÀAvÉ À ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. 20. 1 2 3 4 (EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ªÀiÁvÀ) æ 6. MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀªÁV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrzÀ°è CAvÀºÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥AzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ Éà CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. 7. avÀÄÛ PÉ®¸ÀPÁÌV eÁUÀªÀ£Äß ¥À±ßÉ ¥ÀĹÛPAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. À æ É 8. N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÄlzÀ°è ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¨sÀåyð ºÁUÀÆ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 9. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ GvÀj¹zÀ N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÄlªÀ£Äß PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPjUÉ vÀ¥zà M¦à¸vPÌÀzÄÝ. Û À À àÀ É À À À10. ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ, PÁå®ÄPÀ¯ÉÃlgï, ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß (E£ÁߪÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß) vÀgĪÀÅzÀ£Äß ¤µÉâü¹zÉ. À À11. N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : • ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀÆ MAzÉà MAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛg«gÀÄvÀÛz. À É • J¯Áè ªÀÈvÀÛU¼£Äß ¤Ã°/PÀ¥Äà ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ªÀiÁvÀæ vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ, GvÀÛgª£Äß vÀÄA©zÀ ªÉÄÃ¯É §zÀ°¸À®Ä À À À À À À À ¥ÀAiÀÄw߸À¨Ãr. æ É • ªÀÈvÀÛU¼°ègĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼Ä PÁtzÀAvÉ ªÀÈvÀÛª£Äß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ (±ÉÃqï ªÀiÁqÀ¨ÃPÀÄ). MªÉÄä GvÀÛgª£Äß À À À À À À É À À À ±ÉÃqï ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«®è. • GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ/VÃlÄ CxÀªÁ ZÀÄQÌAiÀiÁUÀ°Ã ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÄ. À12. GvÀÛgÀ ¥ÀwPAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¨ÁgïPÉÆÃqïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. æ É Note : English version of the instructions is printed on the front cover of this booklet.

×