1      แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5          ...
2                      ใบงาน               การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมาชิกกลุ...
3หลักการและทฤษฎีประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย  1. ประเทศไทย  2.  ประเทศกัมพูชา  3. ประเทศบรูไน  4. ประเทศพม...
4    เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทาจากเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ที่ผ่านการหมัก และปรุงรส โดยจะใส่น้าส้มสายชู ซีอิ๊ว...
5  ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน                                สัปดาห์ที่           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอม

1,513 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอม

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน : อาหารประจาชาติอาเซียน ชื่อผู้ทาโครงงาน1.นางสาวบุษกร ไชยมหา เลขที่ 10 ชั้น ม. 6/32.นางสาวรุ่งรัศมี สนใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 6/3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมาชิกกลุ่ม1.นางสาวบุษกร ไชยมหา เลขที่ 10 ชั้น ม. 6/32.นางสาวรุ่งรัศมี สนใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 6/3ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : อาหารประจาชาติอาเซียนชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Foods of 10 Asians countiesประเภทโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน : 1.นางสาวบุษกร ไชยมหา 2.นางสาวรุ่งรัศมี สนใจชื่อที่ปรึกษา : นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากในปัจจุบัน Asean ได้เข้ามามีความสาคัญในชีวิตของเราทุกคนในประเทศไทย ซึ่งเป็น1ใน10ประเทศสมาชิก asean ดังนั้น เราจึงควรศึกษาหาความรู้และให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกทั้ง10ประเทศ ดังเช่น อาหารประจาประเทศอาเซียน ก็น่าสนใจเช่นกัน ซึ่งจะทาให้เรารู้ถึงรสนิยมการเลือกรับประทานอาหารประจาประเทศต่างๆ ทาให้เกิดความสนใจและความรู่สึกอยากรับประทาน เพราะอีกไม่กี่ปี asean จะเปิดกว้างขึ้น การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น อาหารการกินต่างๆก็จะแลกเปลี่ยนทั่วถึง. สามารถหารับประทานได้อย่างไม่ยากแน่นอนวัตถุประสงค์ - เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาหารประจาชาติชองประเทศสมาชิกอาเซียน - เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาสู้ประชาคมอาเซียน - เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือรสชาติอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน
 3. 3. 3หลักการและทฤษฎีประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 1. ประเทศไทย 2. ประเทศกัมพูชา 3. ประเทศบรูไน 4. ประเทศพม่า 5. ประเทศฟิลิปปินส์ 6. ประเทศสิงคโปร์ 7. ประเทศอินโดนีเซีย 8. ประเทศลาว 9. ประเทศมาเลเซีย 10. ประเทศเวียดนามอาหารประจาชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน 1. .ประเทศไทย - ต้มยากุ้ง (Tom Yam Goong) ต้ ม ย ากุ้ ง เป็ น อาหารคาวที่ เ หมาะส าหรั บ รั บ ประทานกั บ ข้ า วสวยร้ อ น ๆ กลิ่ น หอมของสมุ น ไพรที่ เ ป็ น ส่วนประกอบในต้มยากุ้ง นอกจากจะทาให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดี และ เนื่องจากต้มยากุ้งเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยว และเผ็ดเป็นหลัก ทาให้รับประทานแล้วไม่เลี่ยน จึงทาให้ต้มยากุ้งเป็น อาหารที่ได้รับความนิยมในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติเองก็ติดอกติดใจในความอร่อยของต้ม ยากุ้งเช่นเดียวกัน 2. ประเทศกัมพูชา - อาม็อก (Amok) เป็นอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย โดยเป็นการนาเนื้อปลาสด ๆ ลวกพริก เครื่องแกง และกะทิ แล้วทาให้สุกโดยการนาไปนึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้ว อาจเลือกใช้เนื้อไก่แทนก็ได้ ส่วนสาเหตุที่คนในประเทศกัมพูชานิยมรับประทานปลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของกัมพูชามีแหล่งน้าอุดม สมบูรณ์ ทาให้ปลาเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่ายนั่นเอง 3. ประเทศบรูไน - อัมบูยัต (Ambuyat) เป็นอาหารยอดนิยมของบรูไน มีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจะเหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม หรือโจ๊ก โดยมีแป้งสาคู เป็ น ส่ ว นผสมหลั ก ตั ว แป้ งอั มบู ยั ต เอง ไม่มีรสชาติ แต่ความอร่อยจะอยู่ที่ การจิ้ มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ย ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่า ง หรือเนื้อทอด ทั้งนี้ การรับประทานอัมบู ยัตให้ได้รสชาติ ต้องรับประทานตอนร้อน ๆ จึงจะดีที่สุด 4. ประเทศพม่า - หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการนาใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เรี ยกได้ว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคาของประเทศไทย ซึ่งหล่าเพ็ดนี้ จะเป็น เมนูอาหารที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลสาคัญ ๆ ของประเทศพม่า โดยกล่าวกันว่า หากงานเลี้ยง หรือ งานเฉลิมฉลองใด ไม่มีหล่าเพ็ด จะถือว่าการนั้นเป็นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยทีเดียว 5. .ประเทศฟิลิปปินส์ - อโดโบ้ (Adobo)
 4. 4. 4 เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทาจากเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ที่ผ่านการหมัก และปรุงรส โดยจะใส่น้าส้มสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดา นาไปทาให้สุกโดยอบในเตาอบ หรือทอด แล้วนามารับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆในอดีต อาหารจานนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทาง เนื่องจากส่วนผสมของอโดโบ้สามารถเก็บรั กษาไว้ได้นาน เหมาะส าหรับพกไว้เป็นเสบียงอาหารระหว่างการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันอโดโบ้ได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่นามารับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลา6. ประเทศสิงคโปร์ - ลักซา (Laksa) อาหารขึ้ น ชื่ อ ของประเทศสิ ง คโปร์ ลั ก ซามี ลั ก ษณะคล้ า ยก๋ ว ยเตี๋ ย วต้ ม ย าใส่ ก ะทิ ท าให้ ร สชาติ เ ข้ ม ข้ นคล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทย โดยลักซาจะมีส่วนผสมของ กุ้งแห้ง พริก กุ้งต้ม และหอยแครง เหมาะสาหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ลักซามีทั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ ทว่า แบบที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่า7. ประเทศอินโดนีเซีย - กาโด กาโด (Gado Gado) อาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยผัก และธัญพืชหลากหลายชนิด ทั้งแครอท มันฝรั่งกะหล่าปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้ และไข่ต้มสุกด้วย กาโด กาโดจะนามารับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องสมุนไพรในซอส อาทิ รากผักชี หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ทาให้เมื่อรับประทานแล้วจะไม่รู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไปนั่นเอง8. ประเทศลาว - สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติกลาง ๆ ทาให้รับประทานได้ทั้งชาวตะวันออก และตะวันตกโดยส่วนประกอบสาคัญคือ ผักน้า ซึ่งเป็นผักป่าที่ขึ้นตามริมธารน้าไหล และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น มันแกวแตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับลวกสุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วยน้าสลัดชนิดใส คลุกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถั่วลิสงคั่ว9. ประเทศมาเลเซีย - นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ เลอมัก จะเป็นข้าวหุงกับกะทิ และใบเตย ทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไข่ต้มสุก และถั่วอบ ซึ่งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง และมักทานเป็นอาหารเช้า แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ทานได้ทุกมื้อ และแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทยด้วย10. ประเทศเวียดนาม - เปาะเปี๊ยะเวียดนาม (Vietnamese Spring Rolls) เป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนาม ความอร่อยของเปาะเปี๊ยะเวียดนาม อยู่ที่การนาแผ่นแป้งซึ่งทาจากข้าวจ้าวมาห่อไส้ ซึ่งอาจจะเป็นไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ โดยนามารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม และนามารับประทานคู่กับน้าจิ้มหวาน โดยจะมีถั่วคั่ว แครอทซอย ไชเท้าซอยให้เติมตามใจชอบ และบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอย่างอื่นเพิ่มด้วย
 5. 5. 5 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบลาดับที่ ขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 เลือกหัวข้อโครงงาน   สมาชิกกลุ่ม 2 วางแผนการจัดทา    สมาชิกกลุ่ม โครงงาน 3 ค้นคว้าและหาข้อมูล   บุษกร 4 นาข้อมูลที่ได้จัดทาตาม   รุ่งรัศมี แผนที่วางไว้ 5 ตรวจสอบข้อมูล   สมาชิกกลุ่ม 6 แก้ไข และปรับปรุง   สมาชิกกลุ่ม 7 ตรวจสอบความเรียบร้อย  สมาชิกกลุ่ม 8 นาเสนอโครงงาน  สมาชิกกลุ่ม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. รู้จักอาหารประจาชาติต่างๆ ที่เป็นสมาชกของอาเซียน 2. ใช้เป็นความรู้เมื่อมีการเปิดประเทศเข้าสู่อาเซียน 3. เข้าใจถึงรสชาติอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละชาติ แหล่งอ้างอิง http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=271 [วันที่ค้นข้อมูล : 3 พ.ย. 2555] http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=699&filename=Asean_main [วันที่ค้น ข้อมูล : 3 พ.ย. 2555] http://hilight.kapook.com/view/67028 [วันที่ค้นข้อมูล : 3 พ.ย. 2555]

×