โครงงาน

5,318 views

Published on

  • Be the first to comment

โครงงาน

  1. 1. โครงงาน โดย ครู รุ้งกาญจน์ เกลอดู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  2. 2. มีผู้ให้ความหมายของคำว่า โครงงาน หรือ PROJECT ไว้ดังนี้
  3. 3. ลัดดา ภู่เกียรติ ( 2543:48 ) กล่าวว่า โครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้จนบรรลุได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆ
  4. 4. สมศักดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์ ( 2544:81 ) กล่าวว่า โครงงานหมายถึงการสืบค้นอย่างลุ่มลึกในหัวข้อของการเรียนรู้ตามความสนใจของ ผู้เรียนรายบุคคล   กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียน   ลักษณะสำคัญของโครงงานเน้นไปที่หาคำตอบให้แก่คำถาม   หรือสิ่งที่อยากทราบตามหัวข้อของโครงงาน   การดำเนินการอาจทำได้โดยนักเรียน หรือครูร่วมกับนักเรียนก็ได้   ถือเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก
  5. 5. ยุทธ ( ยุทธพงษ์ ) ไกยวรรณ ( 2546:14 ) สรุปไว้ว่า โครงงานเป็นกระบวนการที่เน้นกิจกรรมโดยนักเรียนเป็น ผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อาศัยเครื่องมือ ภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด การทำงานจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหลักการ คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเอง วางแผนการทำงานเอง ลงมือปฏิบัติเอง นำเสนอโครงงาน และร่วมกันกำหนดวัดผลและประเมินผล
  6. 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2547: 16 ) กล่าวว่าโครงงาน หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน
  7. 7. สรุปได้ว่าโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ หรือสนใจ โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระบบ มีการวางแผนเป็นขั้นตอน เพื่อให้บรรลุข้อสงสัยนั้น ๆ โดยครูผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า วางแผน ดำเนินการ กำหนดสรุปความรู้ รายงานผลและการนำเสนอผลงาน
  8. 8. กิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความหมายของคำว่าโครงงานจากผู้รู้โดยการอ้างอิงชื่อหรือแหล่งที่มา จำนวน 3 ความหมายโดยใช้เครื่องมือ www.google.com 2. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับความหมายของโครงงานจากผู้รู้ท่านใด เพราะเหตุใด 3. ให้นักเรียนเขียนสรุปความหมายของโครงงานตามความเข้าใจ

×