Agility reglement

179 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agility reglement

 1. 1. ART 1: ALGEMEEN1.1. GeldigheidDeze reglementen zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en de KynologischeRaad en gaan in voege vanaf 10 maart 2007.1.2. AlgemeenFlyball is een discipline die als aflossingswedstrijd in teamverband gelopen wordt. Een teambestaat per wedstrijd uit 4 combinaties hond / geleider, met eventueel tweereservecombinaties. Per wedstrijd lopen twee teams tegen elkaar, waarbij elke hond zonderhulp over vier hindernissen dient te springen, vervolgens een bal uit de Flyballbox triggert enmet deze bal terugkeert over de vier zelfde hindernissen. Bij eventuele fouten dient de hond teherlopen. Het team waarvan de vier honden achtereenvolgens als eerste foutloos het volledigeparcours afleggen, zijn de winnaar van de reeks. Een wedstrijd kan bestaan uit drie tot vijfheats.Deze discipline staat open voor honden van alle rassen en groottes en bevordert op speelsemanier de band tussen hond en geleider. Centraal staat de snelheid, de speel –en apporteerdriftvan de hond, met een duidelijk accent op het aspect veiligheid en blessurepreventie.1.3. InrichtingsreglementDe Flyballwedstrijden vallen onder de algemene inrichtingsreglementen van de K.K.U.S.H. opwedstrijden en werkproeven.Alle wedstrijden dienen voor afsluiting van de wedstrijdkalender van Sectie 5 op de kalendergeplaatst te worden. De sportkalender loopt vanaf 1 maart tot de laatste dag van februari hetjaar daaropvolgend. Nadat ze op de kalender verschenen moeten ze nog aangevraagd door deinrichtende vereniging aan de K.M.S.H. uiterlijk twee maanden voor de inrichtingsdatum.1.4.Algemene beoordelingscriteriaHet hoogste jurerings-orgaan op elke wedstrijd zijn de officiële scheidsrechters (SR) die doorde organiserende vereniging zijn aangesteld.Voor elke ring waarop wedstrijden gelopen worden dient er minstens één scheidsrechter (SR)te fungeren die door de organiserende vereniging is aangesteld.Enkel scheidsrechters die benoemd zijn door de keurmeesterbenoemingscommissie van deK.K.U.S.H. of erkend zijn door een N.K.O. erkend door het F.C.I. komen in aanmerking omals scheidsrechter te fungeren. De SR’s dienen op het officiële aanvraagformulier van dewedstrijd vermeld te worden.De SR beslist autonoom over de divisie(s) waarvoor zijn bevoegdheid geldt. De SR’s nemenhun beslissingen altijd in functie van de heersende reglementen. Eventuele niet voorzienegevallen, worden opgelost door de ambterende SR’s, die het gestelde probleem steeds trachtenop te lossen in de geest van de richtlijnen en reglementen.De scheidsrechter(s) wordt(en) aangevuld met minimaal 2 lijnrechters (LR) en 2 boxrechters(BR) per ring.
 2. 2. In geval van mogelijke sancties zal de SR schriftelijk een beknopt verslag overmaken aan hetsecretariaat van sectie 5, eventueel mede ondertekend door de fungerende mede-SR.1.5.Opstelling Terrein (zie bijlage 1)De afmetingen tussen de verschillende sprongen zijn opgesteld in inches, en omgerekend naarhet metrische stelsel op 2 decimalen. Een volledige Flyballbaan is van startlijn tot Flyballbox51’ of 15.55 meter.De afstand van de start tot de eerste sprong is 6’ of 1.83 meter. Tussen elke sprong bedraagt deafstand 10’ of 3.05 meter. De afstand van de laatste sprong tot de box bedraagt 15’ of 4.57meter. Bij discussies over afrondingen van de afstanden primeert de afstand in het decimalestelsel.Bij opstelling van een ring, dienen de beide banen exact dezelfde lengte te hebben, en dienen zeevenwijdig aan elkaar opgesteld te worden. Tussen de beide banen in één ring bedraagt deafstand 5 meter (met een maximale afwijking van één meter) van het ene centrum van de baantot het andere centrum.De ondergrond dient veilig en niet glijdend te zijn, en mag in geen geval op een ruw oppervlakgeschieden. Indien de ondergrond niet op gras of zand gebeurt, dient de inrichter steeds tezorgen voor (bij voorkeur rubber) matten.Achter elke box dient er een zone afgebakend te worden, met panelen van minstens 61cm hoog,vanaf de boxlijn tot minimaal 2.13 meter achter de box. Tijdens de wedstrijd mag er geenmateriaal op de grond liggen in deze zone tussen de box en de afbakening. Deze wand wordtzodanig geplaatst om te vermijden dat gemiste ballen te ver rollen, maar zo dat de goedeobservatie van de scheids –en boxrechters niet gehinderd wordt.1.6.StartvergunningenElke hond die wenst deel te nemen aan een Flyballwedstrijd onder auspiciën van de K.K.U.S.H.dient op het Flyballsecretariaat een startvergunning en bijbehorend nummer aan te vragen. Nadeze aanvraag wordt het startnummer toegekend en krijgt men een vrijstellingsformuliertoegezonden. Wanneer de hond aan de vereisten voor een vrijstelling voldoet, dient ditformulier teruggezonden te worden naar het Flyballsecretariaat, waarna de officiëlestartvergunning bekomen wordt. Honden die geen vrijstelling wensen te bekomen kunneneveneens rechtstreeks een startvergunning aanvragen zonder vrijstelling van meting.Door een vergunning aan te vragen verklaart de eigenaar van de hond dat deze fysiek in goedegezondheid verkeert en in staat is om aan Flyballwedstrijden deel te nemen.Bij de startvergunning is vermeld voor welke erkende vereniging van de K.K.U.S.H. de honddeelneemt aan de competitie. Overgangen kunnen vrij gebeuren in de periode februari - maart,mits schriftelijke opgave door de eigenaar van de hond. Buiten deze periode is een overgangenkel mogelijk mits een schriftelijke wederzijdse overeenkomst tussen de beide verenigingen,en mits deze aanvraag bij het Flyballsecretariaat minstens één maand voor de wedstrijd waaraanmen wilt deelnemen wordt ingediend.Indien men een hond een vrijstelling van hoogte wil laten bekomen, dient de hond op minstensdrie verschillende wedstrijden, door drie verschillende scheidsrechters, door een officiëlemeting op dezelfde vrijgestelde hoogte gemeten te worden. Wanneer de hond aan deze vereistenvoldoet, kan men het vrijstellingsformulier terugzenden naar het Flyballsecretariaat en de
 3. 3. startvergunning met vrijstelling bekomen. De hond wordt gemeten aan de schoft in eennatuurlijke positie. De schoft is het deel van het lichaam waar de nek overgaat in de rug. Detoppen (hoogste punt) van de schouderbladen wordt aangehouden voor de meting. De geleidermag in geen geval de positie van de hond beïnvloeden tijdens de meting. Voor de bepaling vande spronghoogte rekent men de schofthoogte minus 10cm, en naar beneden afgerond naar hetveelvoud van 2.5cm, met een minimum van 17.5cm. Bij twijfel zal steeds in het voordeel vande hond beslist worden, dus naar de laagste spronghoogte.Op het Flyballsecretariaat zal een volledige gegevensbank bijgehouden worden met alleuitslagen van alle honden per startvergunning en van alle geregistreerde teams, evenals van demetingen per hond.Erkende verenigingen dienen in te schrijven onder de naam van de eigen vereniging, meterkenningnummer van K.K.U.S.H.. Desgewenst kunnen zij wel diverse teams onder anderenamen inschrijven, zolang onbetwistbaar duidelijk is welk team bij welke vereniging hoort.Alle teamnamen dienen trouwens eveneens officieel aangevraagd te worden op het secretariaat,waarna ze een teamnummer krijgen. Deze zijn noodzakelijk voor het bijhouden van statistiekenen ranglijsten per team.1.7.DeelnameDeelname aan Flyballwedstrijden staat open voor alle honden die een Flyball startvergunninghebben aangevraagd en de daaraan verplichte kosten betaald hebben. Deelnemende hondendienen minstens 15 maanden oud te zijn op de dag van de wedstrijd. Elke hond dientgetatoeëerd of gechipt te zijn, en elke geleider dient lid te zijn van een vereniging die erkend isdoor de N.K.O. die op haar beurt erkend is door het F.C.I..Het wordt aangenomen dat alle honden en geleiders op een behoorlijke manier getraind zijn,opdat ze een Flyballwedstrijd op een veilige manier kunnen afwerken.Buitenlandse deelnemers dienen in te schrijven met hun licentienummer van hun N.K.O..Elke geleider kan per wedstrijd slechts voor één vereniging uitkomen. Indien deze verenigingmeerdere teams inschrijft, kan een geleider wel in meerdere teams deelnemen. Gemengdeteams, waarbij geleiders niet van dezelfde vereniging lid zijn, kunnen meelopen voor eventueledagprijzen tijdens de wedstrijd, maar komen nooit in aanmerking voor officiële rankings ofklassementen.Elke geleider dient zich behoorlijk te gedragen. Brutaal gedrag t.o.v. de hond of aanwezigepersonen zal leiden tot een onmiddellijke uitsluiting én eventuele verdere sancties.Loopse teven worden niet toegelaten op en rond het terrein van een Flyballwedstrijd.1.8.Inschrijvingen wedstrijdenAlle inschrijvingen dienen schriftelijk voor de sluitingsdatum der inschrijvingen toe te komenbij de organiserende club. Deze datum zal steeds 14 dagen voor de dag van de wedstrijd vallen.De organiserende club zal steeds een bevestiging sturen naar elke vereniging die ingeschrevenheeft met de laatste richtlijnen en met een herhaling van de deelnemende teams en eventueleuitbreektijden.
 4. 4. De schriftelijke inschrijvingen dienen steeds opgesteld te zijn door een erkende vereniging vande K.K.U.S.H., met duidelijke vermelding van het erkenningnummer. Er mogen perinschrijving wel verschillende teams ingeschreven worden.Het inschrijvingsgeld wordt vastgesteld op 45 € per deelnemend team, ongeacht het aantalingeschreven honden.Wanneer een vereniging zich inschrijft, verbindt men zich er automatisch toe om hetinschrijvingsgeld onmiddellijk te storten op rekening van de organiserende vereniging.De inschrijving wordt pas als geldig aanzien wanneer de betaling voldaan is. Als dusdanig dientdeze storting eveneens uiterlijk 14 dagen voor de sluitingsdatum uitgevoerd te zijn.Op het Flyballsecretariaat wordt een actuele ranglijst bijgehouden van de beste tijden van elkteam. Deze ranglijst kan men te allen tijde opvragen. Op de ranglijst wordt per teamafzonderlijk vermeld:a. Het teamrecordb. De snelste seizoenstijdc. De snelste tijd van de laatste drie wedstrijden waaraan werd deelgenomenDe inschrijvende vereniging kan voor elk team een uitbreektijd opgeven, waaronder niet maggelopen worden. Indien zij dit niet doen zal de snelst gelopen tijd van de laatste drie wedstrijdenwaaraan deelgenomen werd, volgens de ranglijst op het Flyballsecretariaat gelden als basistijdvoor de divisie-indeling.ART 2: ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN2.1. Taken van de inrichterEen Flyballwedstrijd kan uitsluitend ingericht worden door een erkende vereniging binnensectie 5 voor de discipline Flyball.Elke inrichter dient:- Te beschikken over een terrein dat geschikt is om een Flyballwedstrijd tehouden. De staat van het terrein dient eveneens dusdanig te zijn dat er geenverhoogd gevaar voor kwetsuren bestaat voor hond of geleider. De minimaleafmeting van één ring bedraagt 6m. x 35,55 m.- Een organisatieverantwoordelijke (OV) aan te duiden, die de eindverantwoordelijkheid waarneemt voor de organisatie van de ganse wedstrijd.Hoofdtaak van deze verantwoordelijke is de controle op het naleven van allereglementen voor, tijdens en na de wedstrijd. Deze dient eveneens tijdens deganse wedstrijd bereikbaar te zijn voor het secretariaat en de SR’s.- Een uurplanning op te stellen, die voor alle deelnemers zorgt voor eenaanvaardbare tijdsverdeling:De wedstrijden mogen niet voor 9.00 h beginnen.De prijsuitreiking dient omstreeks 18.00 h gepland te worden.Er dient een middagpauze voorzien te worden.- Scheidsrechters uit te nodigen volgens de richtlijnen. Deze scheidsrechtersdienen door hun N.K.O. erkend door de F.C.I. voor Flyball erkend te zijn alsscheidsrechter.
 5. 5. - Het nodige ringpersoneel uit te nodigen en te zorgen dat deze aanwezig zijn:Minimaal 2 LR per ring: eventueel met beurtrolMinimaal 1 ringhulp (RH) per ring- Minstens twee secretarissen af te vaardigen voor het secretariaatswerk.- Catalogi : De catalogus wordt door de organiserende vereniging opgesteldvolgens de algemene inrichtingsreglementen van de K.K.U.S.H..De voorpagina van de catalogus dient verplichtend in een kader van 8x5cm tebevatten: De naam van de organiserende club met aansluitingsnummerK.K.U.S.H., de datum van de organisatie en het type wedstrijd (behorend totSectie 5) en een kort overzicht van het aantal ingeschreven teams per divisie.Op de voorpagina staan eveneens de namen van alle erkende scheidsrechtersdie zullen fungeren op deze wedstrijd.Op de tweede pagina dient er een overzicht te staan met alle ingeschrevenerkende verenigingen, met vermelding van het erkenningnummer K.K.U.S.H.,de verantwoordelijke per vereniging, en de namen van alle teams die voordeze vereniging zijn ingeschreven. De catalogus dient een volledigeadressenlijst van alle individuele deelnemers te bevatten.Verder dient alle informatie in verband met het verloop van de wedstrijdduidelijk vermeld te worden, zoals ringverdeling, tijdsverloop, planning vande ochtendreeksen, en verdeling van de middagsessie.Wanneer de catalogus definitief is samengesteld kunnen er geen teams meertoegevoegd worden. Het is evenwel toegelaten om binnen de teams nogwijzigingen door te voeren in de samenstellingen.De inrichters zullen een catalogus en de uitslagen opsturen naar de K.M.S.H.,de K.K.U.S.H., het secretariaat van Sectie 5 en naar het Flyballsecretariaat,uiterlijk 14 dagen na de wedstrijd. Elk opgestuurd exemplaar van de catalogusen uitslag dient door één van de ambterende SR origineel op elke paginaondertekend te worden. Alle scheidsrechters ondertekenen achter hun naam inde catalogus. De organiserende club dient eveneens één getekend exemplaarbij te houden voor de eigen archieven.2.2.Taken van de ScheidsrechterVoor de wedstrijd zullen de scheidsrechters, eventueel geassisteerd door de OV deopstelling van het terrein nameten en controleren op eventuele onregelmatigheden. Zecontroleren eveneens de hindernissen en de tijdinstallatie.Ze zullen eveneens voor de wedstrijd zelf de meting van de honden uitvoeren, ofhiervoor een vervanger aanduiden.De scheidsrechter stelt zich op aan de zijde van de startzone, tussen de beide banen. Hijstelt zich zodanig op dat hij zowel de lopende honden als de wachtende honden engeleiders goed kan observeren, zonder echter deze te hinderen.Na aankomst van de race, duidt de SR met een duidelijk gebaar het winnende team aan.Bij twijfel raadpleegt hij de LR’s en neemt daarna zijn beslissing.
 6. 6. 2.3.Taken van de Lijnrechters (LR):De LR’s bevinden zich op de startlijn met het gezicht naar elkaar gericht. Zij dienenzowel te zorgen voor de tijdwaarneming, als voor het bepalen van deaankomstvolgorde, als voor het aanduiden welke honden dienen te herlopen. Hunverantwoordelijkheid strekt zich enkel tot hun eigen baan waarop gelopen wordt.Indien de LR niet akkoord is met de winstaanduiding van de SR, dient hij dit op eendiscrete manier te melden aan de SR. De eindbeslissing ligt bij de SR. De LR noteert ophet scoreblad zowel de tijd, als de winst, verlies of gelijkspel.De LR of BR geeft een duidelijk signaal wanneer een hond wegens een fout dient teherlopen. Het is aan de geleider om dit signaal op te merken en ervoor te zorgen dat dehond het parcours opnieuw aflegt. Wanneer een team een volledige race beëindigde kande SR het herlopen van het andere team steeds beëindigen met een fluitsignaal.Mogelijke fouten die automatisch leiden tot herlopen:- De eerstlopende hond mag de startlijn niet overschrijden alvorens het definitievestartsignaal is gegeven.- Te vroege wissel. De volgende hond mag met geen enkel lichaamsdeel destart/finishlijn overschrijden alvorens de vorige hond met enig lichaamsdeel aande finishlijn aankwam.- Bij het niet overspringen van één of meerdere hindernissen.- Indien de hond terugkeert zonder de bal mee te brengen over de finishlijn.- Wanneer de geleider de start/finishlijn overschrijdt.Tijdopname:Bediening EJS voor de toegewezen baan.Zichtbare controle van de lopende hond en wissels, in geval van betwistingEJS of bij fouten onmerkbaar voor het EJS.2.4.Taken van de Boxrechters:Elk team dient in de volgende race te zorgen voor een boxrechter die op de hoogte isvan het Flyballreglement.De boxrechter kijkt erop toe dat de hond of ballader in de zone tussen de laatste sprongen de Flyballbox geen fouten maken.Indien zij een fout opmerken, signaleren ze dit door het opsteken van de vlag.Mogelijke fouten zijn o.a. een defecte box, een foutieve houding, het niet in werkingstellen van de box door de hond, te laat laden van de box, enz.2.5.Taken van het wedstrijdsecretariaatHet secretariaat ontvangt alle inschrijvingen, en controleert of deze inschrijvingencorrect zijn. Ze oefenen eveneens de nodige controle uit op startvergunningen,geboortedata en erkenningen van de verenigingen.
 7. 7. Ze zorgen voor aanvang van de wedstrijd voor het opstellen van de catalogus, volgensde geldende regels.Op basis van de tijden op de ranglijsten en de uitbreektijden zal het secretariaat dedivisies indelen. Zij dienen naar best vermogen deze indeling op te stellen zodat detijdsindeling van de wedstrijd optimaal kan verlopen.Op basis van deze uitslagen wordt eveneens het verdere verloop van de wedstrijdduidelijk kenbaar gemaakt.Na de wedstrijd zorgt het secretariaat voor de volledige opstelling van de uitslagen,ondertekening door de SR’s en het opsturen naar de diverse instanties.2.6.Algemene wedstrijdregelsa. Opwarming en aantredenDe organisatie bepaalt de maximum tijdspanne die mag besteed worden aan hetopstellen en opwarmen per ploeg. Deze tijdspanne gaat in vanaf het voorgaande team debaan verlaten heeft. De organisatie zal deze maximum tijdspanne bepalen in functie vanhet aantal te lopen races en het tijdschema. Als algemene regel geldt dat er tussen elkerace 3 minuten tijd voorzien wordt voor opstellen en opwarmen, maar hiervan mag deorganisatie dus afwijken, zowel in plus als in min.Indien na deze periode één team volledig klaar is voor de start, en van het andere teamnog niemand verschenen is, zal het team dat klaar staat automatisch als winnaar van allete lopen heats aangenomen worden. In geval van ST zal het winnende team wel de kanskrijgen om het minimum aan mogelijke heats te lopen.Wanneer voor het verlopen van de 3 minuten, een teamlid aan de SR een eventuelereden van vertraging opgegeven heeft, kan de SR beslissen om een bepaalde tijd tewachten. De SR is nochtans niet verplicht om te wachten op een andere ploeg. Indien erop een gedeelte van een ploeg gewacht wordt, dienen de aanwezige ploegleden welreeds alles in gereedheid te brengen zodat onmiddellijk kan gestart worden wanneer deploeg voltallig is.b. Wanneer een deelnemer (hond of geleider) van een team, het andere team stoort, zaldeze heat automatisch verloren worden. De SR kan te allen tijde een heat affluitenwanneer hij dit noodzakelijk acht en een team als winnaar aanduiden. Het werpen vanballen, of andere motivatiespeeltjes voor de terugkerende hond, zal te allen tijde alsstorend aanzien worden en is als dusdanig verboden. Het is eveneens verboden omvoedsel mee op het terrein te brengen.c. Op de wedstrijdformulieren dient verplichtend steeds vermeld te zijn:Naam van het team en erkenningnummer K.K.U.S.H.Naam van de coachNaam en startvergunningnummer van elke hond, met duidelijke vermeldingwelke hond welke heat liepHindernishoogte van elke hondNaam van elke geleider per hondd. Start: De start wordt hetzij visueel, hetzij akoestisch, hetzij d.m.v. een combinatie vanbeide gegeven. Elke start wordt vooraf gegaan door twee duidelijke signalen van elk éénseconde. De eerste hond mag bij het definitieve startsignaal met geen enkel lichaamsdeelde startlijn overschreden hebben. In geval van een valse start, wordt er een tweede startgegeven. Elk team heeft recht op één herkansing. Het is dus mogelijk dat er tot drie
 8. 8. starten gegeven worden. Indien een team een tweede valse start veroorzaakt, dient deeerste hond te herlopen.e. Wissels: Wanneer de volgende hond de startlijn overschrijdt, dient de voorgaande hondreeds met enig lichaamsdeel de finishlijn overschreden te hebben.f. Elke hond springt over de vier hindernissen, zet het mechanisme van de Flyballbox inwerking en vangt de bal uit het apparaat. Vervolgens keert de hond over de vierhindernissen terug en brengt de bal mee tot over de finishlijn. Bij enige fout, dient dehond te herlopen tot er foutloos gelopen wordt, of tot de SR de heat beëindigt. Herlopengebeurt steeds nadat de vier honden gelopen hebben, en in de volgorde van de fouten diegemaakt werden.g. Ballader : Deze mag de honden met de stem aanmoedigen, zolang het de tegenpartij nietstoort. De ballader mag de hond evenwel niet helpen, en dient wanneer de hond aan debox is rechtop te staan, met de handen op de rug en zonder andere ballen in het zicht vande hond te houden. Nadat de hond de bal ving en terugkeerde, laadt hij onmiddellijk deFlyballbox voor de volgende hond. Wanneer de volgende hond aankomt, dient hij reedsrechtop te staan, met de handen uit het zicht. Mocht de ballader in de fout gaan, is debeslissing aan de SR of de heat verloren wordt of dat de hond dient te herlopen.h. Indien een deelnemende hond de ring tijdens een heat bevuilt, zal de heat rechtstreeksverloren worden. Gebeurt dit voor de aanvang van een heat, zal de volgende heat verlorenzijn.i. In geval een sprong omvalt om welke reden dan ook, dienen de honden de sprong tenemen als of deze recht zou staan. De situatie dient evenwel steeds door de SR beoordeeltte worden, en deze kan steeds beslissen om de heat te herlopen of verloren te verklaren.j. Uitbreektijden: Elk team kan een uitbreektijd opgeven, waardoor men in een snellere oftragere divisie ingedeeld kan worden. Deze UBT zal de ranglijsttijd vervangen.ART 3: SOORTEN VAN WEDSTRIJDENa. Round Robin (RR)Elk team loopt binnen de eigen divisie tegen elk ander team. Voor elkewinst worden 2 punten toegekend, gelijkspel verdient 1 punt, en bij verliesscoort men geen punten. De eindwinnaar van de Round Robin is dat teammet de meeste punten. Bij gelijk aantal punten, wint de ploeg met de snelstetijd.b. Speed Trial (ST)Elk team loopt binnen de divisie tegen een ander team. Na verloop van debenodigde wedstrijden, wordt het klassement opgesteld volgens de snelstetijd van elk team.c. Enkele (SE) of Dubbele eliminatie (DE)Bij enkele eliminatie wordt de verliezer uitgeschakeld, en gaat de winnaardoor naar de volgende ronde.
 9. 9. Bij dubbele eliminatie krijgt de verliezer nog één herkansing, alvorensuitgeschakeld te worden.d. Aantal heatsElke race bestaat uit verschillende heats. Het aantal te lopen heats per racewordt aan het begin van de wedstrijd medegedeeld. Dit aantal kan, indiennoodzakelijk voor het goede verloop van de wedstrijd, in de loop van dewedstrijd gewijzigd worden, mits unanieme goedkeuring van de coachesvan alle deelnemende teams.3-heats-race: Er worden drie heats gelopen per race5-heats-race: Er worden vijf heats gelopen per racebest of 3: De race is ten einde wanneer één ploeg twee heatsgewonnen heeft. Eventueel kan beslist worden om altijd drie heats telopen.best of 5: De race is ten einde wanneer één ploeg drie heats gewonnenheeft.Meestal wordt bij RR of ST gelopen in een 3 of 5-heats-race. Bijeliminaties is het meestal een best of.Elk deelnemend team dient de kans te krijgen om minimaal 15 heats telopen gedurende de ganse wedstrijd.ART 4: KATEGORIEËN en KLASSEMENTEN4.1.Divisie-indelingDe teams worden door het secretariaat ingedeeld in divisies, gebaseerd op desnelst gelopen tijd van de afgelopen 12 maanden of een opgegeven uitbreektijd.Wanneer een team sneller loopt dan de eventueel opgegeven uitbreektijd verliesthet team per definitie de heat.In elke divisie dienen minimaal 4 teams ingedeeld te worden.4.2.Samenstelling teamHet team dat loopt bestaat uit vier honden en hun geleiders. Samen met deballader, teamcoach en ballen raper bestaat een volledig team op de baan dus nooituit meer dan 4 honden en 7 mensen.Eventuele reservehonden dienen naast de baan te staan.4.3.Opgave TeamDe samenstelling van de vier honden die de race zullen lopen, wordt voor aanvangvan de eerste heat doorgegeven aan de LR.
 10. 10. Bij eventuele wissels dient voor de start van de heat de nieuwe opstellingdoorgegeven zijn aan de LR. Indien deze niet tijdig wordt opgegeven, is degelopen heat automatisch verloren.4.4.SpronghoogteDe spronghoogte wordt bepaald door de hoogte van de kleinste hond die effectiefdeelneemt aan de heat.Van de kleinste hond telt de vrijgestelde hoogte, of de gemeten schofthoogteverminderd met 10 cm. Deze hoogte wordt naar het onderste 2.5 cm afgerond.De minimum spronghoogte bedraagt 17.5cm en de maximum spronghoogte 35cm.De totale hoogte van de sprong is inclusief de beschermingslaag.Het is de verantwoordelijkheid van de coach van het team om de juiste spronghoogtein te stellen.ART 5: BESCHRIJVING MATERIAAL5.1.SprongenDe inrichter zorgt voor elke baan voor een set van 4 sprongen, in perfecte staat en denodige reservesprongen. Per ring dienen de twee sets een verschillende kleur tehebben (bij voorkeur rood en blauw). De binnenzijde van alle sprongen dient wit tezijn.Elke sprong is aan de binnenzijde 60cm breed en is niet hoger dan 90cm en niet lagerdan 60cm.De sprongen worden gemaakt in een materiaal, waarbij de kans op blessures tot eenminimum dient herleid te worden. Aan de bovenzijde van elke sprong dientverplichtend een zachte beschermingslaag aangebracht ter bescherming van dehonden.De sprongen zijn instelbaar per 2.5 cm, met een minimum hoogte van 17.5cm en eenmaximum hoogte van 35 cm.5.2.Flyballbox (zie bijlage 2)Elk team dient zelf voor een eigen Flyballbox te zorgen. Het toestel dient in perfectestaat te zijn, en op een veilige manier bediend te kunnen worden. De box dient aan devolgende reglementen te voldoen:Het toestel dient uitgerust te zijn met een uitsluitend mechanischmechanisme. Wanneer het mechanisme in werking gaat, dient de balover een afstand van tenminste 60 cm in vrije lucht in de richting vande startlijn te vliegen.De Flyballbox mag niet groter zijn dan de volgende afmetingenLxBxH = 76x61x46 (een eventueel verlengstuk als trede voor deballader wordt hierbij extra toegelaten).
 11. 11. De flyballbox mag op de volledige frontzijde geen enkele scherperand of uitsteeksel vertonen waaraan de hond zich zou kunnenkwetsen.5.3.BallenAlle gebruikte ballen dienen te botsen zoals een tennisbal doet in normale toestand.5.4.Halsbanden en TuigjesDe honden mogen een vaste halsband of een tuigje dragen.Slipkettingen, prikbanden, stroombanden en dergelijke zijn niet toegelaten op hetdomein waar de wedstrijd gehouden wordt.Voor de interpretatie van deze tekst is de Nederlandstalige tekst bindend.
 12. 12. ART 1: GENERALITES1.1. ValiditéLe présent règlement a été approuvé par l’Assemblée générale et le Conceil Cynologique etentre en vigueur à partir du 10 Mars 2007.1.2. GénéralitésLe Flyball est une discipline pratiquée par équipes qui se relayent lors des compétitions. Parcompétition, une équipe comprend 4 combinaisons chien/conducteur, avec éventuellementdeux combinaisons de réserve. Lors d’un concours, deux équipes se mesurent : chaque chien,sans aide extérieure, doit franchir quatre obstacles, ensuite déclancher le mécanisme quiprojette la balle hors du flyballbox, pour alors franchir à nouveau les quatre mêmes obstaclestout en ramenant la balle. En cas de faute éventuelle, le chien doit refaire le parcours.L’équipe dont les quatre chiens sont les premiers à avoir négocié le parcours complet sanscommettre de fautes, est déclarée gagnante de la manche. Un concours consiste en trois à cinqmanches (heats).Cette discipline est accessible à tous les chiens de toutes races et tailles; elle stimule demanière ludique le lien entre le chien et son conducteur. Sont prioritaires, la rapidité, l’ardeurdu chien au jeu et au rapport d’objets, en mettant surtout l’accent sur la sécurité et laprévention de blessures.1.3. Règlement d’organisationLes concours de Flyball tombent sous la juridiction des règlements généraux d’organisation del’U.R.C.S.H. qui régissent les concours et les épreuves de travail.Tous les concours doivent être renseignés pour le calendrier avant la clôture du calendriersportif de la Section 5. Le calendrier sportif couvre la période allant du 1 mars jusqu’audernier jour de février de l’année suivante. Après avoir été renseignés sur le calendrier, leclub organisateur doit encore demander l’autorisation à la S.R.S.H. et ce au moins deux moisavant la date du concours.1.4. Critères généraux de jugementsL’organisme de jugement principal de chaque concours se compose des juges officiels (JO)désignés par le club organisateur.Il y a lieu de prévoir au moins un juge (JO) pour chaque ring utilisé pour le concours. Il seradésigné avant le début de la compétition par le club organisateur.Seuls les juges nommés par la Commission de Qualification des Juges de l’U.R.C.S.H. oureconnus par un O.C.N. reconnu par la F.C.I. entrent en ligne de compte pour remplir lafonction de juge. Les noms des JOs doivent être renseignés sur la demande officielled’organisation du concours.Le JO prend les décisions de manière autonome pour la ou les division(s) sous sa juridiction.Les JOs prennent toujours leurs décisions en fonction des règlements en vigueur. Les cas nonprévus seront réglés par les JOs en fonction, qui s’efforceront toujours de résoudre lesproblèmes dans l’esprit des directives et des règlements.Les juges seront assistés par au moins 2 juges de ligne (JL) et 2 juges de box (JB) par ring.
 13. 13. En cas de sanctions éventuelles, le JO enverra par écrit un rapport succinct au secrétariat de lasection 5, éventuellement contresigné par le co-JO en fonction.1.5. Installation du Terrain (voir annexe 1)Les distances entre les différents sauts sont indiqués en pouces et convertis en mesuresmétriques jusqu’à 2 décimales. Un parcours complet de flyball, du point de départ jusqu’auflyball box est de 51’, soit 15,55 mètres.La distance du point de départ jusqu’au premier saut est de 6’, soit 1,83 mètres. La distanceentre chaque saut est de 10’, soit 3,05 mètres. La distance du dernier saut jusqu’au box est de15’, ou 4,57 mètres. Les distances en chiffres décimaux feront foi en cas de litige concernantles distances.Lors de l’installation du ring, les deux pistes auront une longueur identique et seront installéesde façon parallèle. Une distance de 5 mètres séparera les deux pistes situées dans un même ring(avec une tolérance de maximum un mètre) du centre d’une piste au centre de l’autre piste.Le sol doit être sûr et non glissant, et ne peut en aucun cas avoir une surface rugueuse. Si le soln’est pas constitué de gazon ou de sable, l’organisateur devra toujours prévoir des nattes (encaoutchouc de préférence).Derrière chaque box, une zone sera délimitée par des panneaux d’une hauteur minimum de 61cm, et ce à partir de la ligne du box jusqu’à au moins 2,13 mètres derrière le box. Rien ne peutêtre déposé dans cette zone entre le box et cet espace pendant le concours. Cette paroi seraérigée de manière à empêcher les balles manquées de rouler trop loin, sans pour autant gêner lavue des juges officiels et des juges de box.1.6. LicencesPour chaque chien qui participe à un concours de flyball organisé sous les auspices del’U.R.C.S.H., une licence et un numéro correspondant devront être demandés au secrétariatFlyball. Après réception de cette demande, un numéro est attribué et un formulaire de dispenseenvoyé par courrier. Si le chien répond aux conditions requises pour obtenir une dispense, il ya lieu de renvoyer ce formulaire au secrétariat Flyball, après quoi la licence officielle seraobtenue. Les chiens pour lesquels une dispense n’est pas désirée peuvent également demanderune licence sans dispense de mesurage.Le fait pour le propriétaire du chien de demander une licence équivaut à une déclaration de sapart que son chien est en bonne condition physique et en état de participer aux compétitions deflyball.La licence indiquera le nom du club reconnu par l’U.R.C.S.H. pour lequel le chien participe àla compétition. Des transferts peuvent se faire librement au cours de la période février - mars,moyennant un avis écrit de la part du propriétaire du chien. En dehors de cette période, untransfert n’est possible que moyennant un accord écrit réciproque entre les deux clubs, àcondition toutefois que cette demande soit introduite au secrétariat du Flyball au moins unmois avant la date de la compétition à laquelle le propriétaire du chien désire voir participercelui-ci.Si on désire obtenir une dispense de mesurage, il est nécessaire que le chien soit mesuré lorsd’au moins trois concours différents, par trois juges différents, avec un résultat identique pourobtenir le mesurage officiel de dispense. Lorsque le chien est conforme à ces exigences, onpourra renvoyer le formulaire de dispense et obtenir la licence avec dispense. Le chien sera
 14. 14. mesuré au garrot et dans une attitude naturelle. Le garrot est l’endroit du corps où le cou estjoint au dos. Les points culminants des omoplates sont les repères utilisés pour le mesurage.Le conducteur du chien ne peut en aucun cas influencer la position du chien au cours dumesurage. Afin de déterminer la hauteur du saut, on prend la hauteur au garrot moins 10 cm,arrondi vers le bas au multiple de 2.5 cm, avec un minimum de 17.5 cm. En cas de doute, ladécision sera toujours en faveur du chien, soit la hauteur du saut la plus basse.Une banque de données complète sera tenue à jour au secrétariat Flyball, avec tous lesrésultats de tous les chiens par licence, et de toutes les équipes enregistrées, ainsi que lesmesurages individuels des chiens.Les associations reconnues doivent s’inscrire sous leurs propres noms, avec le numérod’affiliation à l’U.R.C.S.H. Si elles le désirent, elles peuvent inscrire diverses équipes sousd’autres noms, pour autant qu’il ne puisse y avoir de doute quant à l’appartenance desdiverses équipes aux diverses associations. Tous les noms des équipes devront d’ailleurs êtreofficiellement demandés au secrétariat, qui alors donnera un numéro d’équipe. Ceci estindispensable pour l’établissement des statistiques et pour le classement par équipes.1.7. ParticipationLa participation aux concours Flyball est ouverte à tous les chiens pour lesquels une licence deflyball a été demandée et dont les frais obligatoires ont été payés. Les chiens participant auxconcours flyball seront âgés de 15 mois au moins le jour du concours. Chaque chien doit êtretatoué ou avoir une puce électronique, et chaque conducteur sera membre d’une associationreconnue par la O.C.N. qui à son tour est reconnue par la F.C.I..Il est évident que tous les chiens et leurs conducteurs sont bien entraînés, de telle manièrequ’ils peuvent accomplir sans risques le programme d’un concours de flyball.Les participants étrangers s’inscriront en mentionnant leur numéro de licence auprès de leurO.C.N.Par concours, chaque conducteur ne peut représenter qu’une seule association. Si cetteassociation inscrit plusieurs équipes, un même conducteur peut faire partie de plusieurséquipes. Des équipes mixtes, dont les conducteurs ne sont pas membres d’une mêmeassociation, peuvent participer en vue des prix mis en compétition, mais ne peuvent jamaisentrer en ligne de compte pour les classifications ou classements officiels.Chaque conducteur est censé se conduire convenablement. Une attitude brutale à l’égard duchien ou d’autres personnes présentes sera sanctionnée par une exclusion immédiate,éventuellement suivie d’autres sanctions.Les chiennes en chaleur ne sont pas autorisées sur ni autour du terrain de concours de flyball.1.8. Inscriptions aux concoursToutes les inscriptions doivent être reçues par écrit par le club organisateur avant la date declôture. Cette date sera toujours fixée à 14 jours avant la date du concours. Le cluborganisateur enverra toujours un accusé de réception à chaque association qui s’est inscrite.Cet accusé de réception contiendra les dernières instructions, le rappel des équipesparticipantes et éventuellement les meilleurs temps.
 15. 15. Les inscriptions écrites doivent toujours émaner d’une association reconnue par l’U.R.C.S.H.,avec mention explicite de son numéro d’affiliation. Des équipes différentes peuvent êtreinscrites sur une même inscription.Le droit d’inscription est fixé à 45 € par équipe participante, quel que soit le nombre de chiensinscrits.Le fait de s’inscrire oblige automatiquement l’asssociation qui s’inscrit de réglerimmédiatement le droit d’entrée su r le compte de la société organisatrice. L’inscription n’estconsidérée valable que lorsque le paiement du droit d’entrée a été effectué. Il est donc évidentque ce paiement devra étre effectué au plus tard 14 jours avant la date de clôture desinscriptions.Le secrétariat Flyball tiendra à jour une liste des meilleurs temps de chaque équipe. Cette listepeut être consultée à tout moment. Sur cette liste, sont mentionnés séparément :Le record de l’équipeLe temps le plus rapide de la saisonLe temps le plus rapide des 3 derniers concours participésLes associations peuvent indiquer un temps limite pour chaque équipe, en dessous duquel il nepourra pas être couru. Si les associations ne renseignent pas ce temps limite, le temps le plusrapide couru lors des 3 derniers concours auxquels l’équipe a participé et enregistré par lesecrétariat Flyball servira de temps de base pour la classification.ART 2 : ORGANISATION DE CONCOURS2.1. Tâches de l’organisateurUn concours de flyball peut uniquement être organisé par une association reconnue par lasection 5 pour la discipline flyball.Chaque organisateur doit :- Disposer d’un terrain convenant pour l’organisation d’un concours de flyball.L’état du terrain doit être tel qu’il ne représente aucun danger supplémentaire deblessures pour le chien et pour son conducteur. Les mesures minimum d’un ringsont de 6 m. x 35,55 m.- Désigner un responsable de l’organisation (RO), qui sera responsable du bondéroulement de tout le concours. Sa tâche principale sera de contrôler la bonneobservance de tous les règlements avant, pendant et après le concours. Il seradonc disponible pendant toute la durée du concours pour le secrétariat et pourles JOs.- Etablir un planning minuté, qui prévoit un horaire acceptable pour tous lesparticipants :Les concours ne peuvent pas commencer avant 9.00 h.La remise des prix doit être prévue aux environs de 18.00 h.Une pause doit être prévue à l’heure du midi.- Inviter les juges selon les directives. Ces juges doivent être reconnus par leurO.C.N. (reconnue par la F.C.I.) comme juges de flyball.
 16. 16. - Prévoir le personnel de ring nécessaire et veiller à sa présence :2 JL par ring : éventuellement un tour de rôle peut être organisé.1 commissaire de ring (CR) par ring- Déléguer au moins deux secrétaires pour le travail du secrétariat.- Catalogue : Le catalogue sera établi par le club organisateur conformément auxrèglements généraux d’organisation de l’U.R.C.S.H.La première page du catalogue comprendra obligatoirement un cadre de 8 x 5cm qui renseignera : Le nom du club organisateur et son numéro d’affiliationU.R.C.S.H., la date de l’organisation et le type de concours (faisant partie de laSection 5), ainsi qu’un aperçu du nombre d’équipes inscrites par division. Lapremière page renseignera également les noms de tous les juges reconnus quiseront en fonction au cours de ce concours.La deuxième page donnera un aperçu de tous les clubs reconnus inscrits, avecleur numéro d’affiliation à l’U.R.C.S.H., le responsable de chaque club, et lesnoms de toutes les équipes appartenant à ces clubs qui participent au concours.Le catalogue contiendra également la liste complète des noms et adresses detous les participants.De plus, il y a lieu d’inclure clairement toutes informations concernant ledéroulement du concours, comme par exemple la répartition des rings, lesdélais, le planning des séries du matin et la répartition de la session de l’après-midi.Lorsque le catalogue est définitif, il ne sera plus possible de rajouter deséquipes. Il sera toutefois encore permis d’apporter des modificationséventuelles dans la composition des équipes.Les organisateurs enverront un catalogue ainsi que les résultats à la S.R.S.H.,l’U.R.C.S.H., le secrétariat de la Section 5 et le secrétariat Flyball, et ceendéans les 14 jours suivant le concours. Chaque exemplaire du catalogue etdes résultats envoyés portera la signature manuscrite d’un JO sur chacune despages. Tous les juges apposeront leur signature à côté de leur nom. Le cluborganisateur conservera un exemplaire signé du catalogue pour ses archives.2.2.Tâches du JugeAvant le commencement du concours, les JOs, éventuellement assistés par le CO,vérifieront l’agencement du terrain et le contrôleront pour déceler d’éventuellesirrégularités.Ils contrôleront également les obstacles et les appareils de chronométrage.Avant le début du concours, il mesurera les chiens, ou désignera la personne quieffectuera ce mesurage.Le juge prendra place à côté de la zone de départ, entre les deux pistes. Il fera en sortequ’il pourra aisément observer tant les chiens pendant leur course que les chiens quiattendent leur tour ainsi que leurs conducteurs, sans pour autant les gêner.Après la fin de la course, le juge indique l’équipe gagnante d’un geste clair et net. Encas d’hésitation, il consultera les JLs, puis prendra sa décision.
 17. 17. 2.3.Tâches des Juges de ligne (JL) :Les JLs se placent sur la ligne de départ en se faisant face. Ils s’occupent de noter lestemps, mais également déterminent les ordres d’arrivée et indiquent quels sont leschiens qui doivent refaire le parcours. Leur responsabilité est limitée uniquement àleur piste.Si le JL n’est pas d’accord avec la décision prise par le JO quant au gagnant de lamanche, il le lui fera savoir de manière discrète. La décision finale est prise par le JO.Sur la feuille de pointage, le JL note le temps, le gagnant, le perdant ou le match nul.Le JL ou le JB indiquera par un signe clair lorsqu’un chien, ayant commis une faute,doit refaire le parcours. Le conducteur du chien devra noter ce signal et faire en sorteque le chien refasse le parcours. Lorsqu’une équipe a complètement terminé sacourse, le JO peut arrêter d’un coup de sifflet les membres de l’autre équipe qui refontle parcours. Fautes possibles qui obligent automatiquement à refaire la course :- Le premier chien ne peut pas traverser la ligne de départ avant que le signal dedépart définitif ait été donné.- Changement anticipé. Aucune partie du corps du chien suivant ne peut traverserla ligne de départ/arrivée avant qu’une quelconque partie du corps du chienprécédent n’ait atteint cette ligne.- Ne pas sauter un ou plusieurs obstacles.- Lorsque le chien traverse la ligne d’arrivée sans rapporter la balle.- Lorsque le conducteur traverse la ligne de départ/arrivée.ChronométrageManiement de l’EJS pour la piste désignée.Contrôle visuel du chien courant et des changements, en cas de contestationEJS, ou lors de fautes non décelables par l’EJS.2.4. Tâches des Juges de boxChaque équipe doit faire en sorte qu’il y ait, lors de la course suivante, un juge de boxau courant du règlement du flyball.Le juge de box s’assure que ni le chien, ni la personne s’occupant du chargement de laballe dans le flyballbox ne fassent de fautes dans la zone située entre le dernierobstacle et le flyballbox.S’il constate une faute, il la signalera en levant le drapeau.Fautes possibles : par ex. un box défectueux, une attitude fautive, le chien qui n’activepas le box, le chargement tardif du box, etc.2.5. Tâches du secrétariat du concoursLe secrétariat reçoit toutes les inscriptions et les contrôle pour s’assurer de leurexactitude. Il effectue également les contrôles nécessaires des licences, des dates denaissance et des affiliations des clubs.
 18. 18. Avant le concours, il s’occupe de la rédaction du catalogue selon les règles existantes.Sur base des temps du classement et des temps renseignés comme étant les meilleurs,le secrétariat procédera à la répartition des équipes en divisions. Il fera de son mieuxpour composer ces divisions de telle manière que le minutage du concours soit lemeilleur possible.Sur base de ces résultats, le déroulement ultérieur du concours devient également plusprécis.Après le concours, le secrétariat s’occupe du collationnement des résultats, de lasignature des documents par les JOs, et de leur envoi vers les différentes instances.2.6. Règles Générales de Concoursa. Echauffement et Préliminaires.L’organisateur détermine le temps maximum qui peut être consacré au déploiement età l’échauffement par équipe. Ce temps commence à compter au moment où l’équipeprécédente a quitté la piste. L’organisateur déterminera ce temps maximum enfonction du nombres de courses et de l’horaire établi. En règle générale, il est acceptéqu’entre chaque course, une période de 3 minutes soit prévue pour l’échauffement etautres préliminaires, mais l’organisateur peut déroger à cette règle, soit en allongeant,soit en raccourcissant cette période.Si, après cette période, une équipe est tout à fait prête, et que personne de l’autreéquipe ne s’est encore manifesté, l’équipe déjà prête sera automatiquement considéréecomme étant la gagnante de toutes les manches restant à courir. En cas de ST, l’équipegagnante aura certainement la possibilité de compléter un minimum de manches.Dans le cas où, avant la fin de la période de 3 minutes, un membre de l’équipe informele juge d’une éventuelle raison du retard, ce dernier peut décider d’attendre pendant untemps déterminé. Le juge n’est toutefois pas obligé d’attendre l’arrivée d’une équipe.Lorsqu’il a été décidé d’attendre l’arrivée d’une partie de l’équipe, les membres déjàprésents devront tout apprêter, afin qu’il soit possible de commencer la course dès quel’équipe est complète.b. Lorsqu’un participant (chien ou conducteur) d’une équipe dérange l’autre équipe, lacourse sera automatiquement perdue. Le juge a de tout temps la possibilité de siffler lafin de la course s’il estime que cela est nécessaire et déclarer une équipe gagnante.Lancer des balles ou d’autres jouets au chien qui revient sera toujours considérécomme dérangeant, et donc interdit. Il est également interdit d’apporter de lanourriture sur le terrain.c. Les formulaires de concours doivent obligatoirement renseigner les points suivants :Nom de l’équipe et numéro d’affiliation à l’U.R.C.S.H.Nom du coachNom et numéro de licence de chaque chien, en spécifiant clairement quellecourse chaque chien a couruHauteur d’obstacle pour chaque chienNom de chaque conducteur par chiend. Départ : le départ est donné soit de manière visuelle, soit acoustique, soit par unecombinaison des deux. Chaque départ est précédé par deux signaux explicites d’uneseconde chacun. Lors du signal de départ définitif, aucune partie du corps du premierchien ne peut avoir franchi la ligne de départ. En cas de faux départ, un deuxièmesignal de départ est donné. Chaque équipe a droit à un repêchage. Il est donc possible
 19. 19. que trois signaux de départ soient donnés. Si une équipe provoque un deuxième fauxdépart, le premier chien devra courir à nouveau.e. Changements : Lorsque le chien suivant traverse la ligne de départ, une partie ducorps du chien précédant devra déjà avoir traversé cette ligne.f. Chaque chien saute les quatre obstacles, active le mécanisme du flyballbox et attrapela balle. Ensuite le chien repart en sautant les quatre obstacles en apportant la ballejusque derrière la ligne d’arrivée. En cas de faute, le chien devra courir à nouveau, etce jusqu’à ce qu’il ait fait un parcours sans faute, ou que le juge arrête la manche. Larépétition d’une course se fait toujours après que les quatre chiens aient couru, et dansl’ordre dans lequel les fautes ont été commises.g. Le chargeur de balles : Celui-ci peut encourager les chiens de la voix, pour autant quecela ne dérange pas la partie adverse. Le chargeur de balles ne peut pas aider le chienet, lorsque le chien est près du box, il devra se tenir debout, les mains sur le dos etsans aucune autre balle visible pour le chien. Lorsque le chien a attrapé la balle et estreparti, le chargeur de balles rechargera immédiatement le flyballbox pour le chiensuivant. Lorsque le chien suivant arrive, il doit être debout, les mains hors de la vuedu chien. Si le chargeur de balles fait une erreur, le juge décidera si la manche estperdue ou si le chien doit courir à nouveau.h. Si un des chiens participant souille le ring au cours d’une manche, celle-ci estimmédiatement perdue. Si cela se produit avant le début d’une manche, la manchesuivante sera perdue.i. Si un obstacle se renverse, pour quelle raison que ce soit, les chiens devront le sautercomme s’il se trouvait en bonne position. La situation doit naturellement toujours êtreexaminée ar le juge, qui peut décider de courir la manche à nouveau ou de la déclarerperdue.j. Meilleurs temps : Chaque équipe peut indiquer son meilleur temps, ce qui luipermettra d’être incorporée dans une division plus ou moins rapide. Ce meilleurtemps remplacera le temps du classement.ART 3: TYPES DE CONCOURSa. Round Robin (RR)Chaque équipe se mesure à chacune des autres équipes de sa division.Chaque victoire rapporte 2 points, un match nul rapporte 1 point, unedéfaite rapporte zéro points. Le gagnant du Round Robin est l’équipequi a remporté le plus grand nombre de points. En cas de parité despoints, l’équipe qui a été la plus rapide est gagnante.b. Speed Trial (ST)Chaque équipe se mesure à une autre équipe de sa division. Lorsqueles courses sont terminées, le classement est établi selon le temps leplus court de chaque équipe.c. Elimination Simple (ES) ou Double (ED)Lors de la simple élimination, le perdant est éliminé et legagnant joue le tour suivant.Lors de la double élimination, le perdant reçoit une deuxièmechance avant d’être éliminé.
 20. 20. d. Nombre de manchesChaque course se compose de différentes manches. Le nombre demanches à courir est communiqué au début de la course. Pour le bondéroulement du concours, ce nombre peut être modifié pendant leconcours, moyennant l’approbation unanime des coaches de toutes leséquipes participantes.3-heat race : 3 manches sont courues par épreuve5-heat race : 5 manches sont courues par épreuvebest of 3 : la course est terminée lorsqu’une équipe a gagné deuxmanches. On peut éventuellement décider de toujours courirtrois manches.best of 5 : la course est terminée lorsqu’une équipe a gagné troismanches.Généralement, pour RR et ST on adopte les 3-heat ou 5-heat.Pour les éliminations on adopte plutôt le best of.Chaque équipe qui participe doit avoir la possibilité de courir unminimum de 15 manches au cours de toute la compétition.ART 4. CATEGORIES ET CLASSEMENTS4.1. Répartition en DivisionsLes équipes sont réparties en divisions par le secrétariat, sur base du temps le plusrapide couru au cours des 12 derniers mois ou sur le temps optimum renseigné.Lorsqu’une équipe court plus rapidement que le temps optimum éventuellementrenseigné, cette équipe, par définition, perd la manche.Un minimum de 4 équipes doivent être réparties dans chaque division.4.2. Composition d’une équipeL’équipe qui court se compose de 4 chiens et de leurs conducteurs. S’ajoutent lechargeur de balles, le coach de l’équipe et le ramasseur de balles. L’équipe complètesur la piste ne peut donc pas comprendre plus de 4 chiens et 7 personnes.Les éventuels chiens de réserve doivent se tenir à côté de la piste.4.3. Désignation de l’équipeLa composition de l’équipe des 4 chiens qui feront la course est communiquée avantla première manche au juge de ligne.En cas de modification éventuelle, la nouvelle composition doit être communiquéeavant le début de la manche au juge de ligne. Si ceci n’est pas communiqué en tempsvoulu, la manche est automatiquement perdue.
 21. 21. 4.4. Hauteur des sautsLa hauteur des sauts est déterminée par la hauteur du chien le plus petit qui prendeffectivement part à la course.On prend la hauteur dispensée du plus petit chien, c’est à dire sa hauteur au garrotmoins 10 cm. Cette hauteur est arrondie au 2,5 cm inférieur.La hauteur des sauts minimum s’élève à 17.5cm et le maximum à 35cm. La coucheprotectrice est incluse dans la hauteur totale du saut.Le coach de l’équipe est responsable pour la mise à la bonne hauteur des sauts.La partie frontale de la flybox ne portera aucunes bordures tranchantes ouparties en saillie auxquelles le chien pourrait se blesser.ART 5 : DESCRIPTION DU MATERIEL5.1. Les sautsL’organisateur veille à placer 4 sauts en parfait état sur chaque piste, et de prévoir dessauts de réserve. Par ring, les sauts devront être de couleur différente (par exemple rougeet bleu). Le côté intérieur de tous les sauts devra être blanc.Chaque saut aura une largeur intérieure de 60 cm, ne sera pas plus haut que 90 cm et pasplus bas que 60 cm.Les sauts seront fabriqués en matériaux qui réduisent au minimum les possibilités deblessures. Le dessus de chaque saut sera obligatoirement recouvert d’une coucheprotectrice molle, pour la protection des chiens.La hauteur des sauts peut être réglée par tranches de 2,5 cm, avec une hauteur minimale de17.5cm et une hauteur maximale de 35 cm.5.2. Flyball Box (voir annexe 2)Chaque équipe doit avoir sa propre flyball box. L’engin doit être en parfait état et doit pouvoirêtre utilisé en toute sécurité. Le flyball box doit répondre aux critères suivants :L’engin doit être équipé uniquement d’un dispositif mécanique. Lorsque ledispositif se met en action, la balle devra être lancée à au moins 60 cm en l’air,en direction de la ligne de départ.La taille maximum de la flyball box sera de Lo x La x H =76x61x46. (Uneallonge éventuelle servant d’appui au lanceur de balle est permise ensupplément).5.3. BallesToutes les balles utilisées doivent rebondir comme une balle de tennis dans des circonstancesnormales.
 22. 22. 5.4. Colliers et HarnaisLes chiens peuvent porter un collier normal ou un harnais.Les chaînes-étrangleurs, colliers à pointes, colliers électriques, etc. ne sont pas autorisés auxendroits où les concours sont organisés.Pour l’interprétation de ce texte, la version en néerlandais est contraignanteBIJLAGE / ANNEXE 1 – Opstelling van Ring / Organisation du Ring
 23. 23. min4mmax6m4.57 m1515.55 m3.05 m10513.05 m103.05 m101.83 m6+uitloopzonevanminima20m/al+distancedarrêtdeminimum20m
 24. 24. BIJLAGE / ANNEXE 2 – Flyballbox

×