Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20081031 verslag presentatie_ontwerpanalyse

470 views

Published on

 • Be the first to comment

20081031 verslag presentatie_ontwerpanalyse

 1. 1. Piazza del Campo, Siena Ontwerpanalyse A 31 oktober 2008 Ronald Dijksma
 2. 2. InleidingInleiding Voor dit laboratorium ontwerpanalyse wil ik het Piazzadel Campo in Siena gaan analyseren. Ik ben tot deze keu-ze gekomen, omdat ik gefascineerd ben door het plein. Ikvind het een heel mooi plein. Deze uitspraak wordt doorvele anderen gedeeld, want Piazza del Campo is al me-erdere malem uitgeroepen tot het mooiste plein van dewereld.Ikzelf ben ook een keer op vakantie geweest naar Toscaneen toen hebben we ook Siena bezocht. Daar hebben we hetplein bezocht en tot vond ik het plein al heel mooi, terwijlik in die tijd me nog niet zo veel interesseerde in de ste-denbouw. Door het analyseren van het Piazza del Campowil ik het plein beter gaan begrijpen en ik wil graag uitzo-eken waarom het plein zo mooi en goed gevonden wordt.Piazza del Campo Ligging Siena in de provincieToscane in Italie
 3. 3. Ligging SienaSiena is op drie heuvels gebouwd. Vroeger zijn er op de heuvels gebouwd.In de loop der tijd zijn er steeds meer huizen gebouwd en is de bebouwingverdicht. Door de groei van het aantal woningen is de bebouwing naar elkaartoe gaan groeien.Uiteindelijk is de bebouwing zo veel naar elkaar toe gegroeid dat het éénstad is geworden. Waar de drie verschillende stadsdelen bij elkaar komenis het plein ontstaan. Kenmerkend voor het plein is dat het op het laagstepunt van de stad ligt.In de huidige situatie heeft de stad 52.775 inwoners. Er wordt ookbeweerd dat Siena de best bewaarde stad van Italië is. Dit komt voorna-melijk door de politieke invloed dat Florence vroeger had op de stad. Sienamocht hierdoor niet meer uitbreiden en dit wordt tot op heden in standgehouden. Positionering van Siena en het Piazza del Campo in de omgeving Ontstaan van Siena en het Piazza del Campo
 4. 4. Vroegere situatie In de periode van de middeleeuwen waren er veel familiesdie torens bouwde. Dit deden zij om hum macht en rijk- 1.dom te tonen aan de rest van de stad. Hoe hoger de torenhoe meer geld de familie had en dus meer macht dan deandere families. Dit machtelijke vertoon speelde zich ookin andere plaatsen af, onder andere in San Gimignano.Duidelijk herkenbaar op de kaart is de stadsmuur. Deze is 2.nu nog herkenbaar in Siena aanwezig.Naast het Piazza del Campo zijn er nog een aantal anderebelangrijke gebouwen in Siena, onder meer de BasiliekSan Fransesco en de kathedraal.Op de oude kaart is ook goed te zien dat de stad op deheuvels is gebouwd en het plein op het laagste punt is 1. Basiliek San Fransesco 2. Kathedraalaangelegd.San Gimignano Prent gemaakt in 1573
 5. 5. Palazzo Pubblico met de Torre del MangiaHet Palazzo Pubblico is het belangrijkste gebouw dat aanhet plein staat. Het is het stadhuis van de stad. Dezefunctie had het vroeger ook al. Nu is er ook het MuseoCivico, een museum, in gevestigd.Het is gebouwd door de gebroeders Rinaldo. van 1297tot 1310. Later zijn de zijvleugels bijgebouwd die hetstadhuis volmaken.Kenmerkend voor het stadhuis is dat het op het laagstepunt van het plein staat. De negen vlakken die op hetplein liggen stellen de negen leden voor van de raad van De negen vlakken als verwijzing naar de raad van bestuurbestuur van vroeger.De Torre del Mangia is een bijzondere toren. Deze 102meter hoge is namelijke in de hele stad zichtbaar. Detoren is later aangebouwd aan het stadhuis. De toren isvoor die tijd heel hoog, maar het is niet uniek, want in dieperiode zijn er meerdere hoge torens gebouwd. Palazzo Pubblico Torre del Mangia
 6. 6. Cappella di PiazzaDit kapel is gebouwd als herdenking dat de stad de pest-epidemie heeft overleefd in 1348. Het gebouwtje is alshet ware aan het tegen het stadhuis ”geplakt”.Dit doet eigenlijk een beetje afbreuk aan het totaalbeeldvan het plein, maar heel storend is het niet, omdat hetin dezelfde architectuur is gebouwd als het Palazzo Pub-blico. Cappella di Piazza
 7. 7. Plein en routesDe routes van en naar een plein zijn erg belangrijk voor hetslagen van een plein. Dat is nu belangrijk, maar vroegerook al. De routes naar het Piazza del Campo zijn verschil-lend ten opzichte van bijvoorbeeld het Sint Pieterspleinin Rome. Deze heeft een grote straat welke naar het pleinleidt. In Siena lopen er meerdere wegen naar het pleintoe. Dit heeft vooral met de ligging van het plein te ma-ken. Het ligt tussen de heuvels, dus is het lastig, zo nietonmogelijk om grote rechte wegen naar het plein aan teleggen.Het unieke van het plein is door de ligging het hoogtever-schil in het plein zelf en dat in relatie tot de omliggendebebouwing. In combinatie met de uitstekende verhou-dingen tussen open, de straatjes, en dicht, de bebouwingmaakt het plein zo bijzonder en geliefd bij vele mensen.De verhoudingen van het plein lijken heel goed te kloppen.Een vraag is eigenlijk dan ook: Waarom wordt dit besta-ande voorbeeld niet gebruikt voor nieuw te ontwerpenpleinen?Hoogteverschil in plein en toegangen naar het plein
 8. 8. profielen Piazza del Campo
 9. 9. Onderzoek naar type pleinen met daarbijde verschillen in schaal, maat en verhou-ding van plein en bebouwde omgeving. Hie-rin is het interessant om te zien hoe deverschillen qua beleving in de pleinen zichuiten wanneer er hoogteverschillen in hetplein aanwezig zijn, wat bij het Piazza delCampo ook het geval is.
 10. 10. Laagste plek van de stad tussen drie heuvelsPlein wordt aangelegdStadhuis wordt gebouwd
 11. 11. Torre del Mangia wordt gebouwdCappella di Piazza - herdenking aan pestepidemie
 12. 12. Fonte del Gaia wordt op het plein aangelegd (aangeloten op 25 km lang aquaduct)Omliggende bebouwing wordt gebouwd
 13. 13. Vergelijking pleinen en routes in Siena en FlorenceWat opvalt in de vergelijking met de structuur van Flo-rence is dat deze veel rechtlijniger is dan de structuurvan het centrum van Siena. Deze is veel organischer, wataf te leiden is aan de ligging. Florence is qua schaal veelgroter dan Siena en dat is ook terug te zien in de schaalvan de pleinen. Toch is er ook een overeenkomst. Uit dezeanalyse blijkt dat er een centraal plein is waar meerdereroutes naar toe gaan en dat dit plein meerdere andereandere pleinen met elkaar verbindt. Het belangrijkstegebouw van de stad staat aan dit plein, namelijk hetstadhuis. Dat geldt voor het Piazza del Campo in Sienaals voor het Piazza della Signoria in Florence. Siena Florence
 14. 14. Vergelijking zicht en route naar de in Siena en FlorenceDe torens, welke gelijk zijn qua architectuur, ondat ze indezelfde tijd zijn gebouwd, van beide stadhuizen vallenop in de omgeving. In Siena is dat omdat er weinig anderehoge gebouwen zijn, in Florence valt deze op door de zicht-lijnen naar het plein met de toren. Dit is wel een grootverschil qua beleveing van het plein met het stadhuis ende toren. In Siena wordt deze qua beleving belangrijkergevonden dan in Florence, Het Palazzo del Vecchio op hetPiazza della Signoria sluit namelijk meer aan op de schaalvan de omliggende bebouwing. Dit plein heeft een anderesfeer, maar is ook heel goed qua verhoudingen en schaal,maar het Piazza del Campo wordt door zijn verhoudingentoch als een beter en mooier plein ervaren.Palazzo Pubblico Palazzo del Vecchio Zicht vanuit een straatje naar het Piazza del Campo met het Palazzo Pubblico Zicht langs het Uffuzi naar het Piazza della Signoria met het Palazzo del Vecchio
 15. 15. PalioDe Palio is naast de beroemde pleinen en gebouwen ookbekend om de palio. Dit is een paardenrenwedstrijd dietwee keer per jaar wordt gehouden op het Piazza delCampo. De wedstrijd duurt maar twee minuten, maaris ontzettend populair in de stad in de omgeving. Elkewijk mag een rijder uit laten komen in de wedstrijd. Deeerste wedstrijd mogen er 10 van de 17 rijders mee-doen, in de tweede wedstrijd de overige zeven met drierijders die geloot worden. De wedstrijden zijn een grootspectakel, wat mede veroorzaakt wordt door het grotehoogteverschil in het plein, wat hiernaast goed is te zien.Hierdoor komt er veel publiek op af en de toeristen wetende wedstrijden ook te vinden. Opname tijdens de palio, goed is te zien hoe groot het hoogtevershil in het plein is
 16. 16. ConclusieIk vond het erg interessant om het Piazza del Campo teanalyseren. Mede door het toepassen van verschillendetechnieken kan ik in de volgende projecten deze gaan ge-bruiken om het plan scherper en sterker te maken.Door dit onderzoek is het plein voor mij nog specialer ge-worden en zou ik het graag nog een keer willen bezoeken.Ondanks alle literatuuronderzoek ben ik er niet achtergekomen, hoe het plein daarwerkelijk is ontworpen en ofhet is ontworpen. Wellicht is het plein zo ontstaan. Ditis nog een vraag die ik graag nog een keer uit zou willenzoeken.

×