Superb

705 views

Published on

Published in: Travel, Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Superb

 1. 1. Gabriel Garcia MarquezGabriel Garcia Marquez UN GENIUUN GENIU ÎŞI IAÎŞI IA RĂMAS BUNRĂMAS BUN
 2. 2. “DacDacăă pentru o clippentru o clipăă Dumnezeu ar uita cDumnezeu ar uita căă sunt o marionetsunt o marionetăă din cdin câârprpăă şşi mi-ar di mi-ar dăărui o bucrui o bucăţăţicicăă de viade viaţăţă,, probabil cprobabil căă n-an-aşş spune tot ceea ce gspune tot ceea ce gâândesc,ndesc, îînsnsă,ă, îîn mod categoricn mod categoric,, aaşş ggâândi tot ceea ce zic.ndi tot ceea ce zic.
 3. 3. AAşş da valoare lucrurilor, dar nu pentru ceda valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valoreazvaloreazăă,, ci pentru ceea ce semnificci pentru ceea ce semnificăă..
 4. 4. AAşş dormi mai pudormi mai puţţin, dar ain, dar aşş visa mai mult,visa mai mult, îînnţţelegelegâând cnd căă pentru fiecare minutpentru fiecare minut îîn caren care îînchidem ochii,nchidem ochii, pierdempierdem şşaizeci de secunde de luminaizeci de secunde de luminăă..
 5. 5. AAşş merge cmerge câând ceiland ceilaţţi se opresc,i se opresc, m-am-aşş trezitrezi,, ccâândnd ceilalceilalţţi dormi dorm,, aşaş ascultaasculta,, ccâând ceilalnd ceilalţţi vorbesci vorbesc şşi ci câât m-at m-aşş bucura de obucura de o îînghengheţţatatăă cu ciocolatcu ciocolatăă!!
 6. 6. DacDacăă DumnezeuDumnezeu mi-ar face cadou o bucmi-ar face cadou o bucăţăţicicăă de viade viaţăţă,, m-am-aşş îîmbrmbrăăca foarte modest,ca foarte modest, m-am-aşş îîntinde la soare, lntinde la soare, lăăssâând la vederea tuturornd la vederea tuturor nu numai corpul, ci si sufletul meu.nu numai corpul, ci si sufletul meu.
 7. 7. Dumnezeul meu,Dumnezeul meu, dacdacăă aaşş avea o bucavea o bucăţăţicicăă de viade viaţăţă...... N-aN-aşş llăăsa ssa săă treactreacăă nici o zi fnici o zi făărrăă ssăă le spunle spun oamenilor pe careoamenilor pe care îîi iubesc, ci iubesc, căă îîi iubesc.i iubesc. AAşş convinge pe fiecare femeie sau bconvinge pe fiecare femeie sau băărbatrbat ,, spunspunâându-le cndu-le căă sunt favorisunt favoriţţii meiii mei şşi ai aşş trtrăăii îîndrndrăăgostit de dragoste.gostit de dragoste.
 8. 8. Oamenilor le-aOamenilor le-aşş demonstra cdemonstra câât set se îînnşşalalăă ,, crezcrezâând cnd căă nu se mainu se mai îîndrndrăăgostescgostesc ccâândnd îîmbmbăătrtrâânesc, nenesc, neşştiind ctiind căă îîmbmbăătrtrâânescnesc ccâând nu se maind nu se mai îîndrndrăăgostesc!gostesc!
 9. 9. Unui copil i-aUnui copil i-aşş da aripi, dar l-ada aripi, dar l-aşş llăăsasa ssăă îînvenveţţe se săă zboare singur.zboare singur.
 10. 10. Pe bPe băătrtrâânini i-ai-aşş îînvnvăţăţaa ccăă moarteamoartea nu vinenu vine cucu bbăătrtrââneneţţea,ea, ci cu uitarea.ci cu uitarea.
 11. 11. AtAtââtea lucruri amtea lucruri am îînvnvăţăţat de la voi, oamenii...at de la voi, oamenii... AmAm îînvnvăţăţat cat căă toattoatăă lumea vrealumea vrea ssăă trtrăăiasciascăă pe vpe vâârful muntelui,rful muntelui, îînsnsăă ffăărrăă ssăă bage de seambage de seamăă ccăă adevadevăăratarata fericire rezidfericire rezidăă îîn felul de a-l escalada.n felul de a-l escalada.
 12. 12. AmAm îînvnvăătat ctat căă atunci catunci câând un nou nnd un nou năăscutscut strstrâânge cu pumnul lui micunge cu pumnul lui micuţţ,, pentru prima oarpentru prima oarăă, degetul p, degetul păărintelui,rintelui, l-a acaparat pentru totdeauna.l-a acaparat pentru totdeauna.
 13. 13. AmAm îînvnvăţăţatat ccăă uunn om are dreptulom are dreptul săsă se uitese uite îîn jos la altul, doar atuncin jos la altul, doar atunci ccâând ar trebui snd ar trebui săă-l ajute s-l ajute săă se ridice.se ridice.
 14. 14. SpuneSpune îîntotdeaunantotdeauna ce simce simţţii şşi fi făă ceea ce gceea ce gâândesti.ndesti.
 15. 15. Daca aDaca aşş şştii ctii căă asta ar fi ultima oarasta ar fi ultima oarăă ccâând te voi vedea dormind,nd te voi vedea dormind, te-ate-aşş îîmbrmbrăţăţiişşa foarte stra foarte strâânsns şşi l-ai l-aşş ruga pe Dumnezeuruga pe Dumnezeu ssăă fiu pfiu păăzitorul sufletului tzitorul sufletului tăău.u.
 16. 16. Daca aDaca aşş şştii ctii căă asta ar fi ultima oarasta ar fi ultima oarăă ccâând te voi vedea iend te voi vedea ieşşind pe uind pe uşăşă,, ţţi-ai-aşş da oda o îîmbrmbrăţăţiişşare, un sare, un săărutrut şşi te-ai te-aşş chemachema îînapoi snapoi săă--ţţi dau mai multe.i dau mai multe.
 17. 17. DacDacăă aaşş şştiitii ccăă asta ar fi ultima oarasta ar fi ultima oarăă ccâând voi auzi vocea ta,nd voi auzi vocea ta, aaşş îînregistra fiecarenregistra fiecare dintre cuvintele taledintre cuvintele tale pentru a le putea ascultapentru a le putea asculta o dato datăă şşii îîncncăă o dato datăă ppâânnăă la infinit.la infinit.....
 18. 18. DacDacăă aaşş şştii ctii căă acestea ar fi ultimele minuteacestea ar fi ultimele minute îîn care te-an care te-aşş vedea,vedea, ţi-aşţi-aş spunespune ““te iubescte iubesc””.. Nu mi-aNu mi-aşş asuma,asuma, îîn mod prostesc,n mod prostesc, ggâândul cndul căă dejadeja şştii.tii.
 19. 19. ÎÎntotdeauna existntotdeauna existăă ziua de mziua de mââineine şşi viai viaţţa ne da ne dă,ă, de fiecare datde fiecare datăă ,, altaltăă oportunitate pentru a face lucrurile bineoportunitate pentru a face lucrurile bine......,,
 20. 20. ......dar dacdar dacăă cumva grecumva greşşescesc şşi ziua de azi este tot ce ne ri ziua de azi este tot ce ne răămmââne,ne, mi-ar face plmi-ar face plăăcere scere săă--ţţi spun ci spun câât te iubesc,t te iubesc, ccăă niciodatniciodatăă nunu te voi uita!te voi uita!
 21. 21. Ziua de mZiua de mââine nu-i este asiguratine nu-i este asiguratăă nimnimăănui,nui, ttâânnăăr sau br sau băătrtrâân.n. Azi poate sAzi poate săă fie ultima zifie ultima zi ccâândnd îîi vezi pe cei pe care-i iubei vezi pe cei pe care-i iubeşşti.ti.
 22. 22. De aceea, nu mai aDe aceea, nu mai aşştepta, ftepta, fă azi tot ce poţiă azi tot ce poţi,, deoarece,deoarece, dacdacăă ziua de mziua de mââineine nu vanu va mai veni ...mai veni ...,,
 23. 23. îîn mod sigur vei regretan mod sigur vei regreta căcă nunu ţţi-ai fi-ai făăcut timpcut timp pentru un surpentru un surââs, os, o îîmbrmbrăţăţiişşare, un sare, un săărutrut ...... şşi ci căă ai fost prea ocupatai fost prea ocupat pentru apentru a lele îndepliniîndeplini ...... o ultimo ultimăă dorindorinţăţă..
 24. 24. SSăă-i-i ţţii pe cei pe care-i iubeii pe cei pe care-i iubeşşti aproape de tineti aproape de tine;; spune-le la ureche cspune-le la ureche câât de multt de multăă nevoie ai de ei,nevoie ai de ei,
 25. 25. iubeiubeşşte-ite-i şşi trateazi trateazăă-i bine,-i bine, ia-ia-ţţi timpi timp ssăă le spuile spui:: ““îîmi pare rmi pare răăuu””,, ““iartiartăă-m-mă”,ă”, ““te rog”te rog” şşi toate cuvintelei toate cuvintele de dragostede dragoste pe care lepe care le şştii.tii.
 26. 26. Nimeni nu-Nimeni nu-şşi va aduce aminte de tinei va aduce aminte de tine pentru gpentru gâândurile tale secrete.ndurile tale secrete.
 27. 27. Cere-i DomnuluiCere-i Domnului ttăăriaria şşii îînnţţelepciuneaelepciunea pentru a le exprima.pentru a le exprima.
 28. 28. AratăArată-le prietenilor t-le prietenilor tăăii,, ccâât de important de importanţţi sunt pentru tine.i sunt pentru tine.”” Made by Angel Radyos
 29. 29. Şi toate astea, AZI, pentru că mâine poateŞi toate astea, AZI, pentru că mâine poate fi prea târziu...fi prea târziu...
 30. 30. • Gabriel Garcia Marquez - ultimaGabriel Garcia Marquez - ultima scrisoare din “veacul de singurătate”.scrisoare din “veacul de singurătate”. • Gabriel Garcia Marquez s-a restras dinGabriel Garcia Marquez s-a restras din viaţa publică din motive de sănătate:viaţa publică din motive de sănătate: cancer limfatic.cancer limfatic. • Când boala s-a agravat, el a trimisCând boala s-a agravat, el a trimis această scrisoare prietenilor, cititoriloraceastă scrisoare prietenilor, cititorilor şi admiratorilor lui.şi admiratorilor lui. ..............................................................................................................

×