Forex Options Board

959 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forex Options Board

  1. 1. $UWD WUDQ]DF LRQÅULL 2S LXQLORU FRUH[ NRXD WDEHOÅ GH FRWD LL SHnWUX 2S LXQL FRUH[ www.stRFNKLWwRrOGrR
  2. 2. 7UDQ]DF LRQDUHD 2S LXQLORU )RUH[ OD XQ DOW QLYHO 6WRFN+LW :RUOG SODWIRUPD FH YÅ SXQH OD GLVSR]L LH FDGUXO FRPSOHW SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD 2S LXQLORU )RUH[ $UXQFD L GRDU R SULYLUH DVXSUD QRLL WDEHOH GH FRWD LL D 2S LXQLORU )RUH[ GLVSRQLELOÅ DFXP SH SODWIRUPD 6WRFN+LW :RUOG L YH L YHGHD FH VLPSOÅ HVWH 7LPSXO °QVHDPQÅ EDQL 'LQ DFHVW PRWLY QRXD WDEHOÅ GH FRWD LL D 2S LXQLORU )RUH[ WUDQ]DF LRQDUHD DIL HD]Å WRDWH LQIRUPD LLOH GH FDUH DYH L QHYRLH °QWUXQ VLQJXU PRGXO 3UH XULOH GH DUDFWHUL]DWÅ GH R SHUIRUPDQ Å SXWHUQLFÅ L PDQLSXODUH IDFLOÅ QRXD WDEHOÅ GH H[HUFLWDUH L GDWHOH VFDGHQWH VXQW GH DFXP VWDQGDUGL]DWH SHQWUX D IDFLOLWD FRWD LL D 2S LXQLORU )RUH[ FRPSOHWHD]Å UHYROX LRQDU RIHUWD QRDVWUÅ GH SURGXVH WUDQ]DF LRQDUHD 2S LXQLOH )RUH[ SHUPLW R IOH[LELOLWDWH ULGLFDWÅ ILHFÅUHL WUDQ]DF LL RIHULQGXYÅ 1RXD WDEHOÅ D 2S LXQLORU )RUH[ DIL HD]Å FRWD LL OLYH H[HFXWDELOH DOÅWXUL GH EHQHILFLXO GH D SURILWD GH YRODWLOLWDWHD SLH HL PDL X RU FD QLFLRGDWÅ 7RDWH DFHVWHD YRODWLOLWDWH L SDUDPHWUXO GHOWD FDOFXODWH °Q WLPS UHDO SHQWUX ILHFDUH RS LXQH VXV LQXWH GH R OLFKLGLWDWH VSRULWÅ YÅ YRU JKLGD SD LL VSUH D GHYHQL XQ LQYHVWLWRU GHVÅY¤U LW 'DWD VFDGHQWÅ VFDGHQ D HVWH 2S LXQL )RUH[ SHQWUX GH SHUHFKL YDOXWDUH SULQFLSDOH VHWDWÅ SHQWUX ILHFDUH ]L GH PLHUFXUL GLQ VÅSWÅP¤QD XUPÅWRDUH 6FDGHQ D VWDQGDUGL]DWÅ DVLJXUÅ OLFKLGLWDWH °Q DG¤QFLPH L SUH XUL FRPSHWLWLYH 3HUHFKHD YDOXWDUÅ VHOHFWD L GLQ FHOH PDL OLFKLGH SHUHFKL YDOXWDUH 2S LXQLOH DOO L 3XW VXQW GLVSXVH GH R SDUWH L GH DOWD D WDEHOHL GH FRWD LL RWD LD FRWD LLOH VH DFWXDOL]HD]Å °Q WLPS UHDO °Q IXQF LH GH YRODWLOLWDWH L PL FÅULOH °Q SUH XO VSRW 7DEHOD DIL HD]Å SUH XO RS LXQLL VDX SULPD 'HOWD PÅVRDUÅ VHQVLELOLWDWHD RS LXQLL OD PL FÅULOH SUH XOXL VSRW 3UH XO GH H[HUFLWDUH SUH XO GH H[HUFLWDUH OD EDQL HVWH DXWRPDW FRORUDW FX JDOEHQ LDU WDEHOD SRDWH IL UHDUDQMDWÅ SULQWUXQ VLQJXU FOLFN
  3. 3. SSIF Romcapital S.A. Decizia CNVM nr. D1188/10.09.1996 $XWRUL]DWÅ FD 66,) SULQ 'HFL]LD 190 QU Sediu: %OY 0LKDL 9LWHD]X 7LPL RDUD 7LPL Tel.: Fax: Email: office@romcapital.ro 6XFXUVDOÅ %XFXUH WL $JHQ LD XJLU $GUHVÅ %Y DURO , 1U (W $GUHVÅ 6WU 'RLQHL %O 6 6HFWRU %XFXUH WL $OED,XOLD -XG $OED Telefon Telefon Fax $JHQ LD 2UDGHD 6XFXUVDOÅ 6LELX $GUHVÅ 6WU *HRUJH (QHVFX 1U $S $GUHVÅ 6WU 1LFRODH %ÅOFHVFX 1U $S 2UDGHD -XG %LKRU Sibiu Telefon Telefon 6XFXUVDOÅ 6DWX 0DUH $GUHVÅ 6WU 9DVLOH /XFDFLX 1U Satu Mare Telefon ',6/$,0(5 Aceste pagini contin informatii despre produsele si serviciile oferite de SSIF Romcapital SA. Informatiile cuprinse in acest material sunt IXUQL]DWH GRDU LQ VFRS LQIRUPDWLY IDUD D IDFH UHIHULUH OD UHFRPDQGDUL GH LQYHVWLWLL GH D FXPSDUD VDX YLQGH LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH GH D XWLOL]D DQXPLWH VWUDWHJLL LQYHVWLWLRQDOH $QDOL]HOH JUDILFHOH LQIRUPDWLLOH VDX GDWHOH SUH]HQWDWH LQ DFHVW PDWHULDO DX IRVW REWLQXWH GLQ VXUVH FRQVLGHUDWH GH LQFUHGHUH LQVD DFXUDWHWHD FRUHFWLWXGLQHD VL FRPSOHWLWXGLQHD DFHVWRUD QX SRDWH IL JDUDQWDWD 66,) 5RPFDSLWDO 6$ VL UHDOL]DWRULL DFHVWXL PDWHULDO QX VXQW UDVSXQ]DWRUL VL QX LVL DVXPD QLFL XQ IHO GH REOLJDWLH IDWD GH FOLHQWL VDX WHUWH SHUVRDQH SHQWUX DQXPLWH SUHMXGLFLL VXIHULWH GLUHFW VDX LQGLUHFW FDUH GHFXUJ LQ XUPD IRORVLULL DFHVWXL PDWHULDO FRWDWLLOH RIHULWH DQXPLWH LQWDU]LHUL HURUL RPLVLXQL LQWUHUXSHUL HWF
  4. 4. 66,) 5RPFDSLWDO 6$ DQJDMDWLL VDL VLVDX DOWH SHUVRDQH LPSLFDWH SRW GHWLQH LQ OLPLWHOH SHUPLVH GH OHJH
  5. 5. VDX SRW IL LPSOLFDWL LQ WUDQ]DFWLL DYDQG FD RELHFW instrumente financiare la care se face referire in acest material. RISC ,QYHVWLWLD LQ LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH HVWH FDUDFWHUL]DWD GH ULVFXUL LQFOXVLY ULVFXO XQRU SLHUGHUL SHQWUX LQYHVWLWRUL ,QYHVWLWRULL WUHEXLH VD ILH FRQVWLHQWL FD RULFH VWUDWHJLH JUDILF PHWRGRORJLH VDX PRGHO VXQW PDL GHJUDED IRUPH GH HVWLPDUH VL QX SRW JDUDQWD XQ SURILW FHUW 7UDQ]DFWLRQDUHD SH SLHWHOH H[WHUQH GH FDSLWDO VL LQYHVWLWLD LQ LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH GHULYDWH SRW DYHD XQ FDUDFWHU VSHFXODWLY VL LPSOLFD XQ ULVF ULGLFDW QHILLQG DGHFYDWH RULFDUXL LQYHVWLWRU ,QIRUPDWLLOH FRQWLQXWH LQ DFHVW PDWHULDO QX IDF UHIHULUH OD DQXPLWH RELHFWLYH LQYHVWLWLRQDOH VDX FHULQWH DOH VLWXDWLHL ILQDQFLDUH SHQWUX LQYHVWLWRUL LQGLYLGXDOL 3ULQ XUPDUH WUHEXLH VD OXDWL LQ FRQVLGHUDUH FX DWHQWLH VLWXDWLD ILQDQFLDUD SHQWUX FD DFHDVWD VD ILH DGHFYDWD LQDLQWH GH D OXD GHFL]LD XQHL LQYHVWLWLL VDX WUDQ]DFWLL (525, ',1 75$'8(5( 3HQWUX D RIHUL FHOH PDL EXQH VHUYLFLL FOLHQWLORU VDL 66,) 5RPFDSLWDO 6$ RIHUD PDWHULDOH LQ OLPED URPDQD $FHVW PDWHULDO SRDWH FRQWLQH LQIRUPDWLL WUDGXVH GLQ DOWH OLPEL 8WLOL]DWRULL DFHVWXL PDWHULDO VWLX FD 66,) 5RPFDSLWDO 6$ QX HVWH UDVSXQ]DWRDUH SHQWUX QLFL XQ IHO GH SLHUGHUL VDX SUHMXGLFLL GLUHFWH VDX LQGLUHFWH FDUH GHFXUJ GLQ WUDGXFHUHD LQFRPSOHWD VDX HURQDWD D WH[WXOXL RULJLQDO LQ DOWD OLPED www.stockhitworld.ro

×