KPI závěrečný úkol

215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI závěrečný úkol

  1. 1. ArgumentaceDané téma jsem se rozhodl zpracovat z toho důvodu, že již zpočátku mého studia fakulty informatikyse věnuji informačním systémům. Doposud byl můj zájem čistě teoretický, ale s přibývajícímizkušenostmi, mě stále více láká vytvořit svůj vlastní informační systém, proto jsem se rozhodlzpracovat tento text, který může být vodítkem k vytvoření takového systému, konkrétně se jedná oinformační systém psychiatrické léčebny, z důvodu, že mi to prostředí připadá zajímavé.
  2. 2. Implementace informačního systému psychiatrického ústavu
  3. 3. Anotace:Práce je napsána z pohledu studenta fakulty informatiky, který se zabývá myšlenkou návrhuinformačního systému pro psychiatrickou léčebnu. Práce se zaměřuje oblast návrhu databáze,databázového modelu, cíle návrhu informačního systému, až po jeho bezpečnost. Práce si klade za cílseznámit čtenáře s možnými postupy, které vedou k vytvoření takového systému.Klíčová slova:databáze, návrh, informační systém, MySQL, relační model, primární klíč, psychiatrický ústav
  4. 4. Návrh databázeDatabáze, popřípadě přístup založený na souborech, považuji za nezbytný element každéhoinformačního systému. Informační systémy pracují se vstupními a výstupními daty, která musí býtněkde uložena. Jako datové úložiště pro informační systém jsem zvolil databázi.Skutečnost, že jsem zvolil právě databázový přístup, má hned několik důsledků, a to jak pozitivních,tak negativních. Za negativa považuji především přidání další vrstvy, která může zpomalovat přístupk datům, zvláště pokud se jedná o velké objemy dat a špatně navrženou databázi, dále je nutné vyřešitfinanční otázky, protože investice do návrhu a tvorby databáze s sebou přináší dodatečné náklady, takjako nutnost personálu, který je schopen s databází pracovat. Pozitiva ovšem převažují nad negativy,za nejvýznamnější výhody pokládám centrálně umístěná data, díky čemuž se stává jejich údržba azálohování jednoduchou rutinou. Další výhodou je minimální nadbytečnost dat, nezávislost aplikací,které pracují s daty uloženými v databázi, tedy v případě, že se nejedná o špatný návrh databáze.Abych se vyhnul negativu spojenému s placením licence systému řízení báze dat, zvolil jsemdatabázový systém MySQL. Byl vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný společnostíSun Microsystems. Tento systém je k dispozici ve dvojí licenci, jak pod bezplatnou licencí GPL, takpod komerční placenou licencí. MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s tímtodatabázovým strojem probíhá pomocí jazyka SQL.Databázový modelZ hlediska způsobu ukládání dat a vazeb mezi nimi rozlišujeme databázový model hierarchický,síťový, objektově-orientovaný a relační. Relační databázový model jsem zvolil jako výchozí proinformační systém, ostatním modelům nebude věnována bližší pozornost. [1]Abych mohl využívat relační databázový model, všechna data musí být uložena v tabulkách, kterémohou obsahovat jak jednoduchou kolekci dat, tak velmi složitou. Každý vztah je složenz uspořádaných n-tic, neboli záznamů a atributů, tzv. polí. Relační model rozlišuje vztahy na 1:1, 1:Na M:N.Relační model pracuje s tzv. klíči, nejtypičtějším představitelem klíče je primární klíč. Primární klíčjednoznačným způsobem označuje každý řádek v tabulce, slouží tedy jako jedinečný identifikátortabulky. Při tvorbě primárních klíčů se řídím následujícími pravidly. Každý sloupec, který budezačínat znaky ID, bude považován za primární klíč. Dále primární klíč nesmí obsahovat prázdnéhodnoty, tzv. null hodnoty, nikdy nesmí měnit svoji hodnotu, nelze tedy volit jako primární klíč, např.adresu trvalého bydliště. Primární klíč musí být jedinečný, tedy žádné dva řádky nesmí obsahovatstejnou hodnotu, proto nelze volit jako primární klíče, např. příjmení.
  5. 5. Vedle pojmu klíč nelze opomenout další důležitý aspekt a tím jsou relace. Mám-li dvě tabulky, jejichždata spolu mají souviset, pak musí obsahovat sloupec, který je spojuje, tím bude právě sloupec, kterýobsahuje primární klíč. Mezi tabulkami neexistuje žádné explicitní spojení, relace mezi nimi budevytvořena až na základě dotazu v jazyce SQL.Cíle návrhuPo zvolení databázového systému (MySQL) a databázového modelu (relační) přecházím k další fáziprocesu návrhu databáze, tím je stanovení úkolů a cílů, které má databáze za úkol řešit. Formulaceúkolů a cílů určuje, k čemu má databáze sloužit, a poskytuje jasný záměr při navrhování databáze.Tyto formulace jsou tvrzení, která představují obecné úkony, které uživatel může s daty v databáziprovádět. [2]Pro lepší přehlednost databázi rozčlením na několik částí: zaměstnanci, dodavatelé a pacienti. Dozaměstnanecké části bude umožněn přístup uživatelům s označením lékařský personál, dozorci aúdržba. Lékařům bude umožněno předepisovat léky, přijímat a propouštět pacienty, publikovatodborné články. Dozorcům a servisním pracovníkům bude umožněno pracovat s bezpečnostními,popř. servisními protokoly. Dozorci budou také disponovat oprávněním, které jim umožní přesunpacientů do jiných cel, popř. do jiných zařízení. V další části, označené jako dodavatelská, se budouevidovat jednotliví dodavatelé, stavy na skladě a objednávky. Část, kterou nelze opomenout, jsoupacienti ústavu. Zde budou evidovány jejich osobní údaje, kontaktní údaje příbuzných, léčebnéprocedury a pokroky v léčbě, pacientům bude umožněno dotázat se na svůj stav.Bezpečnost systémuPři návrhu informačního systému, je nutné se věnovat také otázce bezpečnosti, ačkoliv se může zdát,že při návrhu databáze, je na otázky bezpečnosti ještě brzy, není tomu tak. Vzhledem k tomu, ževyvíjený informační systém bude umístěn na Internetu a přístup k němu bude realizován předevšímskrze rozhraní webového prohlížeče, je nutné bezpečnosti věnovat nemalou pozornost. Pozornost byměla být věnována zejména těmto oblastem: bezpečnostní politika, model a návrh bezpečnostníarchitektury, zabezpečení přenášených dokumentů, ať už ze systému nebo do systému, zabezpečeníwebových služeb, uživatelská autentifikace, zabezpečení přenosu dat v drátové, ale i bezdrátovékomunikaci.[3]
  6. 6. Seznam použité literatury[1] ECCLES, G. Mike; VAN BELLE, Jean-Paul; NASH, Jane. Discovering InformationSystems [online]. Verze 2001.ISBN 0-620-24194-2. [cit. 15. kvˇetna 2012] Dostupný zURL:<http://www.commerce.uct.ac.za/informationsystems/staff/personalpages/jvbelle/pubs/discoveringinformationsystems.pdf>[2] HERNANDEZ, J. Michael. Návrh databází. Vydání druhé. Praha: Grada Publishing, a. s.,2006, 408 s. ISBN 80-247-0900-7.[3] SHE, Wei a Bhavani THURAISINGHAM. Security for Enterprise Resource Planning Systems.Information Systems Security [online]. 2007, Issue 3 [cit. 2012-12-20]. ISSN 1065898X. DOI:10.1080/10658980701401959. Dostupné z:http://web.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/ehost/detail?sid=19385882-7c6c-47de-bc25-1819c9905f0e%40sessionmgr112&vid=1&hid=110&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&jid=IFC[1]: 1. Získal jsem informaci o klasifikaci informačních systémů 2. Utvořil jsem si přehled, co je to informační systém 3. Získal jsem informace o datech, jakým způsobem se ukládají v informačním systému 4. Obsah pokrývá širokou oblast, která popisuje podrobně informační systémy 5. Autoři se pohybují v oblasti informačních systému[2]: 1. Autor je odborník na dané téma 2. Představuje čtenáři logický návrh databáze 3. Použité techniky jsou ilustrovány mnoha příklady 4. Poskytuje praktické rady v oblasti návrhu databází 5. Zabývá se řešením problémů související s návrhem databází[3]: 1. Článek je na vysoké odborné úrovni 2. Článek se věnuje bezpečnosti informačních systémů 3. Článek poskytuje odborné informace srozumitelnou formou 4. Článek obsahuje informace o bezpečnosti na webu 5. Článek podává náměty, jakým otázkám bezpečnosti informačních systémů, by jsme měli věnovat pozornost
  7. 7. Myšlenková mapa

×