Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Debyrokratizácia svp

1,046 views

Published on

Ako debyrokratizovat SVP a SkVP? názor Martina Kríža v prezentácii pre Debyrokratizačné byro.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Debyrokratizácia svp

 1. 1. Debyrokratizáciavzdelávacích programov<br />23.9.2011<br />
 2. 2. Školský vzdelávací program<br />Zamýšľaný ako výsledok tvorivej práce pedagogického tímu<br />Chápaný ako byrokratická záťaž, „tony papiera“<br />Otázka: Prečo sa to stalo?<br />Úloha: Pôsobiť tak, aby sa ŠVP stal tým, čím mal byť<br />Za súčasného legislatívneho stavu<br />Úpravou legislatívy<br />
 3. 3. Možnosti za súčasného stavu<br />
 4. 4. Čo je škola?<br />Ústava SR, čl. 2 ods. 2 a 3<br />(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.<br />(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. <br />Čl. 13 pds. 1: <br />Povinnosti možno ukladaťa) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, aleboc) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.<br />
 5. 5. Kedy je škola (riaditeľ) štátny orgán<br />Zákon 596/2003 Z.z., § 5, ods. 3<br />(3) Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje oa) prijatí žiaka do školy, b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, g) uložení výchovných opatrení, h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 16)k) individuálnom vzdelávaní žiaka, l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.<br />
 6. 6. Kedy je škola (riaditeľ) štátny orgán<br />Zákon 596/2003 Z.z., § 5, ods. 4<br />(4) Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje oa) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu, 17)b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, c) oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí, d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu, e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí, f) prerušení štúdia, g) povolení zmeny študijného alebo učebného odboru, h) preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky, i) povolení opakovať ročník, j) uložení výchovných opatrení, k) povolení vykonať komisionálnu skúšku, l) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, m) priznaní štipendia, n) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 35), o) uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, p) individuálnom vzdelávaní žiaka, r) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.<br />
 7. 7. Kedy je škola (riaditeľ) „každý“<br />Zákon 596/2003 Z.z., § 5, ods. 2<br />(2) Riaditeľ zodpovedá zaa) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, <br />Zákon 596/2003 Z.z., § 5, ods. 7<br />(7) Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie<br />c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,<br />
 8. 8. Aká je povinnosť uložená zákonom?<br />245/2008 Z.z., §7 ods. 3 a 4<br />(3) Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.<br />(4) Školský vzdelávací program obsahuje (15 položiek, ktoré nemajú predpísanú formu) <br />
 9. 9. Súlad s ŠkVP<br />ŠkVP nie je písaný pre účely kontroly, preukázať porušenie zákona je povinnosť kontrolných orgánov<br />Štandardy vs. osnovy (zákonná definícia v §9 vágna)<br />ŠVP definuje obsah štandardmi – ŠkVP osnovami => nemožno POŽADOVAŤ zhodu (copy – paste)<br />Učebný plán <br />Nemožno požadovať osobitné vyznačenie, ktoré hodiny pokrývajú ŠVP a ktoré sú nad rámec ŠVP, rovnako ani osobitné vyznačenie pridaného učiva (245/2008, § 9 ods. 6)<br />Iné<br />Nemožno požadovať vyznačenie zapracovania prierezových tém, kľúčových kompetencií ... (nemá zákonnú oporu)<br />
 10. 10. Návrhy na úpravu 245/2008 Z.z.<br />
 11. 11. Povinné náležitosti ŠkVP (§7 ods. 4)<br />Odstránenie duplicít (písm. b a d – vlastné ciele a vlastné zameranie)<br />Odstránenie písm. i (ukončovanie štúdia) a l (BOZP) – kopírovanie zákona do ŠkVP<br />Odstránenie písmena j (personálne zabezpečenie) a k (materiálno-technické a priestorové podmienky) – podliehajú zmenám a sú zaznamenávané v každoročných správach<br />Odstránenie písmena o (kontinuálne vzdelávanie) – podlieha častým zmenám a je duplicitný s plánom kontinuálneho vzdelávania podľa 317<br />Odstránenie písm. n (hodnotenie zamestnacov) – malo by byť súčasťou iných dokumentov, napr. pracovného poriadku<br />
 12. 12. Nové znenie:<br />(4) Školský vzdelávací program obsahujea) názov vzdelávacieho programu, b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, c) stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti, d) dĺžku štúdia a formy výchovy a vzdelávania, e) učebný plán, f) učebné osnovy, g) vyučovací jazyk podľa § 12, h) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov.<br />8 bodov namiesto 15<br />
 13. 13. Výchovné programy (§8 ods. 4)<br />Analogicky odstrániť písm. g, h, i, k, l<br />Nové znenie<br />(4) Výchovný program obsahujea) názov programu, b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy, c) formy výchovy a vzdelávania, d) tematické oblasti výchovy, e) výchovný plán, f) výchovný jazyk, g) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov. 7 bodov namiesto 12<br />
 14. 14. Korekcie ŠVP<br />Zosúladiť chápanie ŠVP a ŠkVP so zákonom<br />Zosúladiť časť „Zásady apodmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov“ so zákonom tak, aby nezvyšoval byrokratickú záťaž škôl a nepridával povinnosti nad rámec zákona<br />

×