Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rekenen Presentatie Noordik

979 views

Published on

Rekenen van cognitieve zwakke leerlingen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rekenen Presentatie Noordik

 1. 1. Ronald LucassenDocent beroepsgerichte economieVMBO CSG Het NoordikVan Renneslaan<br />Voorstellen<br />
 2. 2. Master Leren & Innoveren<br />September 2009<br />2 Jaar<br />Leiding geven aan<br />veranderingsprocessen in het onderwijs<br />De opleiding<br />
 3. 3. Ontwerponderzoek<br />Ontwerpen en onderzoeken:<br />Op een systematische wijze bedenken en ontwikkelen van oplossingen voor een onderwijsprobleem<br />Vooronderzoek<br />Ontwikkelen van een interventie<br />Uitvoeren van de interventie<br />Evaluatie<br />Inhoud opleiding<br />
 4. 4. Rekenen<br />Balansen<br />Facturen<br />Voorraadkaarten<br />Debiteurenkaarten<br />Resultatenrekening<br />Onderwerp onderzoek<br />
 5. 5. De onderzoeksgroep<br />Zeven leerlingen in klas 3BB VMBO. <br />Zij hebben allen een lwoo indicatie.<br />Leerachterstanden op lezen en rekenen<br />De achterstand is 1,5 tot 2 jaar<br />Functioneren groep 6 basisschool<br />Allochtone leerlingen<br />Context<br />
 6. 6. Ik kan……. Rekenen….er maar niet op<br />Hoofdrekenen<br />25% korting van € 10,00 <br />Uitspreken <br />€2.150,50<br />De aanleiding<br />
 7. 7. Analyse van het probleem?<br />Wat moeten leerlingen weten en kunnen om goed te rekenen? Benodigde kennis<br />Wat kunnen zij al wel en wat nog niet? Aanwezige kennis<br />Hoe help je ze daarbij? Onderwijs<br />Ook van toepassing bij taal<br />Probleemanalyse<br />
 8. 8. Centrale vraag probleemstelling<br />Wat moeten cognitief zwakke leerlingen minimaal goed kunnen en weten om te rekenen in de bovenbouw van het VMBO BB<br /> en<br /> wat hebben zij nodig van het onderwijs om dit doel te bereiken. <br />Probleemstelling<br />
 9. 9. Het vooronderzoek<br />Leerlingen<br />Enquête<br />Behoefte <br />Kennis basisvaardigheden wel / niet<br />Instaptoets<br />Welke eisen worden gesteld door:<br />De verschillende vakdocenten <br />Welke rekenvaardigheden <br />Aanvullende kennis<br />De overheid <br />Commissie Meijerink<br />Expert<br />Marc van Zanten<br />Vooronderzoek<br />
 10. 10. Resultaten leerlingenenquête <br />Wat vindt ik zelf belangrijk Wat kan ik niet.<br /><ul><li>Uitspreken grote getallen
 11. 11. 0,75 als breuk 29% wel
 12. 12. ¼ op rekenmachine
 13. 13. Rekenen belangrijk
 14. 14. Beter leren rekenen, 29% niet
 15. 15. Uitleg + voorbeelden.</li></ul>Opbrengsten vooronderzoek<br />
 16. 16. De instaptoets<br />Software programma: Rekenblokken, Referentieniveau 1F<br />Vermenigvuldigen, optellen, <br /> vermenigvuldigen + optellen <br />Aftrekken +negatieve getallen, Delen+rest, optellen + aftrekken, breuken, tafels en delen, breuken en procenten, procenten en decimalen.<br />Opbrengsten vooronderzoek<br />
 17. 17. Conclusie vooronderzoek<br />Instaptoets < groep 8<br />Verlaten basisschool gemeten achterstand >2 jaar<br />Literatuur en expert bevindingen sluiten hierbij aan<br />Leerlingen positief beeld<br />Docenten bevestiging<br />Conclusie er is veel te verbeteren <br /> er is behoefte aan verbetering <br />Conclusie<br />
 18. 18. De literatuurstudie<br />Het aanleren van rekenvaardigheden<br />Basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.<br />Het aanleren van rekenstrategieën<br />Een stappenplan: procenten berekenen. Eerst delen door 100, dan keer het percentage =<br />Het automatiseren van rekenvaardigheden en rekenstrategieën<br />Automatiseren = zonder bedenktijd direct het antwoord kunnen geven.<br />Literatuurstudie vooronderzoek<br />
 19. 19. Test<br /><ul><li>-8
 20. 20. 14
 21. 21. 14
 22. 22. 16
 23. 23. 4
 24. 24. 1
 25. 25. 15</li></ul> -5 + -3 =<br /> 5 + 3 x 3 =<br /> 3 x 3 + 5 =<br /> 8 : 2 x 4 =<br /> 8 x 2 : 4 =<br /> 8 : (2 x 4) =<br /> -5 x -3 =<br />Simpele opgaven of toch niet??<br />
 26. 26. Ontwerpprincipe<br />Als leerlingen met een laag cognitief niveau <br />moeten leren rekenen op het niveau 1f <br />dan is het verstandig om leerlingen rekenstrategieën te laten automatiseren <br />omdat uit onderzoek blijkt dat door gebruik te maken van geautomatiseerde strategieën, <br />de belasting van het geheugen beperkt wordt <br />en het oplossen van rekenopgaven aanzienlijk vereenvoudigt wordt. <br />(Campione, Brown & Ferrara, 1982; Geary, Brown & Samanayake, 1991) <br />Ontwerpprincipe<br />
 27. 27. Hoe kom ik tot een goede instructiestrategie<br />De literatuur verwijst naar docent gestuurd onderwijs.<br />De leerlingen willen graag veel uitleg met veel<br /> voorbeelden.(sluit aan bij vooronderzoek leerlingen)<br />Op basis bovenstaande en informatie uit het boek Valcke ben ik uitgekomen op Direct Instruction.<br />Instructiestrategie <br />
 28. 28. Indeling lessen<br />7 weken, 2 uur les per week<br />Ieder les één rekenstrategie uitvoerig behandeld.<br />De 2e week, korte herhaling 1e les.<br />De 3e week korte herhaling 1 en 2.<br />De 4e week korte herhaling 1, 2 en 3.<br />De 5e week korte herhaling 2, 3 en 4<br />De 6e week korte herhaling 3, 4 en 5<br />De 7e week herhaling alle lessen.<br />Instructiestrategie Direct Instruction<br />
 29. 29. De waarneembare resultaten in de klas:<br />De leerlingen waren actief betrokken<br /> Geen last van een korte spanningsboog<br />Leerlingen waren verbaasd hoe eenvoudig rekenen soms is.<br />Een Leerling zei na afloop, ik heb echt iets geleerd, en was zichtbaar blij en trots op zichzelf.<br />Opbrengsten<br />
 30. 30. Opbrengsten van de interventie<br />Onvoldoende<br />Matig<br />Goed<br />% Verandering<br />Opbrengst interventie<br />
 31. 31. Opbrengsten interventie<br />Doel niet volledig bereikt<br />Wel grote vorderingen<br />Het is zinvol<br />Conclusie<br />
 32. 32. Wat vonden de leerlingen observatie<br />Zelfvertrouwen<br />Trots<br />Simpel<br />Echt geleerd<br />Conclusie<br />
 33. 33. Wat heb ik geleerd<br />Bepaal de voorkennis  Sluit hier bij aan<br />Zorg voor een veilige omgeving<br />Stap voor stap uitleggen  controle opbrengsten<br />Pas op voor automatisme<br />Maak het concreet, geef veel voorbeelden<br />Conclusie<br />
 34. 34. Wat heb ik geleerd<br />Bepaal de voorkennis  Sluit hier bij aan<br />Vaardigheden<br />Strategieën<br />Automatiseren<br />Zorg voor een veilige omgeving (fouten maken is normaal)<br />Stap voor stap uitleggen  controleer opbrengsten<br />Pas op voor automatisme<br />Conclusie<br />
 35. 35. Advies<br />Start in leerjaar 1 met rekenonderwijs<br />Vervolg in alle leerjaren <br />Klas 3 en 4, één uur per week tijdens het beroepsgerichte programma rekenen op maat<br /> Leren van strategieën en automatiseren.<br />

×