Advertisement

Länsmuseernas samarbetsråd 24 0kt 2012

RICHES
Head of department at the Swedish National Archives
Oct. 24, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Länsmuseernas samarbetsråd 24 0kt 2012

 1. Ett samordnat digitalt kulturarv Rolf Källman Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet Länsmuseernas samarbetsråd Jönköping den 24 oktober 2012
 2. Arkiv Bibliotek Museer Kulturmiljö
 3. Bakgrund I november 2009 gav regeringen alla statliga kulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag att inkomma med underlag till en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideella organisationer var inbjudna att svara på uppdraget.
 4. Svaren visade tydligt… • Avsaknad av men stark vilja till samverkan och koordination… • Vilja till verksamhetsutveckling och domänöverskridande samverkan
 5. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. • Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. • Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.
 6. Europe 2020 European Digital Agenda Rådsslutsatser och rekommendationer Nationella policies och agendor
 7. Mål Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.
 8. Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam
 9. Digisam… • har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 • ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning • är en del av den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet
 10. Resultaten av Digisams arbete ska vara skalbara och användbara för hela kulturarvsområdet
 11. Digisams fokus • Planer och strategier • Begrepp och arbetsprocesser • Infrastruktur och aggregering • Roller och ansvarsfördelning
 12. Användarna och användningen…
 13. Varför samordning ? Visioner Kristina Alexandersson
 14. Strategiska vägval
 15. A B M K 24 statliga myndigheter och institutioner
 16. Vad hör vi? Begrepp Semantisk webb/LOD Upphovsrätt Infrastruktur Bevarande! Rekommendationer om allt…
 17. Styra Producera Använda Bevara Följa upp
 18. Europa
 19. Europeana - bringing Europes heritage online
 20. Digitalisering som en del av EU:s strategier för tillväxt
 21. Det moderna informationssamhället är… …infrastruktur
 22. Vet vi hur vi ligger till?
 23. www.enumerate.eu Enumerate is an EC-funded project. The primary objective is to create a reliable baseline of statistical data about digitization, digital preservation and online access to cultural heritage in Europe.
 24. In early 2012 the ENUMERATE network carried out a short Core Survey across Europe. More than 2500 institutions from 29 European countries participated in the survey and the number of valid responses is close to 2000. The Core Survey has gathered data about: – The digitisation of collections – The cost of digitisation efforts – Access to digitised heritage collections – The preservation of digital heritage materials
 25. Aktuellt Samordning av myndigheternas/institutionernas planer Infrastruktur Bevarande Upphovsrätt Auktoriteter/semantik Minne och lärande Massdigitalisering
 26. Åtkomst Samlingssystem Databaser K-samsök LIBRIS Konvertering SND NAD Europeana Lagring Inflöde av digitalt fött Bevarande
 27. Bevarandestrategi (ENUMERATE) “A document formally approved within an organisation, describing the way the organisation will be active in the preservation of its digitised and born digital collections.”
 28. Institutioner med en bevarandestrategi
 29. Vägkarta för bevarande EU-projekt Bl.a. DC-NET http://www.dc-net.org Digital Preservation Services: State of the Art State Analysís Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation (DCH-RP) Svensk referensgrupp Digisamprojekt om bevarande 2013
 30. Digitalt fött …
 31. §§ • Ramavtal avtalslicenser fotografisk bild • Rekommendationer • Digitaliseringsprocesserna • Seminarier
 32. Hur kommer länsmuseerna in…?
 33. Framgångsfaktorer
 34. • Implementera strategier top-down • Upprätta planer som kan jämföras och mätas • Sätt upp effektmål (påverkan i samhället) • Gå aldrig ensam • Samla ledande institutioner • Var flexibel, transparent och inkluderande • Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna • Tänk skalbart • Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark • De andra kommer att följa efter, eller också inte …
 35. Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se
 36. Bilder: 2. williamcho, CC-BY-NC-SA 3. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 4. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 6. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 11. Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC-BY-NC 12. FlyinRoo, CC-BY-NC-SA 13. Stureplan 1949, Spårvägsmuseet 14. Joakim Jardenberg, CC-BY 15. © Kristina Alexandersson 17. Library of Congress, No known copyright restrictions 18. Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 19. MKC, Riksarkivet 22. Washington State Department of Transportation, CC-BY-NC-SA 23. Port of Tacoma, CC-BY-NC-SA 24. Leo Reynolds, CC-BY-NC-SA 31. Carta Marina, Lafreris edition 1572, No known copyrights 34. dullhunk, CC-BY-NC-SA 35. MKC, Riksarkivet 37. Kristina Alexandersson, CC-BY-NC-SA 39. Pål-Nils Nilsson, CC-BY

Editor's Notes

 1. Vad är digitalisering? Konvertering eller genomförandet av det moderna informationssamhället
 2. Materialet visade sig svårt att jämföra och sammanställa.
 3. Tillgänglighet leder inte automatiskt till användning. Det krävs användbar inforamtion.
 4. Här säger jag först att strategi nr 1 är att arbeta nära departementet
 5. The first step is the plans. We has made the directore
 6. Infrastruktur ”kartan”
 7. Befvarandefrågorna
 8. A clear gap between the work that is put down in digtisation and the amount of strategies that are in place. How is it possilble that we can budget such amount of money and resources without strategies decided upon by the managements?
 9. Upphvosrättsrågorna
 10. Auktoriteter/semantik
 11. Massidigitalsiering. Vi arbetar för att MKC…
 12. Hur vill ni komma in? Infrastruktur mm.
Advertisement