Facebooks privacy-instellingen PBS Info 1 oktober

520 views

Published on

Dit is de presentatie over Facebooks privacy-instellingen.

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Inbeveiligingtegenonrechtmatiggebruikgeven we tips over manierenwaarop je je Facebook account zoumoetenbeschermenzodatniemandanderser op kanAdvertising: Facebooksgrootstebron van inkomsten is nog steeds het verkopen van reclameruimte. In de perswordtditvaakvanuiteen heel slechtdaglichtbekeken, in ditstukgaan we nawat Facebook doet en of ze in datgevalecht data verkopen of neit.Apps gebruikeninformatie van gebruikerszogenaamdom de app of het spelletjebeter en socialertemaken, maar sommige apps gaanveelverder en vrageninformatie die het spel of app nooitzoumoetenkrijgen. Wijgeven je hiereenmethodeomnategaanwat apps van je weten en wanneerze het voor het laatstehebbengevraagdMeldingen is eenleuktoemaatjevooriedereen die het beu is van zijn mailbox uittekuisenomdat je lastigenichtjevoor de 100e keervertelt hoe fifi het konijnnietvier maar welzevenkeutelsheeftopgegeten
 • Chat/ newsfeed,foto’s
 • Wieheefter al eensietssoortgelijksmeegemaakt door zijn Facebook open telatenstaan? In ditstukgeven we enkele tips omhierietsaantedoen. De meestvoor de hand liggende tip is altijduitloggen, zelfs op je eigen computer alsdezenietbeveiigd is met eenpaswoord.(indienereenpaswoord op staatgaan we er van uitdat het onmogelijk is van nog op de geopendefacebookpagina van iemandtegaan (dat is echterniethelemaalwaarnatuurlijk)
 • Watkan je doen?Je altijdafmelden, het is stom en voor de handliggend maar veelgebruikersvergetenditomdatzegehaastzijn. Als je je nietafmeld, danplaatst Facebook een cookie in je browser en dat is eengeheugensteuntjevoor Facebook omniet steeds tevragen van je opnieuw in teloggen. Heel handig op je eigen computer maar hoogstvervelendwanneeriemandanders per ongeluk of expresfacebookopentomjouwprofieltebekijken of anderedingentedoen.De cookie of het geheugensteuntjebevatten je login gegevens. Zewordenalleen maar gevraagdwanneeriemandaanvinkt ‘houdmijingelogd’. Kijkookzekerna of de browser nietsvraagt, somskunnen die ookaanbieden van je paswoordteonthouden, dit doe je beteralleen op je eigen computer.Door je aftemeldenzeg je tegen je computer en facebookdatze de cookie of het geheugensteuntjemoetenwegdoen
 • Helptditveel? Neeneigenlijkniet, hetenigedathelpt is je altijdafmelden, je paswoordnooitdelen en het vaakveranderen. Dezemiddeltjesgeven je een extra indicator voor het gevaldaterietsmisgaat.
 • Waarom is Facebook gratis? Is eenvraag die veelteweinigwordtgesteld door Facebookgebruikers en het is ernochtanseenbelangrijkevooriedereen die wilwetenwater met zijn of haarinformatiegebeurt.In ditstukstaan we stilbij de voornaamstevormen van advertising die tevens de voornaamstebron van inkomen is voor Facebook.
 • Iederereclameboodschap op Facebook is getargetomdat je ze per land moetuitgeven in eenbepaaldetaaldusbijons is de target minimum, moet in Belgiezijn en spreektnederlands. Facebook geeft je echterook de kansom per stadtekiezen, hoe oud men moetzijn, wathungeslacht is, wathunrelatiestatus is, of ze bi of homo zijn, wathun likes en interesseszijn.Je kanookelkekeerzienhoeveelmenseneraan je criteria voldoen. Ditmoeteenveelvoud van 1000 zijnvoor Facebook je anderseentekleineschaalhebtgekozenomgebruikers op tetargetten. Datwildusookzeggendat je op dezemanier door facebook steeds anoniemblijftzoals de andere 1000en van wie de adverteerderenkelweetdat je dezelfde criteria deelt.In ditopzichtmoet je Facebook dusnietzienalseenbedrijfdatjouwpersoonsgegevensverkoopt, maar welalseensoort van postbode die enkel post/reclamegaatbrengenbijwiejijwil (volgens criteria)Erzijngeenoptiesomdezevorm van reclameuitteschakelen, je kanwelbepaalde plugins installerenwaardoor je de reclamenietmeerziet.
 • Zoalsik al zeiprobeert Facebook al heel lang van zijnreclameterug ‘interessant’ temaken en datdoenze door social en sponsored stories.Social=sociale context ‘eenvriend liked’ of ‘is fan van’ linkenaaneenreclameboodschapaan de rechterzijde van FacebooksreclamekolomSponsored= eenmerklatenbetalenomzijnmerkmeertelatenzien in de newsfeed door de verhaaltjes die over het merkgaanlangertelatenzien in de newsfeedDatkloptjongens en meisjes, de newsfeed laathelemaalnietzienwaterallemaalgebeurd met je facebookvrienden, het laatenkel die verhalenzienwaarvan het denktdatjijdezegaatlezenzodat je langer op facebookblijft en opdiemaniermeeradvertentieskanbekijken of zelfgenanteverhalenverteltwaardooranderemensenlanger op facebookblijvenDe newsfeed wordtdusgemanipuleerd en sponsored stories zijnhiereenvoorbeeld van dingen die door commerciëlebelangenmeergetoondworden.
 • Je kan social advertising of netwerkadvertentiesafzetten in het intstellingenmenuJe kanook al je instellingenwijzigenvooreenreclamevorminstellingen van advertenties van derdenhoewelditnognietbestaat
 • Je kan sponsored stories nietuitschakelenomdatzeervolgensfacebooktoch al warenduswaaromzou je datdanwillen?
 • Van Facebook weten we nu datzegeen data verkopen, maar ervloeitwel de heletijd data van Facebook naarandere (derde) partijen door applicaties die al danniet door de gebruikerzijngeïnstalleerd. Links zie je de instelingen en wat je allemaalkanveranderenrechtszie je eenvoorbeeld van eenapplicatie op de tijdlijn.
 • Wanneer jeeenindividueleapplicatiebekijkt in het instellingenmenuvoorapplicaties, dankan je zienwelkeinformatie de applicatie met je deelt en wanneerditvoor het laatstplaatsvond.Je kankiezen van volledige apps teverwijderen of ombepaaldeinformatiestromentestoppen door op verwijderenteklikken.
 • Je eigen apps verzameling is misschien heel klein of zelfsonbestaandeomdat je zenietvertrouwt. Dat is desalnietteminnietgenoeg, je vrienden (facebookvrienden) zijnanderelekken die je moeilijkerkandichtentenzij je de optie “hoe personen je gegevenstoevoegenaantoepassingen die zegebruiken” gaataanpassen. Facebook laatnamelijk toe datapplicatiesinformatievragen van allevrienden van vriend A tenzij je dithieraanpast.Facebook heefteenselectegroep van partners toestemminggegeven van je data tegebruikenomhunpagina’ssocialertemaken, dit is ‘openbare’ informatie, de informatie die iemandanderszietwanneerzejouwprofielbekijken maar geenvriendzijn.
 • Meldingen is eentoemaatjeom je snel even tetonendat je je mailboxkanverkleinenals je deze settings verandert. Facebook kan je duizend mails sturen en die kan je hieruitschakelen of veranderennaarbelieven.
 • Facebooks privacy-instellingen PBS Info 1 oktober

  1. 1. Privacy instellingen beheren Rob Heyman (EMSOC) Ralf De Wolf (SPION)
  2. 2. Slides en extra informatie
  3. 3. Inhoud: privacy problemen op Facebook 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen 6. Timeline
  4. 4. Structuur A. Probleem B. Oplossingen C. Instellingen D. Helpt het? (nuancering)
  5. 5. Inhoud: privacy problemen op Facebook 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen 6. Timeline
  6. 6. 1. Contextuele problemen A. Probleem a. Context collisie Moeder Zoon
  7. 7. 1. Contextuele problemen b. Gedwongen om informatie te delen A. Probleem
  8. 8. 1. Contextuele problemen c. Onzichtbaar publiek A. Probleem
  9. 9. 1. Contextuele problemen d. Vermenging publieke en private levenssfeer A. Probleem Leerling AA Leerling BA Leerkracht Leerling A Leerkracht
  10. 10. 1. Contextuele problemen  Context is vrij interpreteerbaar en niet gebonden aan limitaties in tijd en ruimte… A. Probleem B. Oplossing  Grenzen trekken in de „open‟ context in tijd en ruimte OPTIE 1: GROEPEN OPTIE 2: LIJSTEN
  11. 11. Home Favorieten Welkom Nieuwsoverzicht Berichten Evenementen Vrienden zoeken Apps Lijsten Groepen Pixel ranger Links Notities Porren Foto's Music Apps en games Vragen Goede vrienden Lijst maken/ Meer Familie EMSOCSPION Groep maken... Groepsnaa m Leden Privacy Openbaar, Iedereen kan de groep, de leden van de groep en de berichten van de leden bekijken Besloten, Iedereen kan de groep en de leden van de groep bekijken. Alleen leden kunnen de berichten bekijken Geheim, Alleen de leden kunnen de groep, de leden in de groep en de berichten van de leden bekijken Lijstnaam Leden
  12. 12. C. Settings OPTIE 1: GROEPEN Profiel Groepen EMSOCSPION Groep maken... Groepsnaa m Leden Privacy Openbaar, Iedereen kan de groep, de leden van de groep en de berichten van de leden bekijken Besloten, Iedereen kan de groep en de leden van de groep bekijken. Alleen leden kunnen de berichten bekijken Geheim, Alleen de leden kunnen de groep, de leden in de groep en de berichten van de leden bekijken
  13. 13. C. Instellingen
  14. 14. C. Instellingen
  15. 15. Pluspunten • Heel duidelijke afbakening in ruimte • Kleine ‘private’ hoek • Goed voor personen die veel interageren met zelfde mensen Minpunten • Kan je niet doen voor al je vrienden • Veelal moeilijk om te bepalen wie in de groep te plaatsen en wie niet • Geen afbakening in tijd • Groepen veranderen D. Help het? Voor een gebruiker Voor de bib Pluspunten • Heel duidelijke afbakening in ruimte • Kleine ‘private’ hoek • Controle als beheerder • Leden, boodschappen • Meerdere beheerdes mogelijk Minpunten • Controle kost tijd • Kan de groepservaring schaden • Groepen veranderen
  16. 16. C. Instellingen: lijsten
  17. 17. C. Settings
  18. 18. C. Settings
  19. 19. C. Settings FOTO’S
  20. 20. PROFIELGEGEVENS
  21. 21. Pluspunten • Reflectie („wie zit er allemaal in mijn vriendelijst) • Compatibel met chat, newsfeed, foto‟s en profielinfomatie • Niemand anders wordt op de hoogte gebracht van de lijsten die worden aangemaakt Minpunten • Veel werk om lijsten aan te maken • Smartlists voldoen veelal niet aan de criteria van de gebruiker • Kleine uitzonderingen (bv. Omslagfoto, profielfoto en naam zijn altijd openbaar) • (+ en - Alleen beheerder ziet de leden van lijst) D. Help het?
  22. 22. Inhoud: privacy problemen op Facebook 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen 6. Timeline
  23. 23. 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook A. Probleem
  24. 24. B. Oplossingen • Altijd afmelden • Extra beveiligen • Login-activiteiten extra opvolgen Accountinstellingen Beveiliging Beveiliging svraag Veilig browsen Meldingen over aanmelding Herkende apparaten Vraag Antwoord Vraag me elke keer dat er een niet-herkende computer of een niet-herkend apparaat probeert toegang te krijgen tot mijn account om een beveiligingscode in te voeren Actieve sessies Je account deactivere n geeft apparaatnaam, locatie en appaarat type weer
  25. 25. Beveiligingsinstellingen
  26. 26. D. Helpt het? • Het brengt je op de hoogte • Je weet plaats en de soort van computer waarop het gebeurde • Paswoorden zouden om de maand vervangen moeten worden • Https houdt hackers (beter) buiten • Vertrouwde vrienden maken overname van een account nog moeilijker
  27. 27. Advertising 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen
  28. 28. “Everything you do or say can and will be used against you”
  29. 29. Social and sponsored
  30. 30. Settings Alleen vrienden Niemand Alleen vrienden Niemand Accountinstellingen Facebook Ads Instellingen voor advertenties van derden bewerken Instellingen voor netwerkadvert enties bewerken
  31. 31. Evaluatie • Net zoals gewone verslagen volgens Facebook Dus enkel weg te halen zoals een gewoon verslag van een vind-ik-leuk of andere activiteit • Onmogelijk om in te schatten wanneer een verhaal gesponsord wordt
  32. 32. Likes nakijken
  33. 33. Inhoud: privacy problemen op Facebook 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen
  34. 34. Apps Apps App verwijderen App heeft toegang tot Privacy voor app- activiteiten Meldingen (zoals menu meldingen) Toegang tot de basisinform atie andere verplichte zaken niet verplichte informatie Laatste gegevens toegang Inclusief naam, profielfoto, geslacht, netwerken, gebruikers-ID, vriendenlijst en alle andere informatie die Balder Van de Zande openbaar heeft gemaakt.
  35. 35. Inhoud: privacy problemen op Facebook 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen 6. Timeline
  36. 36. 5. Meldingen Accountinstellingen Meldingen Facebook Foto's Groepen Pagina's Evenement en Vragen Notities Links Video Helpcentru m Reacties op prikbordber ichten Andere updates van Facebook Tegoedpun ten Andere toepassing en
  37. 37. Inhoud: privacy problemen op Facebook 1. Contextuele problemen a. Context collisie b. Gedwongen informatie te delen c. Onzichtbaar publiek d. Vermenging private en publieke levenssfeer 2. Beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van Facebook 3. Advertising 4. Apps 5. Meldingen 6. Timeline
  38. 38. 6. Timeline A. Probleem Tijdlijn maakt verleden enorm zichtbaar terwijl je dat misschien juist niet wilt B. Oplossing Vroegere posts verwijderen
  39. 39. Je tijdlijn bewerken Werk en opleiding Woont in Relatie Familie Over jou Algemene gegevens Contactgeg evens Favoriete uitspraken Privacyinstellingen Timeline
  40. 40. C. Settings
  41. 41. D. Een timeline-spiegel
  42. 42.  Niet echt, alleen als je vroeger je profiel „openbaar‟ of op „vrienden van vrienden‟ had staan. … al de rest moet je manueel verwijderen (wat doorgaans onbegonnen werk is) D. Helpt het?
  43. 43. Vragen?
  44. 44. Account deactiveren

  ×