Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pengenalan
Jurnal tulisan Muhammed Sharif Mustaffa dan Nur Diyana Abd Rahim menerangkan
tentang “Kesan Psikologi Dan Bentu...
Perbincangan

Jurnal ini mengkaji kesan psikologi, cara penyesuaian diri dan bentuk sokongan yang
dilakukan oleh anak dera...
Kritikan dan Penambahbaikan
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh penulis dalam kajiannya, dapat kita lihat
bahawa...
611 bahagian 45 Seksyen 27. Selain pegawai atau pengamal perubatan, anggota
keluarga juga dikenakan tugas dari segi undang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

contoh Kritikan jurnal

36,086 views

Published on

  • Be the first to comment

contoh Kritikan jurnal

  1. 1. Pengenalan Jurnal tulisan Muhammed Sharif Mustaffa dan Nur Diyana Abd Rahim menerangkan tentang “Kesan Psikologi Dan Bentuk Sokongan Anak Deraan Seksual”. Objektif kajian adalah mengkaji kesan psikologi yang dialami oleh anak deraan seksual, cara penyesuaian diri yang dilakukan oleh anak deraan seksual dan bentuk sokongan yang diperolehi oleh anak deraan seksual. Bagi mencapai objektif ini, pengkaji telah menjalankan kaedah temu bual ke atas lima orang responden yang terdiri daripada anak-anak deraan seksual yang berada di Taman Sinar Harapan Jubli Johor Bharu. Kajian ini dianggap penting kerana penderaan seksual di kalangan kanak-kanak semakin meningkat dan ia menjadi salah satu masalah sosial yang sangat membimbangkan masyarakat dan kerajaan. Justeru itu, ia meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada individu yang terlibat dalam kes penderaan seksual ini. Oleh yang demikian, insiden penderaan seksual kanak-kanak ini perlu diberi perhatian yang serius dari pelbagai pihak. Pengalaman penderaan seksual memberi kesan terhadap fungsi utama manusia iaitu kepada pemikiran, emosi dan tingkah laku. Gangguan pemikiran dan pembentukan persepsi negatif seperti kritik diri, rasa tidak berdaya, rasa tiada harapan dan menyalahkan diri adalah antara kesan pemikiran yang dialami oleh mangsa. Kesan-kesan psikologi yang dialami pula meliputi tekanan atau stres, kemurungan dan juga trauma. kesan-kesan psikologi, cara penyesuaian dan juga bentuk-bentuk sokongan merupakan elemen penting yang perlu dilihat dan juga dikaji terhadap mangsa yang mengalami kejadian ini. Tambahan pula di Malaysia kurang kajian yang dijalankan yang menjurus ke arah isu penderaan seksual kanak-kanak maka dengan itu pengkaji berasa terdorong untuk menjalankan kajian ke atas isu ini dan pengkaji berpendapat bahawa adalah wajar jika permasalahan ini dapat diketengahkan agar semua pihak dapat memberikan perhatian dan secara tidak langsung memperoleh pengajaran daripada apa yang telah berlaku. 1
  2. 2. Perbincangan Jurnal ini mengkaji kesan psikologi, cara penyesuaian diri dan bentuk sokongan yang dilakukan oleh anak deraan seksual. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, Hubungan mangsa dan pendera adalah dalam pelbagai hubungan. Namun majoriti mangsa dan pendera mempunyai hubungan kekeluargaan. Dua orang mangsa didera secara seksual oleh ayah kandung, seorang oleh ayah tiri, seorang oleh abang kandung dan seorang bapa saudara. Turutan kedudukan mangsa dalam keluarga pula menunjukkan majoriti mangsa adalah anak sulung, seorang anak kedua dan seorang anak bongsu. Berdasarkan kepada dapatan kajian berkenaan item tekanan yang dialami oleh mangsa penderaan seksual di atas menunjukkan kelima-lima subjek (responden) berhadapan dengan situasi yang tertekan semasa berhadapan dengan situasi tersebut. Manakala dari item kemurungan yang dialami oleh mangsa penderaan seksual di atas menunjukkan kelima-lima responden berhadapan dengan situasi kemurungan sewaktu peristiwa itu berlaku ke atas diri mereka. Hal tersebut dibuktikan melalui penjelasan yang diberi bahawa mereka mengalami gangguan emosi dan sering terjaga semasa tidur. Selain itu responden turut menyatakan rasa bersalah terhadap diri sendiri dan menyatakan rasa malu apabila kehidupannya telah musnah dalam sekelip mata. Berdasarkan kepada dapatan kajian berkenaan item trauma yang dialami oleh mangsa penderaan seksual, responden menyatakan tidak mahu bergaul dengan orang lain dan ingin mengasingkan terus dirinya daripada masyarakat sekeliling. Manakala sebahagian dari mereka merasakan dirinya akan terancam jika memberitahu perkara sebenar kepada orang lain. Mereka juga kerap mengingati peristiwa itu berulang-ulang kali sehinggakan membawa kepada mimpi yang boleh mengganggu kehidupan mereka. Daripada pemerhatian pengkaji mendapati trauma yang dialami oleh subjek (responden) boleh diklasifikasikan berada di tahap yang agak kritikal kerana ada di antara mangsa yang berasa terancam jika berhadapan dengan individu yang berlainan jantina dan jika mangsa memberitahu perkara sebenar yang terjadi ke atas dirinya kepada orang lain. 2
  3. 3. Kritikan dan Penambahbaikan Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh penulis dalam kajiannya, dapat kita lihat bahawa fenomena penderaan seksual ke atas kanak-kanak semakin membimbangkan. Penderaan seksual kanak-kanak merupakan satu gejala yang menimbulkan pelbagai reaksi daripada setiap golongan masyarakat setiap kali perkara ini dibangkitkan di media massa atau setiap kali seseorang kanak-kanak yang menjadi mangsa. Isu penderaan seksual ini juga sering dianggap sebagai persoalan yang hangat dan menimbulkan pelbagai cabaran kritikal dalam masyarakat moden hari ini. Kerajaan Malaysia amat menitikberatkan pembangunan minda kanak-kanak terutama dalam bidang pendidikan yang secukupnya berserta wawasan demi agama, bangsa dan negara. Malangnya, dalam memperkayakan persekitaran yang kondusif untuk tumbesaran kanak-kanak di negara ini, masih lagi terdapat kes-kes penderaan seksual kanak-kanak. Di bawah Akta 611, penderaan telah didefinisikan oleh seksyen 17(2) seperti berikut: seorang kanak-kanak-dicederakan dari segi fizikal jika ada kecederaan yang substantial dan boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat pengenaan kekerasan atau agen yang bukan tidak sengaja kepada tubuh kanakkanak itu. teraniaya dari segi seks jika dia telah mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi maksud apa-apa bahan sama ada fotograf, rakaman, filem, pita video atau persembahan yang berunsur pornografi, lucah atau sumbang; atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Oleh yang demikian, peranan masyarakat amat diperlukan bagi membendung masalah ini. Bagi masyarakat setempat, sungguhpun mereka tidak mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk melaporkan perlakuan penderaan seksual terhadap kanak-kanak yang berlaku di persekitaran mereka, tidak salah jika dikatakan mereka ini mempunyai tanggung jawab moral untuk berbuat demikian. Bagi profesion perubatan tanggung jawab yang dikenakan adalah tanggung jawab undang-undang. Ini bermakna setiap pegawai perubatan mempunyai obligasi untuk memaklumkan kes-kes penderaan sama ada penderaan secara seksual atau tidak kepada pihak yang berkenaan (seksyen 27, 28, 29 Akta 611). Kegagalan mereka untuk berbuat sedemikian akan membolehkan mereka didakwa dan jika disabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman di bawah Akta 3
  4. 4. 611 bahagian 45 Seksyen 27. Selain pegawai atau pengamal perubatan, anggota keluarga juga dikenakan tugas dari segi undang-undang untuk melaporkan kepada pihak berkuasa jika mereka mempercayai bahawa seseorang kanak-kanak itu telah didera. Kesimpulan Penderaan seksual di kalangan kanak-kanak bukanlah masalah yang boleh dianggap mudah. Ia merupakan satu masalah sosial yang perlu diambil tindakan segera dan proaktif. Kanak-kanak merupakan aset negara yang sangat penting dan mereka harus dijaga dan dididik agar mampu menjadi pelapis kepada kepimpinan negara di masa hadapan. Ibu bapa dan setiap anggota masyarakat memainkan peranan dalam usaha memupuk generasi muda yang berhemah tinggi, berketerampilan dan berdaya saing. Justeru itu, adalah perlu untuk kita semua menyedari betapa pentingnya untuk menangani masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak terutamanya masalah penderaan yang dilakukan kebanyakannya oleh golongan dewasa yang telah diamanahkan untuk menjaga anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya dan menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk membentuk mereka mengikut acuan yang mereka kehendaki. 4

×