Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENGOPERASIAN PBS DI SMR

5,012 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PENGOPERASIAN PBS DI SMR

 1. 1. 1
 2. 2. MEMAKLUMKAN TENTANG PENGOPERASIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2
 3. 3. 1. PS PBS 2. PP 3. PAJSK 4. PPsi 3
 4. 4. 4 PERKARA DALAMPENGOPERASIAN PBS 4
 5. 5. Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain 5
 6. 6. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yangditetapkanMengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem PelaksanaanSemua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasakepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 6
 7. 7. 1. PENTAKSIRAN SEKOLAH 7
 8. 8. PENTAKSIRAN SEKOLAH• Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah.• Pentaksiran Sekolah menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. 8
 9. 9. BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPN Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari - Mac, April- JPN/PPD/Sekolah Jun, Julai - Sept dan Okt – Disember4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah5. Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi Sekolah persekolahan6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JPN/ Pemantauan, Penyelarasan dan LP/Bahagian KPM Pengesanan7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun ©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya Sekolah8. Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluan Sekolah 9
 10. 10. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASANPEMENTORAN 10
 11. 11. • Satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan. 11
 12. 12. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN• GURU KANAN MATA Pegawai yang dilantik PELAJARAN oleh LP/JPN/PPD• KETUA PANITIA• JUP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 12
 13. 13. KEKERAPANMengikut keperluan 13
 14. 14. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORAN Mengadakan sesi • Melaksanakan Melaksanakan perbincangan khidmat bantu, tindakan susulan dengan Mentee khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee 14
 15. 15. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASANPEMENTORAN 15
 16. 16. • Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi: - kefahaman peraturan penskoran - penggunaan peraturan penskoran - pemberian skor 16
 17. 17. PENYELARAS DALAMAN PENYELARAS LUARAN• GURU KANAN MATA Pegawai yang dilantik PELAJARAN oleh LP/JPN/PPD• KETUA PANITIA• JUP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 17
 18. 18. KEKERAPANDitentukan oleh JK PBSsekolah 18
 19. 19. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN• Kefahaman Merawak sampel Melaksanakan tugasan mengikut tindakan• Kesesuaian pencapaian penambahanbaikan sampel pengajaran dan• Kefahaman pembelajaran penskoran 19
 20. 20. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASANPEMENTORAN 20
 21. 21. • Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 21
 22. 22. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN• PENTADBIR SEKOLAH • Pegawai yang dilantik• GURU KANAN MATA oleh LP/JPN/PPD PELAJARAN • Pegawai Bahagian KPM• KETUA PANITIA• JUP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 22
 23. 23. KEKERAPANSepanjang tempohPengajaran danPembelajaran 23
 24. 24. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN SELEPAS PEMANTAUAN • Perancangan Semak pelaksanaan • Penyediaan aktiviti mengikut garis panduan pelaporan pemantauan dan jadual yang pemantauan • Penyediaan ditetapkan • Cadangan instrumen penambahbaikan pemantauan Contoh: • Pemakluman • Minit mesyuarat JK kepada guru mata PBS sekolah pelajaran • Evidence • Pelaporan pencapaian 24
 25. 25. 4 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASANPEMENTORAN 25
 26. 26. • Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian objektif, kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan memperbaiki program itu. 26
 27. 27. PEGAWAIPegawai yang dilantikoleh LP/JPN/PPD 27
 28. 28. KEKERAPANDitentukan oleh LP 28
 29. 29. AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBS X X X XKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUANPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 29
 30. 30. EVIDENCE CONTOH PENYIMPANAN Evidence murid disimpan diBahan/sebaran tempat selamat secara • Tulisang bentuk bukti bersistematik . • Bahan cetakan 1. Fail Perkembangan Muridyang dapat • Persembahan (FPM)ditunjukkan • Setiap murid 1 FPM, • Fotooleh murid menyimpan setiap • Grafikyang evidence terbaik untuk • Artifak setiap mata pelajaranmelaksanakan • Laporan • Evidence diserah kepadasesuatu murid setelah skortugasan dalam direkod dalam SPPBSbentuk 2. Fail Showcase • Menyimpan evidenceproduk/proses terbaik 30
 31. 31. 2. PENTAKSIRAN PUSAT 31
 32. 32. PENTAKSIRAN PUSAT• Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah berdasarkan tugasan dan rubrik pemarkahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran tertentu. 32
 33. 33. Format & tugasan (LP) 1 Pelaporan(berasaskan komponen / Tugasan berbeza 8 2 holistik) setiap tahun Pemantauan & PRINSIP penyelarasan 3 Dilaksana di 7 PENTAKSIRAN bagi penjaminan sekolah PUSAT kualiti & standard Skor berdasarkan 6 4 Tempoh satu jangka Rubrik pemarkahan masa tertentu (LP) 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran COMPANY LOGO
 34. 34. BIL. PERKARA TEMPOH TINDAKAN LP 1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat 2. Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Disember JPN Sekolah Januari - Mac, April- 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Jun, Julai - Sept dan JPN/PPD/Sekolah Okt – Disember Pendaftaran Murid dalam Sistem Aplikasi 4. Januari – Februari Sekolah (SPPBS) 5. Tempoh pelaksanaan Pentaksiran Pusat Ditentukan oleh LP Sekolah 34
 35. 35. BIL. PERKARA INFO/TEMPOH TINDAKAN Aktiviti Penjaminan Kualiti: •Pemantauan •Sekolah/PPD/JPN/ •Penyelarasan •Sebelum, semasa dan LP/Bahagian KPM 6. selepas tugasan •Setelah tugasan selesai •Pengesanan •LP sahaja Setelah selesai setiap 7. Pengumpulan penskoran tugasan Sekolah/LP Setelah tugasan 8. Pelaporan prestasi murid Sekolah/LP Selesai 35
 36. 36. 3 2 PENGESANAN1 PENYELARASANPEMANTAUAN
 37. 37. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN• PENTADBIR SEKOLAH • Pegawai yang dilantik• GURU KANAN MATA oleh LP/JPN/PPD PELAJARAN • Pegawai Bahagian KPM• KETUA PANITIA• JUP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 37
 38. 38. KEKERAPANSepanjang tempohpelaksanaan tugasan 38
 39. 39. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN SELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan • Perancangan mengikut garis panduan • Penyediaan aktiviti dan jadual yang pelaporan pemantauan ditetapkan pemantauan • Penyediaan • Cadangan instrumen Contoh penambahbaikan pemantauan • Minit mesyuarat JK • Pemakluman PBS sekolah kepada guru mata • Evidence pelajaran • Pelaporan pencapaian 39
 40. 40. 3 2 PENGESANAN1 PENYELARASANPEMANTAUAN
 41. 41. PENYELARAS DALAMAN PENYELARAS LUARAN• GURU KANAN MATA Pegawai yang dilantik PELAJARAN oleh LP/JPN/PPD• KETUA PANITIA• JUP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 41
 42. 42. Selepas penskorandibuat oleh guru(pentaksir) 42
 43. 43. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN• Kefahaman Merawak sampel Melaksanakan tugasan mengikut tindakan• Kesesuaian pencapaian penambahbaikan sampel dalam rubrik• Kefahaman rubrik pemarkahan pemarkahan (rubrik pemarkahan akhir adalah daripada penyelaras) 43
 44. 44. 3 2 PENGESANAN1 PENYELARASANPEMANTAUAN
 45. 45. PEGAWAIPegawai LP 45
 46. 46. KEKERAPANDitentukan oleh LP 46
 47. 47. Guru merekod pencapaian murid akandimasukkan dalam aplikasi yang disediakanoleh Lembaga Peperiksaan. 47
 48. 48. AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DISMESYUARAT PBS X X X XKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANTUGASAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANRUBRIK DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAANPENSKORANPELAPORAN PP SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITIPEMANTAUAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASANPENYELARASAN SETELAH SELESAI TUGASANPENGESANAN AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN 48
 49. 49. EVIDENCE CONTOH PENYIMPANANBahan/sebarang • Tulisan Evidence murid disimpan di tempat selamat secarabentuk bukti yang • Bahan bersistematik dalam sesidapat ditunjukkan cetakan persekolahan tahunoleh murid yang • Persembahan berkenaan sehinggamelaksanakan • Foto tamat proses Penjaminansesuatu tugasan • Grafik Kualiti berdasarkan Jadualdalam bentuk • Artifak Pelaksanaan Pentaksiranproduk/proses • Laporan Pusat (jika ada perubahan dari segi penyimpanan akan dimaklumkan) 49
 50. 50. RUMUSANBIL PERKARA PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT1 Tempoh Pelaksanaan Sepanjang sesi persekolahan Ditentukan oleh LP2 Instrumen Disediakan oleh sekolah Disediakan oleh LP3 Penjaminan Kualiti Pementoran Pemantauan Pemantauan Penyelarasan Penyelarasan Pengesanan (LP Pengesanan sahaja)4 Tempoh Penjaminan Sepanjang tahun Ditentukan oleh LP Kualiti 50
 51. 51. RUMUSANBIL PERKARA PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT5 Aplikasi SPPBS Sedang dibangunkan6 Pengumpulan prestasi / Sepanjang tahun - SPPBS Ditentukan oleh LP rubrik murid7 Pelaporan prestasi / rubrik Mengikut keperluan yang Ditentukan oleh LP murid ditentukan oleh JK PBS sekolah (Auto generated dalam SPPBS)8 Penyimpanan Evidence Ditentukan oleh JK PBS sekolah Ditentukan oleh LP 51
 52. 52. Akan dikeluarkan Januari 2012 52
 53. 53. 53

×