Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mennesker med psykisk utviklingshemning som ofre for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner

372 views

Published on

Mennesker med psykisk utviklingshemning som ofre for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner
Peter Zachariassen

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mennesker med psykisk utviklingshemning som ofre for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner

 1. 1. Mennesker med psykiskMennesker med psykisk utviklingshemningutviklingshemning som ofre forsom ofre for vold og seksuelle overgrepvold og seksuelle overgrep i ni næære relasjonerre relasjoner Peter ZachariassenPeter Zachariassen Oslo universitetssykehusOslo universitetssykehus Avdeling for nevrohabiliteringAvdeling for nevrohabilitering
 2. 2. Hva er psykisk utviklingshemning? • Fra boka: Utviklingshemning og seksuelle overgrep – rettsvern, forebygging og oppfølging (2014)
 3. 3. Hva er en sårbar voksen? • Fra boka: Utviklingshemning og seksuelle overgrep – rettsvern, forebygging og oppfølging (2014)
 4. 4. Hva er nære relasjoner? • Begrepet anvendes her i en muligens noe utvidet betydning… • Det innbefatter ikke bare nærmeste familie, kjærester, samboere, venner, kollegaer, medelever… • Men også folk man bor sammen med (selv om man ikke har valgt det selv), for eksempel i kommunale bofellesskap… • Og profesjonelle tjenesteytere som man er i kontakt med på regulær basis… • Og som bistår en i et visst omfang med oppgaver en ikke klarer å utføre selv…
 5. 5. Hva er vold og seksuelle overgrep? • Under voldelige handlinger forstås her: • Fysisk vold • Psykisk vold • Frihetsberøvelse • Trusler • Omsorgssvikt • Diskriminering • Økonomisk utnytting • Seksuell utnytting • Seksuell vold
 6. 6. Hva er vold og seksuelle overgrep?
 7. 7. Hva er vold og seksuelle overgrep? • Seksuell utnytting i henhold til Straffeloven: • § 193. Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år. • På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.
 8. 8. Hva er vold og seksuelle overgrep? • SOVA: Safeguarding of Vulnerable Adults (Surrey, England)… • ”No Secrets”… • Break the Silence – Wenda & Reg…
 9. 9. Hvilke sårbarhetsfaktorer…? 1) De ”offerrelaterte” sårbarhetsfaktorene 2) De ”overgriperrelaterte” sårbarhetsfaktorene 3) De ”relasjonelle” sårbarhetsfaktorene 4) De ”systemiske” sårbarhetsfaktorene 5) De ”samfunnsmessige” sårbarhetsfaktorene
 10. 10. Hvilke sårbarhetsfaktorer…? 1) De ”offerrelaterte” sårbarhetsfaktorene: • Svake forutsetninger for å identifisere en overgreps- situasjon… • Svake forutsetninger for å hindre eller komme seg unna en overgrepssituasjon… • Dårlig impulskontroll, ukritisk atferd, grenseløshet… • Synlig ”annerledeshet” signaliserer at man er et lett offer…
 11. 11. Hvilke sårbarhetsfaktorer…? 2) De ”overgriperrelaterte” sårbarhetsfaktorene: • Lett å komme i posisjon (grooming) • Liten risiko for anmeldelse… • Enda mindre risiko for å bli dømt… • ”Damaged Goods”… • ”Hun ville det jo selv!” • Overgriper har selv en utviklingshemning/-forstyrrelse… • Den korrumperte tjenesteyter… • Den predatoriske tjenesteyter…
 12. 12. Hvilke sårbarhetsfaktorer…? 3) De ”relasjonelle” sårbarhetsfaktorene: • Avhengige av bistandspersoner… • Vanskelig å si nei til den som hjelper… • Trenger kanskje hjelp i intime situasjoner… • ”Grenseoverskridelser” blir normen… • Lærer seg en ”pleasende” atferd overfor omsorgspersoner… • Mange å forholde seg til, vanskelig å skille mellom gode og mindre gode intensjoner hos ”hjelperen”…
 13. 13. Hvilke sårbarhetsfaktorer…? 4) De ”systemiske” sårbarhetsfaktorene: • Stor ”turn over” blant betalte tjenesteytere… • Svært stor variasjon i personalets kompetanse… • Og holdninger – The Tolerance Scale • Ofte de med lavest utdanning og kvalifikasjoner som jobber tettest på… • Lite opplæring og veiledning, ”inn fra gata”… • Lite konsekvenser av dårlig jobbutførelse… • Mangelfull kompetanse om lovgrunnlag for tjenestene… • Og da spesielt: KHOL kap. 9… • Uhjemlet bruk av tvang og makt…?
 14. 14. Hvilke sårbarhetsfaktorer…? 5) De ”samfunnsmessige” sårbarhetsfaktorene: • Svak rettsstilling (selv om KHOL kap. 9 er en rettighetslov)… • Dommeravhør fortsatt for lite brukt… • Få saker kommer i retten; enda færre ender med dom… • Mangel på rutiner for håndtering av mistanke om overgrep… • Tendens til ny ”institusjonalisering” av utviklingshemmede…? • Et satsingsområde på 1990-tallet etter HVPU-reformen… • En ”salderingspost” i 2010-erne???
 15. 15. Retningslinjer for forebygging, håndtering og oppfølging av overgrep mot utviklingshemmede • http://naku.no/sites/default/files/files/SUMO rapport.pdf • http://www.bufdir.no/global/Seksuelleovergrep_R etningslinjer_digital_norsk.pdf
 16. 16. Retningslinjer for forebygging, håndtering og oppfølging av overgrep mot utviklingshemmede • Eksempel… • http://kurs.helsekompetanse.no/ingenhemmeligheter/34135
 17. 17. Takk for meg! uxzape@ous-hf.no

×