Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prästerskap

712 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prästerskap

 1. 1. Den Helige Andes verk i herdeämbetet
 2. 2. En präst... ● Är i bönens och Ordets tjänst ● Sköter om får – ger dem mat och vallar dem. ● Vakar ● Skyddar ● Bestraffar och varnar ● Har broderlig kärlek
 3. 3. Det allmänna och särskilda prästadömet (I den här undervisningen används ordet präst i samma betydelse som pastor) Det allmänna prästadömet Det särskilda prästadömet, pastorns ämbete ● Det prästämbete som i GT var avsett för Arons eller predikoämbetet släkt har upphört i NT och ersatts av Kristi ● Gud har instiftat predikoämbetet som även kallas herde- konungsliga prästerskap till vilket alla kristna hör eller pastorsämbetet. Detta ämbete är inget som kyrkan (Hebr. 7:11-; 1. Petr. 2:5, 9). Detta prästerskap hittat på eller som utvecklats med tiden utan har funnits i kallas för det allmänna prästadöme. kyrkan redan innan pingst (kyrkans ”födelsedag”). Jesus ● Dess uppgift är att förkunna Guds gärningar, utvalde apostlarna till de första pastorerna. förätta tackoffer till Gud och uppbygga ● En pastor har till uppgift att förvalta Ordet och församlingen (Hebr. 13:15; 1. Petr. 2:9; Ef. 4:12). Sakramenten, att offentligt predika och undervisa, vårda ● Man får del i Kristi prästadöme genom tron och församlingen och leda gudstjänster och själavården. dopet. Dopet är vår prästvigning. Den som ● Den Helige Ande kallar och insätter en pastor genom avfallit får pånytt del i det allmänna prästadömet församlingen (Apg. 20:28). Pastorsämbetet besätts när vid omvändelsen. församlingen kallar en vuxen man för uppgiften och han tar emot kallelsen. Man insätts i ämbetet genom händers ”Det är sant att alla kristna är präster, påläggning. Traditionellt är det biskopen som leder en men alla är inte pastorer.” prästvigning men enligt luthersk teologi är vigningen giltig även om en präst utför det eftersom det grundläggande är ”Det må finnas biskopar, präster och kallelsen och mottagandet. predikanter” som sköter... Ordet, dopet, altarets sakrament och nycklamakten. ● Redan i fornkyrkan bad man om Den Helige Andes kraft Pastorsämbetet är inte bara ett och ledning i samband med prästvigningen. På så sätt mänskligt påfund och den som verkar sändes pastorn att sköta Guds hjord utrustad med den gör det inte på mänskliga grunder utan Helige Andes kraft. Ämbetet sköts på Kristi vägnar i Den han är där på grund av Kristi instiftelse. Helige Ande (2. Kor. 5:20). Herdeämbetets kraft är i Luther evangeliet och i sakramenten, inte i pastorn själv, ty evangelium är Guds kraft (Room. 1:16).
 4. 4. Olika namn på predikoämbetet ● Apostlaämbetet, apostoles (Apg. 1:25). ● Apostolisk tjänst, diakonias tautes kai apostoles (Apg. 1:25). ● Profet, evangelist, herde, lärare (Ef. 4:11; 1 Kor. 12:29). ”Jag uppmanar nu de äldste ● Herde, (Jer. 23:4). bland er, jag som själv är en av ● Tjänst, diakonias (Apg. 1:17) de äldste och vittne till Kristi ● Uppgift,diakonian, (20:24). lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att ● Herdeuppgiften, episkopen (Apg. 1:20). uppenbaras: var herdar för Guds ● Herde, episkopes (1 Tim. 3:1, 8-13; Apg. 20:28). hjord som finns hos er och vaka ● Ledare (Hebr. 13:24). över den, inte av tvång utan av fri ● Kristi tjänare, förvalatere (1 Kor. 4:1) vilja, så som Gud vill, inte för ● Äldste (Apg. 20:17-28;Tit. 1:5) egen vinning utan med hängivet ● Fader. Fader namnets användning var en liknelse för hjärta. Uppträd inte som herrar att utrycka förhållandet mellan apostlarna och de över dem som kommit på er lott, kristna.( “Ni vet också hur vi förmanade och utan var föredömen för hjorden. uppmuntrade var och en av er som en far sina barn” När den högste herden (1. Tess. 2:11 1. Kor. 4:15; Filem. 10). uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som _____________________ aldrig vissnar.” (1. Petr. 5:1-4) Första omnämnandet om prästerskap i Bibeln är när Melkisedek möter Abraham. Melkisedeks prästerskap var en förebild för Kristi prästerskap (1. Mos. 14:18; Ps. 110:4; Hebr. 5:10). Lagförbundets prästerskap insattes av Gud och var i funktion i Israel ända tills Kristus kom. Detta prästerskap tillhörde endast Arons släkt.
 5. 5. Olika namn på predikoämbetet i kyrkans historia ● Präst, gr. presbyteros ● Pastor, lat. pastor, herde. Det vanliga namnet på en präst inom protestantiska kyrkor. ● Biskop, gr. episkopos. Först ett namn på Bibelns vittnesbörd: I pastorsämbetet. På 100-talet namn på församlingens församlingarna fanns ledare ledande pastor. Senare namn för den ledande pastorn för ett stadsområde med dess landsbygd. Med tiden blev det ett eget ämbete som skötte ett speciellt ”Från Paulus och Timoteus, Kristi kyrkoområde eller stift. Enligt luthersk uppfattning är Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus biskopen en pastor som fått vissa administrativ Jesus som bor i Filippi, tillsammans uppgifter. Biskopsämbetet är inte nödvändigt enligt med församlingsledarna och Bibeln men man har på många håll velat bevara församlingstjänarna.”(Fil. 1:1) biskopsämbetet för samhörighetens skull. I många lutherska kyrkor har man inga biskopar alls. ”Från Miletus skickade han bud till ● Fader. Beskriver det familiära förhållandet mellan Efesus och kallade till sig präst och församling. församlingens äldste.” (Apg 20:17) ● Själaherde. En folklig benämning som avbildar ”Hälsa till alla era ledare och alla de prästens uppgift sett ur den enskilde medlemmen heliga.” (Hebr 13:24) (Hebr. 13:17). ● Minister verbi divini, Guds Ords tjänare. ● Prästdiakon. En diakon som vigts för pastors uppgifter, används t.ex. i Ingermanländska kyrkan. Motsvarar egentligen en pastor.
 6. 6. Predikoämbetet i Guds frälsningsarbete Augsburgska bekännelsen ● Augsburgska bekännelsen utgår från rättfärdiggörelseläran när den beskriver V Predikoämbetet predikoämbetet Före artikeln om predikoämbetet slår man fast att rättfärdiggörelsen sker helt För att vi skola få denna tro, har oförtjänt, endast genom tron för Kristi skull. Läran evangelieförkunnelsens och om predikoämbetet svarar på frågan hur människan får en rättfärdiggörande tro. sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom Ordet och sakramenten såsom ● Gud gör inte själv folk till sina lärjungar, han sänder inte heller änglar för detta. Den Helige genom medel skänkes den helige Ande, Ande gör folk till lärjungar genom de lokala vilken hos dem, som höra evangelium, församlingarna i kristenheten som har insatt frambringar tron, var och när det behagar pastorer att sköta ”ordet och sakramenten”. Gud. Det vill säga, att det icke är för vår Pastorns huvuduppgift är att hålla fram Ordet, ge förtjänsts skull, utan för Kristi skull som Gud föda åt församlingen och predika omvändelse till rättfärdiggör dem, som tro, att de för Kristi hedningar och till de som avfallit. skull upptagas i nåden. Gal. 3: För att vi ● Predikoämbetet tar inte bort uppgiften och genom tron skulle undfå den utlovade ansvaret att förkunna av församlingsborna. Varje Kristi präst skall i sin näromgivning förkunna och Anden. evangelisera med de gåvor man fått av Gud, genom ord eller gärningar. De fördöma vederdöparna och andra, som ● Som bakgrund till allt detta ligger den tredje mena, att den helige Ande kommer till trosartikeln om Den Helige Andes verksamhet. människorna utan det utvärtes ordets Den allmänneliga kyrkan, lokalförsamlingen, förmedling genom deras egna förberedelser prästerna, Ordet och sakramenten är Den Helige och gärningar. Andes verk och är till för att föra syndare till tro.
 7. 7. Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er skall vara som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren. Ty vem är störst: den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare . (Luk 22:26-27) Herdeämbetets uppgifter ”Jag uppmanar nu de äldste bland er,...var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan Pajala med hängivet hjärta. Uppträd inte som församlings herrar över dem som kommit på er lott, utan pastor och tjänare Lars Levi var föredömen för hjorden.” (1 Petr. 5:1-3) Laestadius ”Var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.” (Tit 2:7) ”...predika ordet, träd fram i tid och otid, JAG VILL HA EN HERDE bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt Jag vill ha en sådan präst som har ett gott evangelium tålamod och all undervisning.” (2. Tim. 4:2) och är redo att använda lösenyckeln. En sådan som är vänlig och som jag kan närma mig även då jag syndat. En sådan som har Guds Ord kär och vill följa Ordet. Kristus gav endast den andliga makten till Jag vill ha en präst som inte anpassar sig till mig och apostlarna, befallningen att lära ut evangeliet, andra utan delar Guds Ord utan att ha skillnad på förkunna syndaavlösningen, utdela sakramenten människor. En som håller sig till Ordet och inte samt utan att använda våld utestänga ogudaktiga påverkas av grupptryck. ur församlingen. Han gav ingen befallning om att Jag vill ha en sådan präst som försvarar dem som bära svärd eller grunda jordiska riken. (Ur andra inte ser, de åsidosatta och de som församlingen Bekännelseskrifterna) ser ner på. Jag vill ha en präst som leder gudstjänsterna med hjärtat och förrättar sakramenten värdigt i helig fruktan.
 8. 8. Vem kan bli präst? ● En absolut förutsättning för predikoämbetet är att man är döpt och har en personlig tro, man skall vara del av Kristi prästadöme. ● Enligt Bibeln skall ”Kristi prästerskap” välja en eller flera bland sig till herdeämbetet. Ingen kan börja i ämbetet endast av egen vilja eller på eget beslut. ● För herdeämbetet krävs: ● En inre kallelse eller längtan att börja ämbetet. (1. Tim. 3:1) ● En yttre kallelse av en församling. ● Den som kallas skall a) vara döpt, b) hålla sig till Bibeln och bekännelsen, c) äga insikter i läran och ha förmåga att undervisa, d) inte leva i synd och e) vara en man. ● Prästämbetet är inte en medborgerlig rättighet. Bibeln ger riktlinjer hur en sådan skall vara: ● En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn I Finlands ev.luth. kyrka krävs lyder och visar all respekt. Men om någon inte följande för prästvigning enligt förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall kyrkoordningen 2§: han då kunna ta hand om Guds församling?Han 1) konfirmerad medlem som är skall inte vara nyomvänd, så att han blir gudfruktig och känd för kristligt liv högmodig och döms av den som förtalar honom. 2) har genomfört den teologiska Han skall också ha gott anseende bland dem högskoleutbildning som krävs som står utanför, så att han inte får dåligt rykte 3) ett hälsotillstånd som krävs för och fastnar i djävulens snara.”(1. Tim. 3:2-7). uppgiften.
 9. 9. Kallelse att vara ett får Pyhä Henki kehottaa kristittyjä ”Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete, och vill på allt ● Församlingen är en helhet, Kristi fårahjord som sätt handla riktigt.” (Hebr. 13:18) består av Kristus överherden och hans får. Av ”Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era fårahjorden insätts några får som Herrens själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra hjälpherdar.(1. Petr. 5:1-4; Hebr. 13:17). detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle ● Förhållandet mellan församlingsmedlemmarna inte vara lyckligt för er.” (Hebr. 13:17) och herdarna är broderligt och kärleksfullt. ”Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland Förhållandet skall inte vara varken nertryckande er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid eller upphöjande, inte förödmjukande eller med varandra.” (1 Tess. 5:12-13) ringaktande utan glädjefullt och rejält. ”Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse ● Församlingsmedlemmarna skall vara lyhörda och värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med lydiga samt erkänna herden ”visa dem den största predikan och undervisning. Ty Skriften säger: Du skall inte kärlek för det arbete de utför” (1 Tess. 5:13) och binda för munnen på oxen som tröskar* och: Arbetaren är ”anse dem värda dubbel heder.” (1 Tim. 5:17). värd sin lön. Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen.” (1Tim. 5:17- 19) TÄNKVÄRT Fåret är ett sådant djur att det inte Herren är din överherde. Vet tål stress. Det behöver få ströva du vem som är hjälpherde för omkring på kända betesmarker. dig? Ber du för honom och Värderar man Guds Ord högt så ger vet han om att han har detta frid och trygghet till ansvar för dig? församlingen och Herrens bord och Ord är för oss en grön äng. (Ps. 23). ”Håll frid med varandra” (1 Tess. 5:13) Bild: arr. FreeFoto.com
 10. 10. Bibelord om prästadömet (I) Apostlarna hade ett ämbete som var tillsatt av Kristus ● (Luk 9:2) Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. ● (Apg. 20:24) Men jag anser inte att mitt liv har något ● (1 Tim. 2:7) För detta vittnesbörd har jag blivit satt till värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna hedningarnas lärare i tron och sanningen. om Guds nåderika evangelium. ● (2 Tim. 1:11) Detta har jag blivit satt till att tjäna som ● (2 Kor 4:1) Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har förkunnare, apostel och lärare. denna tjänst, så tappar vi inte modet ● (Rom 11:13) Och till er hedningar säger jag: som ● (Luk 10:2-3) Han sade till dem: "Skörden är stor, men hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som ● Apostlarna insatte män som herdar i församlingarna lamm in bland vargar ● (Apg 14:23) I varje församling insatte de äldste åt dem, ● (Apg 1:17, 24-25) Han räknades som en av oss, och och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, denna tjänst hade fallit på hans lott... Och de bad: som de hade kommit till tro på "Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa ● (Apg 15:22) Då beslöt apostlarna, de äldste och hela två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som församlingen att bland sig utse några män och sända Judas lämnade för att gå till den plats som var hans." dem till Antiokia tillsammans med Paulus och Barnabas. ● (Apg 10:42) Och han befallde oss att predika för folket De valde Judas, som kallades Barsabbas, och Silas, och vittna om att han är den som Gud har bestämt till båda ledande män bland bröderna. domare över levande och döda. ● (1 Kor. 4:17) Därför ber jag er: bli mina efterföljare. ● (Mar 3:14) Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att jag nu till er. Han skall påminna er om vad jag undervisar predika. i Kristus Jesus,* det jag överallt lär ut i alla församlingar. ● (Mat 10:7) Och där ni går fram skall ni predika: ● (2 Tim. 4:5) Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt Himmelriket är nu här. lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst ● (Mar 16:15) Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen ● (1 Tim. 4:11, 13) Detta skall du inskärpa och lära ut... och predika evangelium för hela skapelsen Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och ● (Mar 16:20) Och de gick ut och predikade överallt, och undervisa tills jag kommer. Tätä käske ja opeta.(1Tim Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade 6:2) Så skall du undervisa och förmana. ordet genom de tecken som åtföljde det
 11. 11. Bibelord om prästadömet (II) Ledarna skulle i sin tur utse nya Församlingens herdeämbetet är insatt av Kristus Apostlarna insatte män i ledare och Den Helige Ande samma ämbete som de själva ● (2 Tim. 2:2) Och det som du har hört ● (Apg. 20:17-18, 28) Från Miletus skickade han bud till hade av mig inför många vittnen skall du Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och ● (Apg. 1:20) [det ord i Skriften anförtro åt pålitliga människor, som i när de hade kommit till honom, sade han till dem: (…) måste uppfyllas som den helige sin tur skall bli utrustade att Ge akt på er själva och på hela den hjord som den Ande genom Davids mun hade undervisa andra. helige Ande har satt er som ledare över, till att vara förutsagt om Judas], ”Hans ● (Tit 1:5) När jag lämnade dig kvar på herdar i Guds församling som han har köpt med sitt gård skall bli öde, ingen skall Kreta, var det för att du skulle ordna eget blod. bo där, och: Hans ämbete skall det som ännu återstod och i varje ● (1 Kor. 12:28) Gud har i sin församling för det första en annan få”. stad insätta äldste efter mina satt några till apostlar, för det andra några till profeter, ● (1 Piet. 5:1) Jag uppmanar nu anvisningar för det tredje några till lärare, vidare andra till att de äldste bland er, jag som utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota själv är en av de äldste I församlingarna fanns ledare sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags ● (2 Joh. 1:1) Från den gamle till ● (Fil. 1:1) Från Paulus och Timoteus, tungomål. den utvalda frun och hennes Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i ● (1 Petr. 1:12) Och det blev uppenbarat för dem att det barn, som jag älskar i Kristus Jesus som bor i Filippi, inte var sig själva utan er de tjänade med sitt sanningen, och inte bara jag tillsammans med församlingsledarna budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem utan alla som har lärt känna och församlingstjänarna som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade sanningen. ● (Apg 20:17) Från Miletus skickade evangeliet för er. ● (Apg.13:1-2) I församlingen i han bud till Efesus och kallade till sig ● (Ef. 4:11) Och han gav några till apostlar, andra till Antiokia fanns det profeter och församlingens äldste. profeter, andra till evangelister och andra till herdar lärare, Barnabas, Simeon som ● (Heb. 13:24) Hälsa till alla era ledare och lärare. kallades Niger, Lucius från och alla de heliga. ● (Kol 4:17) Säg åt Arkippus: "Se till att du fullgör den Cyrene, Manaen, fosterbror till tjänst du fått i Herren." landsfursten Herodes, samt ● (2 Kor. 5:18-20) Allt kommer från Gud, som har Saulus. 2 När de tjänade försonat oss med sig själv genom Kristus och gett Herren och fastade, sade den oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och helige Ande: "Avskilj åt mig försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte Barnabas och Saulus för den människorna deras överträdelser, och han har uppgift som jag har kallat dem anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså till." sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
 12. 12. Bibelord om prästadömet (III) I församlingarna fanns flera tjänster, ● (Jak. 3:1) Mina bröder, inte många bör ● (2 Tim. 4:2) predika ordet, träd fram i tid av vilka lärar- och herdeämbetet var bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en och otid, bestraffa, tillrättavisa och ett strängare dom förmana, med allt tålamod och all ● (Rom 10:15) Och hur skulle några ● (1 Piet. 4:10) Tjäna varandra, var och en undervisning. kunna predika, om de inte blev med den nådegåva han har fått, som ● (Tit 1:6) En sådan skall vara oförvitlig, utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga goda förvaltare av Guds mångfaldiga en enda kvinnas man, och ha troende är inte stegen av dem som förkunnar nåd. Om någon talar skall han tala i barn som inte kan beskyllas för att vara det goda budskapet!” enlighet med Guds ord. Har någon en ostyriga eller uppstudsiga. ● (Rom 12:7-8) Den som har gåvan att tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ● (Tit 2:7) var själv ett föredöme i goda tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som ger, så att Gud i allt blir ärad genom gärningar. Ge i din undervisning prov undervisar skall undervisa i läran. Den Jesus Kristus. Hans är äran och makten på oförfalskad sanning och värdighet. som förmanar skall göra det i den i evigheternas evigheter, amen. ar själv ett föredöme i goda gärningar. uppgiften. Den som delar ut gåvor skall Ge i din undervisning prov på göra det utan baktankar. Den som Församlingens ledare skall bry sig oförfalskad sanning och värdighet. leder församlingen skall vara nitisk, och om hjorden med en faders omsorg ● (Heb 13:17) Lyd era ledare och rätta er den som utövar barmhärtighet skall ● (1 Kor. 4:15) Om ni än skulle ha efter dem, ty de vakar över era själar göra det med glatt hjärta. tusentals uppfostrare i Kristus, har ni och skall avlägga räkenskap. Se till att ● (1 Kor. 12:5) Det finns olika slags ändå inte många fäder. Det var jag som i de kan göra detta med glädje och inte tjänster, men Herren är densamme. Kristus Jesus födde er till liv genom med tungt hjärta, för det skulle inte vara ● (1 Kor. 12:29) Inte är väl alla apostlar? evangeliet. lyckligt för er Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla ● (1 Tess. 2:11)Ni vet också hur vi ● (1 Piet. 5:2-4) var herdar för Guds hjord lärare? Inte utför väl alla förmanade och uppmuntrade var och en som finns hos er och vaka över den, kraftgärningar? av er som en far sina barn inte av tvång utan av fri vilja, så som ● (1 Tim. 3:1) Om någon gärna vill få en ● (1 Tim. 2:12) Jag tillåter inte att en Gud vill, inte för egen vinning utan med församlingsledares tjänst, så önskar kvinna undervisar eller gör sig till herre hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar han sig en god uppgift över mannen, utan hon skall leva i över dem som kommit på er lott, utan ● (Heb 5:12) Ty fast ni för länge sedan stillhet var föredömen för hjorden. När den borde ha varit lärare, behöver ni någon ● (1 Tim. 3:4-5) Han skall ta väl hand om högste herden uppenbarar sig skall ni som undervisar er igen i de första sin familj och se till att hans barn lyder få härlighetens segerkrans, som aldrig grunderna av Guds ord. Ni behöver och visar all respekt. Men om någon inte vissnar. mjölk, inte fast föda förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?
 13. 13. Bibelord om prästadömet (IV) Församlingen skall ta Församlingens ledare skall vara mild Församlingens ledare är skyldig att vaka hand om sina ledare och ostrafflig över läran ● (1Tess. 5:12-13) Vi ber er, ● (1 Tim. 3:2-3) En församlingsledare skall ● (2 Tess. 2:15)Stå alltså fasta och håll er till de bröder, att rätt uppskatta vara oklanderlig, en enda kvinnas man, lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. dem som arbetar bland er nykter, förståndig, aktad, gästfri och en ● (1 Tim. 4:16) Ge akt på dig själv och på din och som är era ledare i god lärare. Han får inte missbruka vin undervisning, och håll troget ut med den. När Herren och förmanar er. eller vara våldsam utan skall vara vänlig, du gör det, frälser du både dig själv och dem Visa dem den största fridsam och fri från penningbegär. som lyssnar på dig. kärlek för det arbete de ● (Tit 1:7) Församlingsledaren skall som ● (2 Tim. 4:3-5) Ty det skall komma en tid då utför. Håll frid med en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han människor inte längre skall stå utmed den varandra. skall inte vara självgod, inte häftig, inte sunda läran, utan efter sina egna begär skall de ● (1Tim. 5:17-19) Sådana missbruka vin, inte vara våldsam eller samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det äldste som sköter sin girig kliar dem i öronen.De vägrar att lyssna till uppgift väl skall ni anse ● (2 Kor. 6:3) Vi vill inte på något sätt sanningen och vänder sig till myter. Men var du värda dubbel heder, väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en särskilt dem som arbetar smutskastas evangelists gärning och fullgör din tjänst med predikan och ● (Tit 1:9) Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga undervisning. Ty Skriften ● Ledaren tjänar församlingen enligt ord, så att han genom en sund undervisning säger: Du skall inte binda kan uppmuntra andra och vederlägga Jesu förebild för munnen på oxen som motståndarna ● (Luk 22:26-27) Men så skall ni inte tröskar och: Arbetaren är ● (Tit 2:1) Men du skall tala i överensstämmelse handla, utan den störste bland er skall värd sin lön. Ta inte upp en med den sunda läran vara som den yngste och den som är anklagelse mot någon av ● (Heb 13:7) Tänk på era ledare, som har ledare skall vara som tjänaren. 27 Ty de äldste, om det inte finns predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin vem är störst: den som ligger till bords två eller tre vittnen. levnad, och följ deras tro eller den som tjänar? Är det inte den ● (Heb 13:8-9) Jesus Kristus är densamme i går som ligger till bords? Och ändå är jag och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort här mitt ibland er som en tjänare. av alla slags främmande läror. Ty det är gott att ● (Jak. 5:14) Är någon bland er sjuk, skall bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom han kalla på församlingens äldste, och föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till de skall be över honom och i Herrens någon nytta för dem som har befattat sig med namn smörja honom med olja. sådana (Bibelorden är hämtade från Wille Huuskonens blogg).

×