Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Bönen

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Bönen

 1. 1. BÖNEN
 2. 2. Bön ● Bön är samtal med Gud. På hebreiska finns sex ord för termen bön och på αδιαλειπτως προσευχεσθε grekiska fem ord. εν παντι ευχαριστειτε ● Exempel på hebreiska ord: τουτο γαρ θελημα θεου εν ● hilla pne, blidka, egentligen mjuka χριστω ιησου εις υμας upp ansiktet. (1 Tess. 5:17-18) ● Kará, ropa, kalla. ● Sahá, falla till marken inför någon. ● Hanan, vara nådig, be om nåd ● Exempel på grekiska ord: ● parakaleó, be, kalla till sig, begära; para, nära; kaleó, kalla. ● Proseukomai, be; pros, till sig; eukomai, be, önska, hoppas, upphöja. ● Aiteó, be, begära
 3. 3. Be ofta Olika slag av bön: ● ● Bön som begäran (Luk. 11:9) ● Förbön för de heliga och för överheten (Ef. 6:18; 1. Tim. 2:1-4), förbön för sjuka (Jak. 5:14), förbön för Be oavbrutet och tacka Gud syndare (1 Mos. 18:23-32). under alla livets förhållanden. ● Bön som uttrycker ånger och syndabekännelse: (1. Kung. 8:38; Sak. 12:10) för egen del (Ps. 51), för Detta är Guds vilja med er i andra (Dan. 9:20). Kristus Jesus. (1. Tess. 5:17-18) ● Tackbön, lovprisning: (Psalmerna) Hemmea och speciellt i samband med lovsången i tempelgudstjänsten Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och ● En bön framförs i ”Jesu namn”. På så sätt kommer vi inför tacksägelse för alla människor, Fadern genom vår försonare och medlare och inte i förtröstan på vår egen rättfärdighet. Utgångspunkten är att för kungar och alla i ledande man erkänner sin syndfullhet och kraftlöshet samt litar på ställning, så att vi kan föra ett att endast Gud kan hjälpa. lugnt och stilla liv på allt sätt ● I bönen vädjar man till Guds egna ord och löften (1 Mos. gudfruktigt och värdigt. Sådant 32:9-12; 2 Mos. 32:13; 1 Kung. 8:26; Ps. 119:49, 54), till är rätt och behagar Gud, vår Guds förbund (Jer. 14:21), till Guds trofasthet (Ps. 143:1), Frälsare, som vill att alla och nåd (Dan: 9:18). människor skall bli frälsta och ● Bönens Ande: (Sak. 12:10; Rom. 8:15) Anden själv ber för komma till insikt om sanningen. oss (Rom. 8:26). (1. Tim. 2:1-4). ● Bönen skall vara ihärdig (Luk. 11:5-10; 1 Tess. 5:17) ● Hinder för bönen är tvivel (Jak. 1:6-7) och att man ber om fel saker (Jak 4:3), ett oförlåtande sinne och ett falskt hjärta utgör också hinder (Matt. 6:15; Ps. 66:18).
 4. 4. Fader vår - bönen Fader Vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
 5. 5. Tilltalet i bönen Fader Vår ● Gud är för den kristne ”Abba, fader”. Fader ● Vi kan tala till honom som till en kär fader. ● Han är ”vår”. Ingen kan äga honom vår ensam och be till honom som om Han bara skulle vara ”min” Fader. Trots att man är ensam är bönen till Fadern gemensam för de kristna. Fader vår som är i himmelen. VAD ÄR DET? SVAR: ● Vi bekänner i denna bön den enhet Gud vill härigenom uppmuntra som finns i Guds rike. Vi är samma oss att tro, att han är vår rätte Faders barn genom dopet och tron Fader och vi hans rätta barn, så tillsammans med alla sant kristna att vi ber till honom frimodigt och med full tillförsikt, som kära himmelen ● Gud bor i ”himmelen”. Hans barn till sin älskade far. gudomlighet är ändå närvarande (Luthers lilla katekes) överallt.
 6. 6. Guds namns helgande ‫אהיה אשר אהיה‬ ● Andra budet lyder: ”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds namn.” namn. Ehyeh asher ehyeh Helgat varde Genom att tilltala Gud som en ditt namn. Jag Är den Jag Är närstående Far så förenar sig bedjaren med innehållet i budordens första tavla (buden 1-3). Helgat varde ditt namn. ● Vi ber Gud om kraft att hålla hans namn VAD ÄR DET? SVAR: heligt i våra liv. Vi kan inte göra det i vår Guds namn är visserligen heligt i sig egen kraft. självt, men vi ber i denna bön att det ● Guds namn helgas där Guds Ord skall hållas heligt också hos oss. undervisas oförfalskat och klart samt där HUR SKER DET? SVAR: de kristna lever enligt detta. Att förfalska Det sker när Guds ord lärs rent och ordet innebär att man förklarar ordet klart, och vi som Guds barn lever med hjälp av en obiblisk filosofi, lära heligt efter det. Till detta hjälp oss, eller tradition. (Före Luthers tid var det käre Fader i himmelen! Men den som skolastiken och i vår tid liberalteologi.) lär och lever annorlunda än Guds ord lär, han vanhelgar Guds namn hos ● Guds namn smädas och hans verk i oss. Bevara oss för det, himmelske världen störs om de kristna leds in i Fader! falsk lära eller till falska lärare som (Luthers lilla katekes) undervisar allt eftersom det kliar dem i öronen eller om de lever laglöst.
 7. 7. "Guds rike kommer inte så att man Tillkomme ditt rike kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." (Luk. 17:20-21). Tillkomme ditt rike. VAD ÄR DET? SVAR: Guds rike kommer osynligt Guds rike kommer nog av sig ● ”Mitt ibland er” kan också översättas ”invärtes i er”. I båda självt utan vår bön, men vi ber i alternativen är tanken att riket är osynligt. denna bön att det skall komma ● Guds rike är osynligt både vad gäller när det kommer och också till oss. när det är mitt ibland oss. Jesus predikade om det HUR SKER DET? SVAR: kommande riket trost att Guds allsmäktighet var Det sker när vår himmelske närvarnade med honom. Det att Riket är osynligt innebär Fader ger oss sin heliga Ande, att Guds vilja sker hela tiden ibland oss både i världen och så att vi genom hans nåd tror på i församlingen. Detta framkommer av sammanhanget i Luk hans heliga ord och lever i 17 när Jesus svarar fariseerna (jämför med Joh 16:8) samt gemenskap med honom här i i liknelsen om vinträdet (Joh 15:2). Guds dom i tiden går tiden och sedan i evigheten. hela tiden genom oss, vissa förhärdas andra förbättras, allt (Luthers lilla katekes) enligt Guds dolda rådslut. Märk. Församlingen är synlig. Guds rikes slutliga ankomst Människorna såg apostlarna, de visste var i Korint de kunde få ● Guds rikes slutliga ankomst betyder den sista domen och sakramenten. tiden efter det. Man måste omvända sig eftersom Guds ”Kyrkan är de heligas gemenskap, rike är på kommande. Där finns ingen rum för synden. där evangeliet rent förkunnas och ● Vi är medborgare i Guds rike här i tiden tack vare Guds sakramenten rätt förvaltas”. nåd i Kristus och Den Helige Andes ledning. Därför får vi (Augsburgska bekännelsen VII) tryggt be att hans rike skall komma slutgiltigt.
 8. 8. Guds vilja omintetgör djävulens gärningar Ske din vilja, ● Djävulen är Guds motståndare. Det är såsom i himmelen han som har kommit till världen med så ock på jorden. olydnaden mot Gud och fått alla medlemmar i människosläktet att bli olydiga. ● Vi kan inte kämpa i vår egen kraft Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på eftersom redan våra förfäder valde det jorden. onda. Vi är ända från vår födelse syndare VAD ÄR DET? SVAR: och märkta med syndens lön, döden. Guds goda, nådiga vilja sker nog utan vår bön, men vi ber i denna bön att den skall ske ● Gud besegrade djävulen och återlöste också hos oss. oss från synden med sitt blod. Vi ber i HUR SKER DET? SVAR: denna bön att Hans seger skall ta oss i Det sker när Gud omintetgör och förhindrar förvar och låta oss leva ett sådant liv som alla onda planer och avsikter från djävulen, är enligt Guds vilja och Ord. ”Detta är världen och vårt eget kött, som inte tillåter att hans nådiga, goda vilja”. vi helgar Guds namn och som förhindrar hans rike att komma till oss. Det sker när han ”I honom har vi också fått vårt arv, styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i förutbestämda till det av honom som utför tron till livets slut. Detta är hans nådiga, goda allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi vilja. (Luthers lilla katekes) som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.” (Ef. 1:11-12)
 9. 9. Bön om vardagliga saker ”Guds bröd är det bröd som Vårt dagliga bröd giv kommer ner från himlen och ger världen liv..” (Joh 6:33) oss i dag. ● Fadern ger mat, dryck, hem Vårt dagliga bröd giv oss i dag. och egendom VAD ÄR DET? SVAR: ● Fadern ger också andligt bröd Gud ger nog också utan vår bön dagligt bröd åt alla människor, också åt de onda. Men vi ber i denna bön att Gud skall lära oss inse denna välgärning, så att vi med tacksägelse tar emot vårt dagliga bröd. VAD FÖRSTÅS MED DAGLIGT BRÖD? SVAR: Allt som hör till kroppens näring och behov, som mat och dryck, kläder och skor, hus och hem, åker, boskap, egendom och pengar, from maka, fromma barn, fromt tjänstefolk, from och pålitlig överhet, god regering, gynnsam väderlek, frid, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar ”Se på himlens fåglar. De sår inte, och annat sådant. de skördar inte och samlar inte i (Luthers lilla katekes) lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” (Matt. 6:26)
 10. 10. ”I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:14) Bön om förlåtelse ● Fadern ger förlåtelse i sin Och förlåt oss våra församling genom sina Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi skulder, nådemedel. Dessutom ger han förlåta dem oss skyldiga äro. förlåtelsen hela tiden till de VAD ÄR DET? SVAR: kristna eftersom nåd är förlåtelse I bönen Fader vår bekänner vi att vår - ”det regnar hela tiden nåd från själviskhet driver oss bort från Gud och Såsom ock vi himlen” (Kurt Snellman). vår nästa. Vi är helt beroende av Guds förlåta dem ● Fadern ger oss kraft genom vår nåd och förlåtelse. Vi kan inte hänvisa till oss skyldiga egen förlåtelse till att även förlåta egen förträfflighet eller till egna förtjänster. äro. Varje dag måste vi be: Herre, förbarma dig våra medmänniskor och fiender över oss. När vi ber denna bön litar vi på fastän de inte ens ber om att Gud för Jesu Kristi skull utan förbehåll förlåtelse. och villkor förlåter oss hela vår skuld. Vi kan alltid förtrösta på Guds ord, som ”Då kallade hans herre honom till sig befriar oss från skulden och ger oss frid och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig,därför att och glädje. Guds kärlek driver oss att du bad mig. Borde inte du också ha handla på samma sätt mot andra som förbarmat dig över din medtjänare, Gud har handlat mot oss. Inte ens våra liksom jag förbarmade mig över dig? fiender vill vi behandla obarmhärtigt, Och i sin vrede överlämnade hans eftersom Gud har visat och fortfarande herre honom till fångvaktarna, tills han visar oss barmhärtighet. hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra (Luthers lilla katekes) med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder." (Matt. 18:32-35)
 11. 11. Bön om beskydd ● Fadern beskyddar oss från Och inled oss icke i frestelse. Och inled oss djävulen och frestelser. VAD ÄR DET? SVAR: icke i frestelse utan fräls oss ● I dopet har vi avsagt oss Gud frestar ingen, men vi ber i denna djävulen och hans verk. bön att Gud skall beskydda och ifrån ondo Detta löfte vill vi hålla och bevara oss, så att inte djävulen, världen och vårt eget kött bedrar oss vi ber om hjälp och ledning och förför oss till otro, förtvivlan och av Fadern. andra svåra synder och laster, och att, ● I vår dödsstund tar Gud om vi anfäktas av dem, vi dock till sist oss i sitt förvar. skall vinna och behålla segern. (Luthers lilla katekes) Utan fräls oss ifrån ondo. VAD ÄR DET? SVAR: ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån Vi ber sist i denna bön att vår skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från himmelske Fader skall förlossa HERREN, som har gjort himmel och jord. Inte oss från allt ont till kropp och skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som själ, till egendom och ära, och bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slutligen, då vår sista stund slumrar inte, han sover inte. HERREN bevarar kommer, ge oss en salig död dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte och i nåd ta oss från denna månen om natten. HERREN skall bevara dig från sorgedal till sig i himmelen. allt ont, han skall bevara din själ. HERREN skall (Luthers lilla katekes) bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.” (Ps 121)
 12. 12. Lovprisning Reformatorn prisade Gud Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. genom att spela på ”Du skall äta och bli mätt, och du skall luta. prisa HERREN, din Gud, för det goda land han har gett dig.” (5 Mos 8:10) ● Fader Gud har gett oss allt gott för tid och evighet helt utan vår förtjänst och våra Vi kan lovprisa ensamma eller krafter. Han har gjort allting gott tillsamman, genom ord eller utan ord, med psalmer eller med egna ● Vem annan skulle vi kunna prisa och ord, i bön sjungande eller tacka och till vem kan vi lyfta våra bönens spelande, genom att röra på sig händer om inte till Gud – Fadern och eller genom att vara stilla, hjärtat Sonen och Den Helige Ande! prisar Herren. Amen. När vi i gudstjänsten tillsammans VAD ÄR DET? SVAR: reser oss för att tacka och prisa så får vi styrka och erfar Att jag skall vara säker på att sådana böner behagar gemenskap. Samma sak när vi i vår himmelske Fader och att han hör dem. Ty han har själv befallt oss att bedja så och lovat att han vill bönehuset stämmer upp i höra oss. Amen, amen, det betyder: Ja, ja, så skall psalmer och sånger. Då vidrör det ske. himmelen jorden och lovsången (Luthers lilla katekes) når Guds tron.

Views

Total views

1,057

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×