Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de la candidatura al Consell de Mobilitat

344 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació de la candidatura al Consell de Mobilitat

 1. 1. CONSELL DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I TRANSPORT PÚBLIC DE BADALONA Presentació de la candidatura de Roger Melcior Badalona, 16 de maig de 2012Consell de la Mobilitat BDN
 2. 2. Grup de treball de mobilitat coordinadora AAVV Districte 1 •  Representades la majoria dassociacions de veïns del districte 1. Sectorial de temes de medi ambient i mobilitat que afecten al districte i al global de la ciutat. •  Darrerament ha participat de forma activa en la fase de diagnosi del PMU. •  Ha treballat intensament els camins escolars a la zona del parc Serentill, sense resultats per ara. Consell de la Mobilitat BDN
 3. 3. GTMiMA D1, Base de dades sobre mobilitat bit.ly/bdmobbdn Durant el darrer any sha treballat amb lelaboració duna base de dades de mobilitat del districte (millora de via pública, seguretat en interseccions, priorització semàforica, estacionament, càrrega i descàrrega) oberta a tothom i feta amb Google Fusion Tables. Consell de la Mobilitat BDN
 4. 4. Reflexions personals sobre el funcionament actual del CMSiTP •  Canviar dinàmica del Consell des de la base. No pot ser que sigui un òrgan que es limiti a cobrir dactivitats la setmana de la mobilitat (simplement a posar el "segell") i a convocar les seccions que marca el reglament del mateix. •  Objectius anuals massa ambigus i poc ambiciosos “promoure”, “potenciar”... No quantificables. •  Nul·la influència com a lobby. En el darrer any HA PERDUT LA OPORTUNITAT de pronunciar-se, malgrat tenir-ne la legitimitat, de qüestions importants per a la mobilitat com ara la nova xarxa de bus o caiguda de lampliació de xarxa de lL1 i L2 dFMB del lavanç de PDI 2012-2018 de lATM. Consell de laMobilitat BDN
 5. 5. Tasca de la vicepresidència segona: enllaç del plenari i la permanent PROPOSTES: •  Diàleg amb les entitats del plenari regularment. Enllaç del plenari amb la permanent. Impuls de la convocatòria del plenari més enllà del que estipula el reglament. •  Creació dinstruments de retroalimentació entre els dos òrgans i amb la ciutadania en general: correu electrònic, blog...Consell de la Mobilitat BDN
 6. 6. PMU com a prioritat de ciutat •  OBLIGATORIETAT DE PARTICIPACIÓ: Llei municipal i de règim local de Catalunya, Llei de Mobilitat, Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana. Sobre la participació. Llei 9/2003, de 13 de juny (article 7) Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat s’assenyala que aquesta participació ha de restar garantida per a totes les administracions públiques amb competències en matèria de mobilitat. •  RESULTATS FASE DE DIAGNOSI: durant el procés participatiu de diagnosi (primavera passada) adjudicat a lempresa DELIBERA va ser UN PUR TRÀMIT per complir els requeriements legals mencionats anteriorment. Fase de diagnosi amb generalitzacions, poc clars els criteris per fixar afirmacions (establiment de jerarquització de carrers)... •  ANY D’INACTIVITAT: durant el darrer any ha estat PMU, com a mínim la fase de participació. CAL DESENCALLAR-LA!Consell de la Mobilitat BDN
 7. 7. OBJECTIUS GENERALS •  Recuperar el consens de ciutat en temes relacionats amb la mobilitat: pacte per a la mobilitat... •  Etapa decisiva en la redacció del PMU (fase de propostes). Aconseguir un verdader procés participatiu (des del Consell i els tallers oberts). Que aquesta participació sigui valorada i tinguda en consideració. •  Mecanismes per resoldre els problemes micro. •  Col·laboració i coordinació amb altres àrees (Medi Ambient, Guàrdia Urbana, Salut, Educació) i altres organismes (ATM, Genralitat, ADIF, Foment, ...) per dur a terme programes transversals: qualitat de l’aire, camins escolars...Consell de la Mobilitat BDN
 8. 8. OBJECTIUS (1) Potenciar un transport públic de qualitat •  Posar en qüestió i analitzar la nova xarxa de bus. Demanar-ne millores d’acord amb les necessitats del territori. •  Que cada àrea de la ciutat tingui una estació de Metro i/o ferroviària com a referència i que el transport públic urbà per superfície estigui estructurat d’acord amb aquests criteris. •  Millora de la connexió més enllà del Barcelonès Nord. Mitjançant ÀMB-EMT amb Montcada i TES amb la resta del Vallès i Maresme (també en horari nocturn).Consell de la Mobilitat BDN
 9. 9. OBJECTIUS (2) Priorització del transport públic i la mobilitat a peu. •  Reducció dels desplaçaments en vehicle particular (amb el suport d’eines com camins escolars o millora de la mobilitat). •  Millora de la disciplina viària i minimització dels efectes de les c/d als carrers comercials. •  Coordinació i priorització semafòrica. Consell de la Mobilitat BDN
 10. 10. OBJECTIUS (3) Augmentar l’espai a la via pública destinat a vianants •  Importància dels desplaçaments a peu i la supremacia del vianant. •  Peatonalització de carrers. Pacificació del trànsit. •  Augmentar-ne la qualitat tenint en compte la garantia de l’accessibilitat universal: guals, pilones... Consell de la Mobilitat BDN
 11. 11. OBJECTIUS (4) Aparcament • Potenciació de l’aparcament fora de la via pública. • Promoure la rotació en l’estacionament en via pública. Estudi de sistemes com l’àrea verda. • Park&ride a l’estació de Rodalies. • Sistema de kiss&ride a totes les estacions ferroviàries. • Garantir les places d’aparcament destinades a PMR (control de l’ús, verificació de llicències....). Consell de la Mobilitat BDN
 12. 12. OBJECTIUS (5) Intermodalitat i informació: factors claus per una mobilitat sostenible competitiva •  Solucionar la manca d’intermodalitat a Pompeu Fabra. •  Treballar per tal que el Ple Municipal insti al Ministerio de Fomento a executar el park&ride previst a l’estació de Rodalies, d’acord amb el Pla de Rodalies de BCN 2008-2015 i l’obertura l’accés mar. •  Millorar el sistemes d’informació sobre mobilitat proveïts per l’Ajuntament. Plànols, xarxa de carril bici. Informació d’afeccions per obres... •  Sol·licitar a les empreses operadores més i millor informació. PIU’s de TUSGSAL, horaris de pas empreses operadores... •  Millorar senyalització viària (uniformitat, continuïtat). Crear-ne per a vianants.Consell de la Mobilitat BDN
 13. 13. OBJECTIUS (6) Normativa municipal al servei d’una mobilitat segura i eficient • Regulació de lús de la bicicleta mitjançant normativa municipal. Drets i deures. Inclusió de cens de bicicletes. • Regulació de l’ús del carril bus, augmentant la velocitat comercial del bus i permetent, si s’escau, la introducció d’altres mitjans: bicis… • Normativa més clara en relació als drets de les persones amb mobilitat reduïda. • Formació al cos de la Guàrdia Urbana pel coneixement de la normativa.Consell de la Mobilitat BDN
 14. 14. OBJECTIUS (7) Foment de la bici, bici compartida i cotxe multiusuari • Idonietat de la bicicleta com a mitjà per a la mobilitat quotidiana en una àrea extensa i plana de la ciutat. • Carrils bici més segurs. Recuperació de carrils bici clausurats. Continuitat de la xarxa. • Aparcaments segurs de bicicleta. Analitzar la viabilitat del sistema BiciBox de l’ÀMB. • Estudi de la implantació de sistemes de bicicleta pública compartida i cotxe multiusuari condicionants a la situació econòmica.Consell de la Mobilitat BDN
 15. 15. OBJECTIUS (8) Continuïtat •  Activitats de la setmana de la mobilitat, mesures de promoció de la bicicleta... Consell de la Mobilitat BDN
 16. 16. MOLTES GRÀCIES Roger Melcior wwww.rogermelcior.cat/consell roger@rogermelcior.cat Consell de la Mobilitat BDN

×