Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de Red hat Linux

184 views

Published on

Presentació de Red hat Linux.

Més manuals a: http://www.exabyteinformatica.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació de Red hat Linux

  1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Presentació de Red Hat Linux Enterprise 6Red Hat Software Inc. va ser fundada al 1994 per Bob Young i MarcEwing. El seu principalobjectiu era compilar i comercialitzar una distribució GNU/Linux anomenada Red Hat Linux.Bàsicament, es tractava duna versió empaquetada del que existia en aquells temps, incloentdocumentació i suport. Durant lestiu de 1995, la versió 1.0 daquesta distribució va veure lallum. Uns mesos més tard, es va publicar la versió 2.0 que incloïa la tecnologia RPM (gestor depaquets). El sistema de paquets RPM sha convertit en un estàndard per als paquets desistemes GNU/Linux. Durant el 1998 Red Hat va arribar al gran públic amb la versió 5.2.La companyia no només és coneguda per la seva distribució de programari basat en Linux. Alagost de 1999, Red Hat va sortir a borsa i les seves accions van obtenir un guany històricdesde el primer dia en tota la història de Wall Street. Així i tot, els seus començaments reeixitsal mercat de valors van servir perquè Red Hat fos portada en diaris i revistes no directamentrelacionades amb temes informàtics. En qualsevol cas, sembla ser que Red Hat ha sabutsuperar els problemes daltres companyies del món dels negocis entorn al programari lliure iva anunciar números no vermells per primera vegada en la seva història a lúltima cambra delany 2002.Un altre dels fets històrics més importants de Red Hat va ser ladquisició al novembre de 1999de Cygnus Solutions, una empresa fundada una dècada abans i que ja havia demostrat comamb una estratègia integral basada en programari lliure, es poden guanyar diners.Al setembre de 2003, Red Hat va decidir concentrar els seus esforços de desenvolupament enla versió corporativa de la seva distribució i va delegar la versió comuna a Fedora Core, unprojecte obert independent de Red Hat. Al juny de 2006 Red Hat va adquirir la companyiaJBoss Inc, convertint-se després en la responsable del desenvolupament del servidor mésimportant daplicacions J2EE de codi obert.Característiques de Red Hat LinuxUna plataforma daplicacions optimitzada per a desplegaments empresarials a llarga escalaamb gestió centralitzada.Millora de leficiència per a lúltima generació de sistemes de maquinari altament escalables.Rendiment de virtualització, flexibilitat i seguretat per a entorns servidor i client.Suport ampliat per a característiques destinades a minimitzar limpacte dels sistemes de TIC.Una plataforma preparada per a desplegaments estables a llarg termini, capaç tambédincorporar noves tecnologies per a desplegaments físics, virtuals i cloud.Compta amb una empresa que recolza el sistema i brinda suport personalitzat.
  2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Estructura dels directorisRed Hat Enterprise Linux utilitza lestructura del sistema darxius estàndard de jerarquia desistemes darxius (FHS de langlès que vol dir Filesystem Hierarchy Standard), un document quedefineix els noms, la ubicació i els permisos de molts tipus darxius i directoris.Estructura de directoris FHS en Red HAT Enterprise 6· El directori /boot/Conté arxius estàtics requerits per arrencar el sistema, tals com el kernel de Linux. Aquestsarxius són essencials perquè el sistema arrenqui correctament.· El directori /dev/Conté els nodes de dispositius que, o bé representen als dispositius que estan connectats alsistema o els dispositius virtuals que són proporcionats pel nucli. Aquests nodes de dispositiusón essencials perquè el sistema també funcioni correctament.· El directori /etc/Aquí resideixen els arxius de configuració del sistema, són usats per ladministrador i/o altresprogrames per emmagatzemar i llegir dades que alteren duna o una altra forma el seufuncionament.· El directori /lib/Conté les biblioteques (llibreries) necessàries per executar els binaris en /bin/ i en /sbin/.Aquestes imatges de biblioteques compartides són particularment importants per arrencar elsistema i executar instruccions en el sistema darxius arrel.· El directori /media/Conté els subdirectoris utilitzats com a punts de muntatge per als mitjans extraíbles tals comUSB’s, DVD’s, CD-ROM’s i discs Zip.· El directori /mnt/Està reservat per a sistemes darxius muntats temporalment tals com muntatges de sistemesdarxius NFS. Tots els medis extraíbles utilitzen el directori /media/. Els medis extraíblesdetectats automàticament seran muntats en el directori /media.· El directori /opt/Proporciona una àrea per emmagatzemar paquets de programari duna aplicació. Un paquetque col·loca arxius en el directori /opt/ crea un directori amb el mateix nom del paquet.Aquest directori al seu torn, guarda arxius que duna altra forma estarien escampats pel
  3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/sistema darxius, donant-li així a ladministrador del sistema una forma fàcil de determinar elpaper de cada arxiu dins dun paquet particular.· El directori /proc/Conté arxius especials que o bé extreuen informació del kernel o bé lenvien a aquest. Algunsexemples són la memòria del sistema, informació sobre la CPU, configuració del maquinari,etc.· El directori /sbin/Emmagatzema els executables usats per lusuari root. Els executables en / sbin / sutilitzen enlarrencada de ladministració del sistema i per realitzar les operacions del sistema derecuperació.· El directori /srv/Conté dades específiques al lloc proporcionats pel seu sistema executant Red Hat EnterpriseLinux. Aquest directori li dóna als usuaris la ubicació dels arxius de dades per a un servei enparticular tal com pot ser el FTP, WWW o CVS. Les dades que només pertanyen a un usuariespecífic han danar en el directori /home/.· El directori /sys/Utilitza el nou sistema darxius virtual sysfs específic des de el kernel 2.6. Ara amb el suportmés estès per als dispositius de connexió en hot swap en el kernel 2.6, el directori /sys/ contéinformació similar a la que es troba a /proc/, però mostra una vista jeràrquica de la informacióde dispositius específica en relació amb els dispositius de connexió en hot swap.· El directori /usr/És per a arxius que puguin ser compartits a través de moltes màquines. El directori /usr/habitualment té la seva pròpia partició i es munta en mode lectura. Sota el directori /usr/, elsubdirectori /bin/ conté executables, el directori /etc/ conté arxius de configuració delsistema, /games/ és pels a jocs, /include/ conté els arxius de programari C, /kerberos/ contébinaris i altres arxius relacionats amb Kerberos i /lib/ conté arxius del tipus objecte ibiblioteques que no estan dissenyades per ser utilitzades directament per usuaris o scripts deshell. El directori /libexec/ conté petits programes dajuda cridats per d’altres programes,/sbin/ és per als binaris dadministració del sistema (aquells que no pertanyen al directori/sbin/), /share/ conté arxius que no són duna arquitectura específica i finalment /src/ és per acodi font.El directori /var/Ja que el FHS requereix que Linux munti / usr / en mode només lectura, qualsevol programaque escrigui arxius log o que necessiti tasques de spool, els directoris han descriurels en eldirectori /var/. Els estats FHS de /var/ serveixen per: ... Arxius de dades variables. Això inclouarxius i directoris spool, dades dadministració, de registre i arxius temporals i transitoris.
  4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Sistema darxius (File system)Red Hat inclou suport per a molts sistemes darxius populars, fent possible accedir fàcilmentals sistemes darxius daltres sistemes operatius. Això és particularment útil en un escenaridarrencada dual i quan es migren arxius des dun sistema operatiu a un altre.Els sistemes darxius suportats inclouen:EXT2, EXT3, NFS, ISO 9660, MSDOS i VFAT.En les diferents versions Red Hat Enterprise 5 el sistema darxius per defecte era el EXT 3, noobstant ara les versions 6 daquest sistema vénen per defecte amb EXT4, i les versionsorientades a sistemes escalables utilitzen NFS ja que permet major emmagatzematge dedades.Arquitectures SuportadesX86, X86_64, System z, PPC64.Avantatges i desavantatgesAdmet totes les arquitectures de maquinari principals amb compatibilitat en les diferentsversions i inclou un cicle de vida de suport i actualitzacions de set anys (que es pot ampliaropcionalment a deu anys).La seva arquitectura modular, flexible i sòlida, a més de les eines de gestió, ofereixen un majorcontrol i escalabilitat. Per la seva banda, una àmplia gamma de complements milloren ladisponibilitat dinfraestructures i aplicacions.Red Hat Enterprise Linux compta amb un rendiment demostrat en sistemes de més de centnuclis i Terabytes de memòria, la qual cosa la fa idònia per a les implementacions daplicacionsen les empreses de major grandària.La virtualització integrada permet interactuar a les implantacions físiques i virtuals, mentreque el control detallat dels recursos informàtics (CPU, memòria, connexions de xarxa, E/S)permet a les empreses gestionar acords a nivell de servei (SLA) daplicacions i hosts.Les funcions de gestió de lenergia redueixen l’impacte mediambiental dels centres de dades(Datacenters) i la interoperabilitat millorada simplifica la integració en entorns MicrosoftWindows Active Directory.Rendiment, escalabilitat i seguretat de aplicacions. Els nous estàndards en sistemes multi nuclii virtuals exigeixen que les plataformes puguin gestionar la complexitat i que es puguin escalarde forma vertical o externa per satisfer les necessitats de lempresa.
  5. 5. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Alguns desavantatgesEs fa necessari pagar una subscripció per accedir a un sistema amb suport adequat.És costós mantenir la seguretat del sistema a causa de la falta de suport sense pagament previ.Cost elevat de les actualitzacions.Poca acceptació al mercat local.Entorns gràficsRed Hat Enterprise Linux proporciona dos entorns descriptori:GNOME — És lentorn descriptori predeterminat de Red Hat Enterprise Linux. Està basat en elconjunt deines gràfiques GTK+ 2.KDE — Un entorn descriptori alternatiu basat en el conjunt deines gràfiques Qt 3.Tant GNOME com KDE tenen aplicacions de productivitat avançades, tals com processadors detext, fulles de càlcul i navegadors web. Els dos contenen eines per personalitzar laparença dela GUI (Graphical User Interface). Addicionalment, si ambdues biblioteques estan presents,GTK+ 2 i Qt, les aplicacions KDE es poden executar en GNOME i viceversa.En quant als sistema de llicènciaEl sistema operatiu Red Hat utilitza el sistema de llicències GPL. En el contracte de llicència deRed Hat Enterprise Linux sesmenta el següent: "Subjecte als termes següents, Red Hat, Inc. ("Red Hat ") li concedeix una llicència perpètua i mundial per als programes (la majoria delsquals inclouen diversos components de programari) de conformitat amb la Llicència PúblicaGeneral de GNU v.2. Lacord de llicència per a cada component de programari es troba en elcodi font del component de programari i li permet executar, copiar, modificar i redistribuir elcomponent de programari (subjecte a certes obligacions, en alguns casos), tant en el codi font ibinari".

×