Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoy! Saan ka Pupunta?
Ang Buhay ay Isang Paglalakbay
Mat 6:25 Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Huwag kayong mangabalisa sa inyong
pamumuhay, kung ano baga ang inyong
kakanin, o k...
Sa Diyos Nanggagaling ang Lahat
• Job 12:10 Sa Diyos lahat nakasalalay ang
buhay ng lahat ng nilalang, at buhay ng
sangkat...
• Mat 16:25−26 Ang sinomang
naitatag ang buhay sa sanlibutang
ito’y malulugi, sinomang
nawalan nito para kay Kristo sa
kan...
Masaya sa Panginoon
• Psa 16:9 Kaya't ang aking puso ay masaya, at ang
aking kaluluway may kagalakan: ang akin namang
kata...
Mat 7:13 -14 Kayo'y magsipasok sa makipot na
pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at
malapad ang daang patungo sa pagk...
Joh 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang
daan, at ang katotohanan, at ang buhay:
sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kun...
Gal 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama
ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay,
kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: a...
Rev 11:18 At nangagalit ang mga bansa, at
dumating ang iyong poot, at ang panahon
ng mga patay upang mangahatulan, at ang
...
Hoy! saan ka pupunta
Hoy! saan ka pupunta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoy! saan ka pupunta

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoy! saan ka pupunta

 1. 1. Hoy! Saan ka Pupunta? Ang Buhay ay Isang Paglalakbay
 2. 2. Mat 6:25 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit?
 3. 3. Sa Diyos Nanggagaling ang Lahat • Job 12:10 Sa Diyos lahat nakasalalay ang buhay ng lahat ng nilalang, at buhay ng sangkatauhan. • Rom 8:6 Ang buhay na nakatuon sa mga bagay na pisikal ay patungo sa kamatayan, isalalay mo sa Diyos ang iyong buhay, matatamo mo ang kapayapaan at buhay na walang hanggan.
 4. 4. • Mat 16:25−26 Ang sinomang naitatag ang buhay sa sanlibutang ito’y malulugi, sinomang nawalan nito para kay Kristo sa kanya ang lahat ng pakinabang. Pagkat siya man ang pinakamayaman sa sanlibutang ito at mapahamak ang kanyang kaluluwa, ano ang kanyang pakinabang? Ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang
 5. 5. Masaya sa Panginoon • Psa 16:9 Kaya't ang aking puso ay masaya, at ang aking kaluluway may kagalakan: ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay. • Psa 16:10 Sapagka't hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impierno; ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. • Psa 16:11 Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng katuwaan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.
 6. 6. Mat 7:13 -14 Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok. Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.
 7. 7. Joh 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Joh 14:7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita.
 8. 8. Gal 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.
 9. 9. Rev 11:18 At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong poot, at ang panahon ng mga patay upang mangahatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting- pala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki; at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa.

×