20100208 kwaliteitskaart cito

2,925 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
407
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100208 kwaliteitskaart cito

  1. 1. Opbrengstgericht werken en Cito: Overzichten van toetsresultatenIn de kwaliteitskaart ‘Opbrengstgericht werken: heldere overzichten van toetsresultaten als basis voorgesprek’ is algemene informatie gegeven over de, vanuit het perspectief van opbrengstgerichtwerken, meest relevante overzichten van toetsresultaten. Ook de wijze waarop deze overzichtenbruikbaar zijn op groeps-, school- en leerlingniveau is daarbij aan de orde gekomen.In deze kwaliteitskaart worden voor het computerprogramma LOVS van Cito de meest relevanteoverzichten weergegeven. Deze komen niet altijd overeen met de overzichten die in de algemenekwaliteitskaart beschreven worden.DwarsdoorsnedeEen dwarsdoorsnede toont voor verschillende jaargroepen de resultaten op één bepaald moment. Hetis mogelijk dit voor één leergebied te laten zien, maar dit kan ook voor meerdere leergebieden naastelkaar gezet worden.Een dwarsdoorsnede is te beschouwen als een foto van de toetsresultaten van verschillendejaargroepen op een bepaald moment in het schooljaar of van één jaargroep op verschillende toetsen.De dwarsdoorsnede laat daarmee zien hoe de jaargroepen op school het doen op één of meerderevakgebieden op een bepaald moment.De dwarsdoorsnede is met name relevant op schoolniveau. De schoolleider en intern begeleiderkrijgen daarmee in één oogopslag inzicht in de resultaten van alle leerjaren op één toetsmoment.Acties binnen het computerprogramma LOVS van CITO:Op het startscherm van de Module Zelfevaluatie bepaalt u de selectie van groepen en toetsen,bijvoorbeeld zoals in de afbeelding hieronder:Nadat u op Volgende gedrukt heeft, krijgt u alle groepen in beeld die de betreffende toets gemaakthebben.
  2. 2. De 0%-lijn (dikke groene stippellijn) stelt het landelijke gemiddelde voor. Boven deze lijn zijn deniveaus A en B afgebeeld, onder deze lijn de niveaus C, D en E. In het voorbeeld is te zien dat meerdan de helft van de leerlingen van groep zeven en acht onder het landelijke gemiddelde scoort. Hetgedeelte van de staaf onder de 0%-lijn is aanzienlijk groter dan boven de lijn. Groep zes presteert eenstuk beter dan de andere leerjaren. Door op de staven te klikken is het exacte percentage leerlingenin elk niveau zichtbaar.Bovenstaande dwarsdoorsnede is vooral op schoolniveau relevant.TrendanalyseEen trendanalyse toont de resultaten die verschillende jaargroepen door de jaren heen behaalden opeen bepaalde toets. Het is mogelijk om hierbij van één bepaald toetsmoment uit te gaan, maar het isook mogelijk om meerdere toetsmomenten naast elkaar te zetten.Een trendanalyse is te beschouwen als een film van de resultaten van een bepaalde toets over eenreeks van jaren.Hierbij zijn twee mogelijkheden te onderscheiden:• Trendanalyse - leerjaarHierbij worden de resultaten vergeleken die in opeenvolgende schooljaren door verschillende groepenleerlingen op dezelfde toets zijn behaald (bijvoorbeeld de resultaten op DMT kaart 1 van de groependrie van de vijf laatste schooljaren).• Trendanalyse - leerlinggroepHierbij worden de resultaten van een bepaalde leerlinggroep in opeenvolgende schooljaren naastelkaar gezet (bijvoorbeeld de resultaten van één leerlingengroep op achtereenvolgens Rekenen-Wiskunde M3, E3, M4, E4 en M5).De trendanalyse is relevant op alle niveaus. Allereerst worden de relevante overzichten aangegevenop school- en groepsniveau, vervolgens op leerlingniveau.School- en groepsniveau
  3. 3. Op schoolniveau ligt de kracht van een trendanalyse in het bijzonder in de combinatie van een analyseop leerjaar- en leerlinggroepniveau. Hiermee ontstaat zowel zicht op het functioneren van de diverseleerjaren in de afgelopen schooljaren, als op het functioneren van de leerlinggroepen door de jarenheen. Door alle trends in één weergave te zetten, kan op schoolniveau reflectie plaatsvinden óf enwáár sterke en zwakke momenten zijn aan te wijzen in de tussenopbrengsten van de school, welkeverklaringen daarvoor te geven zijn vanuit de kenmerken van effectief onderwijs en welke actiesnoodzakelijk zijn. Dit kan zowel in een gesprek tussen schoolleider en interne begeleider, als in eenteamvergadering met het gehele team plaats vinden.Op groepsniveau is de trendanalyse - leerjaar van belang om te analyseren of het onderwijs door dejaren heen binnen een jaargroep stabiel en op voldoende niveau is. De trendanalyse - leerlinggroepbiedt een aanvulling op de trendanalyse - leerjaar. Met deze analyse kan namelijk bekeken worden ofde groep zich ontwikkelt overeenkomstig eerder behaalde resultaten. Een combinatie van deze tweeanalyses biedt een goed aanknopingspunt voor de groepsbespreking tussen leerkracht en internbegeleider.Acties binnen het computerprogramma LOVS van Cito ten behoeve van trendanalyse vanleerjaar/leerjaren:Selecteer in de Module Zelfevaluatie het rapport Trendanalyse LVS en vervolgens volgmodeljaargroepen:Op het startscherm stelt u allereerst uw selectie in, zoals in de afbeelding hieronder:Klik op volgende, de trendanalyse verschijnt.
  4. 4. Het resultaat, weergegeven in bovenstaande grafiek, toont de gemiddelde scores die inopeenvolgende jaren in de verschillende jaargroepen behaald zijn. U ziet dat er in vijf opeenvolgendejaren een spellingtoets halverwege (medio) groep drie tot en met acht is afgenomen. Op de linkerasstaan de schaal- of vaardigheidscores afgebeeld. Horizontaal lopen de lijnen met de gemiddeldeschaalscores voor de afnamemomenten M3 – M8. Vanuit de gemiddelde score van de groep zijnverticale hulplijnen afgebeeld die aangeven hoe deze score zich verhoudt tot het landelijk gemiddeldeop dat afnamemoment (de horizontale lijn). In de bovenstaande grafiek zijn de hulplijnen vrijwelallemaal groen omdat alle groepsscores boven de landelijk gemiddelde lijn M3, M4 enzovoort liggen.Bij het berekenen van de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep worden de vaardigheidsscoresvan alle leerlingen uit de groep meegenomen ook wanneer deze leerlingen een toets hebben gemaaktdie afwijkend is van het betreffende afnamemoment (bijvoorbeeld medio groep 5 de toets M4).Bovenstaande trendanalyse is zowel op groepsniveau als op schoolniveau relevant.In de kwaliteitskaart ‘Opbrengstgericht werken: heldere overzichten van toetsresultaten als basisvoor gesprek’, werd gesteld dat heldere overzichten van trendanalyses zowel laten zien wat degemiddelde scores zijn van de groepen, als wat de procentuele verdeling van de niveaus is (A t/m Eof I t/m V). Alhoewel de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep en de daarbij behorende niveau-aanduiding van de groep illustratief is voor het gemiddelde niveau van de groep, kunnen op basis vanverdelingen in percentages namelijk ook uitspraken gedaan worden over de verdeling van kinderenover de niveaus en daarmee over de effecten van differentiatie.Dit is binnen het computerprogramma LOVS van Cito mogelijk door naast bovenstaandetrendanalyse, meerdere dwarsdoorsnedes te maken van de verschillende meetmomenten in deafgelopen schooljaren.Acties binnen het computerprogramma LOVS van Cito ten behoeve van trendanalyse van eenleerlinggroep:Selecteer in de Module Zelfevaluatie het rapport Trendanalyse LVS en vervolgens als volgmodelleerlingen:
  5. 5. Nadat u een selectie van de toetsmomenten en de groepen gemaakt heeft, klikt u op volgende. Detrendanalyse verschijnt.De leerlingen in de huidige groepen zes, zeven en acht worden in beeld gebracht met hun prestaties inde voorgaandejaren. Het programma zoekt bij alle eerdere meetmomenten of er gegevens van deleerlingen die nu in groep zes, zeven en acht zitten, aanwezig zijn. Alleen deze leerlingen wordenmeegenomen in de analyse. Ook hier zien we in de trend dat tijdens alle afnamemomenten het niveauvan de spelling boven het landelijk gemiddelde niveau zit. Wel zien we dat het niveau in de lagereleerjaren een eind boven het landelijke gemiddelde zit en dat het verschil in de hogere leerjarenkleiner wordt. De groei op spellinggebied is dus relatief lager geweest dan het landelijke gemiddelde.Bovenstaande trendanalyse is zowel op groepsniveau als op schoolniveau relevant.In de kwaliteitskaart ‘Opbrengstgericht werken: heldere overzichten van toetsresultaten als basisvoor gesprek’, werd gesteld dat heldere overzichten van trendanalyses zowel laten zien wat degemiddelde scores zijn van de groepen, als wat de procentuele verdeling van de niveaus is (A t/m Eof I t/m V). Alhoewel de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep en de daarbij behorende niveau-aanduiding van de groep illustratief is voor het gemiddelde niveau van de groep, kunnen op basis vanverdelingen in percentages namelijk ook uitspraken gedaan worden over de verdeling van kinderenover de niveaus en daarmee over de effecten van differentiatie.Dit is binnen het computerprogramma LOVS van Cito mogelijk door naast bovenstaandetrendanalyse, meerdere dwarsdoorsnedes te maken van de verschillende meetmomenten in deafgelopen schooljaren.
  6. 6. Op groepsniveau is onderstaande weergave ook nog bruikbaar om van een specifieke groep te zienhoe het gemiddelde niveau zich binnen de niveau-aanduiding van A t/m E heeft ontwikkeld door dejaren heen. Van belang hierbij is dat de gemiddelde vaardigheidscore afgezet wordt tegen devergelijkingsgegevens van Alle scholen (dus op schoolniveau) en niet tegen de vergelijkingsgegevensAlle leerlingen (leerlingniveau). Dit rapport vraagt u op door in de menuoptie Rapporten resultaten tekiezen voor het rapport Groepsrapport- gemiddelde.In bovenstaande weergave is te zien hoe het gemiddelde groepsniveau op een bepaald vakgebied zichontwikkeld heeft ten opzichte van het landelijke groepsgemiddelde, binnen de niveau-aanduiding vanA t/m E.LeerlingniveauWanneer het gaat om het beoordelen van individuele leerlingprestaties is het altijd noodzakelijk om inde weergave de resultaten van verschillende toetsmomenten naast elkaar te zetten, zodat zichtbaar ishoe een leerling zich ontwikkelt door de tijd heen.Een Leerlingrapport geeft de vaardigheid van een leerling op een bepaald leerstofgebied op deverschillende afnamemomenten weer. Dit kan zowel in de weergave Grafiek, Tabel of Grafiek enTabel.Acties binnen het computerprogramma LOVS van Cito:
  7. 7. Selecteer binnen het menu Rapporten resultaten het Leerlingrapport, maak een selectie bij dehierboven genoemde velden. Kies vervolgens een toets (bijvoorbeeld Rekenen-Wiskunde) en selecteeronder Afnamemoment {Alle}. Klik vervolgens jaargroep, groep en leerling aan. Het volgendeleerlingrapport verschijnt.In de grafische weergave is, in aanvulling op de tabelweergave, te zien hoe een kind zich ontwikkeltbinnen een niveau-aanduiding. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden dat een kind weliswaar op hetlaatste meetmoment nog steeds een A-score behaalde, maar tussen de twee laatste meetmomentenbinnen het A-niveau aan het zakken is en mogelijk, zonder gerichte interventies, op een volgendmeetmoment een B-score haalt.Een andere wijze om de vaardigheidsgroei tussen twee meetmomenten zichtbaar te maken in CitoLOVS is via het rapport vaardigheidsgroei. Deze is te vinden binnen de Module Zelfevaluatie.Kies eerst welk soort rapport u wilt maken namelijk Vaardigheidsgroei leerlingen.Bij dit rapport gaat het om het analyseren van leerlingen en niet om jaargroepen. U kunt devaardigheidsgroei tussen twee afnameperiodes bekijken, zoals in onderstaande afbeeldingen te zien
  8. 8. is. De vaardigheidsscores in schooljaar 2006-2007, afnameperiode Medio worden vergeleken met descores in schooljaar 2007-2008, afnameperiode Medio. De leergroei van de geselecteerde groeptussen de gekozen meetmomenten wordt in de grafiek weergegeven.In de grafiek ziet u onderin de 0-lijn. De score van alle leerlingen op de toets Rekenen-Wiskunde dieafgenomen is Medio schooljaar 2006-2007 is als het ware op 0 gezet. De staafjes geven de groei aanvan iedere leerling gedurende het jaar. Ieder staafje vertegenwoordigt dus één leerling. We zien datalle leerlingen vooruitgegaan zijn: het staafje staat altijd boven de 0. De stippellijn geeft degemiddelde vaardigheidsgroei van de groep weer, de streepjeslijn geeft de gemiddeldevaardigheidsgroei van de landelijke vergelijkingsgroep weer. De vaardigheidsgroei van individueleleerlingen kan hiermee vergeleken worden. Het hoeft niet zo te zijn dat de leerling met de hoogstevaardigheidsgroei de beste rekenaar is. Het geeft aan dat de leerling zich in de betreffende periodesneller dan de andere leerlingen ontwikkeld heeft op dit leergebied. Leerlingen die te weinigvaardigheidsgroei hebben laten zien, zakken ofwel binnen het niveau zelf terug (bijvoorbeeld van eenhoge C naar een lage C) of zakken zelfs naar een niveau lager.

×