Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Underlag jobboffensiv pressträff

1,306 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Underlag jobboffensiv pressträff

  1. 1. Jobboffensiv 2011-2014 Arbete – Utbildning - FöretagandeJobboffensiv är ett gemensamt rödgrönt handlingsprogram för en hållbar socialutveckling av hela Malmö. Målet för kommunens arbetsmarknadsinsatser är att allaarbetslösa ska bli självförsörjande via arbete till avtalsenliga löner, studier eller egetföretagande. Kommunens satsningar på vuxenutbildning har riktiga jobb ochentreprenörskap i fokus. Vi vill skapa möjligheter för fler att få in foten på den reguljäraarbetsmarknaden och underlätta för företag att rekrytera personal i Malmö. Insatsernaska vara kvalitetssäkrade och vi förespråkar en likvärdig fördelning av resurser tillkvinnor och män. Vår jobboffensiv är ett levande dokument och vi avser att kompletteramed fler åtgärder om behov uppstår under nästkommande fyra år.Prioriterade målgrupperArbetsmarknadsåtgärder är egentligen ett statligt ansvar och kommunen ska inte ta överdetta ansvar. De statliga insatserna räcker dock inte till utan det behövs kompletterandekommunala insatser och dessa riktar vi främst till:• Långtidsarbetslösa som varit arbetslösa i mer än 2 år med försörjningsstöd eller aktivitetsstöd.• Arbetslösa ungdomar oavsett tid i arbetslöshet.• Arbetslösa med olika former av funktionshinder.ArbeteAnställning till avtalsenlig lön är första prioritet för kommunens arbetsmarknadsinsatser.Med detta fokus ökar chanserna för den enskilda individen att få ett nytt arbete i det fallatt personen på nytt blir arbetslös. Att få in foten på den reguljära arbetsmarknaden är detallra viktigaste steget. Forskningen visar att de arbetsmarknadsinsatser som fungerar allrabäst är de insatser som i så stor utsträckning som möjligt liknar ett riktigt arbete.Arbets- och utbildningsplatser, 100 stSyftet med dessa platser är att visa på ett alternativ till Jobb- och utvecklingsgarantins fas3:s i många fall ovärdiga hantering av människor. Dessa människor är en resurs som kanvara med och höja kvalitén i de kommunala verksamheterna. Insatsen är också avsedd attstödja deltagarna att få ett första steg in på arbetsmarknaden. Förutom
  2. 2. arbetslivserfarenhet får deltagarna också chansen att få referenser och kontakter somannars är svårt att få.Under år ett erbjuds deltagarna olika typer av stödjande insatser och utbildningartillsammans med jobbcoachning. De personer som under detta första år inte fått arbete påannan plats erbjuds en tidsbegränsad och passande anställning inom Malmö stad påmaximalt 2 år med avtalsenliga villkor.Under dessa två år ska deltagarna utföra riktiga arbetsuppgifter som annars inte skulle bliutförda på arbetsplatsen. Under anställningen fortsätter matchningen av deltagarna motjobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det ska finnas en tydlig planering för framtiden ide fall någon inte har en anställning efter de två åren. Vissa av deltagarna kan exempelvisvara berättigade till a-kassa. Satsningen sker i samverkan med Arbetsförmedlingen somförsta året delfinansierar verksamheten genom fas 3 medel och därefter ger stöd i form avolika typer av lönesubventioner.Insatser för funktionshindradeInsatserna för personer med funktionsnedsättning ska syfta till anställning. Det gagnarsåväl individen som samhället i stort. För närvande finns ett tjugotaltrygghetsanställningar inom serviceförvaltningen men behovet är mycket större.Kostnaderna för en trygghetsanställning är redan idag väldigt låg men ett tillskott fråncentralt håll skulle kunna ta bort det finansiella problemet som ändå finns förförvaltningarna att anställa personer utöver den ordinarie personalstyrkan.En utökning av trygghetsanställningar skulle göra det möjligt för JobbMalmö att avslutaett antal mångåriga OSA- anställningar och istället ge utrymme för nya insatser .Malmö stad ska anta det så kallade ”enpromillemålet”, vilket innebär att stadengaranterar att minst en promille av alla Malmö stads anställningar viks för personer medintellektuell funktionsnedsättning. Målet gäller minst en promille årligen under dennamandatperiod. Målet ska antas 2012 efter stadskontorets utredning om förutsättningarnaför dessa anställningar.Stadskontoret utreder också möjligheten att starta upp ett bemanningsföretag som i förstahand är inriktat på personer med funktionshinder. Tanken är inte att hyra ut dessapersoner utan att de istället i så stor utsträckning som möjligt skall få anställning i demottagande verksamheterna.Utveckling av SEF - Unga konceptetMetoderna från SEF - Unga (bl.a. 6 månaders visstidsanställning) kan utvecklas ochanpassas till långtidsarbetslösa som är äldre än 24 år och även funktionshindrade. Detfinns dock stora skillnader mellan målgrupperna ”unga” och ”äldre”. Arbetsförmedlingenbedömer att arbetssättet med SEF - Unga kan fungera för den yngre delen av gruppen,
  3. 3. dvs. 25-35 år. En ny satsning ska därför (åtminstone till att börja med) riktas mot dennamålgrupp.Utökning av servicepatrullerSom anställd i Servicepatrullerna får man en tolv månaders projektanställning och tydligaarbetsuppgifter knutna till en bestämd enhet/organisation inom Malmö Stad. Det finns idagsläget 10 arbetslag med skiftande inriktning.Konceptet kan utvecklas och utökas till att beröra samtliga stadsdelsförvaltningar.Stadskontoret och JobbMalmö har i uppdrag att stegvis införa servicepatruller i störreskala.Generationsväxling inom Malmö stadGenerationsavgångarnas konsekvenser inom kommunen ska utredas skyndsamt. Idén attgöra det möjligt att på ett tidigt stadium introducera ersättare (två år innanpensionsavgång) ska också ingå i utredningen. Utredningen ska också undersökamöjligheten att koppla satsningen till aspirantutbildningar på Malmö högskola.Öresundsregionen som arbetsmarknadDen danska arbetsmarknaden är och kommer vara av stor vikt för Malmö. Då det gällerutbildning så finns redan i dag en pågående inriktning mot den danska arbetsmarknaden,bland annat med rekryteringsutbildningar inom vård och omsorg.Satsningarna och samordningen med framförallt Köpenhamn ska fortsätta undermandatperioden. Viktiga samarbetsparter i detta arbete är Öresundskommittén ochÖresund direkt.Hållbara gröna jobb och satsningar på miljö- och energiteknikSatsningar skall göras på framtidsjobb inom miljö- och energiteknik. En analys avefterfrågan på arbetskraft hos aktuella företag ska göras omgående. Utbildningar skullekunna tas fram tillsammans med de företag som blir aktuella.Gröna jobb med speciellt fokus på de gröna näringarna och natur- och kulturvård är enviktig del av framtidsjobben. Stadskontoret har i uppdrag att komma med förslag på hurdetta konkret ska kunna genomföras och vilka samarbetspartners kommunen behöverkontakta.Utveckling av kultursektorn och turismnäringenKultursektorn är en sektor där det finns stor potential i Malmö. Stadskontoret har iuppdrag att tillsammans med kulturförvaltningen se över möjligheterna att skapa flerarbeten inom den kulturella sektorn i Malmö. Denna bransch bör kunna kopplas starkaretill exempelvis turistsektorn.
  4. 4. Arbetsmarknad och rekrytering inom Malmö stadDet skulle gagna både den enskilda individen och Malmö stad om personer från dekommunala arbetsmarknadsinsatserna lättare kunde matchas till anställningar inomkommunen. Stadskontoret får därför i uppdrag att se över hur HR- strategiskaavdelningen, INAR och JobbMalmö bättre kan samverka för att förbättra och samordnaarbetsmarknads- och rekryteringsinsatser inom Malmö stad.UtbildningI dagens Malmö ökar antalet lediga jobb men arbetslösheten består. Företagen hittar intepersoner med den kompetens som behövs. Genom att underlätta för de personer som villkomplettera sin kompetens så att den passar till rådande arbetsmarknad hjälper vi bådeden enskilda individen och näringslivet i Malmö. Målgruppsanpassadeutbildningsinriktningar ger en snabb och konstruktiv möjlighet till självförsörjning.Utbildning på modersmålStadskontoret och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att undersöka möjligheten tillatt utöka SFI på modersmål. Detta för att du lättare lär dig svenska om du riktar in dig påett yrke eller studier där språket kommer in successivt i samband med praktiskt ellerteoretiskt lärande.Det är av stor vikt för personer som kommer till vårt land att snabbt få en yrkesidentitet.När man lärt sig yrket kan man sedan öka svenskundervisningen. Kommunen harfortfarande etableringsansvaret för de personer som anlände till landet innan den förstadecember 2010 och som påbörjat introduktion. Det finns också många personer somkommunen ansvarar för som kommit till Malmö tidigare ochsom saknar arbete och inteheller behärskar svenska språket fullt ut. För denna målgrupp ska det erbjudasyrkesutbildning på modersmål. Stadskontoret utreder och definierar målgruppen tydligaresamt gör en analys kring vilka yrken som främst är aktuella.Finansiering av vuxenstudierDet finns människor som kommer i kläm då det gäller finansiering av studier. Vissa är tilloch med tvungna att avsluta studier som nästan är helt klara på grund av att ersättningenupphör. Detta område behöver utredas vidare. Stadskontoret har i uppdrag tillsammansmed utbildningsförvaltningen att utreda hur stort problemet är.. I första hand bör det lösasgenom ordinarie finansieringsmodeller och i andra hand ser vi över vilkafinansieringsmöjligheter det finns att avsätta kommunala medel till detta.Fler utbildade förskolelärareStadskontoret och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utreda hur vi på bästa ochsnabbaste sätt kan få fram fler utbildade förskolelärare. Bristen förskolepersonal idag ärstor och kommer vara fortsatt stor de närmaste åren. Vi vill underlätta för barnskötare att
  5. 5. vidareutbilda sig till förskolelärare. Samtidigt vill vi se till så att åtgärden inte resulterar ifärre barnskötare. Utredningsuppdraget innefattar att se över möjligheten för barnskötareatt vidareutbilda sig på deltid samtidigt som de fortsätter arbeta på deltid.FöretagandeMånga av dagens arbetstillfällen finns i den privata sektorn. Därför vill vi underlätta förföretagare i Malmö att hitta rätt personal. Arbetssökande med en specifik erfarenhet kanockså behöva hjälp att slussas vidare till det företag som letar efter just den kompetensen.Vi uppmuntrar fler att utveckla och förverkliga sina kreativa företagsidéer och vi vill varaett stöd till såväl småföretagare som huvudkontor som vill förlägga sin verksamhet iMalmö.NäringslivssamverkanDet finns behov av en bättre koppling mellan arbetsmarknadsinsatserna och satsningarnapå näringslivet i staden. INAR/JobbMalmö och Näringslivskontoret måste bli bättre på attsamverka. INAR har i uppdrag att se över vilka konkreta områden det kan vara aktuelltatt samarbeta djupare kring.Utbildning i entreprenörskapStadskontoret och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att undersöka ifall det finns ettunderlag för att tillskapa en särskild inriktning specifikt mot entreprenörskap och startaeget. Inriktningen skulle innebära ett komplement till både de rent teoretiskainriktningarna samt till yrkesvux. Idén är att fånga upp de personer som brinner för enaffärsidé de vill genomföra och ge stöd och utbildning under tiden. Uppdraget innebärockså att undersöka om detta går att göra genom samarbeten med olika externa aktörer.Vidare innebär uppdraget att göra en översyn över vilka åtgärder och modeller som andrakommuner har tagit fram när det gäller entreprenörsinriktning kopplat till utbildning.Branschresurser för bättre matchningI arbetsförmedlingens egna undersökningar framgår det att ”egna kontakter” står för ca70 % av alla förmedlingar av arbeten. Det visar på den oerhörda betydelsen av att ha ettnätverk för att ha chansen att få ett jobb idag. I Malmö är det många som inte har dennatyp av kontakter och därför behövs en ny form av stöd.Tanken är att en branschresurs ska vara en person som har ett gott anseende och storakontaktnät inom en särskild bransch. Dessa personer anställs på JobbMalmö och arbetarsedan som kopplingen mellan kommunens insatser och de specifika branscherna. Dådetta är en ny idé som bör ske i samverkan med framförallt Arbetsförmedling bör detförst testas i projektform och bör därför med fördel kunna finansieras genom medel frånFINSAM.
  6. 6. Kommunövergripande satsningar och utredningarFör att förbättra arbetsmarknadsinsatserna i Malmö krävs det ett sammanhållet ochövergripande synsätt. Några exempel på dessa kommunövergripande satsningar ochutredningar listas nedan.Uppsökande verksamhet ungaFör att kommunen ska kunna fånga upp de arbetslösa ungdomar som inte finns med iArbetsförmedlingens statistik vill vi utreda hur vi kan förstärka pågåendeuppsökningsverksamhet. Utbildningsförvaltningens satsning på att söka upp ungdomarhar idag finansiering för två personer fram till och med halvårsskiftet 2011. Detta kanutökas till att först och främst gälla hela året samt även förstärkas med två personer.Målgruppen utökas samtidigt till att gälla ungdomar mellan 16-26 år.Sociala villkor i upphandling och vid försäljningKommunen ska bli bättre på att använda sig av sociala villkor i upphandlingar och videxempelvis markanvisning. Ett villkor skulle exempelvis kunna vara att företagen dethandlar om måste erbjuda ett antal lärlingsplatser för att få kontraktet.I den gällande upphandlingspolicyn står det att ”Pris, kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor ska finnas som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp…” Vi villta reda på hur stort genomslag detta har i upphandlingarna idag. Stadskontoret har iuppdrag att se över rutinerna för upphandling så att den sociala delen blir tungt vägande iframtida upphandlingar. I uppdraget ligger även att utreda möjligheten att ytterligarestärka sociala villkor vid markanvisning.JämställdhetEn ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att konjunkturuppgången gynnar mängenerellt i Sverige. Det är dags för riktad satsning för att få in kvinnor i generelltmansdominerande yrken och tvärtom. Stadskontoret har i uppdrag att ta fram förslag tillriktlinjer för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. I ett första skede berör det dekommunala verksamheterna.Stadskontoret har också i uppdrag att jämställdhetssäkra och jämställdhetsintegreraJobboffensiv 2011-2014 bland annat genom att säkerställa likvärdig fördelning avresurser till kvinnor och män. Uppföljning av insatserna ska ske med könsuppdeladindividbaserad statistik och särskild kunskap om kvinnors situation på arbetsmarknadenska beaktas.KvalitetssäkringKvalitetssäkringen av arbetsmarknadsinsatserna ska utvecklas. Det ska tydliggöras hurverksamheterna lever upp till mål, lagar, förordningar och föreskrifter. Alla medarbetareska vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten. Fokus ska ligga påindividernas rättigheter och en tydlig brukarmedverkan.
  7. 7. Jobboffensiv 2011-2014Jobboffensiven är ett verktyg för att vi ska uppnå vår rödgröna arbetsmarknads- ochvuxenutbildningspolitik för 2010-2014. Nedan listas de punkter som är vår gemensammaviljeinriktning på området.• Arbete stärker individen, främjar integrationen och säkrar resurser till välfärden. Ett av våraviktigaste mål är därför att bekämpa arbetslösheten.• Det är oacceptabelt att ungdomar går arbetslösa. Alla ungdomar ska ha rätt till arbete,utbildning eller praktik. Här gäller det också att vi få med oss företagen så att de gör sitttill. Vi vet att om ungdomsarbetslösheten biter sig fast, kan det leda till att väldigt mångaungdomar fastnar i utanförskap precis så som det blev på 90-talet. Det får inte hända igen!• De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska ses över och insatserna ska kvalitetssäkras urvarje deltagares perspektiv.• I Malmö ska ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samverka och vi ska arbeta för attskapa hållbar tillväxt.• Fler företag måste skapas i och flytta till Malmö och Malmöborna måste få bästa tänkbaramöjligheter att konkurrera om jobben.• En gemensam välfärd av hög kvalitet är ett starkt konkurrensmedel för att locka företagoch familjer att flytta till Malmö.• Genom att stärka tjänstesektorn, den kreativa sektorn och besöksnäringarna, skapas enarbetsmarknad med plats för många olika typer av arbeten.• En integrerad arbetsmarknad i Malmö/Lund-området och Öresundsregionen ska fortsätta attutvecklas. Entreprenörskap ska stimuleras.

×