Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moderaternas etiska policy

1,043 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moderaternas etiska policy

  1. 1. Proposition 7:Etisk policy förModeraternajusterad efter stämmans beslut
  2. 2. Innehåll Inledning 3 Vi visar omsorg om varandra 3 Det ska vara roligt och utvecklande att vara engagerad 3 Alla behövs 4 Frihet under ansvar 4 Vår syn på förtroendemannarollen 4 God partikultur vid krishantering 4 Proposition 7:Arbetsstämma ’09 sid  2  Etisk policy för Moderaterna
  3. 3. Proposition 7:Etisk policy för ModeraternaInledning Etiska principer förModeraterna vinner väljare genom att förtjäna för- Moderaternatroende. För att förtjäna väljarnas förtroende krävs Våra etiska principer utgår från partiets idéprogramoch förväntas öppenhet och transparens. En väljare och handlingsprogram:som funderar på att rösta moderat har rätt att fåveta vilka etiska principer som är vägledande förvår organisation. Det samma gäller för alla de somfunderar på att engagera sig i Moderaterna. Hur serdet interna regelverk som sätter ramarna för hur vibehandlar varandra ut? Vilka spelregler gäller för Vi visar omsorg omförtroendevalda inom Moderaterna? En partikultur varandrasom upplevs som sund och öppen lockar fler, såväl Vi berömmer och uppmuntrar den som gör nå-väljare som engagerade sympatisörer och medlem- got bra och försöker stödja och av-lasta den sommar. behöver hjälp. Vi talar inte illa om varandra, utan framför kritik och synpunkter på ett konstruktivtÖppenhet och transparens när det gäller våra etiska sätt direkt till den det berör. Vi tar avstånd frånprinciper bidrar inte bara till att vinna väljarnas alla former av mobbning, sexuella trakasserier ellerförtroende för Moderaterna. En levande diskussion annan kränkande behandling. Vi accepterar inteoch aktiva ställningstagande kring etik och moral i nedsättande, sexistiska eller rasistiska attityder.partiorganisationen, bidrar också till att öka tilltrontill den svenska demokratin och det svenska valsys- I våra kontakter med väjarna är vi alltid öppna medtemet i en tid då många upplever att etiska princi- vem som är avsändare och vi sprider inte rykten.per inte efterlevs på ett önskvärt sätt. Vi söker inte information eller material från andra partier som de själva inte valt att offentliggöra.Denna etiska policy gäller för hela partiorganisatio-nen – medlemmar, förtroende-valda och anställdapå lokal, regional och nationell nivå. Det ska vara roligt och utvecklande att vara engagerad Samma möjligheter ska gälla för alla som vill kan- didera till förtroendeuppdrag eller engagera sig i olika projekt och aktiviteter i Moderaterna. Tyd- liga kriterier och öppna beslutsprocesser klargör spelreglerna. Vi bemöter varandra med respekt. Vår attityd är inbjudande, tillåtande och uppmuntrande gentemot alla som vill göra en insats. En väl fung- erande verksamhet på lokalföreningsnivå gör det möjligt för alla medlemmar att växa och utvecklas, såväl politiskt som personligen. Proposition 7:Arbetsstämma ’09 sid  3  Etisk policy för Moderaterna
  4. 4. och möta väljarnas förväntningar och krav på ettAlla behövs etiskt och moraliskt agerande. Som förtroendevaldVi behöver människor över hela landet, i alla åldrar, är man representant för Moderaterna i alla sam-med olika erfarenheter och bakgrunder engage- manhang och måste agera därefter i såväl ord somrade i en mängd frågor och kampanjer. Det behövs handling.moderater som ägnar sig åt såväl administration,ekonomi och stadgar som förtroendeuppdrag, Förtroendevalda bör tänka på att agera på ett så-kampanjer och väljarkontakter. Vi är glada och dant sätt att vår utgångspunkt i alla människors likatacksamma över alla insatser. Vi välkomnar nya värde aldrig kan ifrågasättas. Vi ska vinna förtroen-medlemmar och alla som är nyfikna och vill veta de och val genom vår politik och genom att upp-mer om Moderaterna. träda på ett sätt som gör att människor kan känna tillit. Som förtroendevald ska vi i alla situationer agera på ett sätt som tål offentlig granskning. Våra relationer till andra partier ska präglas av respekt och av att vi bidrar till en god ton i sam-Frihet under ansvar hällsdebatten. För att undvika att misstänkas för attAlla som på olika sätt är engagerade i Moderaterna agera omoraliskt bör särskild försiktighet tillämpasbär ansvar för att vårda varumärket Moderaterna vid alla ekonomiska transaktioner, särskilt när detoch säkerställa att det politiska innehållet alltid tar gäller andras pengar.sin utgångspunkt i våra grundläggande värderingar. Alla som kandiderar till förtroendeuppdrag förAlla medlemmar med förtroendeuppdrag förväntas Moderaterna ska underteckna en så kallad kandi-känna till och följa partiets stadgar och lokalt be- datförsäkran.slutade riktlinjer, liksom de lagar och förordningarsom har relevans för vår verksamhet. God partikultur vid krishanteringVår syn på Som förtroendevald har du en plikt att informeraförtroendemannarollen partiet om du misstänker att du kan hamna i en si-Moderaternas idé är att göra Sverige bättre genom tuation där ditt förtroende kan ifrågasättas. Dennaatt få genomslag för moderat politik i de politiska informationsplikt innebär att förtroendevalda iförsamlingarna. I detta arbete har våra förtroende- kommuner och landsting ska informera länsför-valda en nyckelroll när de i allmänna val ska vinna bundsledningen eller respektive partiombudsman.människors förtroende för att sedan mellan valen Riksdagsledamöter och personer som har nationel-genomföra vallöftena. la uppdrag ska informera gruppledaren i riksdagen eller partisekreteraren samt kommunikationsche-Att vara förtroendevald i Moderaterna innebär att fen.varje dag förvalta väljarnas förtroende. Det är intedet samma som att ha en anställning för vilken man Om man förbrukat sitt förtroende och bör avsägauppbär en lön. Som förtroendevald använder man sig sina uppdrag, beror på karaktären av det inträf-varumärket Moderaterna under såväl valrörelsen då fade och bilden av detta hos väljarna.man kandiderar, som i det dagliga politiska arbetet, Den som befinner sig i en rättsprocess bör somvarför partiet måste ha inflytande på hur man som regel ta en så kallad ”time out” från förtroendeupp-förtroendevald agerar. drag. Formen för detta bör diskuteras mellan denSom förtroendevalda måste vi hålla det vi lovar, förtroendevalde och inblandade partiföreträdare.men också agera i enlighet med de värderingar Alla som kandiderar till förtroendeuppdrag förvi står för. Vi måste ställa höga krav på oss själva Moderaterna ska underteckna en så kallad kandi- Proposition 7:Arbetsstämma ’09 sid  4  Etisk policy för Moderaterna
  5. 5. datförsäkran. Av denna framgår vilka övriga kravoch förväntningar som ställs på våra förtroende-valda.Arbetsstämman beslutadeatt uppdra till partistyrelsen att aktivt imple- mentera policyn i hela organisationen,att uppdra till partistyrelsen att utvärdera poli- cyn inför partistämman 2011, samtatt därmed anta proposition 6 Etisk policy för Moderaterna i dess helhet. Proposition 7:Arbetsstämma ’09 sid  5  Etisk policy för Moderaterna

×