Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moderat valplan 2010

1,634 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moderat valplan 2010

 1. 1. framtidsvalet Per schlingmannNu gäller att växla om och lägga all kraft på attvinna valen till kommuner, landsting, regioner ochriksdag 2010.I denna bok, som riktas till aktiva moderater,skriver partisekreterare Per Schlingmann om dengrundläggande inriktningen inför 2010. Utgångs-punkten är att 2010 års val blir ett val om ansvar,framtid och mellan två tydliga regeringsalternativ.Boken heter Framtidsvalet och titeln anger tydligtinriktningen på den kommande valrörelsen. Väl-jarna efterfrågar svar på hur Sverige kan utvecklasoch Moderaterna ska tillsammans med Allians förSverige ha de bästa svaren. Box 2080 • 103 12 Stockholm info@moderat.se • www.moderat.se
 2. 2. Om bokenUtgiven av Moderaterna 2009ModeraternaBox 2080103 12 StockholmTel 08-676 80 00info@moderat.sewww.moderat.seTextPer SchlingmannGrafisk FormMonika HallstenssonIllustrationerFanny BjurströmFotoSid 10 Tomas Nilssonoch 70 ModeraternaSid 44 Ylva SundgrenÖvriga foton från www.sxc.huTryckSwepo Grafiska
 3. 3. Hej,Den här boken riktas till dig som äraktiv i Moderaterna.I september nästa år är det val till riks-dag, regioner, landsting och kommuner.Med Europavalsresultatet i bagaget ärdet nu dags att lägga full kraft på pla-neringen inför valen 2010. I denna bokanges riktlinjerna inför kommande val.Vi tar med oss viktiga erfarenheter frånvalet 2006 och Europavalet 2009 ochska nu förbereda oss genom att utvecklapolitiken och planera en kampanj somgör att vi vinner väljarnas förtroendei valen 2010.Du som aktiv spelar en helt central rolli detta arbete.Hör gärna av dig av dig med idéer ochkommentarer.Med vänlig hälsningPer Schlingmannpartisekreterareper.schlingmann@moderat.se
 4. 4. FRAMTIDSVALET.Innehåll.INLEDNING. 8 Ett Europaval med nya inslag 12 Goda förutsättningar 14 Ett allvarligt ekonomiskt läge 14 Reformorienterad mandatperiod 15 Mer Allians än någonsin tidigare 17 Regeringsalternativen 19 Fortsatt förnyelse av Moderaterna 19 2010 års val blir ett framtidsval 23 Vår strategi inför 2010 23EN TID MED MÖjLIGHETER. 28 Tid för ansvar, långsiktighet och aktiva åtgärder 32ETT VAL MELLAN TVå REGERINGSALTERNATIV. 42 Alliansens utveckling 47 Vänsterexperimentet har mycket att bevisa 50 De politiska alternativen i 2010 års valrörelse 52VåRA UTMANINGAR. 56 Fortsätta att lyssna – men också ta ställning 59 Delta i kvalificeringsheatet 60 Betydelsen av rättvisa 62 Arbete är vår främsta rättvisefråga 63 Enhetliga kvalitetsnivåer en rättvisefråga 64 En match om ickemateriella värden 65 Fortsatt förnyelse av Moderaterna 66 6
 5. 5. VALkoMMUNIkATIoN I FRAMkANT. 68 Vår valkampanj 2006 72 Nya Moderaterna 73 Fler kontakter gav fler väljare 74 Innovativa och öppna på nätet 74 Lärdomar från valrörelsen 2006 75 Lärdomar från Europavalet 76 Nätet är nav men inte ett mål i sig själv 82 En utvecklad plattform för kommunikation 83 Sociala medier skapar relationer 84 En växande allians som möter väljarna 86 ordens betydelse 88 En positiv grundsyn 88 Hur vi pratar om Sverige och den ekonomiska krisen 89 Hur vi pratar om vår politik 90 Hur vi pratar om oss själva 90 Hur vi pratar om alternativen 91 Handfasta råd 91 kampanjexempel 92 Aktuellt på nätet just nu 92VåRT ETISkA FÖRHåLLNINGSSäTT. 98 Etisk policy för Moderaterna 102VäGEN MoT VALRÖRELSEN 2010. 108 Lokala valmanifest 112 Rekrytera valarbetare redan nu 112 Börja med kampanjplaneringen 113 Viktiga hållpunkter till valet 2010 114 7
 6. 6. FRAMTIDSVALET.Inledning. 8
 7. 7. Nu gällerdet att ställaom frånEuropaval tillvalen 2010. 9
 8. 8. FRAMTIDSVALET. 10
 9. 9. Inledning: Så vinner vi valen 2010.N u gäller det att ställa om från Europaval till valen 2010. För Moderaterna var valen 2006 framgångrika. Nästa år ska vi vinnaigen. om hur det ska gå till handlar denna bok.Tiden fram till valet 2010 kommer att bjuda på sto-ra utmaningar. Mycket handlar om den ekonomiskaavmattningen och fortsatta finansiella oron. Mendet handlar också om hur vi kan se till att ännu flerkommer till sin rätt, hur vi tar nästa steg i jobbpoliti-ken, hur välfärdens verksamheter kan utvecklas, hurvi skapar ett tryggare Sverige och hur vi ska klaraklimatutmaningen. och för oss som parti handlardet om hur vi fortsätter att utveckla och förnya ossför att svara på väljarnas frågor.I allt detta är det vår uppgift att visa väljarna attModeraterna, bättre än andra, klarar av att ledaSverige i en komplicerad tid. 11
 10. 10. FRAMTIDSVALET.I det här kapitlet diskuteras både slutsatser från detnyss avslutade Europavalet och viktiga faktorer föratt vi ska bli omvalda 2010.Ett Europaval med nya inslagI Europavalet valde 120 000 fler väljare Moderater-na än i det föregående valet 2004. Valdeltagandetökade och Moderaterna fick i valet 18,8 procent.Detta innebar att vi nådde våra mål; dels att brytatrenden med försämrade valresultat och dels att bi-dra till ett högre valdeltagande. Detta är glädjandeför oss som regeringsbärande parti, inte minst i ettläge där väljarna valde in ytterligare ett parti. Vibehåller våra fyra mandat, vilket är viktigt för vårtinflytande i Europaparlamentet.Samtidigt är det givetvis så att vi hade kunnat göraett väsentligt bättre valresultat. Varför vi inte nåddeupp till vår potential kommer en särskild valutvärde-ringsgrupp, som leds av riksdagsledamoten TomasTobé att fördjupa sig i.En förklaring är sannolikt att väljarna betraktarEuropaval som väsentligt annorlunda än val till kom-muner, landsting och riksdag. Ingen regeringsmaktstår på spel, vilket gör att många känner sig friare.Till viss del blir Europavalet ett sätt att sända signa-ler till det politiska systemet. 2004 sändes en tydligsignal via det stora stödet för junilistan och i årsignalerade väljarna via Piratpartiet. Det är viktigtför oss att ta detta till oss. Teknikutvecklingen skapar 12
 11. 11. Inledning: Så vinner vi valen 2010.nya dimensioner i politiken och vi har ett ansvar attarbeta med och diskutera dessa frågor.Det är viktigt att vi öppet och självkritiskt ställer ossfrågan vad vi hade kunnat göra bättre så att vi tartill oss erfarenheter inför kommande val. även omdet kommer en valutvärdering går det redan attgöra några iakttagelser som är relevanta när vi nublickar mot valet 2010.Ser vi till regeringsalternativen så fick de fyraAllianspartierna fler röster än vänsterexperimentetstre partier. Det bekräftar bilden av att valet 2010 ärhelt öppet.Det finns all anledning att vara nöjda med hur vårvalorganisation fungerade. Moderaterna hade långtfler aktiviteter än vad vi trodde kunde genomförasoch det har funnits ett stort engagemang i vår orga-nisation. Vi introducerade nya kampanjformer, vilketbeskrivs närmare längre fram i boken. Vi testadeockså dörrknackning på bred front som ett sätt attmöta väljarna med positivt resultat.Personvalsinslaget spelade en väsentlig betydelseoch bidrog till högre engagemang i partiet. Enskil-da kandidater var aktiva, rekryterade personer tillsina egna kampanjer och sökte egna mandat. Dettabidrog definitivt till den höga aktivitetsnivån. 13
 12. 12. FRAMTIDSVALET.Goda förutsättningarVåra förutsättningar är goda inför valen nästa år.opinionssiffrorna är väsentligt bättre i dag än för ettår sedan och högre än vårt valresultat från 2006.Det betyder att människor är nyfikna på oss.Utvecklingen avspeglar ett nytt läge i svensk politikdär regeringsfrågan, ekonomi, sysselsättning ochledarskap står i centrum för den offentliga diskus-sionen. Det är dessa frågor som väljarna tycker ärviktigast och här har vi ett högt förtroende som viska vårda och förstärka.Med en fortsatt politik för arbete och trygghet harAlliansen goda möjligheter att bli omvald 2010,men vi måste få fler människor att inse att det är visom bäst kan utveckla Sverige.Det är ett viktigt val. Därför ska vi satsa på en kam-panj som sänker trösklarna för att delta. om det ärlätt att engagera sig kommer fler att vilja vara med.Samtidigt finns det viktiga utmaningar att hantera.Det handlar inte minst om vikten av att ta ansvar förstatsfinanserna, men också om att fortsätta förvaltaväljarnas förtroende och utveckla vår politik påcentrala områden.Ett allvarligt ekonomiskt lägeDet händer mycket i politiken just nu och viktigast ärgivetvis att ansvarsfullt hantera den globala finans-kris och konjunkturavmattning som råder. krisen har 14
 13. 13. Inledning: Så vinner vi valen 2010.sitt ursprung i det amerikanska finansiella systemetoch dess följder påverkar hela Europa. Nu måsteallt fokus inriktas på att hitta lösningar.Vi är på rätt väg och det har väljarna uppmärksam-mat. Undersökningar visar att det finns ett brettstöd för Fredrik Reinfeldts sätt att leda Sverige i denekonomiska oron.Vägen mot ett tydligt valmanifest börjar i den eko-nomiska politiken. Därför har en Alliansarbetsgruppunder ledning av Anders Borg tillsatts med uppgiftatt utarbeta en ekonomisk politik för nästa mandat-period. Politiken ska vara trovärdig, genomförbaroch ha uthålliga statsfinanser som grund. Gruppenska bland annat se över skattepolitiken, lägga framförslag för att få arbetsmarknaden att fungera bättreoch varaktigt höja sysselsättningen. Att vi nu befin-ner oss i en situation med finansoro och förstärktkonjunkturavmattning gör detta ännu viktigare.Reformorienterad mandatperiodVal handlar alltid om framtiden, men det innebärinte att det är oviktigt vad man har gjort tidigare.om vi ska få förnyat förtroende av väljarna nästaår måste vi ha förvaltat det förtroende de gav oss2006 på ett bra sätt.Efter valet 2006 fick Sverige den mest reformori-enterade regering landet haft under modern tid.Med uppdraget att förändra och förbättra bör-jade vi snabbt forma ett bättre Sverige. Fokus låg 15
 14. 14. FRAMTIDSVALET.framförallt på att stärka arbetslinjen och göra detmer lönsamt att arbeta. Resultaten lät inte hellervänta på sig. På ett år minskade utanförskapet med130 000 personer. Arbetsmarknaden fungeradebättre, jobben blev fler vilket också ledde till ökadeskatteintäkter. Det skapades ett nytt jobb i Sverigevar femte minut.Den globala finanskrisen kom sedan att påverkautvecklingen beträffande sysselsättningen i de flestaländer inklusive Sverige. En mycket viktig uppgiftframöver blir att föra en ansvarsfull och aktiv politiksom förhindrar att arbetslösheten biter sig fast.Samtidigt är jobbfrågan och ansvaret för statsfi-nanserna inte de enda prioriteringarna för mandat-perioden. Från Moderaternas sida fastslogs tidigtfem prioriteringar till grund för vårt agerande iregeringen. Dessa var:„ Att föra en politik som leder till fler jobb„ Värnandet av stabila statsfinanser„ Att hålla ihop och utveckla Alliansen„ Stärkt kvalitet i välfärdsverksamheten„ Sänkta skatter, främst för låg- och medelinkomst- tagare.Dessa prioriteringar gäller alltjämnt.Välfärdsfrågan utgör ett viktigt utvecklingsområdeför oss moderater. Inom välfärdens område återstårmycket att göra. I tidigare val har Moderaternainte tillräckligt väl lyckats formera en välfärdspolitik 16
 15. 15. Inledning: Så vinner vi valen 2010.som svarar på väljarnas frågor. Inför nästa val skavi vinna ökat förtroende också i välfärdsfrågorna.och vi har alla förutsättningar att lyckas. Modera-terna har genomfört ett mycket omfattande politisktutvecklingsarbete som bland annat har resulterat i ensjukvårdspolitisk proposition till vår arbetsstämma iaugusti. Dessutom har alla våra besök i välfärdensverksamheter bidragit till att vi i dag har väsentligtmer träffsäkra förslag om hur kvaliteten kan utvecklas.Samtidigt är det Moderaternas och Alliansregering-ens uppdrag att vända och vrida på varje skatte-krona så att vi kan klara jobben, välfärden ochtryggheten. Det var vi mycket tydliga med i vårtgemensamma valmanifest.En fråga som vuxit i betydelse är klimatutmaningen.Moderaterna har genom att sätta upp ambitiösamål och möta dem med konkreta åtgärder visat attvi tar ansvar. Vi uppmuntrar människor att genompersonligt ansvarstagande bidra till ett mer hållbartsamhälle, samtidigt som vi säkerställer att de somförorenar ska betala för sina utsläpp. Sverige harmed Alliansregeringen fått världens mest ambitiösaklimatpolitik. Det ger oss styrka att påverka globaltoch att få världens stora utsläppsländer att bindasig till ett nytt klimatavtal med tuffa krav på utsläpps-minskningar.Mer Allians än någonsin tidigareSedan valet 2006 har Allianssamarbetet utveck-lats samtidigt som det bygger på den ursprungliga 17
 16. 16. FRAMTIDSVALET.grundtanken. Till grund för Allians för Sverige lågoch ligger alltjämt löftet om goda förutsättningar förfler jobb och ett bättre Sverige. Inför valet utveckladevi gemensamma svar på Sveriges problem och mötteväljarna tillsammans. Med väljarnas förtroende iryggen har Alliansen genomfört mycket av denna po-litik. Vi gör Sverige till ett bättre land. I denna meningär Alliansen mer levande än någonsin.En annan del av Alliansen är samarbetet mellanvåra partier och den ständigt pågående dialogen.Vi är helt överens om att möta väljarna med ettgemensamt valmanifest även 2010. Vi är ocksåöverens om att i ökad utsträckning möta väljarnagemensamt som Allians för Sverige. Det kommer attunderlättas av en Allianskampanjstab och exempel-vis de Allianskontor vi planerar att öppna i Stock-holm, Göteborg och Malmö.Alliansen spelade utan tvekan en viktig roll förvalsegern 2006, men jag är övertygad om att vårtsamarbete kommer att spela en ännu viktigare roll inästa val. Det som gjorde oss framgångsrika 2006var att vi hade en samsyn kring Sveriges problem,vi utvecklade gemensamma lösningar och vi mötteväljarna tillsammans. Allt detta ska vi göra igen2010.Alliansens tillkomst har sin utgångspunkt i hur svenskpolitik ser ut i dag. Väljarna väljer inte längre barabland partier och kandidater utan också mellanregeringsalternativ. Inget parti kan ensamt göraanspråk på regeringsmakten i Sverige och därför 18
 17. 17. Inledning: Så vinner vi valen 2010.handlar politiken också om lagspel. Vårt lag ärAllians för Sverige. och än så länge har vänster-experimentet inte kunnat uppvisa något ansvarsfulltsamarbete.Regeringsalternativenjag är övertygad om att valet 2010 kommer atthandla om två regeringsalternativ. Mona Sahlinsexperiment med Miljöpartiet och Vänsterpartietgör att vi nu fullföljer utvecklingen mot två tydligaalternativ.Regeringsfrågan handlar i grunden om att införväljarna kunna svara på tre frågor: vad vill vi göra,hur vill vi göra det och med vem? Inför valet 2006gav vi svar på dessa frågor och vi ska göra detigen 2010. En särskild grupp har fått i uppgift attutarbeta en valplattform som ska utgöra grunden förett gemensamt valmanifest. Huvudsyftet med platt-formen är att ange en färdriktning för Alliansensfortsatta politik.Fortsatt förnyelse av ModeraternaEn av de stora utmaningarna för Moderaternas delär att politiskt, organisatoriskt och kommunikativtförnya oss för att vara relevanta och attraktiva förmänniskor. En del av det handlar om att skapa endiskussion inom partiet och att i ännu högre gradinvolvera medlemmar, aktiva och andra intresse-rade i detta. 19
 18. 18. FRAMTIDSVALET.Därför tillsatte partistyrelsen under hösten 2007fem arbetsgrupper som arbetade fram till i våras.I arbetsgruppernas slutrapporter visades det intebara upp vad vi politiskt har åstadkommit utan ävenhur Moderaterna ska gå vidare. Tillsammans har defem arbetsgrupperna behandlat miljö, kommunpoli-tik, jobbpolitik, integration och kvalitet inom vården.Dessa grupper har skapat utgångspunkter för enhållbar politik i framtiden.Ett utvecklingsarbete har även skett inom ramen förden moderata riksdagsgruppen. Där har olika grup-per tittat på företagande och globalisering, äldressituation samt ungas villkor och jämställdhet.Genom ett seriöst och öppet utvecklingsarbetekommer vi att kunna möta väljarna 2010 med enny fräsch agenda som kommer att ställas mot etturvattnat icke-alternativ på vänstersidan.Vår utgångspunkt är att öka människors frihet ochbekämpa människors ofrihet, varhelst den står attfinna. Vi ska vara det parti som håller ihop Sve-rige och som strävar mot att alla människor ska fåkomma till sin rätt. Det gäller inte minst alla demsom är födda i andra länder.När vi möter väljarna 2010 gör vi det inte baramed ett glädjande facit över vad vi har åstadkom-mit. Vi gör det också med en tydlig agenda förframtiden. I dag är Moderaterna ett parti somsamlar var fjärde väljare och vi har därmed blivit ettparti med större bredd i väljarkåren. Vi är fler somkan bidra till diskussionen om hur Sverige kan bli 20
 19. 19. Inledning: Så vinner vi valen 2010.bättre. och med olika bakgrunder, referenser ochvisioner kan våra politiska företrädare i bred diskus-sion gemensamt utveckla partiet.Det finns många exempel på det goda arbete somsker i partiet.För drygt ett år sedan gick startskottet för ”Välkom-men till verkligheten”, vårt projekt som syftar till attgenomföra 3 000 besök i den svenska välfärden.Hälften av dem ska ha genomförts före arbetsstäm-man 2009. Vi kommer efter stämman att återkom-ma till samma verksamheter för att beskriva vilkenpolitik vi har beslutat om.I Europavalet introducerades flera nya kampanjfor-mer som syftade till att attrahera människor att deltai vår kampanj på sina egna villkor. En av dessa var5minuter.nu där rekryterades sympatisörer som varberedda att ge oss fem minuter av sin tid framfördatorn. Detta lockade fler än 5 000 personer. Ettannat inslag var att vi i vår kampanj erbjöd män-niskor att via telefonen på valdagen bli påmindaom att rösta. Detta valde fler än 25 000 personeratt göra.Vi har genomfört bruksortskonferenser som vänt sigtill föreningsaktiva/förtroendevalda i kommuner somkan beskrivas som bruksmiljö. Med det menar vi enmiljö där Socialdemokraterna har en stark ställning,där näringslivet präglas av traditionell tillverknings-industri och där invånarantalet ofta är minskande.Syftet med konferenserna har varit att sprida ökadkunskap kring hur Moderaterna bäst kan bedriva 21
 20. 20. FRAMTIDSVALET.opinionsbildning och vinna val även i områden därde politiska motståndarna är starka och där detfinns fördomar mot moderat politik. Det har varitett stort intresse för konferenserna och vi kommeratt arbeta vidare med stödet till våra företrädare ibruksorter inför valet 2010.årligen genomförs särskilda arrangemang för attsamla, utveckla och sprida erfarenhet avseendeorganisatorisk utveckling och kampanjutveckling.Det har skett genom de årliga arrangemangenorganisationsforum och kampanjdagarna. Våren2009 genomförde vi ett nytt arrangemang – ordfö-randefokus – som samlade föreningsordföranden.Detta kommer att ske också 2010.I slutet av 2008 genomfördes för första gångenett så kallat Framtidskonvent för att under öppnaformer diskutera Moderaternas politiska utveckling.konventet innebar att vi vände upp och ned på dettraditionella sättet att arbeta i politiska partier. I stäl-let för att låta medlemmarna ta ställning till färdigaförslag så gavs man möjlighet att tycka till om demredan på idéstadiet. Till grund för diskussionernalåg delrapporter från våra politiska arbetsgrup-per. Synpunkterna från konventet fördes sedan in iarbetsgruppernas slutrapporter.Inom ramen för Alliansen har vi under våren genom-fört ”Samtal med Sverige” som både har innehålliten bred remiss till partierna och externt samt öppnamöten runt om i landet där människor givits möjlig-het att ställa frågor och möta Alliansen. Detta har 22
 21. 21. Inledning: Så vinner vi valen 2010.varit ett tydligt sätt att förnya och utveckla Alliansenorganisatoriskt.Ett annat exempel på aktiviteter som drivits regionaltoch lokalt i partiet är de framgångsrika medlems-värvartävlingar som genomförts. Dessa är ett gottexempel på hur vi inom partiet kan se till att flermänniskor blir nyfikna och delaktiga i vårt parti.Vi måste bli fler som hjälper till att vinna väljarnasförtroende inför valet 2010.2010 års val blir ett framtidsvalVarje val och valresultat präglas av vilka frågor väl-jarna vill ha svar på. Med bara 15 månader kvartill valet börjar konturerna bli mycket tydliga. jag ärövertygad om att det kommer att handla om vilketregeringsalternativ som bäst förmå ta ansvar förSverige under kommande mandatperiod. I dennafråga ryms tre centrala dimensioner – ansvar,framtid och regeringsfrågan. Dessa kommer att bliavgörande för nästa val. En avgörande fråga blir”Vilket regeringsalternativ tar bäst ansvar för Sveri-ges framtid?”Vår strategi inför 2010Efter sommaren börjar vi kraftsamla inför valet2010. För vår del handlar vägen dit om någraviktiga saker; Fortsatt förnyelse och utveckling av 23
 22. 22. FRAMTIDSVALET.Moderaterna. Mobilisering. och att tydliggöraalternativen i politiken.För att uppnå detta kommer att vi under höstenfördjupa Alliansens samarbete ytterligare genomatt tillsätta reformgrupper och planera ett närmareorganisatoriskt samarbete som bland annat kommeratt märkas i valet i form av gemensamma Allians-kontor.Det är med gemensamma ansträngningar vi kanlyckas. Våra aktiva ska vara många som möter väl-jarna och vi ska göra det i hela landet och på väl-jarnas villkor. Det måste finnas aktiva och tillgängli-ga moderater i vartenda valdistrikt. Det kommer inteatt bli lätt, men det finns goda förutsättningar attlyckas. Det kommer att krävas insatser från oss alla.och mod att våga pröva det nya – och att utmanadet gamla.Det är en intensiv höst framför oss. Nu gäller detatt kavla upp ärmarna, fortsätta föra en ansvarsfullpolitik och möta väljarna mer aktivt.Valet 2010 kommer att handla om ansvar och omframtiden. Det blir ett val mellan två tydliga reger-ingsalternativ. Redan nu kan vi skönja en strategisom bygger på ett antal punkter. 24
 23. 23. Inledning: Så vinner vi valen 2010.1. Vi tar ansvar för Sverige. I valet 2010 skavi möta väljarna med politiska program – såväl na-tionellt, regionalt som lokalt – som visar hur Mode-raterna vill utveckla Sverige på ett ansvarsfullt sätt.Vi ska visa att vi värnar statsfinanser, står fast vidarbetslinjen och har tydliga idéer för hur välfärdensverksamheter utvecklas. Det är vår berättelse ochvåra idéer om Sverige som ska göras oss relevantaoch intressanta i nästa års val.2. Utvecklar en agenda framåt. Moderaternaska visa att vi förstår det väljarna efterfrågar, näm-ligen en tydlig agenda för den kommande mandat-perioden.3. Fortsatt utveckling av Alliansen. Bildandetav Alliansen har förändrat svensk politik och väl-jarna ges nu möjlighet att inte bara välja parti ochperson, utan också att välja regeringsalternativ. Viska utveckla Alliansen politiskt och organisatoriskt.4. Maximal mobilisering. Vi ska göra storaansträngningar för att mobilisera så många sommöjligt att delta i vår kampanj. Det handlar bådeom att locka många att delta i vår organiseradekampanj, men också om att – främst vi nätet – fåalla våra sympatisörer att på sina villkor agera föross.5. Kandidater med bredd som återspeglarhela Sverige. 2006 års val förändrade Mode-raterna. Vi vann nya väljare, blev ett bredare partioch i 2010 års val ska våra nya väljare ocksårepresentera Moderaterna. 25
 24. 24. FRAMTIDSVALET.6. Full fart i slutfasen. De sista dagarna ochtimmarna före vallokalerna stänger betyder alltmer och vi ska lägga ännu större kraft på att varasynliga och tillgängliga när människor verkligenbestämmer sig.7. Nya och nygamla kampanjformer.I nästa års val ska vi vidareutveckla våra kampanj-metoder. Det handlar både om hur vi kan användanätet, men också om att utveckla beprövade meto-der som dörrknackning. 26
 25. 25. Inledning: Så vinner vi valen 2010. 27
 26. 26. FRAMTIDSVALET.En tid medmöjligheter. 28
 27. 27. En tid med möjligheter. Vi taransvar nu ochskapar sam-tidigt förutsätt-ningar för hurSverige kanväxa efterkrisen. 29
 28. 28. FRAMTIDSVALET. 30
 29. 29. En tid med möjligheter.V i befinner oss i en internationell finanskris och konjunkturnedgång som i grunden har förändrat den politiska kartan och skapatnya förutsättningar inför valet 2010. Den globalakrisen påverkar oss leder till minskad tillväxt,arbetslöshet och försämrade offentliga finanser.Av naturliga skäl kommer krisen och de åtgärdersom behövs för att möta den att sätta sin prägel pådet kommande valet. Därför är det ett ansvars- ochframtidsval vi står inför. Vi tar ansvar nu och skaparsamtidigt förutsättningar för hur Sverige kan växaefter krisen.Vi måste visa att vi klarar att hantera finanskri-sen. En stabil och välfungerande ekonomi och enarbetsmarknad för alla är grundläggande element ivår politik. De är viktigare i dag än någonsin. Somdet ledande regeringspartiet har vi ett stort ansvar,både att förvalta våra väljares förtroende och förSverige som helhet. 31
 30. 30. FRAMTIDSVALET.Tid för ansvar, långsiktighetoch aktiva åtgärderSverige befinner sig i en unik situation. Den globalafinanskrisen ställer krav på ansvarstagande ochlearskap. Samtidigt har den politiska kartan föränd-rats. Socialdemokraternas dominans i Sverige är påväg att brytas och Moderaterna och Alliansen kannu etableras sig som centrum i svenskt politik. Vi ärdärför den borgerliga generation förtroendevaldasom inte får misslyckas.Nu prövas vi på allvar. Det är nu människors tillit tilloss ytterst sätts på prov. Moderaterna bär nu ansva-ret inte bara i riksdag och regering utan också imånga landsting och kommuner runt om i landet.Det är nu vi ska svara upp mot det förtroende somväljarna gav oss i valet 2006.De kommande åren kommer att bli tuffa. jag vetatt det inte är några lätta diskussioner som förs isammanträdesrum och på gator och torg runt om ilandet. Har man ansvar ställs man till svars.Det är svåra prioriteringar som måste göras. ochdessa prioriteringar heter stabilitet, sysselsättningoch välfärdens kärna. Stabilitet i meningen attskapa långsiktigt goda förutsättningar för fungeran-de kreditmarknader, men också för de krafter somblir bärande i den återhämtning som kommer efterkrisen. Sysselsättning för att mildra arbetslöshetenseffekter genom en aktiv jobbpolitik. och välfärdenskärna eftersom detta är avgörande för människorstrygghet, frihet och utvecklingsmöjligheter. Menar 32
 31. 31. En tid med möjligheter.vi allvar med detta så måste det få konsekvenser ivåra beslut. Alla kommer inte att bli nöjda.Det är genom att investera i ansvarstagande ochlångsiktighet nu, som vi lägger grunden för ettbättre Sverige på andra sidan lågkonjunkturen. Detär också så vi lägger grunden för moderata fram-gångar i valen 2010 och 2014.De reformer Moderaterna, tillsammans med övrigaAllianspartier, genomförde efter maktskiftet harbidragit till att Sverige kunde gå starkare in i krisenän vad vi gjort annars. Det visar också på vikten avatt genomföra reformer för framtiden.Det är viktigt att komma ihåg att valet i lika storutsträckning handlar om framtiden och det somkommer efter krisen. Därför är valet 2010 också ettframtidsval. Detta är en kritisk tid för Sverige ochför Moderaterna. Det räcker inte att peka på detvi gjort utan vi måste också se framåt. Inför valet2006 handlade mycket av diskussionen, inte minstinternt inom Moderaterna, om oss som parti ochom den förändring vi genomgått. Det var en viktigdiskussion, men om valet 2006 handlade om attförändra partiet handlar valet 2010 om att förändraSverige. Moderaternas uppgift blir att visa hur Sve-rige kan utvecklas.Egentligen handlar alla val om framtiden. Det kanlåta självklart, men ibland behöver vi påminna osssjälva om det. Hur det går annars visar tidigare val-rörelser, både i Sverige och i andra länder. Det ärinte svårt att hitta exempel på partier som överskat- 33
 32. 32. FRAMTIDSVALET.tat väljarnas vilja att belöna ett sittande regerings-parti och som utan tydliga ambitioner till förändringförlorat valet.Alla minns vi Socialdemokraterna inför valet 2006.Ett trött parti, med en trött partiledare som varkenorkade eller förmådde att se de problem som fannsi Sverige eller de reformer som behövdes för attkomma tillrätta med dem.Göran Persson räknade med att väljarna skullebelöna det socialdemokratiska partiet för lång ochtrogen tjänst med ännu en valseger. Men han fickfel. Vad Sverige behövde var en regering som sågdet stora utanförskapet på arbetsmarknaden ochsom också hade en jobbpolitik för att minska det.Läxan från 2006 är viktig att lära sig – ett parti sominte förmår att förnya sig och som inte utvecklar sinpolitik för att möta de problem människor upplevervinner inga val. Ett parti som inte ser de möjlighetersom finns och de reformer som krävs blir mindreintressant för väljarna.Liknande borgerliga exempel kan hämtas från vårtgrannland Norge. Med ett otydligt regeringsalter-nativ och en brist på visioner förlorade den borger-liga koalitionen under ledning av statsminister kjellMagne Bondevik valet 2005. Medan väljarna sågbrister i samhället pratade de borgerliga partiernaom att räntorna blivit lägre i stället för om framtidareformer. 34
 33. 33. En tid med möjligheter.Det österrikiska valet 2006 är ytterligare ett exem-pel. Ett av den sittande kanslern Wolfgang Schüs-sels främsta budskap var att han skulle fortsättaregera Österrike eftersom han, enligt valaffischerna,helt enkelt var bäst. Den stora frågan var inte vilkenpolitik som skulle bedrivas utan vem som skulle blikansler. Schüssels ÖVP gjorde ett katastrofval ochfick bilda en koalition med Socialdemokraterna somsprack mindre än två år senare.Men det finns också exempel på motsatsen: partiersom med en tydlig reformagenda har vunnit väljar-nas förtroende, inte bara en gång, utan flera.Ett närliggande exempel är Danmark som i interna-tionella jämförelser ofta lyfts fram som en förebildtack vare sin låga arbetslöshet, inte minst blandungdomar. Där bildade Anders Fogh Rasmussenefter nyvalet 2007 sin tredje borgerliga regering.Det är alltid svårt att veta exakt vilka faktorer sombidrar till att ett regeringsparti förlorar eller vinnerett val. Men de här exemplen visar åtminstone attframgångsrikt genomförda reformer ofta belönas avväljarna och att motsatsen – partier som är otydligaeller saknar idéer – inte gör det. Det visar också attpartier med en tydlig agenda framåt belönas av väl-jarna till skillnad från regeringsbärande partier somtror att väljarna belönar dem för vad de har gjort.Såväl politiska partier som länder är alltid i behovav förnyelse och reformer.I bästa fall och rätt hanterad kan den internationellafinanskrisen därför innebära en rad möjligheter 35
 34. 34. FRAMTIDSVALET.både för Sverige och för Moderaterna som parti.Vi har, tillsammans med de andra Allianspartierna,visat att vi i regeringsställning hanterat krisen väl.Sällan har öppenheten bland väljarna att rösta påModeraterna varit så stor. En kristid kan också geutrymme för att ompröva gamla sanningar och gemandat för nya reformer.Framför allt ger det oss en möjlighet att se demöjligheter och de behov av utveckling som finns iSverige. Det är en uppgift som dagens generationmoderater inte får misslyckas med.om vi tidigare talade mycket om vårt parti behövervi nu börja tala ännu mer om vårt Sverige och omalla de kommuner och lokala nivåer där vi verkar.Moderat politik handlar i lika stor utsträckning omSölvesborg, Tensta och Härnösand som om Sverigei stort.Till att börja med behöver vi tydliggöra vår bildav vad Sverige är och knyta an till det Sverige harvarit. Vi har att presentera en bild av Sverige sommänniskor kan känna igen sig i. Först då skapas entydlighet och trygghet i förändringen. Vårt Sverige –hur ser det ut?Moderaterna är ett frihetsparti. Vår utgångspunktär alla människors lika värde. Ingen är förmer ännågon annan. Det betyder att alla ska vara medoch bidra i samhället utifrån egen förmåga – det ärbåde en rättighet och ett ansvar. Samtidigt är allamänniskor unika. Alla ska ha en möjlighet att växa 36
 35. 35. En tid med möjligheter.och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att män-niskor får ökad makt över sina egna liv är centralt.Låt oss för ett ögonblick vända på saken. Hur seralternativet ut? Här är några ord som vi inte vill skakänneteckna vårt Sverige:AntisemitismBidragsberoendeChanslösDiskrimineringEnsamhetFörortsbränderGlastakHopplöshetInlåsningseffekterJantelagKöer i vårdenL ångtidsarbetslösMassarbetslöshetNarkotikahandelOfrihetPatriarkatRegelkrångel 37
 36. 36. FRAMTIDSVALET. Stopplagar Terrorism Uteliggare Varsel Xenofobi Åldersdiskriminering Ätstörningar Övergödning av ÖstersjönVar och ett för sig skapar dessa ord olika associa-tioner hos oss. Vissa upplever vi som mer negativtladdade än andra. Men sammantaget ger de enbild av ett på många sätt ofritt land där människorbegränsas och förminskas. Det kan verka konstigtatt måla upp en negativ bild, men ibland behövervi ha en sådan i bakhuvudet. kanske som ett sätt attminnas varför vi vill vinna väljarnas förtroende. Somen motbild att ta spjärn emot. En bild av vad vårtSverige inte är.Vårt Sverige är i stället ett möjligheternas Sverige.Vi har alla olika drömmar och mål för hur vi villleva vårt liv. Av alla människors lika värde följerockså att alla ska ha möjlighet att förverkliga sinalivsplaner i frivilliga samarbeten med andra. En storsocial rörlighet är avgörande för att människor skakunna skapa sin egen framtid. Så här står det i vårthandlingsprogram: ”I ett moderat Sverige är det 38
 37. 37. En tid med möjligheter.möjligt att bli något tack vare egna ansträngningar.Där betyder det mer vart man är på väg än varman kommer ifrån.”.En bra skola har en avgörande betydelse för att detska bli verklighet. Ett mindre gynnsamt socialt arvska inte vara ett hinder för att utvecklas och växa.Fortfarande går alltför många elever ut grundsko-lan med bristfälliga kunskaper och ofullständigabetyg. Vi vill i stället se en skola där alla elever harmöjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egnaförutsättningar. Det innebär att de som behöver ex-tra stöd ska få det, ingen ska lämnas bakom. Meningen ska heller hållas tillbaka.Utbildning av hög kvalitet är avgörande för attskapa möjligheter. Men för att öka den socialarörligheten måste människor också ha möjlighet attgenom arbete förbättra sin ekonomiska situation.Därför är sänkta skatter för låg- och medelinkomst-tagare en viktig frihetsfråga.Möjligheternas Sverige är också ett öppet landdär alla kommer till sin rätt och inte begränsas avetnicitet, kön eller sin bakgrund. I vårt Sverige harkvinnor samma möjligheter som män. Här finns möj-ligheterna också för invandrare. Att de som kom-mer till Sverige så snabbt som möjligt kan delta påarbetsmarknaden är viktigt både för samhället i stortoch för den enskilde individen. Här återstår mycketatt göra innan vi kan känna oss nöjda.Vårt Sverige är ett skapande Sverige där människorkan använda sin kreativitet och sitt entreprenörskap 39
 38. 38. FRAMTIDSVALET.för att skapa nya jobb och livskraftiga företag. Allamänniskor som har möjlighet att arbeta ska göradet för att kunna stå på egna ben. Ingen som vill ar-beta ska ställas utanför den gemenskap som ett ar-bete innebär. När Moderaterna och den borgerligaAlliansen vann valet 2006 var vår jobbpolitik en avde viktigaste anledningarna. Den vilar på tre ben:det ska löna sig att arbeta, det ska bli billigare attanställa och det ska bli attraktivt att starta och drivaföretag. Att stärka arbetslinjen och se till att ingenställs utanför på arbetsmarknaden är fortfarande enav våra huvudfrågor. Det kommer den att förbli sålänge alltför många upplever att de inte duger påarbetsmarknaden och ställs utanför. En viktig fram-tidsfråga som valet 2010 kommer att handla om ärföretagens och entreprenörskapets betydelse när detgäller att skapa nya arbeten. och i kölvattnet avfinanskrisen kommer en avgörande fråga bli hur viundviker att arbetslösheten biter sig fast.Vårt Sverige är ett tryggt Sverige. En stabil ochvälfungerande ekonomi med högre utbildning avgod kvalitet och hög sysselsättning, viktiga kompo-nenter för att vi med trygghet ska kunna möta bådeglobaliseringen och den demografiska förändringsom pågår. Att utveckla välfärden är också en frågaom trygghet. Trygghet handlar givetvis också ombrottsbekämpning och kriminalpolitik. Att säkramedborgarnas trygghet är en av statens grundläg-gande uppgifter. Brott av olika slag skapar otrygg-het och innebär ytterst en kränkning av mänskligarättigheter. Brottslighet ska aldrig tolereras. 40
 39. 39. En tid med möjligheter.Vårt Sverige är ett Sverige som märks i världen. Ge-nom en aktiv utrikespolitik, ett kvalitativt bistånd ochett försvar som deltar i internationella insatser vär-nar vi demokrati och mänskliga rättigheter. EU ochsamarbetet mellan medlemsländerna är en viktigplattform för vår utrikes- och säkerhetspolitik, menockså för att hantera gränsöverskridande miljöpro-blem som inte kan lösas på nationell nivå. I synner-het gäller det klimatförändringarna. Internationellaöverenskommelser är avgörande för att vi ska kunnaminska koldioxidutsläppen och därigenom vårpåverkan på klimatet. Här spelar Europasamarbetetoch handeln med utsläppsrätter en viktig roll.För att återknyta till inledningen i det här kapitletser vi att alla dessa frågor – skola, jobb, brottsbe-kämpning och miljö – handlar om ansvar. En stabiloch välfungerande ekonomi. En arbetsmarknad däralla är med och bidrar. Trygghet och nolltoleransmot brott. Värnandet av demokrati och mänskligarättigheter i världen. Ett internationellt samarbete föratt möta gränslösa miljöproblem. Det är vårt ansvar.I lika stor utsträckning handlar de om framtiden.Det är de frågorna som avgör vilket land Sverige ärom tio eller tjugo år. Vi vill att Sverige ska vara ettöppet och fritt land. Ett land som också verkar fördemokrati och mänskliga rättigheter i andra länder.Ett land där människor får växa och alla kommer tillsin rätt.om det handlar valet 2010. 41
 40. 40. FRAMTIDSVALET.Ett val mellantvå regerings­alternativ. 42
 41. 41. En tid med möjligheter. Att skapaett regerings-alternativ ären omfattandeprocess. 43
 42. 42. FRAMTIDSVALET. 44
 43. 43. Ett val mellan två regeringsalternativ.N är Allians för Sverige bildades 2004 förändrades svensk partipolitik för lång tid framöver. Trots sitt långa maktinnehav vardet inte längre Socialdemokraterna som stod för dettydligaste regeringsalternativet. Samtidigt som Al-liansen presenterade en trovärdig gemensam politikförmådde inte Socialdemokraterna att visa på etteget trovärdigt regeringsalternativ.Att skapa ett regeringsalternativ är en omfattandeprocess. Vårt gemensamma arbete inleddes redanunder 2004 då beslut fattades om att tillsätta sexgemensamma arbetsgrupper för att arbeta fram engemensam och trovärdig politik. De fyra partiernai Alliansen enades om den ekonomiska politiken,synen på arbete och företagande, sjukvårdspoli-tiken samt rättspolitiken, liksom om gemensammaförslag på flera andra områden. Resultatet blev detgemensamma valmanifest som Allians för Sverigemötte väljarna med i valet 2006 och som fick vårtförtroende. 45
 44. 44. FRAMTIDSVALET.Den utveckling som inleddes innan 2006 har fort-satt även efter valet. För väljarna är det allt viktigareatt de politiska företrädarna kan redovisa både vadde vill göra och hur det ska ske. I stället för att somtidigare rösta på enskilda partier, röstar väljarna idag på regeringsalternativ.Sedan valet 2006 har Alliansen stärkt sitt gemen-samma arbete. Samtidigt har Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartiet inlett ett gemensamtarbete under namnet de rödgröna. Det bordesnarare kallas vänsterexperiment eftersom ingen vetvad deras politik skulle leda till.Trots att vi inte kan överblicka detta ska vi ändåutgå från att väljarna i valet 2010 kommer attuppleva att det finns två tydliga regeringsalternativatt välja mellan. Det är bra och valet kommer atthandla om huruvida Allians för Sverige eller derödgröna ska få förtroende att styra Sverige underde kommande fyra åren.Att möta väljarna som ett samlat regeringsalternativförpliktigar. kraven är betydligt högre på ett reger-ingsalternativ än på ett enskilt parti. Den som påallvar gör anspråk på att leda Sverige måste, i godtid innan väljarna bestämmer sig, formulera trovär-diga svar på tre viktiga frågor.För det första måste man skaffa sig en gemen-sam bild av vad man vill åstadkomma. När Alli-ansen träffades i Högfors 2004 var målsättningenredan klar. Alliansens fyra partier skulle nästa gångmöta väljarna tillsammans och med ett gemensamt 46
 45. 45. Ett val mellan två regeringsalternativ.valmanifest. Ett gemensamt valmanifest kommer attvara en förutsättning för båda regeringsalternativen2010.För det andra är det viktigt att väljarna i godtid före valet får redovisat för sig hur man tänkergenomföra det. Det ställer krav på att tydligt kunnaredovisa ett svar på vilka man vill regera med. Skasvaret uppfattas som trovärdigt är det viktigt attsamtliga partier är överens om framtiden och intelämnar olika besked.För det tredje måste man vara överens om hurförslagen ska finansieras. När Socialdemokraternastyrde tillsammans med stödpartierna fick vi vänjaoss vid att de viktigaste beskeden lämnades förstefter att väljarna lagt sina röster. Med Alliansensgemensamma valmanifest där finansieringen redo-visades redan innan valet, togs ett stort steg framåtför väljarnas möjligheter att kunna göra aktiva val.Dessa krav kommer att stå i centrum i nästa årsval. Det regeringsalternativ som förmår att lämnaunderbyggda och trovärdiga svar på dessa frågor,kommer att ha goda möjligheter att vinna väljarnasförtroende. Den som inte klarar av det eller somlämnar olika besked, kommer att uppfattas som illaförberedd och inte redo att ta ansvar för Sverige.Alliansens utvecklingVi är fast beslutna att fortsätta utveckla Sverige.Erfarenheten från 2006 visar entydigt att noggran- 47
 46. 46. FRAMTIDSVALET.na förberedelser är en förutsättning för att kunnasjösätta den politik man vill se. Därför har vi mode-rater tillsammans med de övriga partierna i Alliansför Sverige redan berättat att vi i valrörelsen 2010ska möta väljarna med ett valmanifest som är likatydligt som i förra valet. Det kommer att presenterasi god tid innan nästa val och berätta vilka reformervi vill genomföra och hur det ska finansieras.En viktig utgångspunkt är att vårt regeringsalter-nativ inte kan vara samma sak som den var i valet2006. Därför måste vi fortsätta att vara nyfikna påväljarnas samhällsproblem och finna trovärdigaoch genomtänkta lösningar på dessa. Men vi måsteockså öppna upp vår allians och göra den bredareoch tillgänglig för många fler väljare.Att ta fram ett gemensamt valmanifest är en omfat-tande process som sker i flera steg för att säkerställaatt vi förmår att svara på de viktiga samhällsutma-ningarna.Arbetet inleddes under våren i en gemensam val-plattformsgrupp. Den har till uppgift att ta fram ettunderlag som definierar vilka utmaningar vi ser attSverige kommer att stå inför 2010. Politiska förslagmåste alltid börja i en analys av hur Sverige serut och vilka samhällsproblem väljarna möter i sinvardag.Centrala områden är att fortsätta och värna ansva-ret för statsfinanserna, utveckla vår jobbpolitik ochförsvara välfärdens kärna. Men det blir också viktigtför gruppen att fånga upp nya samhällsproblem och 48
 47. 47. Ett val mellan två regeringsalternativ.hur Sverige ska möta den globala konkurrensen.Plattformen ska i stora drag presentera den refor-magenda vi avser att söka väljarnas förtroende föratt genomföra. Däremot specificerar den inte någrasiffror och ställer inte heller ut några reformlöften.Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsattaarbetet med ett gemensamt valmanifest.Dessutom har en särskild ekonomiarbetsgrupptillsatts med uppgiften att ta fram ett ekonomisktramverk för nästa mandatperiods reformagenda.Gruppens arbete pågår och syftar till att dra ut rikt-linjerna för en politik som är trovärdig, genomför-bar och med uthålliga statsfinanser som grund. I detarbetet ingår att skapa en samsyn kring skattepoliti-ken under nästa mandatperiod. Viktigt är också attlägga fram förslag för att få arbetsmarknaden attfungera bättre och varaktigt höja sysselsättningen.För att kunna presentera svar på övriga politikom-råden kommer ett tiotal reformgrupper att tillsättas ihöst. Deras uppgift är att utarbeta reformförslag förnästa mandatperiod samt identifiera och lösa frågorinom respektive område som kan bli aktuella undermandatperioden. Redan nu ser vi ett flertal viktigaområden som kommer att vara fortsatt centralaunder 2010. Det handlar till exempel om hur viförstärker brottsbekämpningen och hur Sverige fort-sätter att vara ett föredöme i klimatarbetet. Andraviktiga områden är reformer för att stärka Sverigesom kunskapsnation samt åtgärder för att förbättratillgängligheten i sjukvården. 49
 48. 48. FRAMTIDSVALET.En gemensam valplattform kommer att presenterasunder tidig vår 2010. Sedan kommer ekonomi-arbetsgruppen att redovisa sitt arbete, liksom deövriga reformgrupperna. Valmanifestet kommer attredovisas för väljarna i valrörelsen samma år.Vänsterexperimentethar mycket att bevisaMed den omfattande politiska process som Al-liansens arbete följer, kommer vi att redovisa välgenomarbetade förslag och därmed lägga grundenför ett trovärdigt regeringsalternativ. Denna utveck-ling ser vi inte på vänstersidan. oppositionspartier-nas budgetar bekräftar att Mona Sahlin har långtkvar till ett gemensamt regeringsalternativ. Trots talom att samla ihop sig spretar deras politik åt vittskilda håll. Skatterna, EU, arbetsmarknaden, sko-lan, sjukvården; på så gott som samtliga områdenär skillnaderna mellan Socialdemokraterna, Vänster-partiet och Miljöpartiet mycket omfattande.Skillnaderna handlar inte minst om den ekonomiskapolitiken. Det enda de tre partierna verkar varaense om är att lämna arbetslinjen och kraftigt höjaskatterna för låg- och medelinkomsttagare.oppositionens spretiga budgetförslag visar att de ärlångt ifrån beredda att regera landet tillsammans.Regeringsmakten är ingenting man kan slarva med.Inte heller är den något man kan söka utan mycketgedigna förberedelser. Tvärtom har väljarna rätt att 50
 49. 49. Ett val mellan två regeringsalternativ.ställa höga krav på både en genomarbetad politikoch förmåga till långsiktigt ansvarstagande. Det äruppenbart att Mona Sahlin, Peter Eriksson och Larsohly har ingetdera.än så länge har vi inte fått några besked om vilkenpolitik de vill föra tillsammans. Vad händer medstatsfinanserna? Den frågan är särskilt viktig i detläge vi befinner oss i. Socialdemokraterna har vräktut löften under de senaste månaderna. Vänsterpar-tiet har av naturliga skäl inget emot att försvaga deoffentliga finanserna. Trots allt vill Vänsterpartiet attvi överger hela det ekonomiska ramverk som denekonomiska krisen har visat så väl att vi behöver.Vi väntar också på svar om jobben. Vi vet att skat-terna kommer att höjas kraftigt för vanligt folk ochatt det ska löna sig sämre att arbeta om de röd-gröna kommer till makten. Men hur mycket ska detbli? är det Lars ohlys besked om att ta tillbaka helajobbskatteavdraget som gäller? I så fall rör det sigom 1 500 kronor mindre för en sjuksköterska varjemånad.Den globala finanskrisen sprider sig från USA tillEuropa. Det ställer krav på ett politiskt ansvars-tagande för Sverige. Mona Sahlin har ännu interedovisat för väljarna vad de vill söka mandat för.Det duger varken för att möta väljarna med eller föratt regera landet på. 51
 50. 50. FRAMTIDSVALET.Hur ska Mona Sahlin, Lars ohly och Peter Erikssonkunna ta ansvar för Sverige när de inte ens kankomma överens själva?De politiska alternativeni 2010 års valrörelseVi har ännu inte fattat beslut om exakt hur Allian-sens valmanifest kommer att utformas. Säkert ärdock att det inte kommer att riskera de offentligafinanserna. Vi kan också vara säkra på att mani-festet kommer ha en tydlig inriktning på att skapaförutsättningar att få fler människor i arbete ochpressa tillbaka utanförskapet.Vilka förslag vänsterexperimentet kommer att gå tillval på, vet vi ännu inte. Med den utveckling samar-betet har haft hittills, är det osäkert ifall de kommeratt klara av att svara på tre frågor som väljarna harrätt att kräva av ett regeringsalternativ.Trots detta ser vi redan nu flera viktiga konfliktfrå-gor i den politiska debatten. Sannolikheten är storför att de kommer att fortsätta vara viktiga i denpolitiska debatten.Fråga 1:Sunda statsfinanser ellersocialdemokratiska sedelpressar?Den som inte klarar av att hålla ordning och redai finanserna kan inte heller ställa ut några löften 52
 51. 51. Ett val mellan två regeringsalternativ.till väljarna på andra områden. För oss moderaterär det därför av avgörande betydelse att värna deoffentliga finanserna och försvara det ekonomiskaramverk som syftar till att skydda oss mot påfrest-ningar.jämfört med många andra länder står Sverige starktrustat för att möta utmaningarna. När andra harvarit oförsiktiga och byggt upp underskott även närtiderna varit goda, har vi sparat och lagt i ladorna.Det innebär att vi nu kan möta krisen utifrån enbetydligt starkare position än de flesta andra länderi vår omvärld.Mot vår ansvarsfulla ekonomiska politik står vän-stersidans utgiftspopulism. De rödgrönas arbeteriskerar Sveriges återhämtning ur den ekonomiskakrisen. Socialdemokraterna verkar tro sig ha enegen sedelpress och driver på för ofinansieradeutgiftsökningar i enorm skala. Under hösten har desammantaget föreslagit nya utgifter på närmare100 miljarder kronor men redovisat finansieringför knappt 200 miljoner kronor. Det skulle spä påunderskotten, öka statens skuldsättning och ta resur-ser från viktiga välfärdsverksamheter som skola ochsjukvård.Ansvaret för Sveriges ekonomi kommer att vara denenskilt viktigaste frågan i den politiska debattenunder lång tid framöver. 53
 52. 52. FRAMTIDSVALET.Fråga 2:Arbetslinjen ellerutbyggda bidragssystem?Alliansen vann förra valet på att bryta med Social-demokraternas bidragspolitik och återupprätta denarbetslinje som lagt grunden för det välstånd vi har.Sedan dess har flera viktiga reformer genomförts isyfte att minska utanförskapet. jobbskatteavdragethar inneburit en historisk skattelättnad riktad främsttill låg- och medelinkomsttagare. Arbetsmarknadspo-litiken har förändrats för att bättre stödja människori deras strävan tillbaka till arbete och företagandetges steg för steg bättre villkor.Vi vill gå vidare med reformer för att få fler i arbete.Det är viktigt att fortsätta göra det mer lönsamt attarbeta och ta bort skadliga marginaleffekter för densom lämnar bidragsförsörjning. Vi vill också säker-ställa att Sverige har ett gott företagsklimat och attvi kan få fram nya entreprenörer och nya innova-tioner. Lika centralt är att fortsätta arbetet med attförbättra matchningen på arbetsmarknaden och setill att den som hamnar i arbetslöshet snabbt kan fåett aktivt stöd. I den lågkonjunktur vi befinner oss iblir den aktiva politiken viktig och därför byggs deautomatiska stabilisatorerna i form av kostander föra-kassa och arbetsmarknadspolitik ut.Genom kraftigt höjda skatter på arbete kommerdet att löna sig sämre att arbeta. Utan en samman-hållen politik för arbete, kommer fler att hamna iutanförskap och möjligheterna att ta sig därifrånförsämras. Färre kommer att uppleva att det spelar 54
 53. 53. Ett val mellan två regeringsalternativ.roll att söka de jobb som finns och att man medegna prestationer kan förändra sin vardag. Genomatt dessutom göra det dyrare att anställa, försäm-ras möjligheterna än mer för människor att lyckaskomma in på arbetsmarknaden.Fråga 3:Satsningar på välfärdeneller höjda bidrag?En fungerande jobbpolitik är en förutsättning föratt kunna värna en god välfärd för alla. Med fler iarbete ökar skatteintäkterna och förutsättningarnastärks för att kunna satsa på vår gemensammavälfärd. Under mandatperioden har Alliansreger-ingen därför kunnat genomföra viktiga ekonomiskasatsningar på bland annat skolan, sjukvården ochrättsväsendet. Vi vill gå vidare och fortsätta förbätt-ra dessa områden. Moderater tycker det är särskiltviktigt att stärka skolans fokus på kunskap och se tillatt skapa en mer rättvis sjukvård där alla människori hela Sverige kan få bra vård i tid.De rödgröna är överens om att nedmontera denjobbpolitik som regeringen har drivit sedan makt-skiftet. Det kommer att bli mycket dyrt för statsfinan-serna. kraftigt höjda bidrag tar resurser som annarshade kunnat användas till att förstärka välfärden.Fler i utanförskap kommer att belasta statsfinanser-na och förhindra satsningar på områden i behov avtillskott. De rödgröna utmanar både den arbetslinjesom gjort Sverige till ett rikt land och den gemen-samma välfärd som är viktig för Sverige. 55
 54. 54. FRAMTIDSVALET.Vårautmaningar. 56
 55. 55. En tid med möjligheter. Den förstautmaningengäller förhåll-ningssätt tillpolitiken. 57
 56. 56. FRAMTIDSVALET. 58
 57. 57. Våra utmaningar.M oderaterna står inför flera stora utmaning- ar under de kommande åren, där valet 2010 kommer att utgöra en första test påförmågan att klara utmaningarna. Det handlar såvälom förhållningssätt till politiken som det politiskainnehållet i sig.Fortsätta att lyssna– men också ta ställningDen första utmaningen gäller förhållningssätt tillpolitiken. Sedan förnyelsen av Moderaterna inled-des har ambitionen varit att utveckla partiet till attbli ett öppet, lyssnande och pragmatiskt parti. Inteminst har vi med start under våren 2008 bedrivit ettmycket ambitiöst projekt, ”Välkommen till verklighe-ten”, där målet är att genomföra minst 3 000 besöki viktiga välfärdsverksamheter fram till valet 2010.Projektets syfte är att vi moderata företrädare bättre 59
 58. 58. FRAMTIDSVALET.ska förstå välfärdsverksamheterna för att bättre före-slå och genomföra åtgärder som stärker kvaliteten.Att lyssna, vara öppna och pragmatiska har lett tillatt väljare som aldrig tidigare har röstat på Mode-raterna har börjat reflektera över oss som ett möjligtpartival.Men när valdagen närmar sig ligger den storautmaningen för Moderaterna i att fortsätta att varaett lyssnande och pragmatiskt parti, men ocksåleverera svar på de frågor som väljarna kommer attställa. Efter de beslut som tas på arbetsstämman iaugusti behöver partiet växla över till en fas i age-randet som innebär att koppla tillbaka till väljarnamed konkreta idéer och förslag.Dessa förslag och idéer ska leda till samtal medväljarna, där syftet ska vara att visa att förslagen ärrimliga och relevanta lösningar på de problem somväljarna känner igen i sin egen vardag. Väljarnavill att Moderaternas besök i verkligheten ska geresultat i konkreta politiska förslag som lever upptill de ganska högt ställda förväntningarna som nufinns.Delta i kvalificeringsheatetVal handlar alltid om framtid. Inte om det som harvarit och inte ens om det som händer just nu. Partiersom inte kan ge tillräckligt bra svar på väljarnasfråga om vad de vill ska hända nästa år och under 60
 59. 59. Våra utmaningar.åren därpå vinner sällan förtroendet för ytterligarefyra år.Därmed inte sagt att det som händer under denpågående mandatperioden är ointressant. När väl-jarna tycker att politiker sköter sig dåligt är väljarnanog så snabba med bestraffningar. och dessutomspelar faktorer som regeringsduglighet och förmå-gan att leda och representera Sverige en viktig roll,inte minst i det ekonomiska läge Sverige befinnersig i.De allra flesta väljare väljer i dag mellan ett parpartier, det är få som tvekar mellan tre, fyra styckeneller fler. Det som görs under en mandatperiodkvalificerar partierna till att bli ett av dem somväljarna kan tänka sig att rösta på. Den pågåendemandatperioden är ett kvalificeringsheat för attöverhuvudtaget få vara med i matchen. och i kvali-ficeringsheatet måste de allra flesta partier delta, fördet händer sällan i svensk politik att väljarna är såmissnöjda med de etablerade partierna att det ärberedda att ge wild card till ett helt nytt parti. Vårutmaning är att fortsätta vara ett valbart alternativför så många som möjligt.Under den pågående mandatperioden har allians-regeringen visat sig ha förmågan att vara allra bästnär läget är som tuffast. När ”förstå-sig-påarna”trodde att sämre ekonomiska tider skulle bli den slut-giltiga spiken i kistan blev det i stället vändpunkten.Det innebär att regeringen så här långt har visatsig vara överlägsen oppositionen när det gäller att 61
 60. 60. FRAMTIDSVALET.hantera Sveriges ekonomi, statsfinanserna och job-ben. Därmed har Alliansregeringen klarat en av deallra största utmaningarna, för skötseln av Sverigesekonomi har under en lång tid varit borgerlighetensakilleshäl.Betydelsen av rättvisaDet jobbskatteavdrag som regeringen infördeinnebar att stora grupper av inkomsttagare har fåttsänkta skatter.Att detta också är rättvist är en aspekt som måstevägas in eftersom rättvisa är viktigt. Det är ettegenvärde i den svenska värdegrunden att det inteska vara för stora skillnader mellan olika grupperoch att samhället ska hållas ihop utan uppslitandekonflikter.just rättvisa är ett begrepp som Moderaternaibland har haft svårt att förhålla sig till, eftersomdet uppfattats ha en så tydlig socialdemokratiskladdning. Rättvisa har blivit synonymt med jämlikhetoch minskade klyftor. Inkomstskillnader har iblanddefinierats som en av samhällets främsta drivkrafteroch grunden till fortsatt välstånd och utveckling.I 1970- och 80-talens Sverige med höga marginal-skatter var det en slutsats. I dag är det annorlunda.Höga skatter är mer kännbara för låginkomsttagareän höginkomsttagare. Allra värst är det för den somgår från att arbeta lite till att arbeta heltid, eftersommarginaleffekterna slår så hårt. 62
 61. 61. Våra utmaningar.Att öka rättvisorna i samhället handlar inte omlikriktning eller att dämpa entusiasm och innova-tionsrikedom. Att öka rättvisorna handlar om attöppna dörrarna för fler, att dela ut returbiljetter tillarbetsmarknaden och tro på människan.Att öka rättvisorna inkluderar, medan minskadeorättvisor utgår från ett statiskt perspektiv som ärexkluderande och krympande. En av Moderater-nas främsta utmaningar ligger i att göra sin egendefinition av begreppet ökad rättvisa och vågamöta väljarna på Socialdemokraternas hemma-plan. och rättvisa för oss handlar om att skapa likamöjligheter för människor, men att ansträngningar,studier och flit ska löna sig. Att det lönar sig bättreatt arbeta än att inte arbeta är rättvist.Arbete är vår främstarättvisefrågaAtt ha ett arbete är en av vår tids allra främstarättvisefrågor. Genom att arbeta blir vi delaktiga isamhället, vi bidrar och får lön för våra ansträng-ningar. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivitenklare att också kunna leva på en låg lön.Ett jobb innebär möjligheter till fortsatt utvecklingoch genom att arbeta har vi en fast förankringi samhället. Den som inte har ett arbete riskeraratt bli utan ett starkt socialt nätverk och känsla avmeningsfullhet. Utan arbete går det i dag snabbare 63
 62. 62. FRAMTIDSVALET.än förr att komma på glid, förlora sin bostad ochkomma på obestånd.Att vilja arbeta och göra rätt för sig, men att intefå en chans att komma in på arbetsmarknaden, ären av de största orättvisor som en människa kanutsättas för. Därför behövs så väl de vägar tillbakatill arbetslivet i form av instegsjobb och nystartsjobbsom regeringen genomfört.Men rättvisa handlar om mer än att ha ett arbete.Svenska folket vill se rimliga löneskillnader ochsunda belöningssystem. Extra ansträngningar skalöna sig, men det ska inte bara vara direktörer ochvd:ar som får del av guldregnet. Vinster i ett företagska kunna komma alla medarbetare till del.Den internationella finanskrisens härjningar ledernu till att människor i Sverige förlorar sina arbeten.Behovet av att hålla fast vid arbetslinjen är tydligtliksom att skapa bästa möjliga förutsättningar föromställning.Enhetliga kvalitetsnivåeren rättvisefrågaI ett samhälle som håller ihop, som har ett starkt kittav egalitet, kan medborgarna förvänta sig samhälls-service som uppnår en enhetlig kvalitetsnivå oavsettvar i Sverige man bor.I dag finns det orättvisor kopplade till var vi bor iSverige. Inom vissa landsting når man mycket goda 64
 63. 63. Våra utmaningar.resultat vid exempelvis hjärtinfarkter, vid andrasämre. En del landsting brottas fortfarande medlånga köer, i andra är de nästan obefintliga ochpatienterna har goda valmöjligheter. Här måstevi sträva efter enhetliga kvalitetsnivåer så att allasvenskar ska kunna mötas av en lika bra vård oav-sett var man bor.Lösningen ligger ligger i att tydliggöra vilka rättig-heter medborgarna har, oavsett var de bor och attforma en politik som också inriktar sig på jämlikhetöver hela landet. Detta präglar exempelvis densjukvårdspolitik vi söker stöd för på partistämman.Dessutom är det viktigt med en ökad öppenhet frånförtroendevalda för att kunna möta väljarnas kravoch en ökad transparens som gör det möjligt förmedborgarna att kunna göra egna val inom detnuvarande finansieringssystemet. Öppna jämförel-ser som gör att människor kan jämföra exempelvisolika vårdgivare är en viktig del. Till detta kommerreformer som generellt höjer kvaliteten, exempelviskömiljarden och satsningarna på kunskap i skolan.En match omickemateriella värdenModeraterna är ett parti som i dag i hög gradförknippas med ekonomiska värden, att eftersträvaekonomisk levnadsstandard är en karaktärsegen-skap som många förknippar med oss enligt under-sökningar. Naturligtvis är de ekonomiska frågorna 65
 64. 64. FRAMTIDSVALET.viktiga för väljarna, inte minst i ett läge med kris iekonomin.Det faktum att vi dels har levererat i stor sett allasina vallöften på det ekonomiska området, dels harbyggt ett mycket solitt förtroende genom sitt sätt atthantera den globala finanskrisen leder också till attModeraternas profil som ett ekonomisk-politiskt partiökar.För att fortsätta att vinna stora väljargrupper, somnaturligtvis tycker att pengar är viktiga men inte alle-na rådande, är det viktigt att vi fortsätter att breddadet politiska perspektivet och också lämnar utrymmeför icke materiella frågor. Här är det särskilt upptill bevis för Moderaterna inom miljö- och klimatfrå-gorna.Därför är också välfärdsfrågorna ytterligare ettexempel som rymmer stora utmaningar för Modera-terna. även om jobbfrågan var den dominerandefrågan i valet 2006 så drev vi också frågan omökad kvalitet i skola, vård och omsorg. Här har vik-tiga reformer genomförts, även om mycket återståratt göra.Fortsatt förnyelseav ModeraternaYtterligare en utmaning för oss är att fortsätta vårförnyelse. Det handlar om att utveckla politikenvidare och kring detta har vår partistämma att fatta 66
 65. 65. Våra utmaningar.beslut om i höst. Det är lika viktigt att det sker pålokal och regional nivå. I hela landet ska människorkänna att Moderaterna är ett parti som nyfiket stän-digt söker svaren kring hur samhället kan bli bättre.Det handlar också om att fortsätta vår organisato-riska förnyelse. Här är det särskilt viktigt att vi ocksåföreträds av de nya väljare och sympatisörer somtillkommit. 67
 66. 66. FRAMTIDSVALET.Valkommu­nikation iframkant. 68
 67. 67. En tid med möjligheter. Vi hittadeett nytt sätt attprata politikpå väljarnasvillkor. 69
 68. 68. Valkommunikation i framkant.I nför valet 2006 förnyades vårt kampanjarbete på flera sätt och nådde långt. Vi utmanade människors föreställning som Sveri-ges nya arbetarparti och de nya Moderaterna.Vi hittade ett nytt sätt att prata om politik på väljar-nas villkor. Vårt fokus låg på samhällsproblem ochvåra egna förslag, inte på motståndarnas politik.och Allians för Sverige bildades, vilket gav väl-jarna ett tydligt regeringsalternativ.Moderaterna var det första partiet i Sverige som varhelt öppna med valstrategin. Med annonsuppslag ipressen nådde vi våra aktiva med information somtidigare hade hållits hemlig. Vi var både politisktinnovativa och innovativa när det gäller kampanj-verksamheten. Öppenheten som vi vill kommuniceragrundade sig i en insikt om att fördelarna av att allavåra aktiva och sympatisörer kände till vår strategivida översteg nackdelarna av att Socialdemokra-terna också gjorde det. Politik är ingen verksamhet 71
 69. 69. FRAMTIDSVALET.för slutna rum och hemliga strategier. Tiden när manhade en hemlig valplan i en pärm i bokhyllan ärförbi. Vår framgångsrika valkampanj 2006 bevi-sade detta.Vår utgångspunkt med förändringen till nyaModeraterna och under hela valrörelsen var att haen positiv ansats, berätta för väljarna vad vi villegöra och vad vi ville uppnå med vår politik. Denfrämsta huvudmotståndaren var Sveriges problem– utanförskapet, kvalitetsbristerna i skola och vårdoch otryggheten – snarare än partier i vänsterkar-tellen. Svaren på de viktigaste samhällsproblemenlevererades: att det var för få som gavs chansen attarbeta, brister i skola och vård och en otrygghetsom bredde ut sig till följd av den ökande brottslig-heten.Allt detta tillsammans med kampanjer gav bildenav att Moderaterna i form av nya Moderaterna varpartiet i centrum under valrörelsen 2006. Vi blev ettrelevant och intressant alternativ i valet.Vår valkampanj 2006kampanjen 2006 var en viktig förklaring till valre-sultatet. Under våren bedrev vi en vårkampanj påtemat att vi var ett förändrat parti. Själva valrörelseninleddes med en valupptakt i mitten av augusti. Denföljdes av innovativa gerillakampanjer och avsluta-des med en 100-timmarskampanj för att mobiliserade sista dygnen. Utmaningen låg då, som nu, i attmobilisera sympatisörer att delta i våra kampanjer. 72
 70. 70. Valkommunikation i framkant.Vårkampanjen som genomfördes i mars 2006 hadetill syfte att definiera och etablera nya Moderaterna.kampanjens tema var ”Sverige har fått ett nyttpolitiskt parti. Vi heter Moderaterna”. I kampanjensammanfattades Moderaternas position och bud-skap på följande sätt: ”Det går bra för Sverige och det gläder oss. Men trots det har 1,5 miljoner vuxna inget jobb att gå till. Sjuka människor måste fortfarande köa för att få vård. Svenska elever lär sig inte tillräckligt. och många vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott. Sverige har förändrats och Moderaterna utvecklats för att lösa vår tids problem. Nya Moderaterna sätter arbete före bidrag genom att sänka skatten mest för dem som tjänar minst. Vi vill återupprätta välfärden genom att sätta vården och skolan före bidragssyste- men. och vi tänker en gång för alla ta upp kampen mot brottsligheten. Vi vill skapa en bättre tillvaro i Sverige. För alla.”Nya ModeraternaInför valet tog vi fram en särskild logotype – nyaModeraterna – som kom att finnas på allt vårt ma-terial. Logotypens ursprung var följande: ”nya” varhandskrivet av en medarbetare hos Moderaternaoch ”Moderaterna” har sitt ursprung i vår ordinariegrafiska profil. Vi tog också fram en modifieradversion av vår m-symbol som användes i vissa fall 73
 71. 71. FRAMTIDSVALET.då människor snabbt måste kunna identifiera avsän-daren.Man ska inte överdriva betydelsen av grafisk profiloch symboler. Men i vårt fall var det viktigt att låtavår politiska förändring också slå igenom i hur vipresenterade oss. All politisk kommunikation måstealltid bygga på att politisk utveckling och kommuni-kation går hand i hand. Med tanke på att Modera-terna är ett av Sveriges mest välkända varumärkenvar det viktigt att signalera vår politiska förändringäven där.Fler kontakter gav fler väljareVår viktigaste tillgång i valrörelsen var alla aktivamoderater som mötte väljarna. Potentiella modera-ter var den viktigaste målgruppen. De väljare somröstade på Socialdemokraterna 2002 prioriteradessärskilt. Vi lade särskild vikt vid att utbilda och upp-muntra våra lokalt förtroendevalda att bedriva egnakampanjer även under mellanvalsperioden. I vala-nalysen som gjordes efter valet syntes det att detfanns ett samband mellan bra valresultat och aktivalokala valkampanjer och möten med väljarna.Innovativa och öppna på nätetVi använde oss av nätet på ett sätt som tidigare integjorts. 74
 72. 72. Valkommunikation i framkant.Vi hade en kampanjblogg där all information sam-lades som var viktig för våra kampanjmedarbetare.Det var i stället för att bygga upp ett slutet intra-eller extranät. Vi valde att publicera så mycket sommöjligt offentligt.Vi producerade också ett antal filmer som vi baraspred på nätet, via vår egen hemsida och andraplattformar som Youtube och Bubblare. En av fil-merna – ”Mahogny-Mats” – fick stor spridning ochhamnade på topplistor över mest sedda filmer pånätet.Lärdomar från valrörelsen 2006Vi kan lära oss mycket av kampanjen 2006. Vilyckades mobilisera många människor genom inspi-rerande budskap. Vi underströk vikten av att ha enpolitik som riktar sig till hela befolkningen och intebara till några.För att lyckas mobilisera och för att tydliggöraalternativen handlar det om att vara tydliga och attfå många med oss i rörelsen. Det handlar om attsamla Moderaterna och befästa vår position somSveriges bästa kampanjparti.jag skulle särskilt vilja peka på fem viktiga lärdomarfrån 2006:1. En öppen valstrategi som gör att många kan känna engagemang och vara aktiva. 75
 73. 73. FRAMTIDSVALET.2. Tydliga politiska konflikter som gör det enkelt att ta ställning och tala för vår politik.3. Uppmuntra till egna initiativ och egna kam- panjer. Central kontroll över varumärket spelar mindre roll än att många känner eget ansvar för kampanjen.4. Att inte vara rädd för att driva offensiva poli- tiska frågor och att ta debatten på områden där andra partier tidigare haft höga förtroendesiff- ror.5. Tydlig struktur för valledning och beslutsfattande i kombination med tidig förankring av valkam- panjen. Det underlättar för alla som deltar i kampanjen och leder till snabbare beslut och större handlingsfrihet när kampanjen väl är igång.Med många moderater och genom att vara aktiva iden politiska debatten ska vi vinna även nästa val!Lärdomar från EuropavaletI Europavalet nådde vi våra mål – att nå ett bättreresultat än 2004 och att höja valdeltagandet.Samtidigt nådde vi långt ifrån upp till den potentialvi har. Många av våra sympatisörer valde till slutatt rösta på ett annat parti. Vi kommer att utvärderavalrörelsen noga för att dra lärdomar inför nästaEuropaval som äger rum 2014. 76
 74. 74. Valkommunikation i framkant.Detta till trots så finns det flera lärdomar att dra avsjälva kampanjen.Tre övergripande faktorer för vår kampanj i Europa-valet var att vi började tidigt med både organi-sation och politikutveckling. Vi involverade helaorganisationen och vi förändrade vårt sätt att talaom Europafrågor.Vi började tidigt med att utveckla en ny Europa-politik. Redan 18 månader före valet börjadearbetet med att ta fram rapporten ”Mer Sverige iEuropa”. Den presenterades i februari 2008, ochblev ett grundläggande arbetsdokument för helaorganisationen där vi i ett första steg lade fram vårafokusfrågor. I augusti 2009 påbörjades arbetet medplattformen ”Ett Starkt Europa för Sveriges bästa”som antogs av partirådet februari 2009. Direkt efterdet påbörjades arbetet med valmanifestet. Stegför steg utvecklades politiken och budskapen medbred förankring i hela partiet. Mitt i den processenslogs världen av en djup ekonomiskt kris som starktpåverkade innehållet.Viktigt i processen har varit ett väl förankrat arbetedär företrädare på alla nivåer i partiet har fått möj-lighet att påverka politikutvecklingen. Både rapportoch plattform gick ut på bred remiss till hela partiet,företrädare för arbetsgrupperna besökte föreningaroch förbund och pratade och diskuterade frågorna.Syftet var att hela partiet tidigt skulle känna igensig i och kunna våra budskap. En bred utbildnings-satsning för hela partiet och speciella utbildningar 77
 75. 75. FRAMTIDSVALET.för anställda och andra grupper tidigt i processenskapade tidig och god kunskapsbas. Problemet tidi-gare har just varit att våra medlemmar inte kännersig ha tillräckligt med kunskap för att kunna prataEuropafrågor.Vi valde frågor som väljarna ville prata om, viformulerade budskapen så att alla kunde ta dem tillsig. Vi valde tidigt sex huvudområden som utveck-lades under processen. Frågorna var vardagsnäraoch formulerade på ett sådant sätt att de berördeoch engagerade.I oktober 2008 genomfördes en höstkampanj påtemat ”Hej till EU” Det var en bra start för Europa-året 2009 och innebar att hela organisationen åttamånader innan valet började prata Europafrågordirekt med väljarna. Problemet har tidigare varit attEuropavalet var ett projekt för några få, det har va-rit några som kan frågorna och som är EU-experter,valet i sig har haft prägeln av ett elitprojekt. Det harockså förstärkt bilden av att ett Europaval inte ärnågot som angår alla och att frågorna inte berör.Under 2009 var hela organisationen involverad,företrädare på alla nivåer pratade EU-frågor, vigjorde politiken begriplig och budskapen formule-rade på ett sådan sätt alla kunde prata EU-frågor.Målet var att det ska vara lika enkelt för våramedlemmar att förstå och prata om vilka frågor vivill driva i Europaparlamentet om vad vi vill driva iriksdagen. Delvis lyckades vi med detta även om entidigt slutsats är att vi sannolikt ska vara tydligare 78
 76. 76. Valkommunikation i framkant.och mer distinkta kring vad vi vill genomföra undernästa mandatperiod.Inför valet 2010 finns det några saker för oss attmed oss:Förtidsröstningen ger oss nya möjligheterVi – och flera andra partier – lade större vikt vidförtidsröstningen i Europavalet och väsentligt flerförtidsröstade också. Det är en viktig lärdom inför2010 att vi bör ha en ännu mer utvecklad kampanjkring förtidsröstningen så att det blir enkelt för män-niskor att möta oss när möjligheten till förtidsröst-ning finns.Nätets potential – Ge mig fem minuterProjektet ”Ge mig fem minuter” med Carl Bildt sominitiativtagare och avsändare lyckades samla indrygt 5 000 personer som ville bli nätaktivister föross. Detta trots att vi framförallt samlade in namnenbart via virala insatser. Annonseringen inskränktesig till en banner på aftonbladet.se i drygt ett dygn.Det visar att det finns potential att rekrytera akti-vister via nätet och att vi kan nå utanför de somtraditionellt är aktiva i våra kampanjer. Inför 2010ska vi väsentligt skala upp dessa ambitioner. 79
 77. 77. FRAMTIDSVALET.Orka ända in i mål – spurtkampanjenSpurtkampanjen startade på torsdag morgon ochpågick till dess att vallokalerna stängde. Vi samladein namn för påminnelsesamtal på söndagen ochlyckade få drygt 25 000 att anmäla sig till detta.Fem bussar besökte 60 orter i Sverige de sistadagarna. Spurtkampanjen var viktig, inte minst motbakgrund av att vi föll i opinionen sista veckan ochdärmed behövde en stark mobilisering för att fåmänniskor att gå och rösta. Inför 2010 finns anled-ning att se över hur vi ännu tydligare kan mobiliserade sista dygnen och hur vi organisatoriskt ska se tillatt vi har energi och förmåga att driva kampanjenända in i mål.Kommunikation inför 2010Vi kommer att göra en framgångsrik valrörelse2010 om vi lyckas med att uppmana till engage-mang och aktivitet i alla kanaler där det är relevant.Det parti som lyckas engagera flest aktiva ochsympatisörer att prata politik och samhällsfrågor ivalrörelsen kommer att göra ett bra val.För Moderaterna är det självklart att vi ska finnas ialla kanaler där det är relevant med politisk kom-munikation. Det innebär att det är lika självklart föross att finnas utanför det lokala köpcentret som detär att använda Twitter eller Facebook.Alla behövs också i en valrörelse. jag tror att viibland ställt för höga krav och överbelastat de somsökt engagera sig hos oss. Det är lätt att som ny 80
 78. 78. Valkommunikation i framkant.aktiv bli dränkt i information och uppgifter. jagtror det är viktigt att ha en bred valkampanj somsänker trösklarna för människor att delta. Vi måsteuppskatta och belöna varje minut som människorär beredda att engagera sig för Moderaternas ochSveriges skull. Det innebär att det är lika viktigt ochska vara lika uppskattat att vara den som ställer uppmed en bil och skjutsar runt talare som att vara densom åker runt i bilen och talar. Alla behövs och allaska med i nya Moderaternas valkampanjer.Vår valkampanj 2010 kommer att bygga på femstrategiska ingångsvärden:1. Fokus på samhällsproblemenoch framtidenVi vet att val handlar om framtiden. Vi ska fokuserapå samhällsproblemen och möta väljarnas frågorkring vad vi vill göra den kommande mandatperio-den.2. Öppenhet och självdistansVår kampanj ska präglas av öppenhet ochsjälvdistans.3. Nätet som nav för kampanjenNätet kommer att vara kampanjens nav och detsom håller ihop vår valrörelse. 81
 79. 79. FRAMTIDSVALET.4. Många aktiva som tar egna initiativVi ska sänka trösklarna för att delta och värdesättavarje minut människor vill hjälpa oss.5. En positiv kampanj som engagerarVi har fokus på vår egen kampanj och vi talar omvår egen politik.Nätet är ett nav meninte ett mål i sig självMånga talar om hur nätet och sociala medier nurevolutionerar sättet som partier kommunicerar medväljarna. ofta görs referenser till amerikansk politik.jag är övertygad om två saker:1. Nätet kommer vara avgörande som nav i val- rörelsen. Men det ersätter inte andra möten mellan människor utan har sin styrka just i funktionen som ett interaktivt nav där många människor kan möta oss och varandra.2. Den som tror att det går att kopiera ett kon- cept från ett parti i ett annat land till Sverige kommer att misslyckas. All politik är lokal, hur digital den än är. kommunikationen måste alltid bygga på politikens innehåll. Man brukar säga att innehåll är kung på nätet. Det gäller i allra högsta grad för politisk kommunikation. 82
 80. 80. Valkommunikation i framkant.En utvecklad plattformför kommunikationUnder det senaste året har vi etablerat en nywebbplattform och ett nytt medlemssystem. Det harvi gjort för att vi behövde bättre plattformar för vårkommunikation. Nu kan vi integrera sociala mediersom till exempel bloggar, Facebook, Twitter ochYoutube i vår egen plattform. Samtidigt har vi möj-ligheten att nå våra aktiva och sympatisörer genomsåväl sms och e-post som traditionella brevutskick.Det ger oss fler kanaler för kommunikation och ökarbåde handlingsfriheten och snabbheten.Nätet har på många sätt revolutionerat hur vi somparti arbetar med valrörelser. För planerades valrö-relser efter war room konceptet som jamers Carvilleoch George Stephanopoulus gjorde känt i Clintonskampanj 1992. Då skulle ett antal smarta männis-kor sitta tillsammans i ett rum där information togsin, behandlades och skickades ut. Det var effektivtdå.Nu sitter inte de smarta människorna i samma rum.Eller ens i samma stad. Nätet innebär i dag att alltvi tar in och allt vi vill distribuera kan samlas i ettdigitalt nav. Nu kan vi publicera och distribuerainnehåll via fler kanaler till en relativt låg kostnad.Vi har möjlighet att möta människor på deras villkoroch det finns väsentligt förbättrade möjligheter tilldialog och inflytande, jämfört med en valrörelse för20 år sedan. Nu kan lokalt aktiva i hela landet viasin mobiltelefon komma åt de frågor och svar som 83
 81. 81. FRAMTIDSVALET.uppdaterades för en minut sedan och lika snabbtfå information som partiledningen. Dyker det uppfrågor ute på gator och torg kan vi snabbt besvaradem och publicera till alla våra aktiva och sympati-sörer.Sociala medier skapar relationerLåt oss slå fast en sak: kommunikation handlar inteom enskilda kanaler. Som parti eller som enskildföreträdare handlar det inte om att välja en kanalsom gör att du är framgångsrik eller vinner nästaval. kan man vinna valet på Twitter eller via nätet?Nej, det kan du inte. Men man kan inte heller vinnavalet genom de bästa torgmötena eller fräsigasteflygbladen heller. Allt handlar om den samman-tagna kommunikationen och att möta väljare ochsympatisörer där de finns.och när beteendeförändringar sker så måste parti-erna förändra sitt sätt att kommunicera. ofta drivsbeteendeförändringar av teknologiska skiften. Twit-ter är ju ett typexempel på det. Helt okänt i valrörel-sen 2006 men sannolikt och rimligen ett bra verktygnu och i valen 2010.Hur ska man då använda sociala medier sompolitisk företrädare? För mig är det svaret individu-ellt. jag kan ibland bli lika störd på de kanalfrälstasom på dem som bara ser problem och inte möjlig-heter med ny teknik. Det finns inget som säger attman måste bete sig på ett visst sätt eller användatekniken på ett visst sätt bara för att man till exem- 84
 82. 82. Valkommunikation i framkant.pel bloggar, twittrar eller gör filmer för Youtube.Det handlar – som i all kommunikation – om vad dusjälv vill uppnå och vilken relation du vill bygga tilldina målgrupper.I grunden är det självklart att digitala kanaler driverfram mer dialog och mer nischning. Det ligger iteknikens logik. Det finns möjlighet till snabb dialogoch det finns möjligheter att själv välja om man villläsa en blogg, prenumerera på ett RSS-flöde ellerfölja en person på Twitter eller Facebook.Dialogen är det som är lite knepigt att hantera förett parti. Det kräver backoffice funktioner för attfungera. jag följer till exempel Barack obama ochen del andra mycket välkända politiker och företagpå Twitter. Det är självklart för mig att det inte ärobama själv som sitter och skriver och framföralltinte sitter och själv deltar i dialogen. Det vore orim-ligt att förvänta sig det. Men på samma sätt somman alltid har haft en väl riggad brevsvarsfunktioneller för telefon så får man ha det också för socialamedier. Sätter du ut flaggan i det digitala landska-pet så bör man också se till att kunna hantera dendialog som uppstår.Ibland möts jag av påståendet att bloggar ochandra sociala medier bara är privat och skvaller.jag håller inte med om det. Många företrädare frånolika partier använder sociala medier klokt och göratt man som intresserad kan följa vad de arbetarmed och ge respons och inspel. När det gäller detprivata så är privat och personlig inte samma sak. 85
 83. 83. FRAMTIDSVALET.Personlig kan man mycket väl vara som politisk före-trädare ifall man själv är bekväm med det. Det visarju faktiskt personen bakom 10-sekunders klippet iAktuellt eller det enstaka citatet i morgontidningen.Vilken roll kommer då sociala medier att spela i val-rörelsen? jag tror det kommer spela stor roll för alladem som är nyfikna på politik eller redan är sympa-tisörer och aktiva. Genom de inbyggda gränssnittenmellan olika plattformar kan man kostnadseffektivtnå många människor på oerhört kort tid via tillexempel ett sms till sitt Twitterkonto. Det kan varaovärderligt i en tid när mediabevakningen verkligenär nästan dygnet runt och i många olika kanaler.För mig är utvecklingen av sociala medier ochinnovationerna av nätverktyg något som ytterligareunderstryker tesen att det nästan inte är någon reellskillnad mellan intern och extern kommunikation idag. Det måste vi som parti förhålla oss till.En växande allianssom möter väljarna2006 märkte vi att det fanns ett omfattande intressefrån människor att engagera sig för Alliansen ochmånga upplevde tröskeln som lägre att engagerasig i det samarbetet än för ett enskilt parti. Vilyckades aldrig riktigt tillgodose detta och lyckadesdärmed inte ta tillvara alla de människor som varberedda att visa sitt stöd för oss. 86
 84. 84. Valkommunikation i framkant.jag är övertygad om att just detta – att erbjudamänniskor att engagera sig för Alliansen – är dennaturliga utvecklingen för vårt samarbete. Vi skadärför utnyttja de möjligheter som nätet erbjuder föratt erbjuda människor möjligheten att opinionsbildaför Alliansen och agera på olika sätt.Vi partisekreterare har arbetat med detta och fattatbeslut om en rad gemensamma aktiviteter inför valet2010. Det handlar exempelvis om kampanjer ochgemensamma turnéer av partiledarna. Den Allians-tidning som alla medlemmar får med Medborgarenkommer fram till valet att utkomma regelbundet.Våra kommunikationschefer träffas nu varje veckaför att koordinera och planera hur Alliansen möterväljarna. Vi har också inrättat en särskild kam-panjstab med en heltidsanställd person från varjeparti för att enbart arbeta med Alliansens aktiviteter.Redan i januari 2009 satte vi ramarna för Allian-sens valrörelse 2010. Det kan tyckas tidigt meninnebär både att vi kan planera och genomföra detvi vill göra med god framförhållning. Det innebärockså handlingsfrihet för våra enskilda partier – vivet redan vad vi ska göra gemensamt och kandärför planera våra egna partiers valrörelser utifråndetta.Därför är den främsta utmaningen för Alliansenpolitisk. Vi måste visa väljarna i valrörelsen att viförstår och svarar på de frågor som de ställer. Denstörsta risken för oss är om vi fastnar i kanslihus ochsammanträdeskorridorer. Det var det som Socialde- 87
 85. 85. FRAMTIDSVALET.mokraterna gjorde i valrörelsen 2006. Då troddeGöran Persson att han kunde vinna valet genom attpeka på det som Socialdemokraterna hade gjortunder mandatperioden. Det fungerande inte 2006och kommer inte att fungera 2010. Väljarna sökersvar på dagens och framtidens frågor i en valrö-relse. Vilka samhällsproblem är aktuella just nu ochvilka svar ger partierna?jag är övertygad om att väljarna kommer få se merav Allians för Sverige i valrörelsen 2010 än vad degjorde 2006.Ordens betydelseordens betydelse i den politiska kommunikationenkan inte underskattas. Det är avgörande för vilkentyp av frågeställning som ligger till grund för väljar-nas beslut i val och det ligger till grund för väljarnauppfattar oss.Den politiska situationen i Sverige har förändratsdramatiskt. I kölvattnet av den globala finanskrisenoch Mona Sahlins experiment med Vänsterpartietoch Miljöpartiet har nya frågor blivit viktiga för väl-jarna och dynamiken i svensk politik har förändrats.En positiv grundsynEtt antal värderingar ligger till grund för vårt språk: 88

×