Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2b102c27

457 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2b102c27

  1. 1. Promemor ria 2012-04-1 12Öka tillgång till hyre ad eslägenhe och lägre fast ighetsavg eter giftDen globala sk n kuldkrisen h påverka också Sve har at erige. Tillvä äxten hardäm mpats och arrbetsmarknnaden har föörsämrats. Det råder f fortfarande eosäk kerhet kring den ekonnomiska utv vecklingen, vilket ställ krav på lersäke erhetsmargiinaler och t tydliga prio oriteringar i regeringen politik. nsVi v säkra att Sverige ha handlingsutrymme att möta va som än ligger vill t ar ad lframmför oss. Med en ansv M varsfull politik och god säkerhet da tsmarginaler ska ortsätta att stärka välfävi fo ärden samt förutsättningarna för jobb och rtillväxt i hela Sverige.Ett kärvt ekonomiskt utry ymme till trots har vi enats om a göra en t attsärskild satsnin riktad m att förbättra den sv ng mot venska bosttadsmarkna aden.Bost tadsbrist är en begrän r nsande fakto både för arbetsmark or knaden och för htillväxten. Oav vsett ekono misk ställn ning, ska det vara möjli att tack ja igt katill e jobb elle en studie ett er eplats på an nnan ort. Detta är fram mför allt vik ktigtför uunga som har svårt att etablera si på den re h t ig eguljärabost tadsmarkna aden.Som ett led i det fortsatt arbetet med att trygga tillgån m d ta m ngen påbost täder för al med be lla, eaktande av den nuva v arande mod dellen förhyre esmarknad den, avisera regering i den ek ar gen konomiska avårp proposition därför ett antal förändringa för att fö nen ar örbättrabost tadsmarknaden.Förslagen hanndlar om föörändrade regler för uthyrning av privatäg r u gdabost täder, sänk fastighet kt tsavgift för lägenheter i flerbost r tadshus sam mtförlängning av avgiftsfri v iheten vid nybyggnat tion.Paraallellt med de åtgärde som presenteras id komme regering er dag er genatt f fortsätta ar rbetet med att förbätt bostadsmarknaden En särsk tra n. kildutreedare analyyserar förut tsättningar att ytte rna erligare utv vecklahyreesmarknad och stä den ärka hyresrättens ställ lning.
  2. 2. 2Vidare har regeringen idag beslutat direktiv till en utredning meduppdrag att bl.a. analysera hur beskattningen av hyresrätter kanförändras i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. Dessutom avserregeringen att ge Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag göra enöversyn av utfall och tillämpning av det nya regelverket förstrandskydd och vid behov föreslå förändringar. En särskild utredareser också över vissa byggfrågor, bland annat kommunernastillämpning av bestämmelserna för tekniska egenskapskrav, för attunderlätta byggandet i Sverige.BakgrundEn rad reformer för en bättre bostadsmarknad har genomförts sedan2006. Den tidigare fastighetsskatten, som inte upplevdes som rättvis ochlegitim, har avskaffats. En ny plan- och bygglag har förenklat plan- ochbygglovsprocesserna. Ineffektiva subventioner har avskaffats ochparterna på bostadsmarknaden har nått hållbara överenskommelser.En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihopförutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska hamöjlighet att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten attuppnå egen försörjning är god, och där risken för utanförskap ocharbetslöshet är låg. En god tillgång till bostäder ökar också människorsvalmöjligheter. Oavsett ekonomisk ställning, ska det vara möjligt atttacka ja till ett jobb eller en studieplats på annan ort.För närvarande är bostadsmarknaden i många kommuner i obalans. Istorstadsregionerna, inte minst i Stockholmsregionen, men också kringuniversitets- och högskoleorter och andra tillväxtregioner, råderbostadsbrist. Framför allt är det unga som har svårt att etablera sig påden reguljära bostadsmarknaden. Denna bostadsbrist är en begränsandefaktor både för arbetsmarknaden och för tillväxten.Regeringens förslag för fler bostäder1. Ökad tillgång på lägenheter genom ökad uthyrning av privatägda bostäderFör att underlätta uthyrning av privatägda bostäder avser regeringen attföreslå en rad regelförändringar. Dessa syftar till en hyressättning somgör det möjligt för ägaren att täcka kapital- och räntekostnader förbostaden, och att ge bostadsrättshavare rätt att besluta om uthyrningutom i fall då särskilda skäl föreligger.Dessutom avser regeringen att förenkla och förtydliga regler kringtidsbegränsade kontrakt, besittningsskydd, uppsägningsvillkor mm.Retroaktiviteten i hyresprövningen bör vidare tas bort för att minska
  3. 3. 3osäkerheten kring avtal. Dessa regler ska tydligt avgränsas till tillfälliguthyrning av privatägda bostäder.Slutligen bör även schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av denegna bostaden höjas från 21 000 till 40 000 kronor för att göra det merlönsamt att hyra ut.Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar (SOU2012:25) hänvisade till beräkningar om att dess förslag för ökaduthyrning av bostäder skulle medföra 40 000 nya hyreserbjudanden iriket som helhet. Givet de förslag som nu läggs fram gör regeringensammantaget bedömningen att antalet hyrestillfällen ökar med 20 000lägenheter, varav majoriteten i storstadsregioner och på tillväxtorter.Satsningen på att öka tillgången på lägenheter genom höjtschablonavdrag beräknas minska skatteintäkterna med 163 miljoner2013.2. Sänkt fastighetsavgiftFör att bl.a. öka drivkrafterna för nybyggnation föreslås en sänkning avfastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus (hyresrätter ochbostadsrätter) från 0,4 till 0,3 procent.Samtidigt sänks, för flerbostadshusen, fastighetsavgiftens takbelopp perlägenhet från ca 1400 kronor till ca 1200 kronor. På så vis garanteras attalla flerbostadshus får en lättnad.Sammantaget sänks fastighetsavgiften med 630 miljoner kronor 2013 isyfte att stimulera byggandet av flerbostadshus.3. Förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnationDe ekonomiska villkoren vid nybyggnation av bostäder kommer ocksåatt förbättras genom förslaget om att förlänga perioden för helt undantagfrån fastighetsavgift till 15 år. Förlängningen föreslås gälla redan förbyggnader som färdigställs 2012.Kopplat till denna förlängning avser regeringen att på motsvarande sättförlänga tidsperioden för hyror som kan ge kostnadstäckning vidnyproduktion, så kallade presumtionshyror, kan gälla, från dagens 10 årtill 15 år.Den förlängda avgiftsfriheten påverkar inte intäkterna frånfastighetsavgiften initialt eftersom nya lägenheter redan idag äravgiftsbefriade de första åren. Intäkterna från fastighetsavgiften sjunkersedan successivt fram till 2027, då intäkterna beräknas bli 960 miljonerkronor lägre till följd av förslaget.
  4. 4. 4Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation ärförslag som gör det mer lönsamt att bygga och som dämparhyresutvecklingen för de boende. På kort sikt beräknas detta leda till enmarginell ökning av antalet bostäder, men på längre sikt till enproduktionsökning om 400 fler lägenheter per år.När det gäller produktionen av bostäder i storstäder och tillväxtregionerär det inte bara lönsamheten utan även utdragna plan- och byggprocesseroch begränsad tillgång på byggklar mark som begränsar byggandet. Detär därför nödvändigt med åtgärder för att också dessa delar ska fungerabättre.Offentligfinansiella effekterFörslagens offentligfinansiella nettoeffekterFörslag (miljoner kronor) 2013 VaraktigtHöjt schablonavdrag 163 163Minskning av fastighetsavgiften och takbeloppet 630 630Ökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation 0 9601Totalt 793 1753Regeringens tidigare satsningar för bättre fungerande bostadsmarknadRegeringen har påbörjat ett långsiktigt arbete för att öka tillgänglighetenpå bostäder. Fastighetsskatten, som inte upplevdes som rättvis ochlegitim, har avskaffats. Ägarlägenheter har införts. Systemet förhyressättning har reformerats, liksom förutsättningarna för dekommunala bostadsföretagen. Våren 2011 trädde en ny plan- ochbygglag och en ny instansordning för överklaganden i kraft. Syftet ärtydlighet och snabbare processer vilket gör att byggprojekt kan kommaigång tidigare. Regeringen ser nu över regelverket som rörplangenomförandet – vägen från beslutad detaljplan till färdig bostad.Regeringen reformerar bostadsmarknaden för att trygga tillgången påbostäder för alla. Ambitionen är att skapa starka ekonomiska drivkrafteroch stabila planeringsförutsättningar för befintliga och tillkommandeföretag på hyresbostadsmarknaden, för att därigenom öka utbudet avhyreslägenheter så att det svara upp mot efterfrågan i alla delar av landet.1 Utökad nedsättning av fastighetsavgiften når full effekt först 2027. År 2018 äreffekten av förslaget 60 mnkr.

×