Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA

565 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA

 1. 1. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Главна дирекция “Междинно звено и изпълнение на проекти” ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 8 ноември 2008 Технически университет, София
 2. 2. Оперативна програма “Конкурентоспособност” Програма за преодоляване на бариерите пред ефективното използване на ресурсите и предимствата на общия пазар ОП “Конкурентоспособност” Една от седемте оперативни ОП “Регионално развитие” програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз. ОП “Човешки ресурси” ОП “Административен капацитет” Общият размер на публичните ОП “Транспорт” финансови средства по ОП е 1.162 млрд. евро, осигурени от ЕФРР и националния ОП “Околна среда” бюджет. ОП “Техническа помощ”
 3. 3. Оперативна програма “Конкурентоспособност” Значение за икономическото развитие  За “старите” страни-членки – един от източниците за финансиране на икономическите политики; в доста случаи собствените национални програми многократно надхвърлят по бюджет оперативните програми, съ- финансирани от Структурните фондове  За новите страни-членки, вкл. България доминиращият източник за финансиране на националната политика за развитие; основен инструмент за провеждане на активна икономическа политика и за повишаване на конкурентоспособността на предприятията
 4. 4. Оперативна програма “Конкурентоспособност” МСП – основен бенефициент по ОП Икономика на знанието и иновациите Развитие на конкурентоспособни предприятия Обща цел: Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. Увеличаване на инвестициите и експорта Създаване на благоприятна бизнес среда
 5. 5. Оперативна програма “Конкурентоспособност” ПРИОРИТЕТИ 1. Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности; 2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда; 3. Финансови ресурси за развитие на предприятията; 4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика; 5. Техническа помощ.
 6. 6. Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” Област на интервенция 1.1. Подкрепа за иновационни дейности в предприятията Област на интервенция 1.2. Подобряване на про-иновативната инфраструктура Общо финансиране за проекти по Приоритет 1: 246 500 000 евро или 21,2 % от всички средства от ЕФРР, предвидени за ОП “Конкурентоспособност”.
 7. 7. Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” По този приоритет ще бъдат финансирани иновативни проекти на български предприятия в следните области:  Подкрепа на стартиращи иновативни фирми за реализиране на иновативен продукт, процес услуга (допазарна фаза);  Извършване на НИРД, водеща до разработване и внедряване на иновативни продукти, технологии, услуги (допазарна и пазарна фаза);  Дейности за осигуряване на заетост на изследователи в предприятията за разработване на предлаганите от тях иновативни продукти;  Защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар (международна регистрация на патенти за изобретения, полезни модели, търговска марка и дизайн на Общността и др).
 8. 8. Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”  Осигуряването на необходимата инвестиционна подкрепа за промишлено внедряване и пазарна реализация на продуктите от научно-изследователска и развойна дейност в предприятията;  Създаване и/ или разширяването на центрове за технологичен трансфер, технологични инкубатори, технологични паркове (включително проекти за изграждане, доставка на оборудване и развитие на услугите, предоставяни на бизнеса от страна на центровете за технологичен трансфер, инкубаторите и технологичните паркове);  Закупуване на научно-изследователско оборудване с приложна насоченост за нуждите на изследователски организации.
 9. 9. Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” Област на интервенция 2.1 Подобряване на технологиите и управлението в предприятията. Област на интервенция 2.2 Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Област на интервенция 2.3 Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ. Област на интервенция 2.4 Насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в клъстери. Общо финансиране за проекти по Приоритет 2: 593 837 780 евро или 51.10 % (от общите средства за ОП по ЕФРР).
 10. 10. Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” По приоритет 2 ще бъдат подкрепяни проекти, насочени към:  Инвестиции в съвременни машини и технологии за модернизиране на предприятията, разширяване или диверсификация на дейността им, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси и др.  Проекти за планиране, въвеждане и сертифициране на международни системи за управление на качеството, въвеждане на системи и стандарти за управление на околната среда, ИТ базирани системи за управление, постигане и удостоверяване на продуктово съответствие.
 11. 11. Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”  Проекти за изграждане и частична поддръжка на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса, т.е. организации, които се създават с цел предоставянето на консултантски и информационни услуги на стартиращи и съществуващи предприятия. Мрежата ще предлага основни бизнес консултации за стартиране и ръководене на бизнес, включително бизнес планиране, маркетинг, финансово управление, правни съвети и др.  Проекти за изграждане на бизнес инкубатори – ще бъде предоставяна инвестиционна и консултантска подкрепа, както и покриване на оперативните разходи по функциониране на инкубаторите.
 12. 12. Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”  Проекти за въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията  Проекти за внедряване на ВЕИ, предвиждащи производството на енергия от вятър и слънце за собствени нужди на предприятията;  Проекти за подкрепа на предприятия, участващи в клъстери, т.е. обединения от компании и свързани институции, намиращи се в определена бизнес взаимовръзка (доставчици, производители, фирми, предоставящи услуги, университети, браншови организации).
 13. 13. Приоритетна ос 3 “Финансови инструменти за развитие на предприятията” Общо финансиране по приоритет 3: 200 млн. По приоритет 3 ще бъде предоставено евро или 17 % от общите финансиране за: средства от ЕФРР за ОП. Развитие на инструменти за финансиране на МСП и по-конкретно предоставяне на достъп до рисков капитал за дейности, които традиционното не се финансират от банкови институции поради високата им степен на риск. Създадените финансови инструменти ще бъдат предназначени предимно за микро предприятия, стартиращи фирми, иновативни предприятия, МСП без кредитен рейтинг или с дълга кредитна история, МСП, които изпитват затруднения с обезпеченията.
 14. 14. Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” Общо финансиране за проекти по Приоритет 4: 87 млн. евро или 7,5 % от всички средства от ЕФРР за ОП. Предвидено е да бъдат финансирани проекти в следните области:  Проекти за популяризиране на страната като инвестиционна дестинация – маркетинг за привличане на инвеститори, провеждане на информационни кампании и PR дейности за информиране и привличане на чуждестранни инвеститори (бенефициент: Българска агенция за инвестиции).  Проекти за създаване и поддържане на информационна система в подкрепа на чуждестранни инвеститори и за предоставяне на пакет от услуги за инвеститорите (бенефициент: Българска агенция за инвестиции).
 15. 15. Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”  Проекти за увеличаване ефективността на износа - изготвяне на проучвания и анализи, разработване на система и план за действие за популяризиране на износа, маркетингова дейност, информационни кампании (бенефициент: ИАНМСП).  Проекти за реклама и промоция на отделни групи продукти – подкрепа за участия в международни изложения, организация и провеждане на международни бизнес форуми, налагане на традиционни продукти с българска марка (бенефициент: ИАНМСП).
 16. 16. Оперативна програма “Конкурентоспособност” Рамка за управление ОП “Развитие на Мониторингов конкурентоспособността на Комитет българската икономика” Управляващ орган МИЕ-дирекция “ЕФК” Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет 5 Междинно звено - Директно управление ИАНМСП от УО Бенефициенти Бенефициенти Бенефициенти
 17. 17. КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН Покана за проектни предложения БЕНЕФИЦИЕНТИ 1. Депозиране на предложенията в Междинното звено 2. Оценка от комисия от независими експерти 3. Сключване на договори с Договарящия орган 4. Авансово плащане (ако е предвидено)  Изпълнение на проектните дейности и изготвяне на междинни Провеждане на процедури отчети от бенефициентите; за избор на изпълнители  Проверки на изпълнението и направените разходи от МЗ и от страна на Управляващия орган (мониторинг на проектите);  Междинни плащания; бенефициентите.  Окончателен отчет и окончателно плащане по отделните проекти.
 18. 18. Актуални процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”  Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни или големи) или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България;  Максимален процент на съфинансиране, осигурен от Договарящия орган – 70% от общите допустими разходи по проекта за микро и малки предприятия (при доставка на оборудване и СМР), 50% за всички кандидати (при доставка на услуги);  Максимален размер на безвъзмездното финансиране - 4 млн. лева;  Краен срок за кандидатстване – 7 януари 2009 г., 16.00ч.
 19. 19. Актуални процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 2 “Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” Процедура за подбор на проекти „Технологична модернизация в предприятията”  Допустими бенефициенти – предприятия или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България; Максимален процент на съфинансиране, осигурен от Договарящия орган за микро, малки и средни предприятия – 65% от общите допустими разходи по проекта;  Максимален процент на съфинансиране, осигурен от Договарящия орган за големи предприятия – 50% от общите допустими разходи по проекта;  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за МСП – 1 млн. лева;  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за големи предприятия – 5 млн. лева. Краен срок за кандидатстване – 12 януари 2009г., 16.00ч.
 20. 20. Актуални процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 2 “Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” Процедура за подбор на проекти „Покриване на международно признати стандарти”  Допустими бенефициенти – предприятия или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България;  Максимален процент на съфинансиране, осигурен от Договарящия орган (за микро, малки, средни и големи предприятия) – 50% от общите допустими разходи по проекта;  Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 100 000 лева. Краен срок за кандидатстване по процедурата – 5 януари 2009 г., 16.00ч.;
 21. 21. Управляващ орган Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” (Управляващ орган на ОП) Тел. + 359 2 940 75 01 Факс: + 359 2 981 17 19 www.opcompetitiveness.bg; www.mee.government.bg Междинно звено Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП) (Договарящ орган на ОП) Тел: +359 2 807 53 00 www.ibsme.org; www.sme.government.bg

×