About us 24 - 2013-14

174 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About us 24 - 2013-14

  1. 1. Vol. : 33 Issue : 24 gÉÆÃlj £ÀªÀÄ£À ¥Àæ±À¹Û 2013 - Date : 18-12-2013 Pages : 04 ¸ÀªÀÄvÉAvÉÆà - ºÀªÁå¹ £ÁlPÀ vÀAqÀ ¸ÀªÀiÁ£À D¸ÀQÛ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðUÀ¼ÀļÀî UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÉqÉ ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. CzÀPÉÌ gÀÆ¥À PÉÆqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀgÉ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ M½vÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà F vÀAqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ «ÄvÀçjUÉ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀĪÀ, DqÀĪÀ VüÀÄ. PÁ¯ÉÃdÄ ©lÖgÀÆ C£ÉÃPÀ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥Àçw ¸ÀAeÉAiÀÄÆ vÉAV£À vÉÆæ£À°è ¸ÉÃj, £ÉÆÃrzÀ, DrzÀ £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎ «ªÀIJð¹, ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw¥ÀÅgÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ vÉAV£À vÉÆÃ¥ÀÅ EªÀgÀ ºÀgÀmÉUÉ, ¢sêÀÄAvÀ ±ÀQÛUÉ ¸ÁQëAiÀiÁzÀÝjAzÀ, EzÀgÀ ªÉÆzÀ®PÀëgÀ ¸ÉÃj¹ `¸ÀªÀÄvÉAvÉÆÃ’ JA§ ºÀªÁå¹ £ÁlPÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß 1966 gÀ°è ºÀÄnÖ ºÁQzÀgÀÄ. EzÀgÀ ªÉÆzÀ® gÀƪÁjUÀ¼ÀÄ £À. gÀvÀß, ¹AzsÀĪÀ½î C£ÀAvÀªÀÄÆwð, JZï. JA. ZÀ£ÀßAiÀÄå, «±Àé£ÁxÀ «Ä¯Éð, J¯ï. zÁégÀPÁ£Áxï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®UÉÆÃ¥Á® ªÀªÀÄð. ¸ÀªÀÄvÉAvÉÆà EzÀĪÀgÉUÀÆ C£ÉÃPÀ GvÀÛªÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß C©s£À¬Ä¹zÉ. PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ CZÁÑUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀçzÀ±Àð£À PÀArªÉ. C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ £ÀlgÀ£ÀÄß gÀAUÀPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÉ. ªÀÄÈZÀáPÀnPÀ, «UÀqÀ «PÀçªÀÄgÁAiÀÄ, ¸ÀvÀÛªÀgÀ £ÉgÀ¼ÀÄ, PÀzÀrzÀ ¤ÃgÀÄ, eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä, J®ègÀAxÀªÀ£À®è £À£Àß UÀAqÀ, gÀPÁÛQë, ªÀÄ£ÀªÉA§ ªÀÄPÀðl, WÁ²gÁA PÉÆvÁé¯ï, ZÀÆjPÀmÉÖ CxÁðvï PÀ¯Áåt ¥ÀÅgÀ, ªÀÄÄPÀÛzsÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀçzÀ²ð¹zÉ. £ÁlPÀ gÀAUÀPÉÌ C¥ÁgÀªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ ²çøÀA¥Àvï, UÀÄgÀÄgÁdgÁªï, f. ©. eÉÆö, ¥ÀªÀðvÀªÁtÂAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤹 UËgÀ«¹zÉ. £ÁlPÀ PÀ¯ÉAiÀÄ°è P˱À®ªÀżÀî «zÁåyðUÀ½UÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ UËgÀªÁxÀð ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄPÉÌ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÉ. F vÀAqÀzÀ PÀ¯Á«zÀjUÉ ¥Àç±À¹ÛUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ §A¢ªÉ. ªÀÄÄRåªÁV £À.gÀvÀßgÀªÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ CªÀgÀ £ÁlPÀ gÀAUÀzÀ ±ÉçõÀ× ¸ÁzsÀ£ÉUÉ UËgÀªÀ PÉÆlÄÖ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌj¹zÉ. C®èzÉ 2013gÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àç±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹zÁÝgÉ. ºÁUÉAiÉÄà gÁªÉÄñÀéj ªÀªÀÄð, ¹AzsÀĪÀ½î C£ÀAvÀªÀÄÆwð, «±Àé£ÁxÀ «Ä¯ÉðAiÀĪÀgÀÆ ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁVzÁÝgÉ. gÁªÉÄñÀéj ªÀªÀÄð, ¹AzsÀĪÀ½î C£ÀAvÀªÀÄÆwð, £À. gÀvÀßgÀªÀgÀÄ £ÁlPÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ¸ÀªÀÄvÉAvÉÆà ªÉÄʸÀÆj£À ºÀªÁå¹UÀ¼É®ègÀ «±Áé¸ÀPÉÌ ¥ÁvÀçªÁV CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀvÀvÀªÁV £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀçAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ gÀAUÀ ¤gÀAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. £Ár£ÁzÀåAvÀ (d¤ß) JAzÉà ¥ÀæSÁåvÀgÁVgÀĪÀ d£ÁzÀð£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ zÀAvÀºÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½, zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀÄ ¨Á £ÀªÀÄÆägÀ avÀæPÉÌ «±ÉõÀ UÁAiÀÄPÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. FªÀgÉUÀÆ ©A§, ¹AVgÁd£À ¸ÀA¥ÁzÀ£É, PÀ Ä ¸À Ä ªÀ Ä ¨Á¯É , vÀ Ä PÀ æ £ À PÀ £ À ¸ À Ä , µÀ j Ã¥s À , d£ÁzÀð£ï ºÉZï. (d¤ß) ªÀÄÄnÖ¹PÉÆAqÀªÀ£ÀÄ, C¯ÉèPÀÄAvÀªÀgÀÄ, eÉÆÃUÀw, ºÀÄvÀÛªÀ §rzÀgÉ, ZÉÆÃgÀZÀgÀtzÁ¸À, £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðò¹zÁÝgÉ. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ, ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ ºÁqÀÄ, vÁ¬Ä ºÉÆPÀ̼À ºÀƪÀÅ, ¸Á«gÁgÀÄ £À¢UÀ¼ÀÄ, CgÀ¼ÀzÀ ªÉÆUÀÄÎUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAeÁ£É, ¤Ã°vÁgÉ, PÉA¥ÀŸÀÆAiÀÄð, PÉüÀªÀé vÁ¬Ä, PÁqÀÄPÉÆý eÉÆÃr£À«®Ä, ºÁqÀ®è £À£Àß MqÀ®Äj, ¸ÁPÀëgÀ ºÉeÉÓ, §ÄzÀÞªÀAzÀ£ÉUÉ, zsÀ餸ÀÄgÀĽUÀ½UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. EAvÀºÀ QæAiÀiÁ²Ã® gÀAUÁ£ÀĨsÀ«AiÉƧâgÀÄ gÀAUÁAiÀÄt ¤zÉðñÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£Àß®APÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è ºÉªÉÄävÀA¢zÉ. Rotary Namana Award winners Rangayana Amarakala Sangha Rasavrinda Vasundara Performing Arts Kalasuruchi Kalapriya Group Nrithyalaya Group Natana, Mysore Vid.Mysore M Nagraj & Dr.Mysore M Manjunath Sugama Sangeetha Academy Trust Samathentho Theatre Group - 2003-2004 - 2004-2005 - 2005-2006 - 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014
  2. 2. £ÀªÀÄ£À PÀ¯ÁªÉâPÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¥ÉÇö¸ÀÄwÛgÀĪÀ QæAiÀiÁ²Ã® ¸ÀA¸ÉÜ. zsÀ餸ÀÄgÀĽ, ªÀÄPÀ̽UÁV gÀAUÀvÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ, ZÀ®£ÀavÀæ gÀ¸ÀUÀæºÀt ²©gÀ, ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄ£À, ªÉÄʸÀÆj£À ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. JZï.J¯ï.J£ï.¹AºÀ -100 F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄ£À PÀ¯Á ªÉâPÉ ¹AºÀgÀªÀgÀ §UÉÎ `£É£À¦£À £ËPÉ’ JA§ ¸ÁPÀë÷åavÀæªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÉ. ZÉÆPÀ̪ÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ ¸À¨sÁAUÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ, £ÀªÀÄ£À ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉA§® ±ÀQÛAiÀiÁVzÉ. ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉëÃvÀæ, £ÀÈvÀå, ¸ÀAVÃvÀ ºÁUÀÆ £ÁlPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è »jzÁzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹gÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ gÉÆÃlj £ÀªÀÄ£À ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £Ár£À ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÀ£Àß CxÀð¥ÀÇtðªÁzÀ £ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ 11 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀæªÀĪÁV gÀAUÁAiÀÄt, CªÀÄgÀPÀ¯Á ¸ÀAWÀ, gÁ¸ÀªÀÈAzÀ, ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ PÀ¯ÉUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À, PÀ¯Á¸ÀÄgÀÄa, PÀ¯Á¦æAiÀÄvÀAqÀ, £ÀÈvÁå®AiÀÄ læ¸ïÖ, £Àl£À gÀAUÀvÀAqÀ, «zÁé£ï ªÉÄʸÀÆgÀÄ JA, £ÁUÀgÁeï, ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ JA.ªÀÄAdÄ£Áxï, ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ CPÁqÉ«Ä læ¸ïÖ, E¢ÃUÀ ¸ÀªÀÄvÉAvÉÆà £ÁlPÀ vÀAqÀ F ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀªÁVzÉ. 44th R I DIST 3180 CONFERENCE 10TH, 11TH & 12TH JANUARY 2014 : Silent Shores Resort & Spa Hootagalli, Mysore-570018. Its conference time!!!. Rotarians of Mysore are gearing up for the mother of all events in District 3180, yes 44th RI Dist.3180 Conference is slated to be held at sprawling Silent Shores from 10th-12th January 2014. Themed “Parivarthan” which falls in line with RI's theme “Engage Rotary Change Lives” is being planned in a massive 50k sft covered space offering excellent Fellowship opportunity for the Rotarians of RI Dist.3180. The conference boasts of elaborate arrangements like separate veg & nonveg counters, 8000sft fellowship area, 25 stalls, shuttle service from city to Resort, attractive Ro-Tours for families, tech enabled registration, excellent speakers and many more attractions. What?, you are not registered yet?. Don't worry, the last date for regular registration (Rotarian-Rs.2500/-, Ann/Annete-Rs.1250/-) is 25th December 2013. Did we forget to mention that the registration amount entitles you for a beautiful Memento & kit containing goodies?. Rush to register NOW!!!’ Project – Career Guidance President Rtn.Bhanuchandran's perennial spirit of service is in full flow as he engages Rotary to change lives. Rtn.Bhanu & Rtn.M.S.Raghu recently conducted career guidance to more than 800 children from in and around Gonibeedu and Mudigere. The duo have been relentlessly conducting these programs inspiring and providing valuable guidance to thousands of students. May your tribe increase.
  3. 3. Panel discussion on Family values Midtown regular meeting started with tributes to Late Srikantadatta Narasimharaja Wodeyar, the scion of erstwhile Mysore royal family. The meeting start with Rotarians and Anns offering their respects. Rtn.Bhanu shared the link of Midtown with the celebrity. Rtn. Alagappan, Rtn. M. S. Raghu & Rtn. K. N. Srinivasan offered floral tributes to Late Srikantadatta Wodeyar's photo. The evening was slated for an interesting discussion on “Family values”. Presence of many Anns added color to the audience. The elite panelists were Ann. Anupama Ravindranath, Ms. Sindhu Suresh & Mr. S. Prasad, Rtn. Bhanu first elaborated on the relevance of the topic and then introduced the panelists. After a long time Ann. Anupama's official CV was out and most of us were unaware about the achievements of the humble personality, there is a huge treasure trove of experience behind the smiles. Ms. Sindhu Suresh though a professional herself, represented as a mother in the panel. Mr. S. Prasad an advocate and a guest faculty brought in his professional capabilities to the panel. The interesting mix of panelists were then quizzed with some thought p ro v o k i n g q u e s t i o n s b y m o d e ra t o r R t n . Bhanuchandran. Mr. Prasad spoke elaborately on the questions shot at him, few of the questions were on “Media trial”, “Honor killing and law”, “A new law on parents role in marriages”, “How to stop people from getting into honor”. Ms. Sindhu Suresh speaking as a mother of a girl shared her opinions, few of the questions shot at her were “Media influence on kids”, “How homemakers can face cross marriages”. Ann. Anupama shared her frank thoughts on the topics that were floated, select questions for here were on “Family preparedness on changing situations”, “Psychological approach”. Ann. Anupama opined that while values are changing with changing situations, it should not be misunderstood as deterioration. She quoted few practical situations to justify her thoughts. The Q&A session was exciting as many Rotarians shot flurry of questions to the panelists. Rtn. Dr. Prahlad proposed vote of thanks. December is family month and Midtown organized this thought provoking panel discussion to instigate a introspection on the values that we adopt in our personal lives. (Photo of the meeting will be published in next bulletin) President Rtn. Ron D Burton on the death of Nelson Mandela Rotary members worldwide are deeply saddened to learn of the death of Nelson Mandela, a man who overcame unimaginable hardships to emerge as one of the greatest leaders of our time -- and one of our greatest humanitarians. Mr. Mandela shared Rotary's commitment to humanitarian service and world peace, and twice as President of South Africa accepted Rotary recognition for his commitment to helping those in need, especially the children of southern Africa. In 1995, President Mandela received the Rotary International Award of Honor. Two years later, he accepted Rotary's highest award, the Rotary Award for World Understanding. In true fashion, he donated the $100,000 grant accompanying the award to the Nelson Mandela Children's Fund. Rotary is especially grateful for his strong support of the global effort to eradicate the crippling disease polio, our organizaton's highest priority. Mr. Mandela himself helped administer oral polio vaccine to the children of South Africa, which has been declared poliofree. Our deepest condolences go to Mr. Mandela's family, to his millions of admirers worldwide, and especially to the People of South Africa, including the country's Rotary members, who knew him as a friend and staunch supporter of humanitarian service. Ron D. Burton President, Rotary International
  4. 4. Rotary Information Practical Innovation According to Cabela's, "ColorPhase is the world's first camouflage clothing to be printed with rapid-change, temperatureactivated dye." This means that when it's warmer outside, in the spring and summer, the fabric is primarily green. As the temperature drops below about 65ºF (18ºC), however, that green starts changing to brown – just like the vegetation does in the fall, although 65º seems a little warm for fall. And yes, things like body heat, moisture, sunlight and cool winds can indeed also cause it to change color. The 125th Tournament of Roses Parade, with the theme “Dreams Come True” is scheduled for Wednesday, Jan. 1, 2014, and will be hosted on KTLA 5 by Bob Eubanks and Stephanie Edwards in Pasadena,California. This festive float begins with a candy cane crossing which leads onto a bridge of candy cane railroad tracks. Atop the tracks a sweet train that is built of anything a sweet tooth could desire. Candy canes, lollipops, cupcakes, ice cream cones, jelly beans, a gingerbread man all make up the float that children would absolutely love to take a bite out of. More details at: http://www.gizmag.com/ cabelas-color-changing-colorphase-camo/30127/ Rotary Quiz Q: According to a survey conducted at www.rotary.org during oct 2005, which avenue of service receives the least attention by clubs? Tea Host : 11.12.2013 Rtn. Rajesh Shah 18.12.2013 Rtn. Nandakumar a. Club Service b. Community Service c. Vocational Service d. International Service Answer : Option C. Respondents said the LEAST attention is given to Vocational (51%) followed by International (29%), Club Service (11%) and Community (9%) Next Week Bandhavyotsava 2013 Courtesy: Internet Date : 29-12-2013 Sunday Inauguration at 9.30 AM. Chief Guest - Ms.Malathi Holla, Bangalore. Valedictory at 4 PM Venue : Oval Grounds, Mysore Please Attend Birthday Wishes Rtn. P. K. Ramakrishna 23rd December 1. Is it the TRUTH ? 2. Is it FAIR to all concerned ? 3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?

×