Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eleccion optativas lomce

5,529 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eleccion optativas lomce

  1. 1.   ENT   Coa 8/20 seg Ade opta *A c caso TREGAR Á X OR a aprobaci 013, de 9 guintes ma MATER TRONC MATER ESPECÍ LIBRE CONFIG TITORÍ emais das ativas* ofe Reforzo ombinación d o de non con XEFA DE EST RIENTACI ión e entra de decem terias: RIAS CAIS RIAS ÍFICAS GURACIÓN ÍA asignatura ertadas pol de optativas tar con profe TUDOS DE E IÓNS PA ada en vig bro para a BIOLO XEOGR L. CAST MATEM INGLÉS ED. PLÁ FRANC ED. FÍS RELIXI N LINGU as común p o centro p que se realiz esorado sufic EDUCACIÓN ARA ALU gor para 1 a mellora d XÍA E XEO RAFÍA E HI TELÁ E LIT MÁTICAS S ÁSTICA E V ÉS (Selec SICA IÓN (Sele A GALEGA para todo o ara o curso za manterase ciente pode se h N SECUNDA UMNADO 1º e 3º de da calidade OLOXÍA ISTORIA TERATURA VISUAL REFOR ccionar unha VALO eccionar un A E LITERA o alumnad o 2015-20 sempre en fu er necesario http://www. ARIA O QUE AC ESO no c e educativa A RZO EDUCA a opción) ORES CÍVI nha opción) ATURA do hai que 16: unción do pro cambiar algu 27670 cpi.u .edu.xunta.e CCEDE A curso 2015 a son obrig ATIVO ICOS elexir unha rofesorado do unha optativa CPI UXIO  Estra  Pedrafita do Tlfno/ xio.novoneir es/centros/cp A 1º DE E 5-2016 da gatorias pa a das segu o que dispón a entre as ele NOVONE da Cervante o Cebreiro (L /FAX: 982367 ra@edu.xun piuxionovon ESO a Lei Orgá ara 1º ESO uintes o centro. En exidas. EIRA  es s/n  Lugo)  7001  ta.es  eira/  nica O as
  2. 2.   ENT   Coa 8/20 seg     TREGAR Á X OR a aprobaci 013, de 9 guintes ma M TR M ES LI CO TI XEFA DE EST RIENTACI ión e entra de decem terias: ATERIAS RONCAIS ATERIAS SPECÍFICA IBRE ONFIGURA ITORÍA TUDOS DE E IÓNS PA ada en vig bro para a B F X L M I AS E T M E F R ACIÓN L EDUCACIÓN ARA ALU gor para 1 a mellora d BIOLOXÍA FÍSICA E Q XEOGRAFÍ L. CASTELÁ MATEMÁT INGLÉS ED. PLÁSTI TECNOLOX MÚSICA ED. FÍSICA FRANCÉS RELIXIÓN LINGUA GA h N SECUNDA UMNADO 1º e 3º de da calidade A E XEOLOX QUÍMICA ÍA E HISTO Á E LITERA TICAS ICA, VISU XÍA A (Seleccion (Seleccion ALEGA E L http://www. ARIA O QUE AC ESO no c e educativa XÍA ORIA ATURA AL E AUDI CULTURA nar unha op VALORES nar unha op ITERATUR 27670 cpi.u .edu.xunta.e CCEDE A curso 2015 a son obrig IOVISUAL CLÁSICA pción) S CÍVICOS pción) RA CPI UXIO  Estra  Pedrafita do Tlfno/ xio.novoneir es/centros/cp A 3º DE E 5-2016 da gatorias pa L S NOVONE da Cervante o Cebreiro (L /FAX: 982367 ra@edu.xun piuxionovon ESO a Lei Orgá ara 3º ESO EIRA  es s/n  Lugo)  7001  ta.es  eira/  nica O as

×