Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Distribución horaria lomce eso

27,153 views

Published on

Distribución horaria lomce eso

  1. 1. 4º ESO MATERIAS TRONCAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 3 MATEMÁTICAS* (aplicadas ou académicas) 4 INGLÉS 3 Con Matemáticas académicas (Elexir 2) BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 ECONOMÍA 3 FÍSICA E QUÍMICA 3 LATÍN 3 Con Matemáticas aplicadas (Elexir 2) CC. APLICADAS Á ACTIV. PROFESIONAL 3 INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EMPRESARIAL 3 TECNOLOXÍA 3 MATERIAS ESPECÍFICAS Elexir 2 ARTES ESCÉNICAS E DANZA 3 CULTURA CIENTÍFICA 3 CULTURA CLÁSICA 3 FILOSOFÍA 3 ED.PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVIS. 3 TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. 3 FRANCÉS 3 MÚSICA 3 ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 3 TITORÍA 1  
  2. 2. 3º ESO MATERIAS TRONCAIS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2 FÍSICA E QUÍMICA 2 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 3 MATEMÁTICAS 4 INGLÉS 3 MATERIAS ESPECÍFICAS ED. PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 2 TECNOLOXÍA 2 MÚSICA 2 FRANCÉS 2CULTURA CLÁSICA ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 3 TITORÍA 1    
  3. 3. 2º ESO MATERIAS TRONCAIS FÍSICA E QUÍMICA 3 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 3 MATEMÁTICAS 5 INGLÉS 3 MATERIAS ESPECÍFICAS TECNOLOXÍA 3 MÚSICA 2 FRANCÉS 2 ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 3 ASIGNADA POLO CENTRO 1 TITORÍA 1        
  4. 4. 1º ESO MATERIAS TRONCAIS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4 XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 L. CASTELÁ E LITERATURA 4 MATEMÁTICAS 5 INGLÉS 3 MATERIAS ESPECÍFICAS ED. PLÁSTICA E VISUAL 2 FRANCÉS 2 ED. FÍSICA 2 RELIXIÓN OU VALORES CÍVICOS 1 LIBRE CONFIGURACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 4 ASIGNADA POLO CENTRO 1 TITORÍA 1      

×