Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hello NFC!

2,330 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Hello NFC!

 1. 1. Hello NFC! @rocboronat
 2. 2. SDK + Permisos + Feature <uses-permission android:name="android.permission.NFC" /> <uses-sdk android:minSdkVersion="10"/> a lsdk 9 linteracció amb nfc era molt limitada <uses-feature android:name="android.hardware.nfc" android:required="true" /> només si lnfc és implescindible per a la nostra app Google Play filtra apps basant-se en aquest valor @rocboronat
 3. 3. Hola NDEF! ● NDEF és un standard definit per NFC Forum ● Android suporta més tecnologies a part dNDEF ● Però no ho fa molt bé ● Si ens basem en NDEF, estalviarem molt de temps @rocboronat
 4. 4. Hola NDEF!● Cada NdefMessage pot tenir molts NdefRecord● Android reacciona al primer NdefRecord● El primer NdefRecord hauria de contenir: ● 3-bit TNF (Type Name Format) ● TNF_ABSOLUTE_URI, TNF_MIME_MEDIA, TNF_WELL_KNOWN... ● Tipus ● RTD_URI, RTD_TEXT, RTD_SMART_POSTER... ● ID ● Un identificador únic per aquest NdefRecord ● Payload ● Les dades en sí. Com un NdefMessage pot tenir molts NdefRecords, no podem assumir que el Payload té el total de les dades● Android ens proporciona un mecanisme per a escriure NdefRecords i NdefMessages @rocboronat
 5. 5. Dispatching ● Quan sha llegit lNFC, el sistema llença un Intent dun dels tres tipus: ● ACTION_NDEF_DISCOVERED ● Són tags amb missatges NDEF comprensibles. Són bons. ● ACTION_TECH_DISCOVERED ● Són tags que es basen en el tipus de tag. Evitals ● ACTION_TAG_DISCOVERED ● Són tags que Android ni reconeix. Compatibilitat futura? @rocboronat
 6. 6. Dispatching @rocboronat
 7. 7. Dispatching ● Si un Intent el pot capturar més duna aplicació... ● El sistema li preguntarà a lusuari quina aplicació vol obrir... ● I com haurà de fer click a la pantalla, apartarà el mobil del tag! ● Estaria bé evitar-ho. Jo utilitzo una URI personalitzada: <intent-filter> <action android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <data android:host="crema.cat" android:scheme="roc" /> </intent-filter> @rocboronat
 8. 8. Dispatching Com llegim el tag des de la nostra app? tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); ndefTag = Ndef.get(tag); Aquesta serà la única referència que tindrem al nostre tag. Si aquest Intent es perd, mai més podrem accedir al tag, de manera que més val que ens ho guardem en una variable. @rocboronat
 9. 9. Hello AAR! ● AAR són les sigles dAndroid Application Records ● Van aparèixer amb Android 4.0 – API14 ● AAR assegura que lapp que siniciarà a lescanejar el tag és la teva ● Si lusuari no té la teva app instal·lada: Google Play ● El preu a pagar és que no sutilitzen Intent Filters. ● De manera que no pots rebre informació continguda en el tag... ● Les estacions de Bicing podrien tenir un tag NFC amb AAR. @rocboronat
 10. 10. Howto AAR by Google NdefMessage msg = new NdefMessage( new NdefRecord[] { ..., NdefRecord.createApplicationRecord("com.example.android.beam")} @rocboronat
 11. 11. Howto AAR by me public static NdefMessage createAAR() { try { NdefRecord aar = null; try{ Class c = Class.forName("android.nfc.NdefRecord"); c.getMethods(); Method m = c.getMethod ("createApplicationRecord", String.class); aar = (NdefRecord) m.invoke(aar, "net.rocboronat.android.nfc.car"); } catch (Exception e) { return null; } NdefMessage msg = new NdefMessage(new NdefRecord[] { new NdefRecord( aar.getTnf(), aar.getType(), RandomUtil.randomNumeric().getBytes(Charset.forName("US-ASCII")), aar.getPayload()) }); return msg; } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); return null; } } @rocboronat
 12. 12. Howto AAR by me private static boolean writeNdefAar(){ boolean result = false; Ndef ndefTag = null; try { NdefMessage aar = AndroidApplicationRecordsUtil.createAAR(); ndefTag = Ndef.get(NfcActivity.tag); Log.i("NfcNdefAar","Message: "+(aar.toByteArray().length)); Log.i("NfcNdefAar","NFC max: "+ndefTag.getMaxSize()); if (aar.toByteArray().length>ndefTag.getMaxSize()){ Log.i("NfcNdefAar", "message is too big for this NFC"); } if (!ndefTag.isConnected()){ ndefTag.connect(); } ndefTag.writeNdefMessage(aar); result = true; } catch (IOException e) { Log.e("TagWriter", "IOException while writing...", e); } catch (FormatException e) { Log.e("TagWriter", "FormatException while writing...", e); } catch (NullPointerException e) { Log.e("TagWriter", "NullPointerException while writing...", e); } finally { try { if (ndefTag!=null){ ndefTag.close(); } } catch (Exception e) { Log.e("TagWriter", "Exception while closing...", e); } } return result; } @rocboronat
 13. 13. Creating NdefMessage private static final String CUSTOM_URI = "roc://crema.cat/"; public static NdefMessage createCustom() { NdefRecord uri = NdefRecord.createUri(CUSTOM_URI.concat(RandomUtil.randomNumeric())); NdefMessage msg = new NdefMessage(new NdefRecord[] { new NdefRecord( uri.getTnf(), uri.getType(), RandomUtil.randomNumeric() .getBytes(Charset.forName("US-ASCII")), uri.getPayload()) }); return msg; } @rocboronat
 14. 14. Foreground Dispatch System ● Quan es troba un NFC, Android el tracta. Aquest fet limita. ● Si activem el FDS, ens fem responsables de tractar els NFC des de la nostra app. ● NFCar utilitza aquest sistema per a formatar tags. @rocboronat
 15. 15. Foreground Dispatch System private static String[][] techListsArray = null; private static IntentFilter[] intentFiltersArray = null; private static IntentFilter intentFilter = null; private static PendingIntent pendingIntent = null; private static void init(Activity a){ pendingIntent = PendingIntent.getActivity(a, 0, new Intent(a, a.getClass()).addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP), 0); intentFilter = new IntentFilter(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED); try { intentFilter.addDataType("*/*"); // Handles all MIME based dispatches. } catch (MalformedMimeTypeException e) { throw new RuntimeException("fail", e); } intentFiltersArray = new IntentFilter[] { intentFilter, }; techListsArray = new String[][] { new String[] { NfcA.class.getName(), NfcB.class.getName() }, new String[] { NfcV.class.getName() }, new String[] { NfcF.class.getName() }, new String[] { MifareClassic.class.getName() }, new String[] { MifareUltralight.class.getName() }, new String[] { Ndef.class.getName() }, new String[] { NdefFormatable.class.getName() }, new String[] { IsoDep.class.getName() } }; } @rocboronat
 16. 16. Foreground Dispatch System public static void enable(Activity a){ if (NfcUtil.nfcAvailable(a)){ try{ init(a); NfcUtil.enableForeground(a, pendingIntent, intentFiltersArray, techListsArray); }catch (IllegalStateException e) { // TODO: handle exception } } } public static void disable(Activity a){ if (NfcUtil.nfcAvailable(a)){ NfcUtil.disableForeground(a); } } @rocboronat
 17. 17. Foreground Dispatch System @Override public void onResume() { super.onResume(); IntercepterUtil.enable(this); } @Override protected void onPause() { super.onPause(); IntercepterUtil.disable(this); } public void onNewIntent(Intent intent) { NfcActivity.processarTag(intent, PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this), this); repintarLogo(); } @rocboronat
 18. 18. Arquitectura proposada ● LActivity que reb lIntent del tag NFC no ha de tenir vista ● LActivity que reb lIntent del tag NFC fa coses amb el tag NFC ● LActivity que reb lIntent del tag NFC pot llençar Intents <activity android:name=".NfcActivity" android:theme="@android:style/Theme.NoDisplay" > <intent-filter> <action android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <data android:host="crema.cat" android:scheme="roc" /> </intent-filter> </activity> @rocboronat
 19. 19. All your base http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/index.html article oficial de Google http://rocboronat.net/index.php/en/blog/72-coses-que-he-apres-sobre-lnfc-a-android experiències i batalletes den Roc http://fewlaps.com empresa catalana de desenvolupament mobil fem ponències sobre NFC! @rocboronat
 20. 20. Gràcies! roc@fewlaps.com

×