C©u 1:    4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt    - Ph¬ng ph¸p tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt theo h×nh khèi (1®)    - Ph¬ng ph¸p TÝ...
C©u 1: 3,5 ®iÓm: Nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng ®æ bª t«ng díi níc   - Ph¬ng ph ¸p ró t èng (1 ,5 ®)   - Ph¬ng ph ¸...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đề thi mông thi công 1

644 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đề thi mông thi công 1

 1. 1. C©u 1: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt - Ph¬ng ph¸p tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt theo h×nh khèi (1®) - Ph¬ng ph¸p TÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt theo c«ng tr×nh ch¹y dµi (1®) - Bµi to¸n tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt trong san mÆt b»ng (1®) - Chèng v¸ch ®Êt (CÊu t¹o, nguyªn t¾c tÝnh to¸n kÕt cÊu chèng v¸ch ®Êt) (1®) C©u 2: ??? ®iÓm V¸n khu«n: (VÏ, ph©n tÝch cÊu t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c cÊu kiÖn, vÏ s¬ ®å tÝnhto¸n xµ gå, v¸n sµn, nªu c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn v¸n sµn, viÕt c«ng thøc tÝnh to¸n lùa chäntiÕt diÖn + C Êu t¹o , tÝnh to ¸n ch än ti Õ t d iÖn v¸n khu «n s µn; + C Êu t¹o , tÝnh to ¸n ch än ti Õ t d iÖn c ét ch èng. C©u 1:4 ®iÓm Kü thuËt v¸n khu«n trît: + Ph¹m vi øng dông; + Nguyªn lý lµm viÖc; + Ph¬ng ph¸p kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng khi thi c«ng; + §iÒu kiÖn trît ®îc. C©u 2: 4 ®iÓm: C«ng t¸c bª t«ng: - Nªu c¸c ph¬ng ph¸p vËn chuyÓn v÷a bª t«ng tõ n¬i chÕ t¹o ®Õn n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, nªu nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chó ý khi vËn chuyÓn v÷a bª t«ng. - Tr×nh bÇy ph¬ng ph¸p ®æ bª t«ng: mãng, bª t«ng khèi lín, khung, sµn; - Tr×nh bÇy ph¬ng ph¸p ®Çm bª t«ng; - M¹ch ngõng thi c«ng, c«ng dông vµ ý nghÜa. C©u 1: 5,5 ®iÓm: LËp tiÕn ®é thi c«ng - Kh¸i niÖm vÒ tiÕn ®é. (1®) - C¸c bíc lËp tiÕn ®é (ph©n tÝch chi tiÕt c¸c bíc lËp tiÕn ®é thi c«ng). (3®) - C¸c nguyªn t¾c khi lËp tiÕn ®é. (0,5®) - Nªu c¸c ph¬ng ph¸p biÓu diÔn tiÕn ®é. (1®) C©u 1: 4 ®iÓm: C«ng t¸c bª t«ng: - N ªu c ¸c ph¬ng ph ¸p vËn chuyÓ n v÷a b ª t«ng tõ n ¬i ch Õ t¹o ®Õn n ¬i x ©y d ùng c «ng tr×nh , n ªu nh ÷ng vÊn ®Ò c Çn ch ó ý khi vËn chuyÓ n v÷a b ª t«ng. - Tr×nh b Çy ph¬ng ph ¸p ®æ b ª t«ng: m ãng, b ª t«ng kh èi lín , khung, s µn; - Tr×nh b Çy ph¬ng ph ¸p ®Çm b ª t«ng; - M ¹ch ng õng th i c «ng, c «ng d ông vµ ý ngh Üa. C©u 1: 4,0 ®iÓm: Tr× nh b«y nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®æ bª t«ng theo ph ¬ng ph¸p rót Ëng - H ·y bè trÝ hÖ thèng giµn d¸o, sµn c«ng t¸c, hÖ thèng èng vµ phÔu ®Ó ®æ bª t«ng theo ph¬ng ph¸p rót èng cho mét khèi bª t«ng cã kÝch th íc mÆt c¾t ngang 6mx6m, cao 3m. Cho biÕt vÞ trÝ ®æ bª t«ng ë gÇn bê, ®é s©u níc t¹i vÞ trÝ ®æ bª t«ng lµ 3m, nÒn ®· ®îc san ph¼ng ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vÒ san nÒn. (3,0®); - Dung tÝch tèi thiÓu cña phÔu chøa bª t«ng ®Ó ®æ ®îc khèi bª t«ng nªu trªn ®©y (0,5®). - TÝnh lîng v÷a bª t«ng tèi thiÓu ®Ó ®æ ®îc khèi bª t«ng nªu trªn ®©y(0,5®). C©u 2: 4,0 ®iÓm: Tr× nh b«y nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng l¾p ghÐp kÕt cÊu thÐp - C¸c giai ®o¹n l¾p ghÐp kÕt cÊu thÐp (1,0®); - T¹i sao ph¶i gia cêng kÕt cÊu thÐp khi l¾p ghÐp (0,5®); - C¸c ph¬ng ¸n gia cêng vµ treo buéc dµn v× kÌo khi l¾p ghÐp (vÏ h×nh minh ho¹) (1,0®); - Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc tiÕt diÖn c¸c thanh gia cêng v× kÌo khi l¾p ghÐp? (1,5®); C©u 3: 2,0 ®iÓm: - Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ ®êng g¨ng (0,5®); - ý nghÜa cña ®êng g¨ng (0,5®) ; - Khi thay ®æi mét sù kiÖn trªn ®êng g¨ng, s¬ ®å m¹ng sÏ thay ®æi nh thÕ nµo? (1,0®) 1/2
 2. 2. C©u 1: 3,5 ®iÓm: Nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi c«ng ®æ bª t«ng díi níc - Ph¬ng ph ¸p ró t èng (1 ,5 ®) - Ph¬ng ph ¸p v÷a d ©ng (1 ,5 ®) - Ph¬ng ph ¸p ®æ v÷a b ª t«ng b »ng bao t¶i vµ th ïng ch øa (0,5 ®)C©u 2: 5,5 ®iÓm: LËp tiÕn ®é thi c«ng - Kh¸i niÖm vÒ tiÕn ®é. (1®) - C¸c bíc lËp tiÕn ®é (ph©n tÝch chi tiÕt c¸c bíc lËp tiÕn ®é thi c«ng). (3®) - C¸c nguyªn t¾c khi lËp tiÕn ®é. (0,5®) - Nªu c¸c ph¬ng ph¸p biÓu diÔn tiÕn ®é. (1®)C©u 3: 1 ®iÓm Kh¸i niÖm vÒ ®êng g¨ng, ý nghÜa cña ®êng g¨ng.C©u 2: 4 ®iÓm: Thi c«ng ®Êt + TÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt theo h×nh khèi + TÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt theo c«ng tr×nh ch¹y dµi + Bµi to¸n tÝnh khèi lîng c«ng t¸c ®Êt trong san mÆt b»ng + Chèng v¸ch ®Êt (CÊu t¹o, nguyªn t¾c tÝnh to¸n kÕt cÊu chèng v¸ch ®Êt) 2/2

×