Thi cong ctb ii danh cho sv-1

736 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thi cong ctb ii danh cho sv-1

 1. 1. Bµi gi¶ng thi c«ng c«ng tr×nh biÓn Më ®Çu tæng quan vÒ c¸c qu¸ tr×nh tc ctb1. Môc tiªu cña m«n häc Giúp sinh viên tìm hi u các v n liên quan n quá trình thi côngcác công trình bi n : • c i m c a các quá trình thi công công trình bi n. • Quy trình thi công các b ph n công trình. • Nguyên lý cơ b n th c hi n các công tác thi công. • Các phương ti n ph c v thi công. • Tính toán các bài toán thi công. • L p ti n , nhân l c, máy móc cho các công vi c thi công. T ó hi u ư c các giai o n thi công, các công tác và trình t thicông t ng h p l i và ưa ra thi t k t ch c thi công, qu n lý và tínhtoán chi phí2. C¸c giai ®o¹n thi c«ng ctb cè ®Þnh M t công trình bi n ph i tr i qua các giai o n thi công chính như sau : V n Ch t o H th y chuy n L p t2.1 Thi công ch t o - Thi công m t ph n ho c toàn b công trình trên bãi l p ráp, khô, cn ig nb . - K t c u công trình bi n b ng thép s ư c thi công ch t o trênBLR sau ó m i ưa ra l p d ng ngoài bi n. - K t c u BTCT thư ng ư c ch t o trong các khô và ch t og n b bi n trư c khi ua ra khơi.
 2. 2. Hình 1 - Bãi l p ráp (nhìn t trên cao)Hình 2 - Kh i chân trên bãi l p ráp
 3. 3. 2.2 H thu Giai o n ưa công trình xu ng nư c i v i các công trình t n iho c t bãi l p ráp xu ng các phương ti n n i.2.3 V n chuy n trên bi n - Kéo ra v trí xây d ng b ng các phương ti n n i ho c t n i. - S d ng các phương ti n n i ho c b ng chính s c n i c a côngtrình. Hình 3 - H thu kh i chân b ng trailer
 4. 4. Hình 4 - H thu kh i chân b ng kéo trư tHình 4 - V n chuy n kh i chân b ng Sà lan
 5. 5. 2.4 ánh chìm ưa chân t tr ng thái v n chuy n n tr ng thái làm vi c.Các phương pháp ánh chìm: - S d ng các c u n i nh c chân t phương ti n n i xu ngnư c. - Kéo trư t ưa chân xu ng nư c. - S d ng nư c d n ho c các v t li u d n k t c u chìm xu ng áybi n (v i các công trình t n i). Hình 5 – ánh chìm kh i chân t Sà lan2.5 C nh công trình - Là giai o n thi công óng c c - i v i các k t c u s d ng móngc c. - Là gia o n thi công d n - i v i các k t c u móng tr ng l c.
 6. 6. Hình 6 – óng c c cho kh i chân2.6 Hoàn thi n và l p ráp k t c u sán ch u l c và thư ng t ng - Sau khi c nh công trình s l p t ph n khung sàn ch u l cthư ng t ng. - Kh c ph c các v n x y ra trong quá trình thi công và l p tthư ng t ng theo thi t k .3. C¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña qu¸ tr×nh thi c«ng ctb3.1 i u ki n v môi trư ng kh c nghi t - Quá trình thi công trên bi n ch u tác ng kh c nghi t c a môitrư ng như : sóng, dòng ch y, gió và các i u ki n th i ti t khác. - Vi c thi công ph thu c nhi u vào i u ki n môi trư ng, ng th i nh hư ng nhi u n hi u qu công vi c, cũng như giá thành và ti n , an toàn cho ngư i và công trình.
 7. 7. 3.2 i u ki n a lý, a ch t t i nơi xây d ng - Công trình ph i thi công xa b , nơi có sâu nư c l n. - i u ki n a hình a ch t áy bi n ph c t p (bùn nhão, có khi làsan hô không b ng ph ng gây khó khăn cho vi c l p t ...). - Ph i có các bi n pháp c i thi n tình tr ng c a áy bi n m i ti nhành l p t ư c công trình.3.3 Các k t c u có tr ng lư ng, kích thư c l n Các c u ki n n ng t vài trăm n vài nghìn t n, c bi t là các chân các, vì v y vi c di chuy n, c u l p ph i ư c th c hi n b ng cácphương ti n chuyên d ng phù h p, d n n chi phí và ti n thi công, vàd x y ra s c .3.4 Ch t lư ng thi công kh t khe - Ch t lư ng thi công m b o tu i th cho công trình, dư i yêu c ur t cao v an toàn, tin c y thì quá trình thi công ph i ư c th c hi nm t cách t t nh t có th . - T t c các công vi c thi công u ph i ư c ki m tra ki m soát m tcách ch t ch t các V t li u s d ng, Máy móc thi t b , nhân l c th chi n quá trình thi công... C n có quy trình m b o ch t lư ng và Quy trình ki m tra ch tlư ng m t cách ch t ch .3.5 Phương án thi công quy t nh n phương án k t c u côngtrình - Vi c thi công là m t l a ch n r t quan tr ng, nh hư ng l n ntính kh thi và chi phí c a d án. - Phương án k t c u l a ch n là ph i ng b v i phương án thicông d ki n. Ví d : vi c v n chuy n k t c u trên bi n b ng phương pháp t n i,hay vi c s d ng hay không s d ng phao ph trong quá trình thi công,...3.6 nh hư ng n môi trư ng
 8. 8. Ch−¬ng i giai ®o¹n thi c«ng trªn bê1. C¬ së kü thuËt phôc vô thi c«ng trªn bê1.1 Bãi l p ráp Bãi l p ráp là m t kho ng t r ng trên ó có th : + Ti n hành l p ráp các k t c u xây d ng ho c các bán thành ph mt h p thành các m ng k t c u l n hơn ho c thành các k t c u hoàn ch nhtrư c khi l p d ng t i v trí xây d ng; + S d ng b c x p v t tư, thi t b ph c v thi công.Các yêu c u c a bãi l p ráp: 1) Kh năng ch u t i c a bãi l p ráp: ph i phù h p v i s c n ng c a k t c u c n l p ráp. Do ó, m t bãi l p ráp có th ư c c u t o như các l p n n ư ng ho c b ng t m bê tông c t thép trên n n t thiên nhiên ư c m ch t ho c b ng t m bê tông c t thép trên n n c c khi g p n n t y u. 2) H t ng k thu t: Trong bãi l p ráp có h th ng kho, bãi và h th ng giao thông n i b thu n ti n, phù h p v i yêu c u thi công xây d ng. 3) H th ng giao thông bên ngoài bãi: ph i thu n ti n cho vi c cung c p nguyên v t li u ph c v thi công. 4) Vùng nư c ven b : ph i n m c nh vùng bi n có sâu có th h thu kh i chân xu ng nư c ho c xu ng các phương ti n n i. 5) H th ng ư ng trư t: ph i có h th ng ư ng trư t kéo các kh i chân l n xu ng nư c ho c xu ng các phương ti n n i. 6) H th ng thoát nư c: ph i có h th ng thoát nư c ng m và nư c mưa m b o thi công liên t c trên bãi l p ráp. ư ng trư t trên BLR ư c l p t trên bãi l p ráp nh m ph c v cho vi c di chuy n cáck t c u n ng b ng phương pháp kéo trư t; thư ng ư c s d ng khi kéocác chân kh i lư ng l n ra mép c ng.
 9. 9. C u t o c a ư ng trư t : g m 2 ph n + K t c u ch u l c: thư ng là bê tông côt thép toàn kh i, trên n nthiên nhiên ho c n n c c. + M t ư ng trư t thư ng ư c ghép b ng thép t m. * d c c a ư ng trư t : Trong trư ng h p h thu xu ng phươngti n n i thì d c b ng không, trong trư ng h p h thu tr c ti p xu ngnư c thì d c ph i phù h p v i thi t k khi h thu .1.2 B n c ng - B n c ng ph i có sâu nư c l n lưu thông ư c cácphương ti n n i lo i l n. - B n c ng càng sâu càng thu n ti n cho vi c l a chon các gi i phápthi công. - B n ph i m b o kh năng b c x p các lo i hàng siêu trư ng, siêutr ng và là nơi neo u tàu và các phương ti n, công trình trư c khi v nchuy n ra bi n.1.3 Các thi t b máy móc ph c v thi công trên b :1.3.1 Các lo i thi t b nâng : C n c u, xe nâng, v n thăng 1) C u: - Là phương ti n quan tr ng nh t, dùng trong h u h t các công o n thi công c a công trình, c u cung c p s c nâng và s c kéo. - Trong m t bãi l p ráp ph i có nhi u c u v i s c nâng và t m v i khác nhau k t h p s d ng cho h p lý: c u lo i nh có s c nâng nh và t m v i g n dùng nâng các b ph n nh như ng, nút, ... c u lo i l n có kh năng nâng ư c các b phân l n như các pannel, ng l n, các diaphragn, .... 2) Xe nâng: - Là phương ti n cung c p s c nâng (thư ng < 5 T), nhưng có kh năng di chuy n linh ho t hơn nhi u so v i c u. 3) V n thăng:1.3.2 Các lo i máy ph c v thi công k t c u thép: Máy c t, máy mài, máy ánh bóng, tr m hàn, lò gia nhi t.
 10. 10. 1.3.3 Các lo i máy ph c v cho công tác hàn : máy hàn, lò gia nhi t,...1.3.4 Các lo i máy ph c v ki m tra m i hàn1.3.5 Các lo i máy ph c v công tác sơn: Máy nén khí, máy phun sơn,....1.3.6 Các thi t b ph tr : Tăng ơ, giá , r treo, cáp c u, .....1.3.7 Các thi t b m b o an toàn PCCC1.3.8 Giá k t c u ph c v thi công: Giá c nh, giá1.4 Gi i thi u sơ b bãi l p ráp hi n có t i Vi t Nam - c a VSP - T ng di n tích bãi l p ráp là 210.000m2 bao g m di n tích bãi tr ng ch t o k t c u dàn khoan và di n tích khu nhà xư ng, trong ó di n tích ư ng giao thông và khu thao tác ho t ng là 180.000m2. - Bãi l p ráp có d c b ng không, thoát nư c b ng cơ ch t th m, có h th ng thoát nư c ng m trong lòng t, n n bãi l p ráp ư c gia c b ng các l p á dăm t h t thô n mn d n d th m nư c, l p trên cùng là cát m ch t. - Cư ng n n c a bãi l p ráp là R = 6kg/cm2; - Trên bãi l p ráp có hai ư ng trư t dài 183m và 216m. ư ng trư t có th dùng thi công các kh i chân có kh i lư ng n 5000 t n; - B c ng dài 750m, sâu b n c ng 6m; - Trên bãi l p ráp có h th ng d n nư c c u ho và nư c sinh ho t, h th ng ư ng dây t i i n ph c v sinh ho t và ph c v thi công. - Bãi l p ráp cho phép thi công ng th i nhi u kh i chân .Các lo i máy móc và phương ti n.1.4.1 Các lo i máy móc ph v thi công trên b : - Các lo i c u t hành DEMAG do c s n xu t. - Lo i CC-4000: m t chi c v i chi u dài c n 42 m (ghép t ng o n 9 n 12 m). S c nâng l n nh t 650 (T) ng v i chi u dài c n 18m.
 11. 11. - Lo i CC-2000: chi u dài c n 72m có 1 chi c, chi u dài c n 60m có 1 chi c, chi u dài c n 36m có 2 chi c. S c nâng l n nh t 140 (T) ng v i chi u dài c n 12m. - Các lo i c u bánh l p s c nâng 45T, 70T, 90T có hai lo i là COLES và TADANOS do Nh t s n xu t. - Các lo i khác có s c nâng khác nhau, các lo i xe kéo v i các lo i t i tr ng khác nhau. - Các lo i ô-tô t i tr ng 5T, 10T, 12T... các lo i thi t b ph c v bơm trám xi măng.1.4.2 Các lo i phương ti n ph c v h thu , v n chuy n, ánh chìm KC - Các lo i c u n i: t i Xí nghi p liên doanh d u khí VIETSOVPETRO có 3 c u n i và nhi u tàu chuyên d ng khác ph c v cho công tác thi công trên bi n: - Tàu c u Hoàng Sa (ISPOLIN): có s c nâng t i a là 1200T. Tàu c u này không t hành ư c, mu n di chuy n ph i có tàu kéo. Tàu c u Hoàng Sa dùng thi công kh i chân có tr ng lư ng l n. - Tàu c u Trư ng Sa (TITAN): có s c nâng t i a là 600T. ây là lo i tàu hai thân t hành ư c, không c n tàu kéo. Tàu c u Trư ng Sa thích h p cho vi c thi công khôi chân có tr ng lư ng v a và nh , thi công l p ph n thư ng t ng c a dàn khoan. - Tàu c u Côn Sơn: có s c nâng t i a 547T, ây là lo i tàu c u chuyên d ng th ng. Lo i tàu này không t hành ư c ph i dùng tàu kéo n v trí thi công, nh v b ng 8 neo, di chuy n trong ph m vi nh b ng cách cu n ho c nh các neo nh v tương ng.1.4.3 Các lo i tàu chuyên d ng khác ph c v cho công tác v n chuy n trênbi n - Tàu Phú Quý, tàu Sông Dinh, tàu Sao Mai... - Tàu ph c v công tác phòng h trong quá trình thi công trên bi n. - Tàu ph c v cho công tác l n như tàu B n Dinh 01, tàu H i Sơn, kèm theo các thi t b thi công. - Các lo i Ponton: LxBxH = 40x12x4.5m. M n nư c th p nh t là 1.24m, s c ch l n nh t 800T. - Các thi t b óng c c: có thi t b óng c c cho các lo i có ư ng kính φ720 v i chi u dày t = 20mm; φ620 v i chi u dày t < 16mm. - Các lo i búa óng c c: + Búa MRBS - 1800: s lư ng 4 chi c. + Búa MRBS - 3000: s lư ng 3 chi c.
 12. 12. - Thi t b nh tâm c c: các lo i c c khác nhau c n thi t b nh tâm khác nhau. Có các lo i thi t b nh tâm cho các lo i c c φ 812.8 (hai chi c), φ750 (5 chi c), φ630 (2 chi c). - Các lo i thi t b k p c c: dùng cho lo i ư ng kính φ1220 (4 chi c), φ1020 (5 chi c), φ812.8 (2 chi c), φ720 (6 chi c), φ630 (4 chi c).2. Nguyªn lý chung chÕ t¹o khèi ch©n ®Õ trªn bê2.1 Nguyên lý và yêu c u thi công - Quá trình thi công kh i chân trên b là quá trình ch t o và l pghép các b ph n c a kh i chân t các v t li u cơ b n: thép ng, thépb n. - T các phân t ng thép ch t o các b ph n trong chân , t nh n l n sau ó l p ráp l i b ng các liên k t hàn. - Có th s p x p theo th t tăng d n các b ph n c a k t c u nhưsau: ph n t ng, nút, các diaphragn, các Pannel, Chân . - Do kích thư c công trình l n, nhi u công tác ph i th c hi n trêncao, năng su t và an toàn th p, chính vì v y vi c b trí t ch c thi côngc n th c hi n sao cho hàm lư ng công vi c thi công dư i th p càng nhi ucàng có l i. - Do m b o m t liên k t hàn m b o ch t lư ng thì ph i r tt n công trong các công tác thi công và ki m tra, vì v y càng gi m nhi um i hàn ngoài công trư ng càng có l i v m t th i gian, chi phí và ch tlư ng công trình. - T t c các công tác thi công u ph i th c hi n theo úng các quytrình ó ư c duy t và ph i ư c ki m tra, ki m soát theo các chính sáchki m soát ch t lư ng, quy trình m b o an toàn.2.2 Các lo i công vi c ph i th c hi na) Gia công cơ khí : C t các ng thép t các ng thép dài thành các c u ki n, gia công u ng theo quy trình hàn, u n, t o hình dáng các c u ki n v i sail ch không ư c vư t quá giá tr cho phép. Gia công các lo i giá .b) Thi công gá l p: - Các c u ki n s ư c ưa vào v trí nh v theo thi t k và ư c gál p t m th i. Vi c gá l p sao cho nh v ư c các c u ki n úng như thi t
 13. 13. k ti n hành hàn liên k t. Sai s không ư c vư t quá gi i h n chophép. - Vi c gá l p bao g m c vi c l p các c u ki n nh nh t như khi cht o nút, cho n các c u ki n l n như các Panel, các m t ngang có tr nglư ng n vai trăm t n.c) Công tác hàn : - Hàn là công tác quan tr ng nh t trong quá trình thi công, quan htr c ti p n tu i th c a công trình - Công tác hàn ph i ư c th c hi n theo úng các quy nh c a “Quytrình hàn” ư c duy t. - Các m i hàn trong các nút, các thanh ư c c u t o sao cho mb o ch u l c và gi m thi u kh năng t p trung ng su t.- Công tác hàn ư c ti n hành sau khi các công tác gia công cơ khí, côngtác gá l p và vi c chu n b b m t ư c hoàn thành. - ki m soát ư c ch t lư ng m i hàn c n ph i l p ư c m t quytrình hàn phù h p, trong ó quy nh t các v n v v t li u hàn (quehàn, khí hàn,...), phương pháp hàn, gia công chu n b b m t, phươngpháp gia nhi t trư c và sau khi hàn, ki m tra tay ngh c a th hàn...d) Công tác ch ng ăn mòn hàn : - Các ng ư c làm s nh theo tiêu chu n và sơn các l p trong. trư ckhi hoàn thi n.e) Công tác ki m soát ki m tra :* Ki m tra v t li u: Các v t li u ưa vào s d ng u ph i úng v i ch ng lo i thi t k .Các v t li u thép ph i ư c ki m tra và ki m soát t i hi n trư ng và có hsơ i kèm, trong ó ph i có các ch ng ch ki m nh v thành ph n hoáh c và các ch tiêu cơ lý. Các v t li u thép ph i ư c b o qu n t i côngtrư ng tránh hư h i, móp méo , cong vênh ...* Ki m tra kích thư c: S có r t nhi u m i liên k t các b ph n k t c u có tr ng lương l nvà trên cao, vì v y ph i m b o vi c gia công là úng kích thư c. Ph icó quy trình v ki m tra kích thư c trong quá trình thi c ng. Trư c khi hànph i ki m tra sai s không vư t quá giá tr cho phép.
 14. 14. * Ki m tra m i hàn: Ki m tra ch t lư ng m i hàn ư c th c hi n theo quy trình ki m trach t lư ng m i hàn, trong ó áp d ng các phương pháp ki m tra như sau : + Các phương pháp ki m tra không phá hu : Phương pháp ki m trab ng m t, phương pháp ch p X-quang, phương pháp siêu âm, phươngpháp ki m tra t tính. + Phương pháp phá hu : Là phương pháp l y m u v th c hi ncác thí nghi m kéo, u n, c ng ... (nh m ki m nghi m l i th hàn vàquy trình hàn).2.3 Các phương pháp t ch c thi cônga) Phương pháp thi công theo nút: - Là phương pháp ch t o s n các nút c a KC trong nhà máy vàcông xư ng. - Sau khi ch t o xong các nút c a KC thì v n chuy n các nút rangoài công trư ng b ng các xe nâng ho c c u l ai nh . - Các nút này ư c t lên trên h th ng các g i ã ư c thi t kvà l p s n ngoài công trư ng. - Ch t o các thanh còn l i c a KC theo thi t k , ti n hành hàn c nh các thanh vào các nút theo b n v thi t k .Ưu i m: - Có th ki m soát ư c ch t lư ng các m i hàn vì có th ch t otoàn b các nút c a KC trong nhà xư ng; - Các k t c u ư c chia nh phù h p v i s c nâng c a các c u nh ,d thi công gá l p và d m b o chính xác.Như c i m: - S lư ng các m i hàn l n, vì v y chi phí cao, khó m b o ch tlư ng; - kh i lư ng thi công trên cao nhi u; - Tăng chi phí công trình và th i gian thi công cũng kéo dài, vi cki m soát kích thư c cũng khó khăn hơn.
 15. 15. b) Phương pháp thi công úp mái: - Là phương pháp ch t o s n hai Panel dư i t, m t Panel ư cch t o ngay trên ư ng trư t Panel còn l i thì ư c ch t o ngay v tríbên c nh ư ng trư t. - Sau khi thi công xong Panel trên ư ng trư t, ti n hành l p d ngcác thanh ngang, xiên không gian c a các Panel bên. - Sau khi l p t xong các thanh không gian c a hai Panel bên thìti n hành l p t các m t ngang.- Sau cùng là dùng c u c u nh c Panel còn l i ( ư c ch t o dư i tbên c nh ư ng trư t) lên và úp nó xu ng r i ti n hành hàn c nh Panel ó v i các thanh ngang, thanh xiên và các m t ngang. - Ti p theo ngư i ta s ti n hành l p t các k t c u ph c a KCnhư sàn ch ng lún, các an t hy sinh, các ng d n hư ng…Ưu i m: - T n d ng và ti t ki m di n tích ch t o, t n d ng t i a không gianthi công khi mà di n tích bãi l p ráp h n ch . - S lư ng m i hàn gi m nhi u hơn so v i phương pháp ch t o nútnên công tác ki m tra ki m soát m i hàn t t hơn. - Ti n thi công nhanh hơn phương pháp ch t o nút.Như c i m: - Ph i thi công nhi u c u ki n trên cao (hàn các thanh không gianc a hai Panel bên, và hàn n i Panel trên cùng). - Ph i dùng các lo i c u c l n khi c u l p các thanh không gian vàc u l p Panel trên cùng. - Th i gian thi công kéo dài, ti n thi công ch m, gây t n kém vnhân công và hi u qu kinh t không cao.c) Phương pháp thi công theo c u ki n : K t c u s ư c thi công t h p thành các c m c u ki n riêng l , víd như các Pannel, các m t ngang, .... trong ó h n ch t i a vi c chiak tc u theo nút. V i phương án thi công này s rút ng n lư ng m i hànvà kh i lư ng công vi c trên cao, tuy nhiên l i òi h i chính xác r tcao.
 16. 16. Ưu i m: - Có nhi u c u ki n ơc ch t o, l p ráp dư i th p, vi c ch t oKC d dàng hơn nh s d ng các tr m hàn t ng ngoài công trư nghàn. - Các công tác c t ng và ch t o ng hoàn toàn ư c ch t o t icông trư ng và có th ti n hành ch t o nhi u c u ki n cùng m t lúc. - Có th y nhanh ti n thi công, ng th i có th t n d ng t i a các thi t b máy móc và nhân l c s n có.Như c i m: - C n các thi t b c u nâng l n. - H th ng g i , ch ng c nh ph c t p. - C n m t b ng r ng thi công.3. quy tr×nh thi c«ng khèi ch©n ®Õ 08 èng chÝnh C u t o chân : + Các panel + Các m t ngang + Các c u ki n tr
 17. 17. Hình 1.1 - Kh i chân 08 ng chính
 18. 18. Hình 1.2 - Panel 1 (kh i chân 08 ng chính)
 19. 19. Hình 1.3 - Panel A (kh i chân 08 ng chính)
 20. 20. Hình 2.4 - M t ngang (kh i chân 08 ng chính)3.1 Các bư c thi công KC trên BLRa) Bư c 1: Công tác chu n b cho thi công - Chu n b m t b ng bãi thi công: ph i hoàn thành vi c chu n b mbtrư c khi ti n hành thi công, chu n b v di n tích, v kh năng ch u l c,giao thông ... - Chu n b các phương ti n, máy móc thi t b , nhân l c ph c v thicông, trong ó c n lưu ý toàn b các phương ti n , máy móc u ph i ư c ki m tra, ki m nh, nhân l c ph i ư c ào t o. - Chu n b v t li u thi công, các v t li u chính và các v t li u ph tr ,(mua s m, ch ng ch ki m nh ch t lư ng ) - Ch t o s n các c u ki n trong nhà máy, ho c trong xư ng ch t o:giá , nút, thanh, ... - Sơn các l p sơn u tiên theo yêu c u sơn ch ng ăn mònb) Bư c 2: b trí các g i ph c v công tác l p ráp 02 Panel trong(Panel P2, P3) - S lư ng các g i ng ph i m b o i u ki n ph c v thicông trong các giai o n : gá l p, giai o n hàn, giai o n hoàn thi nPanel. - Các giá xoay ph i m b o ph c v quá trình c u xoay. Giáph i m b o v b n, n nh tương ng v i n n BLR.
 21. 21. Lưu ý: N u chân ph i h thu b ng ư ng trư t thì hai Panel trong ph i song song v i nhau Hình 1.5 - B trí g i thi công panel
 22. 22. K2 K2 K2 K2K2 K2 K2 K2 K2K2 K2 Hình 1.6 - B trí g i thi công vách ngang Hình 1.7 - C u t o g i xoay
 23. 23. Hình 1.8 - C u t o g i ngc) Bư c 3: T h p các thanh chính trong panel - Trư ng h p các thanh chính ó ư c t h p hoàn ch nh ngoàitrong bư c 1, thì d ng c u ưa vào v trí l p ráp, trong trư ng h pchưa ư c t h p thì b t u b ng vi c b trí các nút ó ch t o s n theothi t k r i m i r i ng.d) Bư c 4: T h p các thanh nhánh trong panel Các thanh ngang và thanh chéo ó ư c gia công u ng theo thi tk s ư c ưa vào v trí và hàn vào ng chínhe) Bư c 5: Quay l t Panel P2 (P3) Sau khi hoàn thành vi c ch t o các panel P2, P3 trên m t b ng (Baog m c các công vi c ph tr như : Sơn, Hàn protector, hàn các thi t b
 24. 24. ph tr có g n trên panel như parker, ng bơm trám, bơm nư c, ph u d như ng, móc c u ...).Vi c quay l t ư c th c hi n theo các bư c sau:* Công tác chu n b : - Tính toán: tính toán ch n l a c u và v trí móc c u. quay l tpanel ngư i ta thư ng dùng 02 c u. V trí móc c u l a ch n sao cho phùh p v i s c nâng và t m v i c a c u. Tính toán các bư c di chuy n c at ng c u, l c căng cáp, l c tác d ng lên g i ... - Chu n b các thanh ch ng, m t b ng, hành lang di ho t ng c ac u, ki m tra s hoàn thi n c a panel, ki m tra liên k t t i các g ixoay. - L p s n các thanh ch ng - H panel xu ng giá xoay - Chu n b phương ti n liên l c* C u xoay: + Thu cáp nh n t i: khi thu cáp nh n t i, cáp c u s chuy n tphương th ng ng sang phương chéo v i phương ng m t góc a, góc a≤ 200. + Ti n c u: sau khi a t giá tr c c i cho phép thì d ng thu cápvà b t u cho c u ti n lên phía trư c m t o n x cho n khi cáp c uchuy n v phương th ng ng.Quá trình thu cáp nh n t i và ti n c u ư c ư c ti p t c cho n khipanel chuy n v phương th ng ng.* Ch ng gi : Trong quá trình quay l t panel thì ph i d ng thêm m t c u phnh c thanh ch ng c a m t bên. Khi panel ó v phương th ng ng thìthanh ch ng s ư c l p vào v trí, c nh thanh ch ng b ng ch t ho chàn.
 25. 25. Hình 1.9 - M t b ng quay l t panel
 26. 26. Hình 1.10 - M t ng quy trình quay l t panel
 27. 27. Hình 1.11 - Ch ng panel sau khi quay l tg) Bư c 6: L p ráp các panel D1, D2.h) Bư c 7: Quay l t Panel P3 (P2).i) Bư c 8: Ch t o các panel ngoài, l p ráp các ph n D3, D4.k) Bư c 9: Quay l t panel P1, l p các thanh gi ng gi P1 v trí th ng ng.l) Bư c 10: Quay l t Panel P4.m) Bư c 11: L p t các thanh không gian còn l i c a chân , hoàn thi n chân . L p t các thi t b ph tr và chu n b ưa công trình ra bi n.
 28. 28. Hình 1.12 - L p vách ngang4. C¸c bµi to¸n tÝnh to¸n cho giai ®o¹ntrªn bê4.1 Tính toán tr ng lư ng, tr ng tâm k t c u Tính toán tr ng lư ng tr ng tâm các c u ki n trong quá trình thicông ph c v cho các tính toán v sau như : Tính toán tìm v trí mócc u, xác nh l c căng cáp, ph n l c n n g i ... Tr ng tâm X, Z c a c u ki n n ph n t ư c tính theo công th c sau: n n ∑x P i i ∑z P i =1 i i i =1 X= Z= ∑P i , ∑P i trong ó, xi, zi, Pi là tr ng tâm và tr ng lư ng c a ph n t th i tr ng c u ki n.
 29. 29. 4.2 Tính toán kh năng chi l c c a g i + Tính áp l c dư i giá ng chính, giá ng nhánh + Tính áp l c dư i giá xoay.N i dung: xác nh t i tr ng c a chân tr n xu ng các g i . Ki m tra b b n c a g i , ki m tra s làm vi c c a n n dư i áy g i .* Có th xác nh t i tr ng truy n xu ng g i b ng ph n m m tính toán,ho c tính g n úng b ng tính tay.4.3 Tính toán c u nh c Tính toán khi c u ng, c u nâng Pannel, nâng Diaphragn, c u xoayPannel, C u chân ... Các bài toán sau: - Ch n c u nâng c u ki n : C u nâng ư c các c u ki n như ng thép, Panel, Diaphragn ph thu c vào cao c n nâng v t, kích thư cc u ki n, dài t i thi u c a o n cáp trên và cáp dư i. - Tính toán ch n cáp : Tính s c căng l n nh t c a cáp và t ó trab ng các thông s cáp ch n ư c bó cáp v i an toàn cho phép.4.4 Tính toán c u xoay - Ch n c u cho vi c quay l t Panel : quay l t ư c panel thìthư ng dùng 2 c u m i m b o ư c s n nh, v trí t móc c u ph i ư c ch n sao cho có l i nh t v m t ch u l c c a panel. D a vào i mmóc c u ó ch n tính toán l c căng trong cáp và căn c vào các c tínhc a c u, chi u cao, dài c a o n cáp trên và cáp dư i ch n s c c uphù h p. - Tính toán các bư c ti n c a c u, l c c u và l c tác d ng lên g ixoay.

×