Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ё’ ‘Ф: Г? НЁЗЁТГ Э ГЧЧЁ

н: Нттнтнт
| |®'! |"*': Тт`т| !|{! 

. '‹ д“: Т
д . т пгнлтг л

н: :9=| -НН| -т: ‚т-1:и ‚тч...
Ё’ йЁддТтЁУйдддТГ Е? ‚ГС

от" трепете
 Н; Фиджи

 ÓÒт

„н. из

Т
1
т

1511313 ‚
ч: . Ей. Кактус: 

 

рот 4 , у)...
УДК 3732512
ББК 74.262

К20
Схналено для використання у загальноосвйтнйх нанчалъних

закладах комйсйею з математики Внуков...
ПЕРЕДМОВА

В Украйнй у 2002—2003 навчальному роц1 Центром тестових технологи’: М1жнародного фонду
«Вйдродженняэ спйльно в...
задачу, обгрунтувавши кожний етап, 1 дав правильну вщповйдь (у бланку вона не записуеться, 
оск1льки вчитель перевйряе 1...
АЛГЕБРА

—н———

САМОСТПЙНА РОБОТА 1
ЧИСЛОВ! НЕРТВНОСТЬ ОСНОВН! ВЛАСТИВОСП ЧИСЛОВИХ НЕРПВНОСГЕЙ

Початковий 1 середнйй рй...
5. Оцйнйть периметр рйвностороннього трикутника зй стороною а см, якщо: 
Варйант 1
4, 2 < а < 4, 5

Варйаит 2
6, 2 < а < ...
_. --. Э<. ..----. --. ----. ----. .--. .-. ---. .-. --. ----. .---. -.. -.----. -.. .-----. --. .-------. ---------. ..-....
5. Вйдомо, що 6 < х < 8 , 8 < у < 10 . Оцйнйтъ значения виразу: 
Вирйант 1 Варйант 2

у-Бх х-

 
 
 
 
       

...
САМОСЧЧЙНА РОБОТА 3
ЧИСЛОВ! ПРОМНККИ

Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв)
У завданнях 1-3 вибер/ ть одну правильну вддп...
2‘7Б Э! 

5. Знайдйть перетин промйжкйв: .
Варйшй 1 Варинт 2

(5;+оо)1(10;+оо) (—о‹›; 

 

Вйдповйдь: 

Високий рйвеиъ (3...
.-. .-Э<. -.. .-. ... .-. ---. ... ... ... ... ... ---. ..-. -.-. -.. ..---. .---. ... -.. ..-ц. ..-----------------------...
5. Роэв’яж1ть нерйвнйсть: 
Варйант 1 Варйинт 2
3х+1 х<5х—3 Е 31-2 >х—4 х

 

Вйдповйдь: 

Високий рйвень (3 бали)

Розе Зя...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1
ЧИСЛОВ! НЕРКВНОСН

Початковий 1 середнйй рйввй (6 балйв)
У завданнях 1-6 вибер/ ть одну правильну в/ ...
Виршнт 2

5. Яке з указании чисел е роэзёязком нерйвностй
Вариант 1

ШИН“, 14! м

5х_2>1?

ППППППППППППП
ППППППППППППП
ПП...
Достатнйй рйвень (3 бали)
Розвгяж/ ть завдання 7; 8. 3апиш1ть в/ дповЮь у зошит 1 перенес1ть 77’ до бланка в/ дпов/ дей

7...
Високий рйвенъ (З бали)

Розв'яж/ ть завдання 9. Розв'язання повинно м/ стити обтунтування. 
У ньому треба записати посл/ ...
.--. .Э<. -------. ----. .---. -------. ---------. _---. -----. ..----------------------------. --------------------------...
Вйдповгдь: 

5. Знайдйть область допустимих значень змйнно? у впраай: 

Варйант 1 Вирйинт 2
х/ б-хн/ Зх-Э `/2х+З+/6—4х

 ...
— ————

САМОСТШНА РОБОТА 6
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОДВТЙНИХ НЕР1ВНОСТЕЙ

Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв)
У завданнях 1-3 вибе...
5. Знайдйть всй значения х, при яких
Вирйант 1 Виргинии 2

значения двочлена 10 —— 2:: 
наложить промйжку (-4; 4). 

знач...
Кто — Птжище- —г———

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2
СИСТЕМЕ ШШЙНИХ НЕРЕВНОСГЕЙ З ОДРНСЮ ЗМЕННОЮ

Початковий й середнйй рйвнй (6 балйв...
Вердикт 2
х — 2 > 8,
—8х < 9

4. Роав’яж1ть систему нерйвиостей: 
Варйант 1
х + 1 < 9,
{-2х < 6

  

111111111 Ш
11111111...
.я
ш
а
Щ
и
в
. Ю
о. 
п

 

Достатнйй рйвеиъ (3 бали)
Розв'яж/ ть завдання 7, 8. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у зошит 1 перенес/ т...
Високнй рйвеиь (8 бали)
Розв’яж1ть завдання 9. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. 
У ньому треба записати посл/ д...
сАмостшнА РОБОТА 7
функцп. влАстивосп ФУНКЦП: нут ФУНКЦП, пгомтжки ЗНАКОСТАЛОСП, 
ЗРОСТАННЯ 1 СПАДАННЯ ФУНКЦП

Початков...
5. Побудуйте графйк функцй у = —З— . Користуючись графйком, укажйть промйжки, на яких дана
х

функцйя
Варйапт 1
набува...
Клас

Прйзвище, йм'я

сАмостшнА РОБОТА 8

НАЙПРОСТХШ! ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФННВ ФУНКШЙ

Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв)...
Вйдповйдь: 

. Побудуйте графйк функцй та знайдйть його точки перетиву в осями коордийат: 
Вариант 1 Варйант 2
у=2—х’ у= ...
САМОСТЁЙНА РОБОТА 9
ФУНКШЯ у= ах’ +Ьх+с , аагО ‚П ГРАФПС 1 ВЛАСТИВОСТ! 

Початковий 1 середвйй рйвнй (6 балйв)
У завдання...
5. Знайдйть область значень функцй: 
Варйант 1 Варбант 2

у= —х2+6х—9 у= —х’+8х—16

 

Вйдповйдь: 

Високий рйвень (3 бали...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3
ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФППВ ФУНКЦ1Й. 

ФУНКШЯ у= ах’+1›х+с‚ а$0‚ПГРАФНС1ВЛАСТИВ0СП

Початковий й середнйй рйв...
5. Знайдйть абсцису вершина параболи: 
Варйшт 1 Вариант 2
у=0,3х’+6х—2 у=0,2х'—4х+3

 

6. На рисунку аображено графйк у =...
' еггх- *#З —  -
х 1 Й ; ‚ „. -; - , ”.5еч4%`1 ь ‚ „ 1 О

—('- 7

  
   
 
 
  
 
  
   
 
 
  

  ...
‹а. „„‘ д. „› не Щ
‚ д„@; ;ыуг5д@ттЁн
дддщдщнншщшщшшщвен
шд„Ч‚@н@шЫ@шштЕнЕШ

  

›- ' у
дтд, 
" ч’ Ю . 
т”
п с
1
1 А
И
1;...
.. .-. Э<. .-. ..---. .---. -.. ... .-. --. ... --. -------. ---. --------------------------------------------------------...
5. Знайдйть область визначення функцН: 
Вердикт 1

 

Високий рйвень (3 бали)

Розвтгж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно...
САМОСТХЙНА РОБОТА 11
РОЗВШЗУВАННЯ НЕРКВНОСТЕЙ

Початковий д середндй рдвнй (6 балда)
У завданнях 1—3 вибердть одну правиль...
5. Розв'яждть нердвндсть: 
Вердикт 1

(х’+вх-16)(х*-1)<о

Вердикт 2

(ха —6х+5)(х2 —4)20
. '.. ..

 

Високий рдвень (3 ба...
.. ._-Э‚<. .„-__. -.. ---. .__. ... -.-. -._. -.. --_. -.. ... ..-. ... .-. ------. ... --. -------. .--. ... ... -.---. -...
5. Розв’яждтъ нердвндсть: 

Вердикт 1

(х+1)2>0

  

  

  

 

 

ппппппппты _ы й

пппнпппп т

пппппппп М

пппппппп ...
_ Прйзвище, |м'я

  

„В
36

3422:

Вариант 2

_п
в: 
и
юн
и

25:: 

Эх’

  

  

5—8х за
16 48

вершит 1
4:: — 3
1 ...
11! к „ 
‚. .‚ т‘ ‚

‘ н н „ н п.  . .„„‚ „ Ш‘ „мы 

т ‚ ЕЁ „г-
„щштщшщшщтшшшшштттшшшшт


он. нм„Шштштаттшдштштшшштшщшт...
--. -.э<. -------. -------. -.. -----. ..---. ---. ----. -------. .------. .-. ... ----------—------------

  

—ег——

С...
Вгдповгдь: 

. Розв'яж1тъ систему рйвнянь: 
Вердикт 1

 

Вйдповйдь: 

Високий рйвень (3 бали)
Розе Зчж/ ть завдання 6. Р...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

СИСТЕМИ Р1ВНЯНЬ ДРУГОГО СГЕПЕНЯ З ДВОМА ЗМ1ННИМИ. 
РОЗЁЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ Р...
4. З наведених пижче систем укажйть систему, яка е розвйяэком задачй. 
Варйант 1 Варйант 2

Одне число на 2 бйльше в1д др...
Прбзвище, |м'я

  
  

 

Вйдповйдь: 

8. Розвётжйтъ систему рйвнянь: 
Варйапт 1

{х°+у’=25, {х*+у‘=25,

  

Високий р...
Т --т*%’= *ч гггтЁ= гЧ’*%З“'›Т*®’*`Ъ-А'*'"-"*ТТ*Е= А 7 - г г
 еыьввшшвцщыааашашшгёшштдооайаатвщю«‚м. 
дЁЁЁЫЁШЁШЁЩЁЁЁЁЁЁЁЁ...
САМОСТПЙНА РОБОТА 13

ВЩСОТКОВ! РОЗРАХУНКИ. ФОРМУЛА СКЛАДНИХ В1ДСОТК1В

Початковий 1 середшй рйвпй (6 батя)
У завданнях ...
5. Цйна товару становила 80 грн. На скйльки вйдсоткйв вона заявилась, якщо через деякий час цйна
давого товару стала дор...
.-. ..Э<. .-_------. .----. _.--. -----. --_. --. ..-----. ... ..-. ---. .---. .---. -.--. -.-. --. -.--. -.-. -----. ----...
Вйдповйдь: 

5. У коробцй лежать 8 червоних, 2 сивйх 1 20 зелених олйвцйв. Дйвчинка навмання виймае олйвець. 
Яка ймовйр...
КОНТРОЛЪНА РОБОТА 6
ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

Початковий 1 середнйй рйвкй (6 балйв)
У завданнях 1-6 виберйть одну пр...
5. Скдлъки кислоти мдститъся в 20 кг
Вердикт 1 Вердикт 2

8% -ге резчику? 

6% -ге резчику? 

 

8. Яку клещу випасае коро...
.. .-. Э<. --. --. ... ... ..---------. _-------. ---. ... --. ..-. .-------. -.-. -.-------------------------------------...
„ат ъ
„кнанктщншнккшттвшншн
шееиншшнннншшшн

атташе : ш
ДЁЁЁ. _ тЁ; !д„
ЁЁЁЩЁШШЁЁЁЩЁШЁЁЁ

Ейшвтттнш
инж

 
ь„; ;ц@шЁтиЕ...
САМОСТШНА РОБОТА 15
АРИФМЕТИЧНА ПРОГРЕСХЯ

Початковий д середндй рдвнд (6 балда)
У завданнях 1—3 вибердть одну правильну в...
5. Чи е членом арифметичноё прогресН —3; —8; —13; число
Варйант 1

Вариант 2
—153?

 

Вгдповйдь: 

Високий рйвенъ (З бал...
.---. Э<. .----. __. ..__________. .---. _-. --_----. -.. -.. .--. -.. .---. --------------------------. ------. -.----. -...
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
тест контроль алгебра геометрия 9 класс
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

тест контроль алгебра геометрия 9 класс

39,955 views

Published on

тест контроль алгебра геометрия 9 класс

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

тест контроль алгебра геометрия 9 класс

 1. 1. Ё’ ‘Ф: Г? НЁЗЁТГ Э ГЧЧЁ н: Нттнтнт | |®'! |"*': Тт`т| !|{! . '‹ д“: Т д . т пгнлтг л н: :9=| -НН| -т: ‚т-1:и ‚тчдитччпчн = . ‚т. Нцтпт ЕБПШПЗШШШШШШ Штата е Подпишите тт-ъг-тгттть. КЧШЁУНЁНЁ-‘Ё длин; -тт_П: |:-т: пт: |:ъ: Ё И П ‚д? ТЕ Г= Г СЕ Мйнйстерством освйти Е науки УкраТни ‚ ‚д,
 2. 2. Ё’ йЁддТтЁУйдддТГ Е? ‚ГС от" трепете Н; Фиджи ÓÒт „н. из Т 1 т 1511313 ‚ ч: . Ей. Кактус: рот 4 , у) А о ‘1 Ё; ‘ . т‚. ..т„ч1.: т‘. т| 7 ТЕТ СТ Т Погоста-те, ттегдатг-аччс-ге та г: ЕЕгг-г-е ов 'гт-ё: т7:. ва: г:-гг- “У г- м. Е? А Л ГЕ Г'Г С: Мйнйстерством освйти Е науки УкраТ ни | ПДд| !||1|| «весна» ФОП сптвак в. Л. Харкйв 2009
 3. 3. УДК 3732512 ББК 74.262 К20 Схналено для використання у загальноосвйтнйх нанчалъних закладах комйсйею з математики Внуково-мелодично? Ради з питань освйти Мйнйстерства освйти 1 науки УкраЁпн Протокол М 5 вйд 18.06.2009 р. (Лист М 1.4/18-Г-876 вйд 11.08.2009 р. ) Реценэенти: 6‘. П. Н елйн — кандидат педагогйчних наук. завйдувач кафедри тестових технологйй та монйторингу якостй освйти Харкйвського национального педагопчного университету йм. Г. С. Сковороди; О. М. Роганйн, учитель математики вищо? квалйфйкыпйной каюгорй, учитель-методист Окороняеться Законом Украйни «Про анторське право п сунйжн! правы . Передрукувдння днного посйбнкка обо будь-лист йою частник забороняеться без дозволу ФОП Сынок В. Л. Каплун О. 1. Тест-контроль. Алгебра + геомотрйя. 9 клас: Зошит для самостййннх та. контрольних робйт: 2-ге вид, перероб. -- Харк1в: ФОП Спйвак В. Л. ‚ 2009. — 128 с. то швы 978-966-2192-19-3. Даняй рабочий зашит топать потопи эавдшня для пышною та техничного ощипанная учтя. неодина- ною рнсою эошита е валы-исп усйх сакостййних 1 контрольных рощ-г. розршкених у форма-п ЗНО. Пропоноване навчалъие виды-хил допоможе пни-желез! адижсвш ефектнвний контроль над эасъоенняк учняхи начальном на- терйалу, а учневй ——- аорюнтуватися у погони: аавддннлх та набути новичок швидкою та беапомилковою ааповнен- ня бланка видевшей. крш тою, зашит ноже викорисювуватисл школяршн для оаяостййно! пщготовки до робы-и а тес-годики впадинами. сапоперевйрки свои знань та вийнь. Пропонопнй тестя розрнхован! на учнйв загальноосвйтшх напильник ажлщйв та вникли: математики. ББК 74.282 0 Каплун О. Ь, 2008 О Латыш О. М. . дизайн обкладинкн, 2008 [ЭВМ 978-966-2192-19-3 о ФОП спшк в. л. , паке-г. 2009
 4. 4. ПЕРЕДМОВА В Украйнй у 2002—2003 навчальному роц1 Центром тестових технологи’: М1жнародного фонду «Вйдродженняэ спйльно в Мйнйстерством освйти 1 науки УкраЕнИ було запроваджено тестування випускникйв загальноосвйтнйх навчальнпх закладка. Тестп, порйвняно з йншимн шструментами педагогйчного оцйнювання, мають багато перевал‘, серед яких: — можлиысть перевйрити результати навчальних досягненъ водночас Яз багатьох тем 1 роздйлйв програмн; —— об’ектпвно оцйнити рйвень эасвоення навчального материалу; — створити для нсйх учасникйв тестування р1вн1 умови складання тест1в; — стандартизувати та автоматизувати процедуру перевйрки результаты; — охопити тестуванням велику кйлькйсть учнйв. Зовнйшне незалежне ошнюваннн попереднйх рокйв показало, що випускннкам 1 абйтурйентам не завждп легко подолатн психологйчннй бар'ер у виконаннй тест1в. Для його подолання необхйдно матн новички роботи а будь-лкими тестовнми завданнями. Такй навички можна виробити посту- пово, якщо запроваджувати тести для поточного контролю знанъ учнйв та тематичного оцйнюван- ня. Тому основною метою створення даного пос1бника е: — допомога вчителевй в здййсненнй ефективного контролю над засвоенням учнями навчалъного матерйалу; — допомога учневй в орйентацй’ у тестових завданнях та набутгй новичок швидкого та безпо- милкового заповнення бланка в1дпов1дей. Крйм того. аощит може никорнстовувнтися шко- лярамн для самостййноё пйдготовкп до роботи з тестовпмп завданнямн, самоперевйрки ананъ та вишь, тренування йз заповнення бланка вйдповйдей. Запропонований зощит призначений для зщйснення вчителем поточного оцйнювання (само- ст1йн1 роботи) та тематичного контролю (тематичне оцйнювання) навчалъних досягнень а алгебра та геометрй учнйв 9 класу. Змйст тестових эавданъ вйдповйдае програмй 12-р1чно1 школи э алгебри та геометрй для 9 класу та формату зовнйшнього незалежного оцшювання (э бланками вйдповй- дей), що надасть учням можливйстъ у процесй никонання цих робйт психологйчно адаптуватнся 1 в подальщому успйшно скласти державну пйдсумкову атестацпо 1 пройти зовн1шне незалежне оцшювання. Кожна самостййна 1 контрольна робота роэрахована на два варйанти, якй мйстять завдання по- чаткового, середнього, достатнъого й внсокого рйвнйв. Структура тестових завданъ самостййшах робйт На виконання кожноТ самостййнот роботи выводиться 15-20 хвилин. При виконаннй завданъ початкового 1 середнього рйвндв (завдання 1-3) учень мае вибрати одну правильну в1дпов1дъ Зз чотиръох запропонованих 1 позначптн Н в бланку вйдповйдей, наведеному пйсля кожнот само- стййноё роботи. За правильна внконання кожного 13 завдань 1-3 учень може одержати 2 балп. Розв’язувати цй завдання слйд на чернетцй, наведенйй пйсля кожного завдання. Вйдповйдй до за- вданъ 1-3 учитель перевёряе за бланком в1дпон1дей. Завдання вважаеться внконаннм правильно, . якщо учень обрав 1 поаначнв у бланку правильний варйант в1дпов1д1. Зандання нважаеться вгг конаним помнлково, якщо учень: познании неправильнпй варйант в1дпов1д1; познании два або бйлыпе варйантпз вйдповйдй, навйть якщо серед них е правильннй; не позначпв жадного варйанта в1дпов1д1 вэагадй. Достатньому рйвню вшповйдахоть эавдання 4-5 — завдання вйдкрптот форма з короткою вйдповйддю. Результат никонання цього завдання необхйдно впнсати в бланк Ыдповйдей. Розггяэунання аандання у чернетцй не перевйряетьсл 1 до уваги не береться. До бланка вщповйдей учнй вписують лише чнслову вйдповйдь. Правнлъне виконання кожного йз завдань 4-5 самост1й- нот роботи оцйнюеться 1 ‚5 балами. Високому рйвню навчальннх досягнень учнйв вйдповйдае завдання 6. Це завдання вйдкрптот фор- ми а розгорнутою вйдповдддю. Завдання вважаеться впконанпм правильно, якщо учень розхгяэав 3
 5. 5. задачу, обгрунтувавши кожний етап, 1 дав правильну вщповйдь (у бланку вона не записуеться, оск1льки вчитель перевйряе 1 хйд розв’язування). За правильне виконання цього эавдання учень одержуе 3 бали. Таким чином, максимальна кыькйсть балйн, яку може одержати учень‚ правильно виконавшн всй завдання самостййнот роботи, — 12 балйв. Структура тестових завдань тематнчного оцйнювання На виконання кожной тематичнот контрольно? роботи вйдводиться 45 хвилин. При виконаннй завдань початкового 1 середнього рйвнйв (заедания 1-6) учень мае вибрати одну правилъну вйд- новйдь 13 чотирьох эапропононаних 1 позначити П в бланку вйдповйдей, наведеному пйсля кожнот тематично? контрольно? роботи. За правильне виконання кожного йз завдань 1-6 учень може одержати 1 бал. Розв’язувати ц1 завдання слйд на чернетцй, наведенйй п1сля кожного завдання. Вйдповйдй до завдань 1-6 учитель перевйряе за бланком вйдповйдей. Завдання вважаеться викона- ним правильно, якщо учень обрав 1 позначив у бланку пранильний варйант в1дпов1д1. Завдання вважаетьсл виконаним помилково‚ якщо учень: позначив неправильний варйант в1дпов1д1; позна- чив два або б1льше вар1ант1в в1дпов1д1, навйть якщо серед них е правильний; не позначив жодного варйанта в1дпов1д1 взагалй. Достатньому рйвню вйдповйдахотъ завдання 7-8 — завдання вйдкритоЁ форми з короткою вйд- повйддю. Результатом никонання цього завдання е число, яке необхйдно вписати в бланк в1дпов1д- но до вимог заповнення бланка вйдповйдей, сформульованих у кожному бланку. Розв’язування завдань у чернетцй не перевйряеться 1 до уваги не береться. До бланка учнй вписують лише числову вйдповйдь. Правильна виконання кожного 13 завдань 7-8 ощнюетъся 1,5 балами. Високому рйвню навчальних досягненъ учнйв в1дпов1дае завдання 9. Це завдання вйдкритот фор- ми з розгорнутою в1дпов1ддю. Завдання вважаетъся виконаним правильно, якщо учень розн’язав задачу, обгрунтувавши кожннй етап, 1 дав правильну вйдповйдь (у бланку вона не запнсуеться, оскйльки вчитель перевйряе 1 х1д розв’язування). За правильне виконання цього завдання учень одержуе З бали. Таким чином, максимальна кйлькйсть балйв, яку може одержати учень, правильно виконавши всй завдання контрольнот роботи, — 12 балйв. Критерй оцйнювання завдання з розгорнутою вйдповйддю (О-З баш! ) Бали розподйляються за кйлькйстю логйчних крокйв. як1 повинен виконати учень в залежностй вйд вибраного способу розв’язування. Критерй Отримано правильну вйдповйдь з обгрунтуванням усйх ключових моментйв розв’яаування наведено логйчио правильну послйдоннйсть крокйв роавдпзування. Деякй а ключових момент-п розн'язування можуть бути обгрунтованй недостатньо. Можливй 1-2 негрубй помилки або описки в обчисленнях. перетвореннях, якй не впливають на правильнйстъ подал ьшого ходу розвдязування. Отри мана вйдповйдь може бути неправильною У правильнйй послйдовностй ходу розв'язувания вйдсутнй деякй етапи роавчхзування. Ключовй моменти роав’язування не обгрунтовано. Можливй помилки в обчислеинях або перетвореннях, якй впливають на подальший хйд розвчтзування. Отримана вйдповщь неправильна або задача розв'язана не повн1стю 0 балйв Якщо учень не приступив до розв’язування задачй або приступив до П розв'язування, але його записи не вйдповйдають задании критерии оцйнюваннл завдання в 1 , 2, 3 бали
 6. 6. АЛГЕБРА —н——— САМОСТПЙНА РОБОТА 1 ЧИСЛОВ! НЕРТВНОСТЬ ОСНОВН! ВЛАСТИВОСП ЧИСЛОВИХ НЕРПВНОСГЕЙ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-3 еибер/ ть одну правильну вйдпое1дь 1 позначте 77 в бланку в/ дпов/ дей 1. Вйдомо, що а < Ь. Запишйть правильну нерйвнйстъ, яку дйстанемо, коли Варйант 1 Варйшт 2 до обох частин нерйвностй додамо число 7. до обох частин нерйвностй додамо число -7. А) а+7>Ь+7 в) а—7<Ь—7 в) а-7›ь-7 г) а+7<Ь+7 Ш 2. Вйдомо, що х > у . Запишйть правильну нерйвнйсть, яку дйстанемо, коли Вариант 1 обидвй частини нерйвностй обндвй частини нерйвностт помножимо на —12. подйлимо на —12. А) —%х<—Ёу Б) -12х<—12у В) —Ёх>-Ёу Г) -12х>—12у 3. Вйдомо, що З < а < 5. Оцйнйть значения внразу: Вирйант 1 2а - 1 пнпп пнпппппнппп ннпп нпппнпнпппп пппппппппппппппппп ппнппппнпппппппнпнпппппннп ЩННЕЕЫПЕННЕЕИЦЕЕННЕЕПЩЕНЕЕНП {П Достатнйй рйвень (З бали) Розв'яж/ ть заедания 4, 5. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у эошит [перенес/ ть Пдо бланка в/ дпов/ дей Варйапт 2 Вариант 2 2а + 1 4. Вйдомо, що З < х < 10. Оцйнйть значения вираэу: Варйант 1 4 - 2х Вирйинт, 2 —4х — 5 Вйдповйдь:
 7. 7. 5. Оцйнйть периметр рйвностороннього трикутника зй стороною а см, якщо: Варйант 1 4, 2 < а < 4, 5 Варйаит 2 6, 2 < а < 6, 4 Вйдповгдь: Високнй рйвень (З бали) Розв'яж/ ть завдання 6. Розе Згзання повинно м/ стити обгрунтуеання. У ньому треба записати постдовн! пог/ чн! д/ Т та пояснения 8. Вйдомо, що 2 < х 5 5. 0ц1н1ть значения виразу: Вариант 1 Вариант 2 5 8 3 — 2:: 4 — 3 ПППППППП н ПППППППП ПППППППП ПППППППП Вщмнайте т| пьки одиухправильнувйдпоыдьгдотримуйтесь подстанция Финике. Узавдаинях1-3прааильНуВ5дП0ВТдЬП0аначайтотаюШ 1 51- Ё в А Б В Г А Б В Г А Б В Г ‘ШШШШ ‘ШШШШ ‘ШШШШ У завданнях 4.5 правильну нарисуйте у рядок. якщо роэв'язк5в довольна, че- рез крапку з комою.
 8. 8. _. --. Э<. ..----. --. ----. ----. .--. .-. ---. .-. --. ----. .---. -.. -.----. -.. .-----. --. .-------. ---------. ..-. --. -.-. .-. .-----. -------------—---------------------------- — САМОСПЙНА РОБОТА 2 ПОЧЛЕННЕ ДОДАВАННЯ 1 МНОЖЕННЯ НЕР1ВНОСТЕЙ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) Узавданнях 1-3 еибер/ ть одну правильну вЕдпов/ дь тозначте П‘ е бланку в/ дпов/ дей 1. Додайте почленно нерйвностй: Варшнт 1 Варйант 2 -6>-1015>З 2<51—3<—1 А) -1<4 в)1<7 в) -1>-7 г) 1>-4 С] 2. Перемножте почленно нерйвностй: Варйант 1 О,16<1,510‚05<0,2 Варгантг 1,4>0,511,05>0‚12 А) 0,08>0,З в) 1,47›о, ов в) о‚оов<о‚з г) 1,47>о, в С] 3. Вддомо, що З < а < 4 , 1, 2 < Ь < 1, 5. Оцйнйтъ значения виразу: Варйант 1 а + 2Ь Варйант 2 Ь + 2а А) 2,7<а+2Ь<7 Б) 5‚4<а+2Ь<7 В) 7,2<2а+Ь<9‚5 Г) 1‚8<2а+Ь<2,З Ш Достатнйй рйвепъ (3 бали) Розв'яж1ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у зошит Еперенес/ тый’ до бланка в/ дпов/ дей 4. Дано прямокутник 31 сторонами а см 1 Ь см, в якому 1,5 < а < З , 2,4 < Ь < 4, 5 . Оцйнйть Варйант 1 Варйант 2` площу прямокутнина. периметр прямокутника. "' ТОТ" ТТОТ-Ё „мм: _ -. ПП ППП ПППП ' щ Ш. " Е ; „Д. _ ЩЦ у
 9. 9. 5. Вйдомо, що 6 < х < 8 , 8 < у < 10 . Оцйнйтъ значения виразу: Вирйант 1 Варйант 2 у-Бх х- Високий рйвень (3 батя) Розв’яж/ ть завдання 6. Розвггзання повинно м/ стити об/ рунтування. У ньому треба записати посл/ доек! логгчн! дй’ та пояснення 6. Доведйть, щоякщо 0<а<710<Ь<3 , то: Варйант 1 Варйант 2 5а+11Ь<70 аЬ+4<30 Увага| Вйдмйчайте тйльки одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1-3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш Ьадда деда заааш У завданнях 4.5 правильну вёдповйдь записуйте у рядок. Якщо розв‘язкйв декйлька, записуйте Тх че- рез крапку з комою.
 10. 10. САМОСЧЧЙНА РОБОТА 3 ЧИСЛОВ! ПРОМНККИ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-3 вибер/ ть одну правильну вддпое/ дь 1 позначте П’ в бланку в/ дповддей 1. Запиш1ть промйжок, аображений на координатнйй прямйй: Вердикт 1 Варйант 2 гидами. » —15 —20 -20 —15 в› (-20: —15) 2. Запиши-ь промйжок, який эадаеться умовою: Варйаит 1 Варйцнт 2 х 2 10 х < 10 А) (10; +о‹= ) в) (т; 10) в) (т; 10] г) [1о; м) С] 3. Якй з цйлих чисел належатъ промйжку Варйант 1 Варйант 2 [ждп (лир пппппппппппппппппппппппппппи в› -з= -2: -1: о Достатнйй рйвень (З бали) Розв’яж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть вйдповйдь у зошит Еперенес/ ть 77‘ до бланка вддповддей 4. Знайдйть обеднения промйжкйв: Варйант 1 (г; 9) а [5; 10) Вирйант 2 [—4; 4] 1 [-—7; 7]
 11. 11. 2‘7Б Э! 5. Знайдйть перетин промйжкйв: . Варйшй 1 Варинт 2 (5;+оо)1(10;+оо) (—о‹›; Вйдповйдь: Високий рйвеиъ (3 бали) Розв'яж/ ть завдання 6. Розе Сязання повинно м1стити обгрунтування. У ньому треба записати послгдовн/ логёчн! дП‘ та пояснення 6. Зобрарйть на координатнйй прямйй множину чисел, якй задовольняютъ нерйвностй, папишйть цю множину у виглядй промйжку або объдваввя промйжкйв. Вариант 1 Варйшт 2 | х| < 12 | х| 2 12 ПЦЦЦЦЦЦЦП ПЦПЦЦЦПЦН Вйдмйчайтегтйпьки одну правильнуъёдйбвщдё вказ| вок щодо эаповнення бпан ' . м, д . .. . ‹. ‚ ы. - У 1#3 правильну вйдйоддв г. ‘ г: ' 2 2 П все; зйййй У завданнях 4.5 правильну вщповйдь записуйте у рядсжякщо розрйтзкдв тх че- резкрапкуэкомою. * . . " 2 -. ... Э<. ... ... ..-------. -.. _________________-_. ._-__-. -________-___. ___--. -------__. .-. --------. ----. ‚_---_-_-. --_---. ---. _---__-. .__---__-_-. ___-. __. __-----. ----. ... ... -.. ----. ... ..-. .-. .--. .--.
 12. 12. .-. .-Э<. -.. .-. ... .-. ---. ... ... ... ... ... ---. ..-. -.-. -.. ..---. .---. ... -.. ..-ц. ..--------------------------------------------------——------- САМОСТЧЙНА РОБОТА 4 ЛИНИИ! НЕРЕВНОСТ! З ОДЪПСЮ ЗМПННОЮ Початковий й середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-3 вибер/ ть одну правильну вгдпов/ дь 1 позначте 77’ в бланку в1дпов1дей 1. Виберйть з наведевих варйантйв тй три числа, якй вей е розъгязками нерйвностй: Вариант 1 -—3х < 9 Вердикт 2 —2х > 10 пинии пппппппппппппппппппппппппппппппн в› ч: 46: -г› ш 2. Розв’яж1ть нерйвнйсть: 3 7 -——х221 у _ 7 ПППЦПППЦЦПППП ППППППППЦППППППППП ПППППППППППЦП ППНППНППЦПППЦЦППЦП ПППППЦЦПППЦПП ППЦПППППППЦПЦЦППЦП ИИНЕЫПЩЫНЁЕШПИЫЕЕЫЛПШЦЕНЫПП 3. Розв'яж1ть нерйвнйсть: Варинт 1 Вариант 2 4х+7$6х+1 4х+19$5х-1 НШМЕШППЕЦНЕПППЕЦНЫПППНЩННППП | Ш достатнйй рвешь (3 бали) Розе ’яж1ть завдання 4, 5. Запишгть вЕдповЮь у зошит Еперенес/ ть П до бланка вддповддей Варйиит 1 4. Звайдйтъ область назначения фувкцН: Варили 1 11
 13. 13. 5. Роэв’яж1ть нерйвнйсть: Варйант 1 Варйинт 2 3х+1 х<5х—3 Е 31-2 >х—4 х Вйдповйдь: Високий рйвень (3 бали) Розе Зяж/ ть завдання б. Розеёчзання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ доем! лог1чн! дл’ та пояснення 6. Знайдйть всё значения параметра а , при яких рйввявня 4+ Зх = а — 5 мае Варйант 1 Вирйант 2 додатний корйнь. в1д’емний корйнь. Вгдповйдь: Увага! Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вказбвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1-3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г ЧПШШШ ЧПШШШ ЗШШШШ‘ У завданнях 4,5 правильну вйдповйдь записуйте у рядок. Якщо розв'язкйв декйпька, записуйте Тх че- рез крапку з комою. 4. В/ дпов/ дь: О 5. В/ дпов/ дь: 12
 14. 14. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 ЧИСЛОВ! НЕРКВНОСН Початковий 1 середнйй рйввй (6 балйв) У завданнях 1-6 вибер/ ть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте 77 в бланку в/ дпов/ дей 1. Порйвняйте числа а 1 Ь, якщо: Варйант 1 а — Ь = 6, 8 Варйант2 а-Ь= —7,2 Ш 2. Вйдомо, що —9 < у < 6. 0ц1н1тъ значения виразу: Варйант 1 Вердикт 2 — Ё у + 2 ' ё- у — 2 ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППЦ ПППППППППППЦПППППППППППППППППППП Ш А) —5<%у—-2<0 Б) 0<%у—2<5 В) 0<-%у+2<5 Г) —5<—%у+2<0 3. Областю вианачення якоё з функцйй е промйжок Вариант 1 Вцрйант 2 (т: 9) ? (-°°= 91 ? ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП 4. Оцйнйть периметр Р квадрата эй стороною х см, якщо: Варйант 1 2,3<х<2‚5 1,5<х<1,8 А) 9,2<р<1о в) 4,6<Р<5 в) з<р<з, в г) в<р<7,2 Ш 13
 15. 15. Виршнт 2 5. Яке з указании чисел е роэзёязком нерйвностй Вариант 1 ШИН“, 14! м 5х_2>1? ППППППППППППП ППППППППППППП ПППППППППППЦП з ПППППППЦППППП В)—6 Варишт 2 0, 9:: > О, 7:: + 2 6. Роэхгяжйтъ нерйвнйсть: Вердикт 1 0, 8х > 0, 6:: + 2 Г) х>100 В) х>10 Б) х>1 А) х>0,1 14
 16. 16. Достатнйй рйвень (3 бали) Розвгяж/ ть завдання 7; 8. 3апиш1ть в/ дповЮь у зошит 1 перенес1ть 77’ до бланка в/ дпов/ дей 7. Знайдйть область визначення функцй: Варйант] Варйант2 3х—-2 х—7 бх-Б х/ х—6 у: ‘*‘ у: + х—-2 х+5 х—8 8 Т 1 Т Г [ ч ' г** ‚‘1 „}” 'п ‘Т 2 пи „„_ ' п п П г пни П ПП ПППП ППППППППП „_ ППППП ПППППППП ПППП Ёчдиннаннн: т; п пппппп пи Ц ""' Г ; ПП ЦППППП ПП П ПППП „ Ъ Г П ПППППППППППППППППП . _ "П ПППППППППППППП Д„„_„__„ 1 _П П ппппцппппппппп Вёдповъдь 8. Розвйяжйть нерйвнйстъ: Вирйант 1 Варйант 2 Вйдповйдь: 15
 17. 17. Високий рйвенъ (З бали) Розв'яж/ ть завдання 9. Розв'язання повинно м/ стити обтунтування. У ньому треба записати посл/ доем! лог/ чн! дй’ та пояснення 9. Розвыжйть нерйвнйсть вйдносно змйннот х: Вариант 1 Варйант 2 (а-4)х>1 (а+5)х<1 ЦППППППП ПП ПЦЦПППЦЦЦПЦП а- | ""'П': ППППППППППППП ’ ' П ППППППЁЁПЦП ' ‘ЕП П Ё ППП | | Е! Е" П ПП ЦП _ П НППЦЦПЗШПЦП __ П П ППП - п: П П П ПП1ПП11ППП 'П1ПППП1ППП 855555“! !! “П‘ППЕППП П 1ППППП ППЦПШППППП ППППППППППП РЦПНЦПЦППП ППППЦПЦППП а НЕЕ! !!“ | Ё ь 1 ППППППШПЦЦЦЦПППППППП Вйдповгдь: Увага! Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вщповйдь. дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1-6 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г ЛЕЩЕ] ШШШЩ ЗШШШШ ЛЕЩЕ] ШПШШ 61311313 У завданнях 7,8 правильну вйдповйдь записуйте у рядок. Якщо розв‘язкйв декйлька, записуйте тх че- рез крапку з комою. 8. В/ дпов/ дь: 16
 18. 18. .--. .Э<. -------. ----. .---. -------. ---------. _---. -----. ..----------------------------. --------------------------—-------------------- САМОСТЕЙНА РОБОТА 5 РОЗКЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛКНШНИХ НЕЪЧВНОСГЕЙ З ОДНЕСЮ ЗМКННОЮ Початковий 1 середпйй рйвнй (6 балйв) Узавданнях 1—3‘еи6ер! ть одну правильну в/ дповйдь Е позначте 77 в бланку вддпов/ дей 1. Яке з указаних чисел е роэв’язком системи нерйвностей 2х < 16, Зх > 9, 3х+1>10? 2х-1<‘7? Варйант1 { Варйаптг { . ... ... ... ..'. ... ... ... ... .П. ‘т% ЩЕППППНШШППППЕППППППЕЩЕ--П 2. Знайдйть вей ватуралънй розв'язки система нерйвностей: х<5‚ 3:55, х2—1 х>—З А0;1;2;3;4 Б)1;2;З;4;5 В0;1;2;3;4;5 Г —1;0;1;2;З;4 Ш 3. Укаж1тъ найменше цйле число, яке е розв'язком системи нерйвностей: 0‚5х>2, О,2х>2, —3х 5 —9 -3х < -12 Вердикт 1 { Вирйант 2 { Варйант] { Варйаит2 { ЩН---ЕЕ---ШПИЦ--ЕЩЕ--П [П достатнйй рйвенъ (3 бали) Розв'яж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в1дпов/ дь у зошит [перенес/ ть П до бланка е/ дпов/ дей 4. Розв’яж1ть систему нерйвностей: х-2__2х—3 1 х+3_х-3>1 Варйант 1 2 з Виргинии 2 2 5 х—2_х—З<1 х+2_ш$1 ‚ 5 4 _ 4 3 ППППППППППППЦЦПППППППППППППППППП ППППППЦПППППППЦПЦППППППППППППППП ППППППЦППППППППППППППППППППППППП 17
 19. 19. Вйдповгдь: 5. Знайдйть область допустимих значень змйнно? у впраай: Варйант 1 Вирйинт 2 х/ б-хн/ Зх-Э `/2х+З+/6—4х Високий рйвенъ (3 бали) Розв’яж/ ть завдання 6. Розе Зтзання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ дави! логйчн! дй’ та пояснення 6. Знайдйтъ вей значения параметра и , при яких система нерйвностей не мае роэв’язк1в: Виргинии 1 Вирйинт 2 Вгдповйдь: Увага! Вйдмйчайте тйльки одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1-3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г ЧПШШШ ЧПШШШ ЗШШАШШ У завданнях 4.5 правильну вбдповйдь записуйте у рядок. Якщо розв'язк1в декйпька, записуйте Тх че- рез крапку з комою. 5. В/ дпое/ дь: и --. -.%<. --. ..-. ..-„. .--. ..-. -.-. ..---. ---. -.. .----. -.. -.. ---. .._. -.. .__. ..--. .--. .--. .--. -.-. ---. ---. .--. ..__. .--. .--. -.---. .----. ------. ..--. --. ---. .-. -.-. ..-. -.-. -.-. --. -.--. -----. -.--. --. -.. 18
 20. 20. — ———— САМОСТШНА РОБОТА 6 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПОДВТЙНИХ НЕР1ВНОСТЕЙ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-3 вибер/ ть одну правильну в1дпов! дь 1 позначте П’ в бланку е/ дпов/ дей 1. Яке найбдльще натуральне число с розв’язком нер1вност1 Вирйинт 1 Вирйинт 2 -3<х$12? —4$х<15? ПППППП ПППППППППЦППППППППППППППП ПППППП ППППППППППППППППППППППППП В) 15 В) 14 2. Яке найменше натуральна число е розв’яэком нерйвностй С! Варёинт 1 Вирйинт 2 —3<х<7? —7$х<10? ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП А) о в) -2 в) 1 г) -7 Ш 3. Розв’яж1ть подвййну нерйвнйстъ: Вирйинт 1 Вирйинт 2 -4<1-х<5 -9<1—х<0 А) 1<х<10 Б) —4<х<5 В) —5<х<4 Г) —10<х<—1 Достатнйй рйвенъ (З бали) Розв’яж! ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в/ дпое/ дь у зошит ёперенесёть Этдо бланка Ыдпоеддвй ППППП ППППП Ш 4. Розв'яж1тъ подв1йну нерйвнйсть: Вирйинт 1 Вирйинт 2 -2,55 4"2"1<з,5 -з, в<4"2"152,5 Вйдповддь: 19
 21. 21. 5. Знайдйть всй значения х, при яких Вирйант 1 Виргинии 2 значения двочлена 10 —— 2:: наложить промйжку (-4; 4). значения двочлена З — 5х належить промйжку (-6; 6). Високий рйвень (3 бали) Розе ‘яж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати постдовнд лог/ чн/ дй’ та пояснення 6. Розв’яж1ть нерпшйсть: Вирйинт 1 |6 — 2х| < 1 Вирйинт 2 |8 — 22:! < 2 у И ` ъиодо заповнення слаба Утзавданням-з правипьнувбдповйдьпоэначайтехждй! ‘ а ‘ „ А Б в г А Б в г А в в Г ‚ ‘ШШШШ гПШШШ ЗШШТШП‘ У завданнях 4.5 правильну записуйте у рядок. Якщо розндязкдвздеъалька, Че- рез крапкузкомою. _ . к * к . д ц А с ; „др“. 4. Вддповддь: 20 . -.. .Э<. .-------. ---. .--. -.--. .-. ..-----. -----. ... ..---. ... -.. .-. .---. --. .-. -----------. .-----. ------. -.----. ------. -.--. -.-. .--. .-. -----. -.-. .---. ---. .------. --. ----. -.---. ---. -.п-. --. -.------
 22. 22. Кто — Птжище- —г——— КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 СИСТЕМЕ ШШЙНИХ НЕРЕВНОСГЕЙ З ОДРНСЮ ЗМЕННОЮ Початковий й середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-6 вибергть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте 77 в бланку егдпов/ дей 1. Запишйтъ у виглядй промйжку множину чисел, що задовольнщоть поддатый нерйвностй: Вариант 1 Варикап 2 —4<х$5 —2$х<8 Ш 2. Скйльки розв’язк1в мае система нерйвностей Варйант 1 Вердикт 2 х < 2, х < 2, {х > З ? {х < З ‘2 ППЦЦП ППППП ПЦППП ПЦППП ПЦППП ПЦЦЦП ПЦЦПП ПЦЦПП ППППП ППППП ПППЦП ПЦЦПП ПППЦП ППППП ПЦПЦП ЦППЦН в› Один Ш 3. Яке з указаннх чисел е розвызком системи нерйвностей Варйант 1 Вариант 2 —2х 2 8, —5х 5 —10, 5х—1<9? 3х+2>5?
 23. 23. Вердикт 2 х — 2 > 8, —8х < 9 4. Роав’яж1ть систему нерйвиостей: Варйант 1 х + 1 < 9, {-2х < 6 111111111 Ш 111111111 111111111 ППППППППП ППППППППП ППППППППП 2„ ‚. м ппппппппп Ч т 4 т „м а ППППППППП д „м „м Ч ‚м. п. 4 ППППППППП „ш ю м и И м и ы 111111111 и Ш П „ш г‹- ППППППП‘. П ППППППППП М ппппппппп ш ппппппппп ) и ППППППППП м ы ч „ ппппппппп м ‚г ш т . ... ... .. в Ы т ш . ... ... .. Ы Ш ппппнпппп ж ‚я „ж 9 ‚щ т: ь В м < О ж м „ь х 1 ж; е и 1 ) . н < ж: В в а + Б а > В чти „ш4„ „мы к т. м ы и Л о цд щ М › М ы Ш И Ш м в [ь ) М ш ы „ш А а а 22
 24. 24. .я ш а Щ и в . Ю о. п Достатнйй рйвеиъ (3 бали) Розв'яж/ ть завдання 7, 8. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у зошит 1 перенес/ ть П’ до бланка в/ дпов/ дей . . 1 . 7. Знайштъ вся значення х , при яких значения функцп у = — 5 х+ 8 належить промхжку: Вариант 1 Вариант 2 (-1, 1) (-2, 2) Вйдповйдь: 8. Розв'яж1тъ систему нерйвностей: Варйаит 2 Варйапт 1 Вйдповйдь: 23
 25. 25. Високнй рйвеиь (8 бали) Розв’яж1ть завдання 9. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ довн/ пог/ чн/ д/ Т та пояснення 9. Розв’яж1ть нерйвнйсть: <2' Виргинии 2 - З х 2х 5 5<2 Варйант 1 Зх — х + 6 Вйдповйдь: Е г А’ в бПППШ В Г А Б О В 5 ПППШ ища Ъоэыязкйв декйпька. и че- АБ П ш Ш Ш Увага! › ы . - м. Вщмйчайте титьки одну правильну вйдповддь. дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланке. ;- У завданнях 1-6 правильну вбдповйдь позначайте —›—--г=4а›—т Ё` ‹ А ’ ’ О В Г А Б В Г з ПШШП А Б В Г А Б 1 ПШПП 2 Ш ШП П У завданнях 7,8 правильну вйдпоейдь у рядок. Я Рез крапкУ 3 КОИОЮ- . ` ' ` 7. В/ дпое/ дь: 8. В1дпое1дь: 24
 26. 26. сАмостшнА РОБОТА 7 функцп. влАстивосп ФУНКЦП: нут ФУНКЦП, пгомтжки ЗНАКОСТАЛОСП, ЗРОСТАННЯ 1 СПАДАННЯ ФУНКЦП Початковий й середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-3 вибер/ ть одну правильну в/ дпое/ дь 1 позначте П’ в бланку в/ дпов/ дей 1. Функцйю задано формулою Их) = х’ - 5х . Знайдйть: Вариант 1 Варйаит 2 {(2) г(-2) ПЦППЦПППЦППППЦПППППЦПППППППППППП ПППППППППППЦПППППППППЦПППППППППП Ш 2. Знайдйть нулй функцй: Варйант 1 Вариант 2 у= —5х+20 у= —4х—16 ПЦПЦПППППППППППППППППППППППППЦПЦ ПППППППППЦПППППППППППППППППППППП А) -4 ГМ З. Функцйя у = Кх) виэначена на всйй чпсловйй прямйй. Користуючись рисунком, знайдйть множину розвзхзкйв нерйвностй: Варйант 1 / (х)>0 Варйант 2 {(2050 Достатнйй рйвенъ (3 бали) Розв'яж1ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в7дпов/ дь у зошит теренес/ ть 77‘ до бланка в/ дпое/ дей 4. Знайдйть нут функцй: Вариант 1 Варйинт 2 25
 27. 27. 5. Побудуйте графйк функцй у = —З— . Користуючись графйком, укажйть промйжки, на яких дана х функцйя Варйапт 1 набувае додатних значень. Варйант 2 вабувае в1д’емвих значень. Вйдповйдь: Високий рйвень (3 бали) Розвзчж/ ть завдання 6. Розвтзання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ доен/ лог/ чн/ д/ Т та пояснення 6. Побудуйте графы функ та сформулюйте Н властности Вирши Варйант 2 __ х, якщо х>0‚ __ —х, якщо х<0, у—{х’, якщо 150 у-{хд якщо 120 ППППППППППППППЦПППППППП ППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППЦПППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППП Увага! Вбдмйчайте тбпьки одну правильну вбдповбдь. дотримуйтесь вказёвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1-3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г ЧПШШШ ЧПШШШ ЭШШШШ У завданнях 4,5 правильну вйдповбдь записуйте у рядок. Якщо розв'язк3в декйлька. записуйте Тх че- рез крапку з комою. 4. Вддповддь: 5. В/ дповйдь: 26 . -.. .%<. .-. --. ----. -.----. -.-----_. _---__--. -__--. -.--. -_--. ... ..-. -.. .----. -.-. ----. -.-------. ..---. -------. --. .---. -.. ----. .-----------. -__-. -.---. ----. .---------------. .__-. -------. .-----.
 28. 28. Клас Прйзвище, йм'я сАмостшнА РОБОТА 8 НАЙПРОСТХШ! ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФННВ ФУНКШЙ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1 -3 вибер/ ть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте 77’ в бланку в/ дпов/ дей 1. На одному з рисункйв зображено графйк функцй: Варгант 1 Вариант 2 у= (х+1)2 Вкажйть цей рисунок. 2. На одному э рисунки: эображено графйк функцй: Вирйант 1 Варйапт 2 у = З _ 1 у = _ З + 1 х Вкажйть цей рисунок. 3‘ 3. На одному з рисунки: зображено графйк функцй: Варйант 1 у= —х’+1 Варйант 2 у = —х2 —— 1 Вкажйтъ цей рисунок. Достатцйй рйвеиь (3 бали) Розвзчж1ть завдання 4, 5. Запиш/ ть вгдпов/ дь у зошит 5 перенес/ ть Пдо бланка в/ дповюей 4. Побудуйте графйк та знайдйтъ прощжки врастания та спадання функцй: ‘Варйант 2 у = (х + 2)’ - 1
 29. 29. Вйдповйдь: . Побудуйте графйк функцй та знайдйть його точки перетиву в осями коордийат: Вариант 1 Варйант 2 у=2—х’ у= —3+х’ Вйдповйдь: Високий рйвенъ (3 бали) Розвзэж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати послддовн! логдчн/ дЛ‘ та пояснення . Розв'яж1ть графйчно рйвняння: Варйаит 1 Варйшт 2 _ Ё Мага! “ Е о ‘пЙёг А» ог Ёдотй о обдвкаа! г л Бок щодо эапоёйэння бп ШУ У завданнях 1—3 правильну вбдпоёбдь подмечайте тыс Ш ' Г Ш У завданнях 4,5 Записуйто Урядоиёёяюдо боевым; тх РЗЗФЗПКУЗКОМОЮ. ‘ 28 -----Э<. ... ._. -._. -.. .-. .-. ..__-. --. --. ..-. --. -.. ._. .-. _.------. ..-. .------. ..--. ... ..----. -.. ..--. -.. -.------. ------. --. -----. .----. -----. -----. -------------------------
 30. 30. САМОСТЁЙНА РОБОТА 9 ФУНКШЯ у= ах’ +Ьх+с , аагО ‚П ГРАФПС 1 ВЛАСТИВОСТ! Початковий 1 середвйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-3 вибер/ ть одну правильну в/ дповгдь 1 позначте П’ в бланку в/ дпов/ дей 1. У якйй координатнйй чвертй знаходиться вершина парабола: Вардаит 1 Вдрйант 2 у= (х—4)2—5? у= (х+4)2+5? во Ш 2. Знайдйтъ пром1жок свидания фувкцй: А)1 Вариант 1 Варйант 2 у = З, 51’ у = —З, 52:’ А) (т: +°°) Б) (-°°г 01 в) [°= +°°) Г) (-°°:0)= (0=+°°) Ш 3. Знайдйть координата вершина парабола: Виршам 1 Варйинт 2 у= х’—6х+З у= х’-8х+1 г) (4;-15) Ш А) (-6; з) в) (-15; 4) в) (з; —в) достатнйй рйвенъ (3 бали) Розв'яж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в/ дповддь у зошит Епервнес/ ть 77’ до бланка в/ дпов/ дей 4. Знайдйть ус1 значения х , при яких функцйя набувае в1д’емних значень: Вердикт 2 у = Зх’ + 6:: — 5 Варйант 1 у = 42:’ — 4х —З 29
 31. 31. 5. Знайдйть область значень функцй: Варйант 1 Варбант 2 у= —х2+6х—9 у= —х’+8х—16 Вйдповйдь: Високий рйвень (3 бали) Розе Счж/ ть завдання 6. Розвзчзання повинно мгстити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ довн/ лог/ чн/ дп‘ та пояснення 6. При яких значениях параметрйв вершиною параболя у = х’ + Ьх + с е точка Варёаит 1 Варйант 2 А(—2; 3)? В(—4; 1)? Увага! Вйдмйчайте титьки одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1—3 правильну вбдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г ЧЭШШШ = ШШШШ ЗШШШШ У завданнях 4.5 правильну вйдповйдь записуйте у рядок. Якщо розвгязкйв декйлька, записуйте гх че- рез крапку э комою. 4. В/ дпов1дь: ‘5. В/ дповгдь: 30
 32. 32. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФППВ ФУНКЦ1Й. ФУНКШЯ у= ах’+1›х+с‚ а$0‚ПГРАФНС1ВЛАСТИВ0СП Початковий й середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1-6 виберйть одну правильну вЕдповЮь / позначте 77 в бланку вддпов/ дей 1. Знайдйть нулй функцй: Варйант] у= х’—х—-2 Варйант2 у= х’—х—6 ПППП ПППП Ш 2. Знайдйтъ координати точки перетину а в1ссю ординат графйка функцй; Варйант 1 Варйант 2 у=2х’—Зх—4 у=3х’+5х+2 А) (о; 2) в) (-4; о) в) (о; —4) Ш З. Графйк яко? функцН буде отримано, якщо паралелъно перенести графйк функцй у = х’ в напря- мй осй у на В бант 1 З од ицй вгору? Ш 4. Графдк яко: функцп буде отримано, якщо паралельно перенести графпс функцц у = — в напря- х м1ос1 х на Вдрйант 2 З одиницй вниз? Варйант 1 Варйцнт 2 5 одиниць праворуч? 5 одиниць л1воруч? ПППППППППППППППППППЦППППППППППП ППППППППППППППППЦППППППППППППППП ПППППЦППППППППППППППППППППППППЦП
 33. 33. 5. Знайдйть абсцису вершина параболи: Варйшт 1 Вариант 2 у=0,3х’+6х—2 у=0,2х'—4х+3 6. На рисунку аображено графйк у = х* — 2.1: -3 . Користуючись рисунком, укажйтъ Вардинт 1 Варйант 2 промйжок свидания фуикцй. промйжок зростання функцй. Достатнйй рйвень (3 бали) Розе згжйть завдання 7, 8. Запишйть еддпов/ дь у зошит дперенесдть П'до бланка вгдпов/ дей 7. Знайдйть суму абсцис точок перетину параболи з вйссю ох: Вариант 1 Вариант 2 у=2х’—5х+2 у=3х'—2х—1 32 ---. .э<. ..--. ..--. -.-. -.-. ... .-. --. -.. ..-. ..-. -.-. -.-. ... .-. .----. -.. -.. -.. -.. .-. ... --. --. .--. --. -------------------------------------------------
 34. 34. ' еггх- *#З — - х 1 Й ; ‚ „. -; - , ”.5еч4%`1 ь ‚ „ 1 О —('- 7 „а; _ чфдук г, ч`—7 Ч“_ ;1.`, . ‚в . ‚ п) _ -г? *’. 1" г’ "а ‚-* "*а-Т__ д’ ‚О ‹ с "г " ` ‘ ' . . .ц. ‘дд ___/ Н ЁпЁЁдЖчйщ: #74 ьцдь ‚ц 54 - „. .. Сев-э Ь. .‚, :,1?. ° на, еыэёёёзё _. -.. ежййццшшжщтнщюягшрвт . у * д? “ т ЦЪ-‘тд’? т. гё*‘агггё*дшгг+чаа-ге: а: “7 2 тёееееенешеееещнн : - 1цт[5ЁЁЁ5Щ@ШЕЕВЁЁЫЁЕ-“ ‘‹@. идиша пне чёт - п: к жди падшей’ Ё Ё 5 ‚Д ИЩИ‘ ` г». „г. а. 4.5 1 ЕЁЧЁЗЕЩЁТЙЕЙЁЕ’ " и г“ из Ё „ йй Щ цшШШштЫ; ;> ЁЁЙЁЁЪЁЁЁШЙЁГЁ: Ь * „„Щ„ -д»Ы„ ш>т- Ё? Ё' Ы у ЁЁЁЁШЁЁЕЁЧ ; ЁЁЁЯП’ „„ @„нЕЁЁ ЁдБёшЁЁЁ%ШщЫЩРт Ьшщнщшщенн 0533,; у тут _ 1 и. “чШшшшш; щЦ}а г Шшштштшйд 1 . Ддд; ` ‚ тут &п7;1„„ь; „1дш уч 1* _ ". чы%#+: ц ь: ад‘ г. __ . ._. .‚ __ _ дф - 9“ 8-3 ц "н 5.3. иёЫ кпд/ дм. чип „ л 7112112 % Й‘ дБ! - 7 дн ‚дядудчдй й‘ ё" 7%? ??“ %ёф% д ‚Аж/ Щ "дели-лёд ‚_ : .› ‘С: ШЕИ? Ёшг . ‚ „Ев „д. 53% гад. - нём и с’ Ё! с-э-г-Л тнщд > „ . ‘д-12: . ‘ т; ;т= -- т%щаёёЁ&ёЁЁ&нё; ... ншШЁг 3 : `З? Ё{&Щ6.ъоь3 341-56»; - "д ч д ? „н%ЁЁ%*#°“п-” г“°%г: :;; „д; ”ннтЕ_ . Ё ’“”ШДЩГЕиЕ «г„еЕшщтчц„щдд. ъ . . ‘рпгчдтТц „ёЬ„ вагона-Ь °’щ цензе еще 1®н = Ё г-Р ццтшпёцгтнёёёёёацёг „у. „‚„. Т5*4йщв@Ьштш: нньдтт” зайцев к " " „„ мы. .." Ч -. ‚.'-‚„; _‚. ;„; ‚‚„. ._‚-„;2‚; ‚„„йяшхдьц ‘1 ’ " Ёг- г 1 ‘ ' «ч ‹ 1 д, ‚ . ‚ _ с ь ‚‚ ч” А . ЫтшЕЁщннт% „3нЁёнщвЩшё@_ -дннёнег М Ё%; ?”Ёт^% с ЁЁЁЁ-ЁЗЁ’; т? = * о - д г " 1 ‚д ддтЁькаап-асщ-„тдъяу: Ё®Ёщьгчъ‹чЬ-;1Ёдчьы_1щ‚: ._ ; . . . г‘ ° г` О ' 71 ‚‘ 4 . ч пЗЪ е- ‘ЁЁ- . . +14 4* ‘1 . ‚ - ч Г и а. ‘ ьм'Ё$ „ н‚„„. пНЩЩЩЁГ - [^цЦ%ЁЁ®ЬЁ„д@еу%. 5 Ё „_тЕЁЬёЩЁЁыЁ$ЬЁЁЁЕщЫЁЕЁЁ% ‘ ‚ ЁЁ 2 ъ ’ „д; т д _ь . д ’ „ . ‚ й ёЕёдш - чь- 1 › | а ДЁ” "г*- А А_ Г 7395:” И
 35. 35. ‹а. „„‘ д. „› не Щ ‚ д„@; ;ыуг5д@ттЁн дддщдщнншщшщшшщвен шд„Ч‚@н@шЫ@шштЕнЕШ ›- ' у дтд, " ч’ Ю . т” п с 1 1 А И 1;‘ ‘г! н‘ с › ' к „ ю Ш): тшшщщшшшшшщ ; ь П” ЕЁ 1 " ц- Щ Ё „„. щншщшншщшшщшштвшшшшщщщщштвшшдЁ; » Интимно дшннш до Шт ПШшШШЫЦШЩ‚м . ==- _ д, -_- ьм 1 „у ‚_ ‚. .. .. „ . - . : . . _ Ш! 3?“ ЧЁЁЁЕЁ ш: ;т.1р7 ШШШЩШИд_„ч *»шщщЁЙщЁЩЁЁёЁс*щ / Щ@%Ё$Щ@@ВЕ^Ы„; : шнёшнмьтшн Ё цв щи тщпшттшщгшшшш ъ ‘гнёт ЁЗЁЁЁЁЁШЁЁЁЁЁЁЁГЩЁШШЪЁЁГЁЁЕЁШЗЁЙЁЕ ‚ . ` ШЩНЕШЕ Ё я ьф: о п „и. Щ ЁЁЁ Ш ШЙП ШЁЁЗШТЕШНЁЧПНЁАПЛ’ мы 581.“? #53) Ё ' д ‘а. - У; кныцнщщщшг шшшшштщтшш Ёйщшшщпш о _ , 4 ‚ШЙЁЫщщШШтЁЁЁЁ@”-Ч*- а ‚ птштшшшщшШшшщннЩн„-„„; ) ‹шшщщмшшщшщшшншщЩшшшщш . я<ня ОЁ „д Штшшнщщшщш шиш Ша шт ‘Е! Щ у . ШцЪдЩ»"д: Д т? “ Г “у т ё-дь-нддщцы-Ьд т- ЁЁЁЕЁЁЁЁЕЩЁ Ынёнвёаанап нмнннннёёвв Пёштмшшшшщ на ЁЁШШЁЁШ . . до: ь . нее › _-_% з’. _‚ж х у "ч . .._ _; ,А: ‘ _ . ' д Ш Ш шшшвшщт ШШШШШ 4ЕЕТш57ШЩншщщшШшЕЕЁшшЕ ЕЁ- . в „ ‚. .‚ Ев дцч щЁг*ееЁЁ%ЩШ@ЁёЁ® „@ЩшЫЩды„_; шч; -_„„ = ›мл; „@щг-@шщЕ@н- Ё шт . щшштщн „шиши ' -Гаштшн
 36. 36. .. .-. Э<. .-. ..---. .---. -.. ... .-. --. ... --. -------. ---. -------------------------------------------------------------------- САМОСПЙНА РОБОТА 10 ВИКОРИСТАННЯ ГРАФПСА КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦП ДЛЯ РОЗВЁЯЗУВАННЯ КВАДРАТНИХ НЕРЕВНОСТЕЙ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) Узавданнях 1—3 вибер/ ть одну правильну в/ дпов/ дь / позначте 7Тв бланку вюпов/ дей 1. Використовуючи граф1к функцй у = (х — 2)2 , розв’яж1ть нер1вн1сть: а Варйант 1 Варйант 2 (х-2)”>о (х-2)‘$о х Г) И 2>0<2=+°°> 2. Використовуючи граф1к функцй у = х” — х — 2 , розв’яж1ть нерйвнйсть: Варйант 1 х’ - х — 2 < 0 Вирйант 2 х’ — х -2 > 0 А) (-1; 2) в) (2;+°°) в) (т: -1)ш(2; +‹›‹›) г) [-1; 21 1:] З. Знайдйть множиву всйх розв’язк1в перйвностй: Варйант 1 Варйшт 2 х’ > 4 х’ < 4 Достатнйй рйвенъ (З бали) Розв’яж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в1дпов! дь у зошит [перенес/ ть П‘ до бланка еЕдпОв/ дей 4. Роэгяжйтъ нерйвнйсть: Вердикт 1 -х* - 2:: + в 2 о Вариант 2 —х’ + 4х — 3 5 0 Вйдповйдь: 35
 37. 37. 5. Знайдйть область визначення функцН: Вердикт 1 Високий рйвень (3 бали) Розвтгж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обфунтування. У ньому треба записати постдовн! лог/ чн! дй” та пояснення 6. Знайдйть цйлй розв‘яэки системи нерйвностей: Вариант 1 Варйшт2 х’—х—6$О, х’+х—6$0‚ х(х—1)>0 х(х+1)>0 › ‚а Вйдмбнайте тйльки ноавильну вйдповбдь. дотримуйтесь У завданнях 1—3 правильну абдпоыдь позначайте так: Ш . .. у _ ‹ «йёйй гйёёё зйййуй У завданнях 4.5 правильну ЬйдповЕдЬ записуйте у рядок. Якщо розыязкйв дерёлька; записуйдо т; че- рез крапку з комою. _ у А А › А ’ 86 . ..-_Э<--_-. ..-. -.-. ..--. ... .--. .-. .--. ---. ..-. ---. -.. -.. --. .----. ... ..-. -.. .-. ..-. .----. ----. ---. .--. ... -.. .---. -.--. .-. ... -------------------------------------
 38. 38. САМОСТХЙНА РОБОТА 11 РОЗВШЗУВАННЯ НЕРКВНОСТЕЙ Початковий д середндй рдвнй (6 балда) У завданнях 1—3 вибердть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте П‘ в бланку в/ дпов/ дей 1. Знайддть пулд функцй: Вердикт 1 Вердикт 2 = ‹„_1›‹ +3) = Ш у х у х+3 ЪЫЫВЪГ: 01 {ЁЩЁ}РЕВАГОЁВАЁЁОЪО]ОПЁГЁЕЁЖТЧТЧ наг в› —3; 1 Ш 2. Розвйяждть нердвндсть: Вердикт 1 (х—2)(х+1)20 Вирдинт2 (х—1)(х+2)$ 0 З. Розыяждть нердвнйсть: Вердикт 1 Достатндй рдвень (З бали) Розе таж/ ть завдання 4, 5. Запишдть в/ дпое/ дь у зошит дперенес/ ть 77’ до бланка в/ дпов/ дей 4. Розв'яж1ть нерйвндсть: Вердикт 1 —5х2 5 х Вердикт 2 Зх” < —2х Вддповддь: 37
 39. 39. 5. Розв'яждть нердвндсть: Вердикт 1 (х’+вх-16)(х*-1)<о Вердикт 2 (ха —6х+5)(х2 —4)20 . '.. .. Високий рдвень (3 бали) Розвзтж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати послддовн/ погдчн! дй‘ та пояснення 6. Розгяждть нердвндсть: Вердикт 1 Вирдикт2 (хг-гх-зм/ Ёзо ‹„= -вх-7›.4:32о ПППППППППППППППППППППППППППППППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП ППППППППП ПППП Вйдмбчайте тдльки одну правильну вщповйдь. дотримуйтесь вказпзок щодо заповненнябпанкЁ Узавданнях 1—3 правильну вддповйдь позначайте ‚ О ' . . . _ ЁЁЁ «ЁЁНЁЁ: ЁНЁЁЁ] зйёёёд У завданнях 4,5 правильну вйдгювйдь записуйте у рядок. Якщо розъгяэкдв че- рез крапку з комою. 38
 40. 40. .. ._-Э‚<. .„-__. -.. ---. .__. ... -.-. -._. -.. --_. -.. ... ..-. ... .-. ------. ... --. -------. .--. ... ... -.---. -----. ------------------------------------------- КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4 РОЗЕЯЗУВАННЯ КВАДРАТНИХ НЕР1ВНОСТЕЙ Початковий д середндй рдвнд (6 балдв) У завданнях 1-6 еибердть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте 77’ в бланку вддповддвй 1. Використовуючи графдк функцдд у = х’ + Зх+ 4 , энайддть множину всдх розгязкдв нердвностд: Вердикт 1 Вердикт 2 х’+Зх+4<0 х’+3х+4>0 2. Використовуючи графдк функцдд у = —х’ +Зх -2 , роэв’яждть нердвндсть: Вердикт 1 Вердикт 2 —х’+3х—2<0 А) (-°°=11Ш2=+°°> Г) (*°=1)Щ2=+°°) Ш З. Використовуючи графдк функцдд у = — (х+ 27 ‚ роав‘яж1ть нердвндсть: Вердикт 1 —х’+3х—220 Вердикт 2 —(х+2)2<0 " В) (ат -2)0<-2= +°°) Г) <-°°= +°°> Ш 4. Знайддть множину всдх розв’язкдв нердвностд: Вердикт 1 Вердикт 2 х’—25$0 А) <а°= -51Ш5=+°°) 39
 41. 41. 5. Розв’яждтъ нердвндсть: Вердикт 1 (х+1)2>0 ппппппппты _ы й пппнпппп т пппппппп М пппппппп м пппппппп „ пппппппп А › „ пппцпппп + 2 „ М нпппппп щ М ш ш ппппппп м ш ш „ 4 в . ‚ ш . › Н и к т › г ют г и т 6 и е . ч вы Щ _ щи и т. е щ пппппппп „. „ ‚к шт пппппппп Щ т ы . „ пппппппп „. „ „„ пппппппп м щ шт цппппппп ы. „ шт пппппппп Ш щ . „ пппппппп „‚ ь а пппппппн 4 т„ ‚Г м пппппппп ы. т„ ы „ пппппппп им т пппппппп Ш „ нппппнпп 4 Ю М пппппппн +„ Ч Ж пппппппп щ. „ М М пппппппп н Й п пппппппп А Ы А в Вердикт 2 мае два рданих коренд. ЦП ППППП ППППП ППЦПП Вердикт 1 не мае коренш Вддповддь: 7. Знайддть вед значения Ь ‚ при яких рдвняння х’ + Ьх +16 = 0 40.
 42. 42. _ Прйзвище, |м'я „В 36 3422: Вариант 2 _п в: и юн и 25:: Эх’ 5—8х за 16 48 вершит 1 4:: — 3 1 2 81+ ПЦЦПППППППППП 8. Роэгяжйть нерйвнйстъ: 2:’ — ППППППППППППП ПППППППППППП Вйдповйдь: Високий рйвевъ (З бали) Розе тгж/ ть завдання 9. Розе Зтзання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ довн/ логдчнй дй‘ та пояснення Вариант 1 41
 43. 43. 11! к „ ‚. .‚ т‘ ‚ ‘ н н „ н п. . .„„‚ „ Ш‘ „мы т ‚ ЕЁ „г- „щштщшщшщтшшшшштттшшшшт он. нм„Шштштаттшдштштшшштшщштшштшт‚ к ТёдййёйййтййёёцщЁЕЁЁШЕЁёЁЁЙЁЁЁ@: :н: гжЁ&ЕЕЕЕ: Еш@@БЕ ц. швтт@штыш@гштшштт а - . од; %: Д „шаг „ь _ Ш одгйдндётдгштжшштц щштшштштштштт- . ЕЕЁЁБЁЁЕЕ ТЕЁЕЁЕЕЁБЁШШЕБЁ над аёшпытшввёёд . „„@тта Е‘ тат Шштг„„ ШйШШ_= « дащйёщвн шамт ЁЪЪФИЫ. ‹ДЁПЁ! › й ‘ж: . ‚‚ {Щ ЁЁЫЕЫЕ „„ё%ё@@. “ЕЮ „ш$ШЕ[ «„»; -шётшайвёёаа ›, @ЕЁЁЁШЁЁЫшЁЁ г „ __ ‘Ед . ё»д%: ;т@ЁёЫ@ @ЁШЁщЁшЕшЁЁЫЁ тчйёйшё „„ ' о шведами ‹ат&йт%Ёа Ё ЁЕ Ё „ дтёётатг ьтвшшг . :шш@т%@шъ д ГЁ: ‘ С Ы „т Е Ё Е; Е ‘ „ „ш Е Ё Е ‚Ш „Ё Ё да „Е дт „. = шЁтШшттдЕ@тшЫЕЕт@ тщшшаг е { _! Ч.ц14„. _т& < д. : 9. аз; МП. %' НЮ! Ннпжг-ЙН‘ „н. .. Вид. дщ-ЧЦЁЙ 1 1.14‘ |1 э. . 1‹1Ч‘‹| ъ 1.| '.: и0 1
 44. 44. --. -.э<. -------. -------. -.. -----. ..---. ---. ----. -------. .------. .-. ... ----------—------------ —ег—— САМОСТПЙНА РОБОТА 12 РОЗВТЕЗУВАННЯ СИСТЕМ РПВНЯНЬ ДРУГОГО СТЕПЕНЯ З ДВОМА ЗМ1ННИМИ Початковий й середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1—3 еибер/ ть одну правильну в1дповйдь 1 позначте П’ в бланку в/ дпов1дей 1. На рисунку эображено графйчний розв’язок однйет а систем, наведених нижче. Вкажйть цю систему. Варгант 1 Варйант 2 2. Укажи-ъ пару чисел, яка е розв’язком системи рйвнянь: Варйант 1 Варйинт 2 х+у2=9, ху+у3=4, х + 2у = 9 х + у = 2 ^> <°= г) В> (г: °> Ш 3. Розв'яж1ть систему рйвнянь: Вирйант 1 Вирйант 2 3х+у=4‚ х+у=2, {х’—у=14 {х’—у=4 ППП ППЦПППППППНППППП ПППППЦП ПППППЦЦЦПППППППППППНПППППППП ПППППЦПППППЦППППППЦППППЦЦЦЦП ППППППППППППППППППППЦПППППЦП А) (0; 2); (5; —3) Б) (-6; 22); (3; -5) В) (2; О); (—3; 5) Г) (22; —6); (-5; З) Достатнйй рйвеш. (3 бали) Розв1яж! ть заедания 4, 5. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у зошит дперенесдть 77 до бланка вгдпов/ двй 4. Роэъдяжйть систему рйвнянь: Варйснт] Варйант2 х’ —у' =10‚ х’ —у’ =19, х—у=2 х—у=1 43
 45. 45. Вгдповгдь: . Розв'яж1тъ систему рйвнянь: Вердикт 1 Вйдповйдь: Високий рйвень (3 бали) Розе Зчж/ ть завдання 6. Розе тгзання повинно м/ стити обгрунтування . Розв’яж1тъ систему рйвнянъ: Варйапт 1 Вирйант 2 хдз: 1229 _ 25-15’ (у х-б’ х2+у2=34 У х2—у2=24 ППППППППППППППППППППППППППППП ППППППППППППППППППППППППППППП ППППППППППППППППППППППППППППП ППППППППППП: ППППППППППППППППП ППППППППППП ППППППППППППППППП ППП‘ППППППППППППППППППППППППП ППППППППППППППППППППППППППППП ППППППППППППППППП П ППППП Увага! А . , - Вйдмйчайте тйлы‹и одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вказбвок щодо заповнення бланке; 157‘; У завданнях 1—3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш (‘Ё ` ‘ц * -„ д, 2,‘, г’ ‘Ё ЧЁЁЁНЁ гйбйй зйййй У завданнях 4.5 правильну вйдповйдь записуйте у рядок. Якщо розв’я9к1рдецдька„ даписуйте тх че- рез крапку з комою. 44
 46. 46. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5 СИСТЕМИ Р1ВНЯНЬ ДРУГОГО СГЕПЕНЯ З ДВОМА ЗМ1ННИМИ. РОЗЁЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ РЦЗНЯНЬ Початковий 1 середнйй рйвий (6 балйв) У завданнях 1-6 вибер/ ть одну правильну в/ дпое/ дь 1 позначте ЭТ е бланку е/ дпое/ дей 1. Розв’яж1ть систему рйвнянь: Варйант 1 Вирйант 2 2. Яка з указаних пар чисел е розв’язком система рйвнянь Вариант] Вирдикт2 х+у=4‚ х-—у=2, у+ху=6? х+ух=20? А) (2; 2) в) (5; з) г) (в; 4) Ш 3. Знайдйть всй роэв’язки системи р1внянь: Варйант 1 Варйцнт 2 45
 47. 47. 4. З наведених пижче систем укажйть систему, яка е розвйяэком задачй. Варйант 1 Варйант 2 Одне число на 2 бйльше в1д другого, Одне число на З бйльше вйд другого, а Тх добуток дорйвнюе 35. Знайдйть 111 числа. а Тх добуток дорйвнюе 10. Знайдйть 111 числа. 5. Зиайдйть сторони прямокутникн, площе. якого дорйвпюе 30 см’, а периметр — Варйант 1 34 см. Варйант 2 26 см. А) Зсм; 10 см Б) 1 см; 30 см В) 15 см; 2см Г) 8см; бсм Ш 6. Знайдйть сторона прямокутника, в якому Варйант 1 Варйант 2 периметр дорйвнюе 28 см, в. дйагональ 10 см. периметр дорйвнюе 14 см, а дйагонацдъ 5 см. А) 6 см; 8 см Б) 10 см; 4 см В) 5 см; 2 см Г) З см; 4 см (П Достатнйй рйненъ (3 бали) Розезгж/ ть завдання 7, 8. Запиш/ ть е/ дпов/ дь у зошит [перенес/ ть 7760 бланка е/ дпое/ дей 7. Розъгяжйть задачу за допомогою системи рйвнянъ. Варйант 1 Два екскаватори, працюючн разом, можутъ викопати котлован за 12 днйв. Перший, працюючи окремо, може внкопати цей котлован на 10 днйв швидше, нйж другий. За скйлъки днйв викопае котлован ножен екска- якщо учнй одного 1:3 класйв можуть висадити затор, працюючи окремо? дерева на 6 днйв швидше вйд учнйв другого? 46 Вардиит 2 Учнй двох класйв, працюючи разом, висели- лп дерева на пришкйльнйй дйлянцй за 4 днй. Скйлькп дн1в треба було б для виконання шей роботи учням кожного класу окремо, ____-Э<. .----. --. .-. .---. ---. ..-. .-. .--. ..-. .-. ... ---. ... .-. --. ... -.. .__--. .-„-__--. -.. -------------. ------------------›-----------—---------—-----
 48. 48. Прбзвище, |м'я Вйдповйдь: 8. Розвётжйтъ систему рйвнянь: Варйапт 1 {х°+у’=25, {х*+у‘=25, Високий рйвень (З бали) Розе Згж/ ть завдання 9. Розезчзання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ доен/ лог/ чн! длт та пояснення 9. Роздяжйть систему рйвнянь: Вердикт 1 Вариант 2 х’—2ху+у’=1, х’+2ху+у‘=1, х’+ху—4у’=2 х’—ху-4у’=2
 49. 49. Т --т*%’= *ч гггтЁ= гЧ’*%З“'›Т*®’*`Ъ-А'*'"-"*ТТ*Е= А 7 - г г еыьввшшвцщыааашашшгёшштдооайаатвщю«‚м. дЁЁЁЫЁШЁШЁЩЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЙ ЫЁЁЁЁЁЙЙ*. -*ЁШЁЁ@ЁЩЩ; ЁЁЁИЩШЁЁЙЁЁЁЁЁЙЁЁЕЁЕЁЁЁ ‚›“”Я*: ;;ШЩЁЁЁЕЩЕЁЁЁШЁЕЁЕЁЁЙЩЁЁЁЁЁ‚ . „цЛГШЁ@ЁШЁЁЁЩЫЁ@ЕЁЩЁШЁЁЁЕШЁЁд“3 ‘цЁ; ЁШЁЩЫЩЩ@ШШЫ э; ЩЁшЁЕЩШШЫ. . Ьт йёйшййщ ® Ё - ; Ё __. . „. . тот Е - т^щШЬ; гч ЕЁ; Г -3; Ь. *”**`“ @шт„ш&щшшщд„ И Щ В Щ Ш ШШШШЁЁЁЭЁВЁТ Ёшп ты ЕЁ Гшйтп ШШЙЩЙЙШЩП ШЫЕП Ш П т Щ дн: ЛШ Ш о 4 ц ЁШ . . ‚ ШЕЕ `ШШШЁЩтЁЁЁШЁ@ЫПЫт 1 : :м „ ч ‚д; . 1 ь „Ё Шштш 4ЕШ ЕЖЕ ЁЁЁЫЁ „ц. шшшщттщш -штаты цш шит ШЕЫЫЫ ШЁЕЁЫ шшщшшшшшш дтшщв ЁЁЁЁЁЁЁЁ Ш Ш Ш Ш ЩИ ЕЁ Ед на ЕЁ Ш Ш ЪШ ЕЁШЁЁШЁШШ ЁЁЩЁЁ А И Щ Ы Ё -: ШЁ „ЁЩЁЁ _ ЩШШШШЁШЁЁЩ Ё ЁЁШЁЁЁ{ @Ш@щ@@ ЩЁЁЫШЕЩ ЁЁШШЁШЁ ЕЩЁЁЩШШ ЙЪЫЁЕЫЁШПЩЩЁШШ ьшщтшышшшщаыш ‚ЫЕШЕЕЩШШЩЕЩШ ШШШЩШЁЁЩЁШЕЩЕ ь. П Ш Е Е Ш Ш Ы Ёё Ё Ё Ё Ш „щ@Ешвш@@ШйтШШШЁЕ@®щ т@ышшщшЫшшшщщщшп„ щтшшшщщщшшэщшш дщшшщшджйэш шашштм щттшшщащэн Щшттшщш щшшшшшштштш Ш ЁЩЁЩЕШЫЁЁЁШ тшштшттшш„ Щ пшштшщщтщ „Ё@дШ' А 3:‘ . .ЁшщщЩшштшщшЩЁш шщщшшшшш щёышжтшщшшвтш ЕЫШЫНШЮШШШЩШЩШШ т @ШЩЩИЁШШмШЩшЩШШЩЁшЕЁ ‚ЕЪЁ› Щмшшдыытшщщшо ШЕЮ Й Н; ‘ЁЁЦЁ’ ггЙдд Э ЁЁЁЁЕЫ ЙИЁЁЕШЙЫНЩЁШЙЁШ ЙЁЁД 5д@ШЁЁЕЕШШ п ‹ Бъ Ёггщтщштщштттш ЩЁ Е д: Ё: 112? Е Б ЁГ$‚ЧЬА_ " д Ё Щ Е 2: п г „ › . ` 6 Щ Ш 5ЁБЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЕЁ' Ё Ё о ШЁШЁЁЁЁЁШШШЁ; ЙЫ Й Й П ЧЙ - Ш; `Ц3„ „Ш@ддТ% . ШШШШШ ЙЁЙЁЁЁЁ ; ;ЁШШШтПЕЁЕт цщШШшЫ„ дЩ@й@@Ё@Щ‚ ‚дщшшыщщш - | - ‚ . Ёщ[ Д Г " '. д. Ё. а;'. › . ! Гр -‚— , 3 -__ь„д ‚ ‚ дыл" ‘ёёнёб-Ъ’ : -"" Аз“ * '* ’ . _‚л. „‚'. "'-‚; ‚._н* У о - з: т - „ „„хЕЁшт+^ 1Ё‘Л. ЁЁтп;1‹ ч . ;. Г` Ё . " пни; Ёг›': ‚ЁЁ5Ёг1ч1;1=ПЁ1}; Ёг| -1ъЁЁ; 'ЁЁЁЁ#Ё‹:933,463;
 50. 50. САМОСТПЙНА РОБОТА 13 ВЩСОТКОВ! РОЗРАХУНКИ. ФОРМУЛА СКЛАДНИХ В1ДСОТК1В Початковий 1 середшй рйвпй (6 батя) У завданнях 1—3 вибер/ ть одну правильну вюповйдь 1 позначте П’ в бланку в/ дповгдей 1. Знайдйть: Варйант 1 Варйант 2 15% в1д 140 6% вйд 150 А›90 В) 21 В) гд Ш 2. Знайдйть число, 2% якого дорйвнюе: вершит 1 Вердикт 2 10 8 ПППНЦППППЛППППППППЦПППППППП А) 400 в) 50 в) 40 г) 500 С] З. Знайдйть вйдсоткове вйдношення чисел: Варйант 1 Варйант 2 5 1 8 З 18 А) 62,5% в) з‚75% в) 37,5% г) в,25% _ | :| достатнйй рйвенъ (3 бали) Розв’яж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть вйдповгдь у зошит 1 перенес/ ть 77‘ до бланка ыдпое/ дей 4. Клйент поклав до банку 2200 грн. Скйльки высотки; рйчннх сплачуе пей банк, якщо через рйк клйент отримав высотки у розмйрй Варйтт 1 154 грн? Вгдпоеддь: 49
 51. 51. 5. Цйна товару становила 80 грн. На скйльки вйдсоткйв вона заявилась, якщо через деякий час цйна давого товару стала дорйвнювати Варбант 1 72 грн? Варйант 2 76 грн? Вддповйдь: Високий рйвень (3 бали) Розв’яж! ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати послйдоен/ лог/ чн/ д/ Т та пояснення 6. Банк нараховуе рйчвй высотки на ту суму, яка е на початку року. Який прибуток матиме клйевт через 4 реки, якщо вйн поклав до банку пйд 10% рйчних Виргинии 1 Вариант 2 50 000 грн? 40 000 грн? Вддповйдь: Вйдмйчайте тйльки одну правильну впдпоьадь; дотримуйтесь вказйвокщодо затенения бпан У завданнях 1-3 правильну позначайте “чл Г Ш У завданнях 4,5 правильну вйдповйдь записуйте у рядок. Якщо роэыязкйедекйльке, че- рез крапку з комою: ; „ в я ч У д д в а ' и ‘а 4. Вддповддь: 50
 52. 52. .-. ..Э<. .-_------. .----. _.--. -----. --_. --. ..-----. ... ..-. ---. .---. .---. -.--. -.-. --. -.--. -.-. -----. ----------. --------------------------------------- — ——————— САМОСТТЙНА РОБОТА 14 ВИПАДКОВА ПОДТЯ. ЙМОВТРНПСТЬ ВИПАДКОВОТ ПОДП. СТАТИСТИЧН! ДАНЬ ЧАСТОТА. СЕРЕДНС ЗНАЧЕНИЯ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1—3 вибер! ть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте 17 в бланку в/ дповгдвй 1. Знайдйть середне арифметичне чисел: Варйант 1 Варйаит 2 15;6;3 4; 6; 3; 7 ЦЦЦЦЦЦПППППППППППЦЦПППЦЦПППП ЦЦЦППЦЦППППЦЦЦЦППЦППЦЦППППЦП в) 5 О г› 8 Ш 2. Яка ймовйрнйстъ того, що при одному киданвй крышного кубика випаде кйлъкйсчъ очок, що дорйвнюе Вцрйант 1 Варйант 2 парному числу? непарному числу? А) 3 Б) 3- Бали 1111111111 Кйлькйсть нйв ТЁЁЗШЁХШЁШ Використовуючи дану частотну таблицю, визначте Варйант 1 вйдносну частоту отримания 6 бал1в. Вердикт 2 вйдносиу частоту отрицания 10 бал1з. пинииппппппппппппнпппцппппппп Ш достатнйй рйвень (3 бали) Розв'яж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть е/ дповйдь у зошит 1 перенесйть 7Тдо бланка вддповддей 4. Знайдйть середке арифметичне 10 чисел, якщо Варйант 1 Варйант 2 число зустрйчаеться 4 рази, число З зустрйчаеться 5 рази, число 6 — 3 рази, число 15 — 3 рази. число 7 — 2 рази, число 8 — 3 рази. 51 ’
 53. 53. Вйдповйдь: 5. У коробцй лежать 8 червоних, 2 сивйх 1 20 зелених олйвцйв. Дйвчинка навмання виймае олйвець. Яка ймовйрнйсть того, що це Варйант 1 не зелений отвець? Варйант 2 не синйй олйвець? Високий рйвень (3 бали) РозвСяж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати послддоен/ лог/ чн/ дй‘ та пояснення. 6. Знайд1ть середке значения, моду 1 медйану вибйрки. Вказйвка: мода —— пе значения випадковоЁ величини, яке зустрйчаеться найчастйще; метана — це середке значения впорядкованого ряду значень випадковот величини. Варйант] 2; 3; 1; 5; 4; 4; 2; 1; 2 Вирдикт2 4; 1; 12; 4; 2; 6; 4; 2; 1 _р 1 Увага! Вйдмйчайте тйпьки одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вкаэбвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1—3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г ‘ШШШШ = ШШШШ ЗШШШШ‘ У завданнях 4,5 правильну вйдповбдь записуйте у рядок. Якщо розв'язкйв декйпька, записуйте Тх че- рез крапку з комою. _ 4. В/ дпое/ дь: д] (5. В/ дпов/ дь: 52
 54. 54. КОНТРОЛЪНА РОБОТА 6 ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ Початковий 1 середнйй рйвкй (6 балйв) У завданнях 1-6 виберйть одну правильну е/ дпое/ дь 1 позначте 77‘ в бланку в/ дпов/ дей 1. Знайдйтъ: Варйант 1 Варйант 2 70% в1д 210 40% в1д 48 ППППППППППППЦЦЦЦП ППППЦП пицц пи н'п""' '| |': ппппНпппп| пппп | п Ц пицц нпппппппп пнпнпппп пппнппппппппппппппп ИШЕППППЕНИППППЕНЕППППНЩИ| ||| [П 2. Який кйдсоток сол1 в розчикй, якщо Варйант 1 Вердикт 2 в 600 г резчику мйститься 30 г солй? в 400 г резчику мйститься 32 г солй? А> 50% В› 80% Ш 3. У потере? 100 бйлетйв. Яка ймовйрнйсть програшу, якщо кйлькйсть виграшкнх бйлетйв становить Варйант 1 Варйант 2 4. Зкайдйть середке зкачеккя вибйрки: Вирйант 1 Варйант 2 1;2; 2; 3; 3;3;4;6 1;1;3; 4; 4; 4; 5; 10 ПППППППЕЦНППППЕЫЛППППП4 [П
 55. 55. 5. Скдлъки кислоти мдститъся в 20 кг Вердикт 1 Вердикт 2 8% -ге резчику? 6% -ге резчику? 8. Яку клещу випасае корова, ще прив'язака на галявикд до кдлка метузкою завдовжкп Вердикт 1 Вердикт 2 4 м? 6 м? достаткдй рдвекь (3 бали) Розвтж1ть завдання 7, 8. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у зошит йперенес/ ть П'до бланка е/ дпое/ дей 7. На скдльки % змдкплася цдна на автомебдль пдсля двох переоцдкек, якщо цдна опечатку Вердикт 1 Вердикт 2 знизилась ка 10% ‚ а потдм пддвищилась на 10% вдд козед цдки? пддвищилась на 10% ‚ а пот-дм зкизнлась ка 10% вдд невод цдни? 54
 56. 56. .. .-. Э<. --. --. ... ... ..---------. _-------. ---. ... --. ..-. .-------. -.-. -.-----------------------------------------. ---------------------- — —-————— 8. У коробцд лежать 2 скид кульки та кдлька червених. Скдлъки червоких кульок у коробцд, якщо ймовдрндстъ тоге‚'що вибрана навмапня кулька Вердикт 1 Вердикт 2 . 2 . 4 виявиться синьою, дордвнюе З ? виявиться червенею, дершкюе Б- ? Високий рдвепъ (3 быт) Розв тгж/ ть завдання 9. Розв Зчзання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ доем! лог/ чн! дл’ та пояснення 9. Резвыждть задачу Вердикт 1 Вкладник поклав до банку 1000 гривенъ. За перший рдк йому було нараховаио пев- кий вддсоток рдчких, а в наступкому роцд банкдвсъкий вддсоток було збдльшеке на 2% . У кдпцд другого року на рахунку було 1188 гривекь. Скдльки вддсеткдв стаковила баккдвська ставка у перший рдк, якщо банк нарахевуе рдчнд вддсотки на ту суму, яка карахевуе рдчкд вддсотки па ту суму, яка е на початку року? е на початку року? Вердикт 2 Вкладник поклав до банку 2000 гривенъ. За перший рдк йему було нарахевано пев- ний вддсоток рдчних, а в наступнему роцд банкдвський вддсетек було збдлъшеко на 4% . У кдкцд другого року на рахунку було 2332 гривень. Скдльки вддсоткдв станевила банкдвська ставка у перший рдк, якщо банк
 57. 57. „ат ъ „кнанктщншнккшттвшншн шееиншшнннншшшн атташе : ш ДЁЁЁ. _ тЁ; !д„ ЁЁЁЩЁШШЁЁЁЩЁШЁЁЁ Ейшвтттнш инж ь„; ;ц@шЁтиЕш@„ Ё <‚_ штанин. Ё ё ЁЁ *%д Ё Ы Ё ЁЁЁЙ Ё шина у т „уши шт Ы Ё Ё тЁщшЁЫ ‚ 41 гЁь »„ Щ ‘= ’ шк › тнаншнинщнйшшинтщщч; ЁпнЁ&5: тЁ„г тдйё Ё» ее ШЕЁЁЁЕЁЁЩШЁЁ Ё Ё ”цЕЙЁШЁЁЕНЁ Ё _„' ‘з вы шшнктит . ч. ‘ А, ЦУ} ‘ Д " ' ч . `1 +Ешг%Ё%%"5*"’ д: Т. ;Ё%Ёд5щ 1‘: - ‘ › . . ь @@шЕЫнЫшнШ„ днищ; . Шд а 1.1.: ДЁЁЁЩЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ1‘ ; ЁШШШ% 4 ‘}ЁЁЁЁЙЁЁЁШЁЁЁ„з ! ЁЁ@ЁЁЁ@Ё‚ ‘ ЁЕЁЁЕШШЁЁЁ д_Т@ЁЁЁЁЁЁЁ А ‚активней „ЁЁЙЁЁЕ рдЩЕЫ@ШЩЙЁЩЁ@Ё@ЁШЁ” Е 7;нщнщннЕЕ; Ёишишншшншиш . “ЁЁЁи ь@шшш@анштшащж„ еененетпннктьд аишшииишщшг эй ншщщшшш@ни; :; т%шишшшжштше. ‚иаащтшттншттъ . ы ш: @кшнишЕн„ штыщт„дшштт же _ м . 11 дикции: ,— _ д; ((95! {(53 а н: дшш_шмшжж д!
 58. 58. САМОСТШНА РОБОТА 15 АРИФМЕТИЧНА ПРОГРЕСХЯ Початковий д середндй рдвнд (6 балда) У завданнях 1—3 вибердть одну правильну в/ дповддь 1 позначте п в бланку в/ дпоеддей 1. Укаждть перший член д рдзницю арифметичнед прогресдд: Вердикт 1 Вердикт 2 3; 8: 13; 3; 7; 11; ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП Б› 3:10 В› 1г=8 г› 3:5 Ш 2. Знайддть другий член арифметичнод прогресдд: Вердикт 1 3; и, ;7;. .. 5; е, ;7;. .. ППППППППП ППППППППП П П АН Б› 5 В> 6 Ш 3. Знайддть едикадцятий член арифметичнод прогресдд: Вердикт] Вирдикт2 2; 5;8;. .. З; 5; 7;. .. ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ё Ш Дестатндй рдвенъ (З бали) Розв 'яж1ть завдання 4, 5. Запишдть вддпоеддь у зошит дперенесдть 7Тдо бланка вддповддей 4. Знайддтъ суму десяти перших члендв арифметичнод прогресдд, яка задана формулею: Вердикт 1 Вердикт 2 е_=3п+2 е‚_=4п—1 ПППП'| ПП| 'ПП"П ППППППППП ПППППП ПППП ПП ПП П ПППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП Вддпевддь: 57
 59. 59. 5. Чи е членом арифметичноё прогресН —3; —8; —13; число Варйант 1 Вариант 2 —153? Вгдповйдь: Високий рйвенъ (З бали) Розвзтж/ ть завдання 6. Розв'язання повинно м/ стити обгрунтування. У ньому треба записати посл/ доем! лог/ чн/ дй‘ та пояснення 6. Знайдйть суму всйх натуралъних чисел, якй Варйант 1 Вирйант 2 кратнй 6 1 меншй вйд 250. кратнй 8 1 меншй вйд 220. ППППППП ПППППППППППППППППППППП ППППППППППП"пЦП| | П“"П"| 'П ППППППППППЕП П П П П ПППППППППППП ПППППППППППППППППП. ППППППППППППППППППП-ППППППППППП ППППППППППППППППППППП ППППППППППППППППППППП ППППППППППППППППППП ППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППП. Вгдповгдь: Увага! Вйдмйчайте тйльки одну правильну вйдповйдь. дотримуйтесь вказйвок щодо заповнення бланка. У завданнях 1-3 правильну вйдповйдь позначайте так: Ш А Б В Г А Б В Г А Б В Г ЧПШШШ ЧЭШШШ ЗШШШШ У завданнях 4,5 правильну вйдповбдь записуйте у рядок. Якщо розв'язкйв декйпька, записуйте Тх че- рез крапку з комою. 4. В/ дповюь: 5. В/ дпов/ дь: 58 Н
 60. 60. .---. Э<. .----. __. ..__________. .---. _-. --_----. -.. -.. .--. -.. .---. --------------------------. ------. -.----. -.-. .________-_-. ._--_-. ... .-. .-. ..-----. -.----. ..-. .--. .------. . САМОСТШНА РОБОТА 18 ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСПЯ Початковий 1 середнйй рйвнй (6 балйв) У завданнях 1—3 вибер/ ть одну правильну в/ дпов/ дь 1 позначте 77 в бланку отлов/ дай 1. Укажйтъ знаменник геометричнот прогресй: Вариант 1 Варгант 2 8; 4; 2; 10; 2; 0,4; ПППППППППППППППППППППППППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП Ш 2, Знайд1ть другий член геометричнот ирогресй: Вариант 1 Варйант 2 25; 17,; 49; 9; 12,; 16; ППППППППППППППППППЦППЦПППППППППП ПППППППППППППППППППППППППППППППП в› 7 Ш З. Знайдйть четвертий член геометричноЁ прогресй (и) , якщо: Вердикт 1 Вирйант 2 д. =2:‹1=% д‚=9:‹1=% ПППППП П П ПППППП П П достатийй рйвеиь (3 бали) Розе Зчж/ ть завдання 4, 5. Запиш/ ть в/ дпов/ дь у зошит ! перенес! ть П‘ до бланка вЖдПое/ дей 4. Знайдйть перший член йзнаменник геометричноё прогресН (Ь‚_) , якщо: Варйант 1 Ь, =96 , Ь, =768 Вариант 2 Ь. =54 , Ь, =1458 Вйдповйдь: 59 __г: .‚_: ‚:_:

×