Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ước Mơ Ngọt Ngào - ca khúc trong phim quảng cáo Neptune Tết 2013

1,908 views

Published on

* Ca khúc: Ước Mơ Ngọt Ngào
* Nhạc sĩ: Hoài An
* Trình bày: Đan Trường & Cẩm Ly
* Video clip: www.youtube.com/watch?v=vnzj3rBhYjo

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ước Mơ Ngọt Ngào - ca khúc trong phim quảng cáo Neptune Tết 2013

  1. 1. 56C M7 NG8T NGÀO Hoài An 4 &4 œ œ œ œ. j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Mùa Xuân !"n xinh t#$i tr%i mây, nhà nhà !&u sum vy.& œ œ œ œ. œ œ Ó ‰3 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ . œ œ œ œ œj (ào t#$i th)m, mai vàng khoe s)c dáng Xuân Nhi&u quà T"t c*ng vui mà sao Œ œ œ œ œ. œ œ ‰ j Œ6& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b+ng ni&m vui B, v& Quà nào h$n gia !ình mình chung mái nhà chào Xuân œœ œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ9& Dù là n$i r-t xa, còn bôn ba cu.c s,ng V& cùng con yêu, nh/ th#$ng bao !i&u, t0ng œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œœœœ œœ Œ12& b#/c chân nh# v.i h$n N1 c#%i t#$i thi"t tha, ni&m vui trong ánh m)t œœ œœœ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ. ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ15& J M.t mùa Xuân, -m êm gia !ình, gió !#a xa l%i hát (ón Xuân v& v/i mai !àotr#/c& œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ18 J sân, nghe h#$ng Xuân !#a lâng lâng (ón anh v& v/i gia !ình cu,i r œ œ œ œ œ œ j œ œ& œ œ ‰. œ ‰ œ œ œ œ œ œ20 œ 3 3 n2m, h3nh phúc !ong !y ch4a chan bao l%i Hãy t#ng b0ng phút giây này có Copyright(C) 2012
  2. 2. 2 56C M7 NG8T NGÀO& œ œ ‰. r j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ22 œ œ nhau, r.n ràng c#%i nói d#/i mái nhà Quà nào b+ng gia !ình sum h9p, j ‰ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ !24& œ T"t nào vui b+ng T"t !oàn viên…

×