Presentasjon rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling

681 views

Published on

Innholdet er hentet fra www.udir.no/ungdomstrinnet. Det kan komme noen justeringer etterhvert.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling

 1. 1. Rammeverk skolebasert kompetanseutviklingRammeverket bygger på Strategi for ungdomstrinnet – motivasjon og mestring for bedrelæring. Her informerer vi om nasjonale rammer, prinsipper, roller og organisering avskolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning og lesing. I tillegg presenterer videfinisjoner og beskrivelser av god klasseledelse, regning, lesing og vurdering for læring.
 2. 2. Erfaringer•Vurdering og analyse på alle nivåer før endringsarbeid settes i gang•Bruk av analyseverktøyene skaper arenaer for refleksjon og utvikling av en felles kultur.•Felles mål for utvikling av skolen som organisasjon og forbedring av pedagogisk praksis•Skoleomfattende og systematisk kompetanseutvikling gjennom erfaringsdeling ogrefleksjon•Kompetanseutvikling virker best dersom den knyttes tett opp til den praksisen som skalendres.•Der den øverste lederen kommuniserer tydelige forventninger til medarbeiderne og tilresultatet•Ny praksis som supplerer eller erstatter tidligere tanke- og handlingsmønstre•Der flere aktører samarbeider, blir resultatet best dersom innhold og prosess reforhandlesgjennom hele perioden.•Erfarne skolefolk som veiledere og eksterne kompetansemiljø tett på praksis kan giinspirasjon og åpne for nye perspektiver.•Veksling mellom faglig påfyll, erfaringsutveksling og eget arbeid mellom samlinger ognettverksmøter har vist seg å være meningsfylt og utviklende for alle
 3. 3. Skolebasert kompetanseutviklingSkolebasert kompetanseutvikling kan defineres på ulike måter. Direktoratet legger denne definisjonen tilgrunn:Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i enutviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdningerog ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.Skolebasert kompetanseutvikling har i denne satsingen som mål å utvikle skolenes praksis innenforklasseledelse, regning og lesing, jf. indiaktorene på side 3. Hensikten er varig virkning og åvidereutvikle skolen som organisasjon, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet medelevenes læring.Dette forutsetter: •en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen ogpersonalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid.•at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egenkommune. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeierens styring, dialog og støttende tiltakrettet mot skolene. •samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer for å utvikle godklasseledelse, god vurderingspraksis, god samhandlingspraksis og styrke lese- og regneopplæringenpå skoler med ungdomstrinn.
 4. 4. Skolebasert kompetanseutviklingSkolebasert kompetanseutvikling har i denne satsingen som mål å utvikle skolenespraksis innenfor klasseledelse, regning og lesing, jf. indiaktorene på side 3. Hensikten ervarig virkning og å videreutvikle skolen som organisasjon, slik at alle ledere og ansattebedre kan støtte arbeidet med elevenes læring.Dette forutsetter: •en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Bådeskoleeiere, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i etforpliktende samarbeid.•at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger forskoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeierensstyring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene. •samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer for å utviklegod klasseledelse, god vurderingspraksis, god samhandlingspraksis og styrke lese- ogregneopplæringen på skoler med ungdomstrinn.
 5. 5. Skolebasert kompetanseutvikling- Nasjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at egen læring i skolen har størst betydning for deres egen utvikling og for elevenes utbytte av undervisningen.- Forskningen viser også at det er vesentlig for medlemmene i en lærende organisasjon å ha en felles visjon, og slik jobbe i felleskap og dele erfaringer for å nå ulike målsettinger.- Forbedring av undervisningen bør dessuten bygge på forskningsbasert kunnskap, direkte observasjon, analyse, tilbakemeldinger og ny erkjennelse.- Den forskningsbaserte kunnskapen må sees i sammenheng med lærernes egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial kontekst, og det blir skolelederens oppgave å legge forholdene til rette for læring i et kollegium, og å sørge for at kunnskapen blir en del av organisasjonen.- Skolelederne vil derfor få eget tilbud om kompetanseutvikling innenfor pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling.
 6. 6. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingSkoleeiere og skoler har stor frihet til å utformearbeidet med skolebasert kompetanseutviklingKompetanseutvikling på både organisasjons- og individnivåSkolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning og lesing skal rette seg mot alleansatte på skolen, og bidra til å forbedre praksisen i klasserommet og videreutvikle skolensom organisasjon.Dette betyr at kompetanseutviklingen skal ha innholdselementer som retter seg motskoleeieren som pådriver og støtte, mot:- rektor og skoleledelsen som skal lede arbeidet på egen skole- en kunnskapsbasert utvikling av ungdomstrinnslærernes kompetanse for å bedre elevenes læring.
 7. 7. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingInnsats over tid- Arbeidet med å forbedre egen klasseledelse og lese- og regneopplæring krever tålmodighet og langsiktighet.- I perioden 2012-2017 vil alle skoler med ungdomstrinn få tilbud om støtte til å drive skolebasert kompetanseutvikling.- Nasjonale myndigheter vil som et minimum bidra med støtte over tre semestre.- Nasjonal støtte forutsetter en langsiktig plan fra skoleeiers side.
 8. 8. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingEt differensiert tilbud til skoleneSkoler med ungdomstrinn er ulike og har kommet ulikt i sin utvikling. Noen har arbeidetlenge med klasseledelse, andre med regning og/eller lesing. Innholdet vil bli tilpassetlokale behov.- Alle tilbud om kompetanseutvikling innenfor regning og lesing vil inneholde elementer av temaene klasseledelse og vurdering for læring.- På samme måte vil tilbud om klasseledelse inneholde temaet vurdering for læring og bli eksemplifisert med hva lærere som arbeider godt med regning eller lesing gjør – både i opplæringen i norsk og matematikk og i andre fag.- Arbeidet med fagområdene skal være knyttet opp mot de nasjonale målene for ungdomstrinnet (se innledningen).
 9. 9. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingLikeverdige tilbud i alle lærerutdanningsregionene- Universiteter, høyskoler og andre fagmiljøer i alle lærerutdanningsregionene vil bli utfordret til å utvikle differensierte og likeverdige tilbud og bidra i gjennomføringen av skolebasert kompetanseutvikling.- Øvrige regionale og lokale ressurspersoner vil bli utfordret til å støtte skoleeiere og skoler til å identifisere behov og nødvendige tiltak.- Alle tilbyderne av kompetanseutvikling er forpliktet til å følge grunnlagsdokumentene og rammeverket i arbeidet sitt.
 10. 10. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingLett tilgjengelig materiellPedagogiske ressurser skal i all hovedsak være nettbaserte og dermedtilgjengelig for alle.
 11. 11. Prinsipper for skolebasert kompetanseutviklingKunnskapsutvikling på alle nivåer- Skolebasert kompetanseutvikling skal organiseres slik at den bidrar til å utvikle kunnskap på skole-, kommune- og fylkesnivå og på nasjonalt nivå, og blant tilbydere av kompetanseutvikling.- Det betyr at alle involverte må observere, dokumentere, dele og reflektere over praksis.- Nettverk vil være en av flere viktige arenaer for kunnskapsutvikling.
 12. 12. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingUngdomstrinnet omfatter omtrent 1250 skoler (770 kombinerte og 480 reneungdomsskoler), 190 000 elever og ca. 19 000 lærere og ledere. Vi har 25 UH-institusjoner med godkjent lærerutdanning.Telemark har 39 skoler med ungdomstrinn og Høgskolen i Telemark medgodkjent lærerutdanningSatsingen på ungdomstrinnet har mange aktører på ulike nivåer slik det erbeskrevet i Strategi for ungdomstrinnet – Motivasjon og mestring for bedrelæring. I organisering av den skolebaserte kompetanseutviklingen harUtdanningsdirektoratet, NTNU, Lesesenteret, Matematikksenteret, regionalGNIST, fylkesmannsembetene og skoleeiere i alle fylker en sentral rolle.
 13. 13. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingPiloteringI piloteringsperioden fra høsten 2012 til våren 2013 skal Utdanningsdirektoratet isamarbeid med NTNU organisere og tilrettelegge tilbudene om skolebasertkompetanseutvikling. NTNU skal koordinere piloteringen av ulike modeller forskolebasert kompetanseutvikling, og følge piloteringen i sekslærerutdanningsregioner. De skal også innhente og evaluere erfaringer ogdokumentasjon fra alle institusjonene som gir tilbud fra høsten 2012 til våren2013.I piloteringen må skoleeiere vurdere omfang og organisering, også på denenkelte skole. Institusjoner og skoleeiere som deltar i piloteringen, får tildeltmidler fra direktoratet til dette arbeidet.
 14. 14. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingFullskala- Oppstart skolebasert kompetanseutvikling Høsten 2013- GNIST-prosjektleder som støtte skoleeiere og skoler i gjennomføringen av satsingen.- Arbeidet ledes av rektor- Forutsetter en aktiv skoleeier som støtter og hjelper rektor til å lede arbeidet på egen skole, og til å legge til rette for samarbeid mellom skoler.- Kommuner med liten kompetanse eller få ressurser kan samarbeide med andre kommuner for å få til et godt støttesystem for skolelederne.
 15. 15. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingNettverk- Skoleeieren skal sammen med Fylkesmannen, KS og regional GNIST sette sammen hensiktsmessige lokale nettverk.- Bruke godt fungerende nettverk som er etablert i for eksempel satsingene NYGiv og Vurdering for læring.- Nettverk handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til å forbedre praksis.- Det viktigste er ikke nettverksstrukturene i seg selv, men måten man jobber på i nettverkene.- Nettverkene skal være arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon.- Arbeidet skal ta utgangspunkt i konkrete praksiseksempler som støttes opp med teori og forskning. Det må avsettes tid til slikt samarbeid.
 16. 16. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingFaglig oppfølging- Utdanningsdirektoratet skal stå for den faglige oppfølgingen- Nettverk for tilsatte i nyopprettede Gnist-stillinger skal bistå skoleeiere og skoleledere i arbeidet med den skolebaserte kompetanseutviklingen.- Skoleeierne, gjerne flere i samarbeid, avgjør hvilket kompetansemiljø de vil søke støtte hos.
 17. 17. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingLærende nettverk• avklare felles forståelse, forventninger, rollefordeling og avgrensninger avsamarbeidet, dvs. at nettverksleder og nettverksdeltakere er klar over hva som forventesav dem• knytte arbeidet i nettverkene tydelig til utviklingsprosessen på den enkelte skole• ha gjennomtenkt og planlagt struktur for samlinger/nettverksmøter med forhåndsdefinertinnhold og forpliktende og gjensidig deltakelse, det vil si at alle deltakere stiller forberedtog bidrar med erfaringer fra praksis på samlinger/nettverksmøter• ha jevnlige samlinger med krav om arbeid/utprøving i klasserommet mellomsamlinger/nettverksmøter• vektlegge erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. En del av dette handler ogsåom å utvikle en kultur i nettverket for å lære av hverandre og for å reflektere over og stillespørsmål ved egen og andres praksis• ha faglige innlegg og litteratur som utfordrer egen praksis og bidrar tilkompetanseutvikling
 18. 18. Organisering av skolebasert kompetanseutviklingRessurser- Lærerutdanningsinstitusjoner og andre fagmiljøer vil tilby skolebasert kompetanseutvikling til alle skoler med ungdomstrinn i strategiperioden.- Institusjonene/fagmiljøene og skoleeierne vil få tildelt midler fra nasjonale myndigheter til å finansiere kompetanseutviklingen.- Det forutsetter imidlertid at skoleeierne bidrar med egne ressurser til utviklingsarbeidet.- GNIST-prosjektlederne har ansvar for å koordinere arbeidet i denne satsingen rettet mot institusjoner/fagmiljøer, skoleeiere og skoler i fylket, og kan bidra i arbeidet i sin region etter hvert som de kommer på plass.
 19. 19. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenDenne delen av rammeverket beskriver hva som kjennetegner godkvalitet på klasseledelse, regning og lesing. Beskrivelsene bygger påforskning, erfaringer fra praksis, opplæringsloven og læreplanverket.Bakgrunnsdokumentene gir en fyldigere beskrivelse:Vedlegg 1: Bakgrunnsdokument om klasseledelse1Vedlegg 2: Bakgrunnsdokument om lesing2Vedlegg 3: Bakgrunnsdokument om regning3Vedlegg 4: Bakgrunnsdokument om vurdering for læring
 20. 20. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenKlasseledelseÅ forstå sitt lederansvar og klassen som et sosialt systemKlasseledelse handler om evnen til å skape et positivt læringsmiljø, hvorelevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. Vi kan si atklasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosiallæring i skolen. Lærere som forstår sin lederposisjon og tar det ansvar somtilhører ledelsen, framstår som dyktige lærere. Denne ledelsen er sværtkomplisert.
 21. 21. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenForutsetning for god klasseledelseEn forutsetning for å beskrive god klasseledelse er en forståelse av klassen somet sosialt system. Elevene har ulik sosial og kulturell bakgrunn. De har ulikmestringserfaring og ulike forventninger til hva skolen skal være for dem, oghvordan de selv skal bidra i egen læring og i et læringsfellesskap. Skolen skalbygge på mangfoldet i elevenes bakgrunn og forutsetninger. Opplæringen skalblant annet fremme demokrati, samt allsidig utvikling av evner og egenart. Deter derfor viktig at opplæringen på ungdomstrinnet blir mer praktisk og variert.
 22. 22. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenParadoksKlasseledelse skal realisere et sentralt pedagogisk paradoks: Hvorledes skallæreren lede eleven til å lede seg selv? Hvordan skal eleven gjennommedvirkning bidra til sin egen utvikling? Å kunne lede seg selv på sikt er kunmulig gjennom en ytre påvirkning eller gjennom en oppdragelse. Klasseledelseinnebærer dermed en asymmetrisk relasjon mellom elev og lærer der elevenetrekkes med og får ansvar tilpasset alder og utvikling. En relasjon som ikke erlikestilt, men likeverdig. Læreren må utøve en form for myndighet eller ha enviss kontroll, samtidig som læreren må være støttende, anerkjennende og nærden enkelte elev. Nedenfor er det presentert fire grunnleggende premisser ellerarbeidsoppgaver for læreren i utøvelse av en hensiktsmessig klasseledelse.
 23. 23. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenHovedelementer- En positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev- Etablering av en god læringskultur og et læringsfellesskap- Etablering av struktur, regler og rutiner- Tydelige forventninger og motivering av elevene- Klasseledelse er en integrert kompetanse
 24. 24. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenRegningÅ kunne regne er en viktig forutsetning for egen utvikling, og for å tahensiktsmessige avgjørelser på en rekke områder i eget dagligliv ogarbeidsliv. Det å forstå kvantitative sammenhenger er også nødvendigfor å kunne vurdere og ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektertog kritisk måte.
 25. 25. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenRegning som grunnleggende ferdighetKunnskapsløftet (K06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert ikompetansemålene og danner grunnlaget for læring i alle fag.1.Forståelse: Forstå matematiske begreper, representasjoner, operasjoner, prosedyrer ogrelasjoner2.Beregning: Utføre prosedyrer som involverer tall, størrelser og figurer, effektivt, nøyaktigog fleksibelt3.Anvendelse: Formulere problemer matematisk og utvikle strategier for å løse problemerved å bruke passende begreper og prosedyrer 4.Resonnering: Forklare og begrunne en løsning av et problem, eller utvide fra noe kjenttil noe som ikke er kjent 5.Engasjement: Være motivert for å lære matematikk, se på matematikk som nyttig ogverdifullt, og tro at innsats bidrar til økt læring i matematikk
 26. 26. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenGod regning på ungdomstrinnetI løpet av ungdomstrinnet øker kravene til elevenes regneferdigheter. Elever påungdomstrinnet skal kunne tolke, forstå og løse sammensatte problemer iforskjellige kontekster. Det kan for eksempel være å anvende matematikk ipraktiske situasjoner i dagliglivet og i ulike faglige sammenhenger. Videre skalde kunne vurdere løsningene kritisk og presentere strategier og løsningerskriftlig og muntlig.
 27. 27. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenRegneferdigheterElever på ungdomstrinnet med gode regneferdigheter:- har en grunnleggende forståelse av matematiske begreper og ideer og forstår sammenhengen mellom dem- behersker forskjellige prosedyrer i matematikk og andre fag- har utviklet varierte strategier for å løse ulike problemer, og de kan utvikle nye strategier ved behov.- reflekterer over og vurderer prosessen fra problem til løsning. I tillegg vurderer de om løsningen(e) på et problem er gyldig(e- er motiverte for å lære å regne både i matematikk og i andre fagElevene utvikler gode regneferdigheter gjennom å arbeide variert og ta utgangspunkt ibåde praktiske og teoretiske situasjoner. Dette er nærmere beskrevet ibakgrunnsdokumentet for regning.
 28. 28. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenLesingLesekompetanse defineres gjerne som å kunne forstå, bruke, reflektere over ogengasjere seg i skrevne tekster for å kunne nå sine mål, for å utvikle sinekunnskaper og evner, og for å delta i samfunnet. En slik forståelse av lesingligger også til grunn for planer, dokumenter og undersøkelser som er sentrale inorsk skolekontekst, for eksempel Kunnskapsløftet, Pisa, nasjonale prøver ilesing og rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
 29. 29. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenLesing som grunnleggende ferdighetI Kunnskapsløftet blir lesing beskrevet som en av fem grunnleggendeferdigheter. Lesing som grunnleggende ferdighet innebærer at lesing er etredskap for tekstbasert læring i alle fag, og er slik tett knyttet til læring i fagene.Lesing er både en forutsetning for å utvikle fagkunnskap og en del avfagkompetansen i ulike fag.Elevene lytter og taler, og de leser og skriver – elevenes læring foregår for enstor del i og med språket.
 30. 30. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenØkte krav til lesing på ungdomstrinnetGjennom ungdomstrinnet vil kravene til elevenes leseferdighet øke. Tekstenesom elevene skal lese og forstå, blir vanskeligere. Fagtekstene inneholder nyeemner med ukjent terminologi, setningene blir mer komplekse, oginformasjonstettheten i tekstene øker. For å møte denne kompleksiteten måelevene kunne veksle mellom hensiktsmessige posisjoner i forhold til teksten.
 31. 31. Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingenGod lesing på ungdomstrinnetEn god leser på ungdomstrinnet er en aktiv og engasjert leser. En engasjert leser ermotivert for å lese for å oppnå personlige mål, er strategisk ved at han/hun bruker uliketilnærminger for å forstå, konstruerer ny forståelse fra en tekst på en kyndig måte basertpå tidligere erfaring, og deltar i sosial interaksjon omkring teksten.God leseferdighet på ungdomstrinnet innebærer:- sikker og automatisert ordlesing og god leseflyt.- at man kan lese på ulike måter.- at leseren kan innta ulike posisjoner i forhold til teksten, alt etter hva som er formålet med lesingen- innebærer kunnskap om og erfaring med et mangfold av tekster og sjangere – både papirbaserte og digitale.

×