Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gnist Telemark nyhetsbrev nr 3 2013

168 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gnist Telemark nyhetsbrev nr 3 2013

  1. 1. GNIST Telemark: Postadresse: Porsgrunn kommune, postboks 128, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Storgt. 153, PorsgrunnGNIST-prosjektleder Robert Lien Pettersen, Mobil: 48 16 50 13, E-post: robert.lien.pettersen@porsgrunn.kommune.noNYHETSBREV nr. 3/2013To utviklingsveilederei Telemark fra 2014Fra og med januar 2014 vil to utviklingsveiledere støtteTelemarks skoleeiere og skoleledere med å utvikleungdomstrinnet.Utviklingsveiledere skal være kommunale stillinger og benyttesfor å styrke kapasiteten til å drive utviklingsarbeid ikommunene og på skolene. De enkelte skoleeierne velger selvom de vil motta støtte og veiledning fra utviklingsveileder. Vilegger opp til totalt 50 utviklingsveiledere i fulle stillinger ikommunene, på landsbasis. Fylkesmannen skal i samarbeidmed skoleeierne bli enige om lokalisering avutviklingsveilederne og hvordan stillingene fordeles påkommunene i hvert fylke. Tilknytningen bør ivareta mulighetenfor nettverkssamarbeid med skoleeiere og skoleledere iregionen. I noen tilfeller vil det også være naturlig medsamarbeid på tvers av fylkesgrenser. Prosjektledere GNIST har isamarbeid med Fylkesmannen ansvar for å stimulere til, og åidentifisere samarbeidsstrukturene.Utviklingsveiledere skal•være kommunale stillinger som skal styrke kapasiteten ikommunene og bistå skolene•tilby støtte og veiledning til skoleeiere og skoleledere•ha kompetanse i tråd med beskrivelsen under•delta på egne samlinger som del av kompetanseutvikling i regiav Utdanningsdirektoratet•delta på samlinger knyttet til kompetanseutvikling forskoleeiere og skoleledereLes mer om utviklingsveiledere her:Tokke kommune og HiT- samarbeidet har startetTil høsten starter Tokke kommuneopp med den skolebasertekompetanseutviklingen, ogkommunens skoleledere er alleredegodt i gang med planleggingen ogsamarbeidet med tilbyder;Høgskolen i Telemark.Planen og innholdet, hvorklasseledelse erhovedsatsingsområdet, er nøyepasset inn i kommunens helhetligeskoleutviklingsplan. I begynnelsenav juni skal begge delta på Udirsoppstartssamling i Bergen fortilbydere og kommuner.Støtte til ressurslærereTokke og alle de andrekommunene i landet får nå tildeltøremerkede midler til å frikjøperessurslærere i forbindelse medden skolebasertekompetanseutviklingen.Ressurslærerne skal støtte lærerne iarbeidet med klasseledelse, og i ågjøre opplæringen i regning, lesingog skriving mer praktisk, variert ogrelevant. Ressurslærerne erkommunale stillinger skoleeiernekan benytte for å styrke kapasitetenpå skolene.Porsgrunn kommune venterPorsgrunn kommune søkte om å få bli med i oppstarten avden skolebaserte kompetanseutviklingen høsten 2013.Grunnet blant annet et større utviklingsarbeid i samarbeidmed Thomas Nordahl, har kommunen valgt å takke nei til detildelte plassene for sine fem ungdomsskoler. I praksis betyrdette at kommunen kan søke om oppstart ved en senereanledning, på lik linje med de andre kommunene i Telemark.

×