Estrategias T I C Aula

1,260 views

Published on

Estrategias T I C Aula

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estrategias T I C Aula

 1. 1. Formulación de Estrategias de Tecnología de la Informacíon en la Educación para el Desarrollo Modelo para potenciar el desarrollo sostenible, participativo y equitativo a través de las personas, organizaciones, comunidades e instituciones. 'ír-. lill-L* bhf-; líülsíl , Lxàflíí , , , w a. ; . =em¡lelslfâllêlásllsleraljlelígll s . z ; esma-e, a ~ A Jmmrñiiñ Êmímiwü E A _ af É : leu * í'§lr~l-, °E§= N Wfvça¡ _jiuhulfjaílll . u ; m9 . _. . ! Jljil f] P' 'MY-J rd ? Ml-red alle*
 2. 2. Introducción l r: si: m. - _m iii nua: : [ruim Ti ) m: ;mm : l “ÍHJHIVIÍI l: _iv Nai 1( i: i: t: : 1 i» li i_| i= i: b» ]i'i? ~:1~'ur= i.'i'l = l" t: :i I l : :i 'll 1% i: _iv l 14:15¡ : i lnigm ; ii : iginliiivrziíivt : i : ii yr' : :ai: :i Iri : iii-I v : l : l im' i : i siri: :ia: zjglliftãl* i “àlãiilll hi : l : i i: :i I hTii iu: v iai íàlâílíhilàlc, :: iiíliihw àl' 1.1: h. í-nnrii: : : n i: :miziiaglhi: : 1 Ii fizrfl-m: #si-gaia : i ¡irwi-: i: "is t: : : a I'll l_l ›: : l : :a : um , ni ÍIÍILHIVÍF) l l: n: :iii-caixa: v _ni : i i ni : i lllllilltiib-“ãlíhíi i: i: àllillfilÍl-l. *viii : m ll : i: iai: t: _ni Ti mnitri : l l ›. - i ií= i u: : v _xau-ii nr: : si: r: :i Ii l : :i . Ti- : i h» íruillhi Ti; i: : : :iii "ãllíãuhlt - iuílcii . Tr i: , ir viam ›: . im l: ul'l«Í"l= l: u: : : si: ai» : :iaimzi : l m: irzifiiii i: : 12:. m 11mm» rn. -íicin - lütflllllãiillfílê» -iaizzici-. ifhu ; nm im : :i ai. : ii rt: ÍIILI l : :mia v : fu iii¡ : mu JH: :miami ; .- : m: iai, 'narra - i: .i : xiiiitnu ¡. - 'FLFl .
 3. 3. Introducción m : ai: Ill l lã-ll , lVr-lii-l l l: ;iai -n i: _lula v» f= l7=lV= l1 th» _r: i'= l i: i v: l l : :i ii: : : i: izi-illihi 'i : :i : l ÍLÊv giHl-ivflnil" : :i 1:1 . i n. : i : ii iaiñzifi l iai: v ; nm ›: . = vzvlrkíl-'i-. rzii : im i: iiwi Iizi . Ti i: :ieimiiaivfihi: v ill' 'l= l^. (v); › IJ: t: : i ll rn: l: l: ]l'? mm fi'› : i- l: ailiizivfri. “l : v: Ir Íill-WÍÍÍFÍq1ÍÍ , nim : iauvll , nm : mei. :iii = ll= l m: l : iiaiuiii niviail ~›"i: iiii= _i'ii , mt 'Il Livni = ?Fl n iixziiii: : 'iam ii : ll , v iii: lllãlfl l ll um : l l-'fl i: : : i Ti l me. :iiziiiisiii ›: v , nm ›: m: : irnillhii : :ciitiisulc-ic v , lí w: .( ic. : :ivlzi : L-iytiiaifvliz, :i i: _ivviv/ :ivlr-y ; tira Mi rhiflvt: :i: Ti nrv v : :Hai fhl v lzl' i: ?i'm Iraí: : fl: :i 1 lili' i : hi: : l"l ÍlvÍl l izi: i: :l: ;i iii l"lr v : i . rir-qc. âqisirzini ›: siri; :i i: l l : :i ii: 13H33 i: l l: : Ill : :iii i: _ihiiitwi l ›. -. : lift: l_l~' : liziuialili i: I l: :l Llãl 'lui i: v i i: :iiilíll ia, ?lllvjlglrhlü i v : ilinii ni l i n: ixi: : l milan. vrmiv m-. jii 'ãlêllllfpi ; nani : v : iatrzitzul: v = l'IÍvl”l.
 4. 4. Formulando Estrategias de TI en la Educación para el Desarrollo 'flijiivii. l_le_ii_i§. iev ; idivijrziivieiglt-. rri : il Plêlz'fili, í!l_l_ial_i -v ilbiaiilvisiç: *uniram ai; zisiçigirrailisi. -v Êülçflêiálãliil g. v“P-givgvniellgigllai : la iai JIlíâlillililviilíligl. : íisiL-igirei: : ; iii . hi4 iláíllziiiâlgflf-. kjiL. -v : i irilllítl il; vigllifãlnieiçig. -v 'ímã Êllkflílêllilüê @iam alive. . »v ; lvilsliiilíivzàãliivíleiv iígulfãiiçm. v'teuu; iaiueiriiisis: «Lia ll. i_l'-_I $7i3l_ír= .l. ^v(§1;[l'= .i_. »v ? v Kamila-gm. -v : emma-mi . rhpivpv r-igu lljlhl 3_: ifviiv-. _¡f-i-i. ;[i-. _i_.
 5. 5. &Íílaiilvlv vzi-. i “ xt Vl. '51' a -› i 'i hi : gji: inícêl)iü: ';â'gírl; hl'? rkg, "I Lú ; líljài el, Éz¡íl~_'ií_l_íÍí”ãl_ltiL~ *f _rw 'v a - A. J: 'Í 1,. ; lj Í', 1 ' a l C “' l É v. . , ,. , _ 1 › vinculando Estrategias al Desarrollo. ' Mir. : _ll , 57 Hjsl ¡ZPH-*gã ; JBL : M: “'_ '“*“' 13' vi-; v-viiiv ngm
 6. 6. vinculando Estrategias de TIC en la Educación al Desarrollo liiieiiivteiç: 'vflçifiíui giz-i Nwwmmt ? l : Izli 211m1¡ 'Fei : i_i, isl_l1l; lÍl1i 'viela lag¡ ; MlÍvEigríúclilviílílziciei ii] ! iii l ¡Et-Íhcliij' v! ill! i.
 7. 7. :: Urruz ) ›-n-1r¡vn~ 2. Sociedad y Tcvologa de la Información. 3. TlC y Desawollo. EI objetivo último de cualquier estrategia de tecnología de Ia informacion en la educacion debe ser meioraLel mveLde_vi_d_a_d_e las personas y desarrollar sus habilidades de contribuir a esa mejoria. EI desarrollo d_e u_na nación no se _circunscribe a factores, _ com etitivos, indicadores economicos y sociales o estadisticas sobre nive de vida. Desarrollo no es contar co_n una mejor educación, _puesto_s de trabajo, medios de comunicación y transporte o nivel de ingresos. Desarrollo consiste en mejorar el nivel de vida de las personas, ampliar las o ciones y oportunidades a las que éstas tienen acceso y la habilidad e mantener y ampliar dicho nivel de vida, opciones y oportunidades. Haciendo un uso estratégico de la Tecnología de Ia Información en Ia educación podemos promover el desarrollo social y económico a través de Ía transformación, empoderamiento y vinculación de Ías personas, rupos y organizaciones, instituciones y empresas, comunida es, Ia sociedad y Ia economía. cducanorg
 8. 8. ' = =ur= =s v) r-rmrnv-v¡ 'i inii I 2. Sociedad y Tecnología de la Información. 3. TlC y Desarrollo. La meta de una estrategia de TIC en Ia educación no puede ser algo abstracto e intermedio como “elevar la calidad de Ia educacion". Muchas estrategias de TIC en Educación no alcanzar a producir impactos signiñcativos precisamente porque buscan objetivos intermedios que con frecuencia se disocian en la práctica del objetivo final y el impacto que se desea generar. Ejemplos de ello son estrategias que concluyen o se centran en: la introducción de nuevas herramientas, acciones de capacitación de docentes o técnicos, acondicionamiento de aulas y planteles, elevar la calidad de la educación, etc. Debemos reflexionar y pensar qué buscamos y qué impacto esperamos alcanzar con Ia introducción de nuevas herramientas, con las acciones de capacitación, oon el acondicionamiento de Ia infraestrucuira y para qué queremos elevar la calidad de la educación. cducanorg
 9. 9. :: w-ns 1 . -.. .r, .~. ~.. ill l Í'-. l¡I= - . ..E577 v| v - _hu-una_- . , . _ , ', l'. i, n 2. Sociedad y Tecnología de la Información. 3. TlC y Desarrollo. Tomamos_ como ejemplo las frementes iniciativas de capacitación y de aãtualizacion para docentes con la esperanza de asi elevar Ia calidad de Ia e ucacion. Ello parece algo Ioable y acertado, que nadie se atreveria a criticar. Pero la capacitación de los docentes es una accióp u ob'etivo intermedio inca az de generar un impacto significativo por si sola. in embargo, muc as de estas estrategias oonsisten apenas en ello y si acaso en algunas medidas complementarias. En Ia práctica Io que observamos es que al cenlrarse Ios esfuerzos y recursos en la ca acitación de Ios docentes, se disocia con frecuencia la iniciativa de Ios o jetivos últimos de mejorar Ia educación de los estudiantes para potenciarlos a ser mejores personas y ciudadanos, habilitarlos para que puedan elevar su nivel de vida, ampliar sus opciones y qfortunidades y contribuir al desarrollo de su comunidad y de la socieda . Los recursos invertidos en esta capadtación tienden a caer en el vacío y el impacto de la iniciativa Iimitarse severamente por Ia ausenda de un entomo de soporte para el docente llevar a cabo Ios cambios que didwa capacitación se espera Io habilite a liderar y catalizar. Todaestrategia e iniciativa debe mantener presente a _todos Ios niveles Ios objetivos_ ultimos que se permiten alcanzar para asi evitar su disoçiacion con la ejecucion y Ia ausencia de los mismos en los resultados producidos. cducanorg
 10. 10. 2. Sociedad y Tecnología de la lnfomación. 3. TIC y Desarrollo. Desarrollo de y para la Gente No podemos hablar de Desarrollo Humano, si no mejoran las condiciones de vida y niveles de satisfacción, motivación y felicidad de las personas. EI Desarrollo Humano no es un indicador estático de condiciones de vida, sino que debe ser un indicador dinámico y continuo de Ia capacidad de Ios individuos para mejorar estas condiciones. Por y a través de la Gente EI Desarrollo Humano no puede considerarse como un proceso ajeno al individuo, brindado o Ilevado a Ios mismos, sino que debe depender directamente de las personas y de Proceso Continuo y Dinámico su poder para mejorarlo. educanorg
 11. 11. vinculando Estrategias de TI al Desarrollo Desarrollo Humano Personal 1. Objetivos y visión Desarrollo. ! lvhtlrlglllzv É, À, I'l_l*3l| _l! “F'H, h1!llÍ'-. l| _ a v Neleipi-Llãiuiemiialêlklrélêulslêtliíeillpiêli , _V _ . r à é riu rural-mio¡ law- -Z| lIl'ÍlT'lI'l0l= l~*1'_. ' any: : l= r=+ ello 'CDRW ; recentemente u . uiçifivraiertsii ni' ¡s! ltrfi-jlzi-; l a insllíldlclónêlizíllal alçllalagieiíztsliralv. . . v Êmmhmirñl¡ '- I 'Hein l! I9l! l,= Illà¡l§*§li! '-2l! l§1il§i9ia_ 'llllbêlilnlnlllêllãlil'l"ñ'íll. »vivi "lhlmhvlñlñ ' l : M9819 : Havai-sign ruim». 'Jziizuiiaisiaraigi-: njvvniámr. :relia-aiciipiaas-iaduiuiãxvtair, ilfPllh-“i-*Hdltl"W-lvl ! Íeljlillrllsljilêiíl v : ty "EM airàt-irllllairei . -strailii-: l "lranieivnri-: lai-jvl ^-3Ínu[: n]s_(›]'m“ ! Pdtlileililal-Ll álvit: lalelélr' ! íaliilâilsk ! Igi-; larsmuiaiargliuimpraiglà xjlgialliigrsllkvisv "P-'= ll'4'¡¡¡'l>": ¡!| "F"¡'l~7 : inlaw-1-riiill-li-1ii= r=~¡l= .-vllál: |pri-Jima l : é . ,f 'f ! let-Ranma l 'à 1 ygldiiuntíklít* *Mikiomni-lol: :õlzlíiuoz-iàlzliúliagllñlmv ____ --¡-. ._, - . ! iai-Lian , Ilêllêisiulsl : tail-ia ! lelolizl reinar ai-z-izrzi-n¡ uililllpizres 01,010]¡üllllílãüükiílll , 9lÍÍ~l9llIlll§lll(!1Í›'Êl§vl~Í? Í-. ll (ylllu »il-iii damn-il? 9%** 'l' 'É' t9"'~l'-lv°"j7"l°' ¡"¡9*9"¡§Ê"* tor-u Iilêl-_llslcl , Ihlíal ; meu ir-lllairaai 1.¡ t-uriun-i-. v eui= ni= ›vi: i=. r=. I-l-l= l~*l9v- y elvibllliflãlí-'ííibflÍÊvêlêiêíãlãl. _ j, . _ _j EÚUCÍTSUTQ
 12. 12. vinculando Estrategias de TI al Desarrollo Desarrolio Humano Comunitario 1. Objetivos y Vision Desarrollo. ! li-lífsltlgliler! Teilllllllltlíly LVQKWQIQIÀCQIOiQLfGÔPÉ-_lêihiVâiêtàlêiêiilríellie' uiiêiuiiíâmgiástfíáklkléfêkílgllhiñkléi : m im¡ , mma tam¡ y iara; iisentv ! teiizljieieisliâii- Hellll! lllͧ= Jníii : Àirzifñm Íiiipifiliiialclhlimli. Iiigiolilgilêâsrzl" zwsiitisi-! f-üii- uoiiniiilizi_ KHIÍÊHIÍÍÍHIÍÍN* Êͧ3"HNHIÍÊE'7 'E = f ? Íiãliiiiirlaieifñii *Helilllliiâzi i 36191999195. (êkllliñiiàiekj. 'ÍíalkjglüíêiliêfilíüilÍiíitybiliñêlêisvíl ! ai o ~ , eàt ai? , ÍIAÉ. Tnfnjunslmgirqlqeu¡lenlnqílokliblh¡ ! iiiIHÊHÉÉÍSWÔJHBHÍHÓÊPgli A “prq . É m . ha. aaLguinéhi-J. nâumziéhilreiuiiiçiélrçe ' _ o _ _naçrkiteiiiakv * glaliauàliileloiíieií, ,rlliãhfiiieirlalciiiiiiliei ' vmtirnpa-_rq-iurni ! Ísiiilllilieizlâiñu lcitargieiiiii-Iis-àta Íii (elrrifalgiigiriãlñ adicionam-virei»étuuiauiai--iii-i met1tem»iiçi-rvxneiaieisxz. ! Íaelzleiiáfglài- : lgnliaieisir 21:1 uléiielsi #al -itetisiaigifíiia-_Iniazlizu Eh] : Igláiàrúiz-digbsiiiigiivliàluglsii'lala . JNÊIÉÊÉÉ nktzñnghtdrôn ¡lmqpju ¡ry. q¡g. ¡.. iiiáütiidpiiizmgisirzugiziiuirsi. .um iiiiehrétui 'dtlàl_uíicílâü; .lf$nllf . uà_; .¡_i¡¡q, f'ê¡z; ¡, __Ç, _f _Íâilgiriiiiefaliilrvêliuâiáii! luleliciiiláiiiêtlteir _A - , . 3' *a 'u' ' ^" _ jgáhlàáààh_ -, LI. i=--iii-i=1it= .i›: =ioi Iiêlâgigiiiífiiíliitiialíl »ttsignziíi almaiivlrilqiaxariaiçnlisiiiliisíisiiiçxrsxsiu teia ai. ;gi-»imlêiuwiiivgi-iai: ensinan- -itzil ênêlllâhiiílñ-faldiall-Leleuiêlsliiiri amv 'aiii-ia eai-Lian alia, iii-licita- : J I : :ll ÕÍÍHIlêHÊh' , oii-wie r $- -Liw wii-ir. _Ífiifemfolzizifâ ll âlddêl~flunêlíêñaiiaif alsisiimlêiz* êii l fil. -i-iiiitiin-'iai-'i
 13. 13. 'Akan' i-t- rll~ il. ll ' 'latin-ill' Ir+: ;': ¡ 't' III t: . ' Vr: |'*: r . iq lj: __ . , . lui, l 2. Sociedad y Tecrologãa de la Información. 3. TlC y Desarrollo. No podemos hablar de Desarrollo Humano, si no mejoran las condiciones de vida y niveles de satisfacción, motivación y felicidad de las personas. Desarrollo Humano no son estadísticas sobre ingreso per cápita, esperanza de vida, balanzas Comerciales, producto interno bruto, turismo o nivel de educación. No importa cuán avanzado esté el país, cuánto compre o venda, cuántos negocios hay o cuál es el nivel del empleo, s¡ las personas no se sienten felices, satisfechas, motivadas y con acceso a las opciones que les atraen. La gente es feliz si tiene satisfechas sus necesidades básicas y puede dedicarse o hace las cosas que Ie gustan y son de su agrado. cducar. org
 14. 14. vinculando Estrategias di¡ ai Desarrollo Desa rro o como Proceso Continuo l. Objetivos y Vision Diwrirrrillo_ o EI Desarrollo Humano no es un indicador estático de condiciones de vida, sino que debe ser un indicador dinámico y continuo de Ia capacidad de los individuos para mejorar estas condiciones. o Las condiciones que hoy consideramos desarrollo, mañana pueden cambiar y el desarrollo desaparecer y desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. m» _ educanorg
 15. 15. lzcrzi ll ll v ': 'j"*: '-': .i: :. ;r «IÍ-I lí? - 2. Sociedad y Tecnologia de la lnfonnación. 3. TlC y Desarrollo. El Desarrollo Humano no puede considerarse como un proceso ajeno al individuo, brindado o Ilevado a Ios mismos, sino que debe depender directamente de las personas y de su poder para mejorarlo. S¡ basamos el desarrollo en condiciones ajenas a la gente, estas pueden cambiar y el desarrollo desvanecerse. Condiciones de intercambio, comercio, producción, competitividad cambian de acuerdo a condiciones internacionales y exógenas que no podemos controlar. Pero si basamos el desarrollo en Ia gente, ésta entonces puede adaptarse a Ios cambios y mantener y evolucionar el desarrollo. cducar. org
 16. 16. um : :i v ; i1 l ii~i_l'r= . l'- . '-. .l¡” i' i1¡ : 'i'i t. Objetivos y visión Desarrollo. Ioiil llll llll 3. TIC y Desarrollo. Sólo podemos hablar de Sociedad de la Información si todas las personas y actores de Ia sociedad cuentan con acceso a la tecnologia yzo se beneñcian de la misma. De lo contrario creamos procesos de exclusión, rechazo, manipulación, control y explotación. La Tecnología de Ia Información no debe ser considerada como prioridad secundaria, a seguidas de educación, empleo, salud, alimentación, seguridad y producción, sino como complemento, apoyo y herramienta estratégica para alcanzar las prioridades de dichos sectores. La Tecnología de Ia Información y la Sociedad de Ia Información no deben considerarse como un fin en sí mismos sino como un medio para el bienestar de las personas y sus comunidades. cducanorg
 17. 17. vinculando Estrategias de TI al Desarrollo TIC y Desarrollo Humano 3, TIC y Desarrollo. Desarrollo Humano bases de una estrategia de sociedad de ta información para ei desarrollo titanium¡ a lalclleods . ..mim / . tri. ! heim ! ly / _ _ , 'mim-gil 35:3" / Acceso -) Información c) Edicacion caiu. :i : ci nilton "nona -noun Irncrnrriro _ (miau . A por 'n ndmorgann sua' EMM¡ m-'Í'"" Troia oi¡ ulizot on I building 'rec . ml comwteiou and ais lb “Ima, [mw ¡down! Dirtrhcbn l Inkxvxuo (ritlut Lina-Joga rnavnm s ' l¡ (IEI 'l t) MMQGIOM . “eu n “m ' - ' um. ? nem- mm Coriocimientoa Gommicacion à Colaborador¡ inc¡ Creation (Lsqiiicatnn thiiaisrliw l llmuix &matrix; and : um ui tits 3nd Ml _ç nau¡ n ¡nwmnun ard appropriate¡ »propunha el Tcnnoloçy Orgnulldlãozrrrgic meti 5°** “m” ' Exclua 'r -fa man' Social ' 'bil' ~ 'T' 'm' ¡ ugrlcxgnÊage É : milan “°"“““' “t” Empcdemmiento «saía L_ SÉ'. Personal ind Pvohiocm. E usneçt (nm: h nutrir muc &VÍÍIÚÚM 50°C: : Abi (Ãto nick o : ígríricut irma¡ Turunen¡ nocturno* lmnodiow omircn rom Agçgnugiltv Arze-slot md eqnl b : ll X i Acceslolty ' ! Walmir : url OIÍQPOGDM / içugggm¡ EÍWVVWÊM simpatia¡ hoheinbpàhiiomoütpndoopnoword 'psp ptmxuor Protection 'IC Í mmpur-. sàmm mãa-: smarrxzvw-'m- renata. ” Papoila . nc oi renome: mnnwhw, IIIÍ Anime I u tamem. erikricenznt °"“°'*°“ por, con y para todos. .. _ _ _fo_ educanorg
 18. 18. Reflexión. .. 3'. jlií : Qgmiíl r: min. íi "Ti; pr: ¡¡'n1I(o"f s¡ ; r-. Lmmill- 0h( i-imit 3.' 'Iauhlnnili- : tor-im ' : Izi-iuíinuli : of 3.' ltulullâiullt' "aim-unit f. jlii : ngmiíi: ;nim ? i m “algun mu: : u: uma” 171¡ ! lIIí l-lIi-'ilniê mir? ) i "hi ? alii Íi-hi-"É P. :eum-lan: girl: : la¡ T: : ilLllluíhi ai: i: ,IIIÍHIIIFI iii¡ _uma-ia . umha-un *im : li claimluilllf: 17mm! . i. ; mau qm: izi fzzqnaiiuglizi Il: i: : Iniiiuni fiín : in i: :em : i Trim llllâlll: :vai-hi = hi: built-rum# = :ll 1h75¡ III nur-Jiu : Md ll'- 'lilhf 3'. Envia¡ 1 : mu: qm: hi : -iii›; g_li= Il: i: lumunm . iín club: : . nill-*Ílllâlñlitlz : rim um: ¡nipmnhu ¡pufiumzll : u plhlnzx i : mirzuqgnzkt 51W¡ guri ; E Íum HIP-ici: l: Ta lliitounii ai; l: Iliíniinlñltiríl¡ 'namaaíi ici : :uiualliu: uma : rmíiulnlrílu : m : i: : :mr : :: Ikki P. mí 'NHL' : mpzu rm: v : cum: manu: : lnrlulrki: :u mm ? nlnuzggmi at; ;ly : mir: _Ilíílfllfhl : l Ilauitilríllll : iclàlulíl: Il'. ls): Lvluipivinlalltaz: ai: 'l 1 : :Em , IIIÍoiiI'Il= l'Íl¡i¡, Íllllilunllnãllll , kiulllllluñlÍlill. Ítlhlllilniml¡ ' ãlnlpilillalninlialllll' . fH-rai-i; um: :: unu-. gnz n; l _swim 1:» : l -l-: :ezmcilir-ii lui: "t-nn-mnauixu: piaui-i. - m : :win IÍLTIKIIHIHIL* mir: (oi-m: m: :i : ui-ti: nl: b» : eu ÍlãííblilÍ . _". 'v; ;'~l. :gui l . l l '
 19. 19. .í-. ctores y Sectores en¡ Estrategias de Tecnologia cie Ia ÍHÍOPIT5IBCÍOI1 en la Eciucacion para 'ei Desarrolio vinculando Estrategias al Desarrollo. LL luriuulk Componentes de una Estrategia. Pasos de una Estrategia. 5 REUTERS : a 5 Íjxci-'ri' lr Fe u N oArioN Diqital Vision FPIIOWShÍp CC'uFiCWjn, m; ,, r
 20. 20. Actores y Sectores en Estrategias de TI en la Educación para el Desarrollo ~ : :i-gi 'Ç". l!-[lÊl_icl§l; Li. *quai _âiiiri--izi_i; uigg~t. :aqui çilisiçi, = ;ÍilêlllH. ÍÍ'Íi'il_ilí, l!i iÍtjllflÊlllí-ekfli.
 21. 21. Actores y Sectores en Estrategias de TI en la Educación para el Desarrollo i' li l M1; - i". l iíri l-'l ri ji~'«: ::°. iIi . . . “Ç 'à r : :ti i' ri . '- : i ljl-Íl i'm v s: !f ': l_I'Í* i "rm. : W-ri ii : i i F31'. “ifiiíri” ii i : ii ii í'~l v: : v -- r u- »- v -7 ' ã -- -"~- ' › i __¡'; |i': | iii. . l . I i il~~'l li v m: t. , sit: : : i : i: l'l= ?Jiflrlsíri l* fi' _rir P: : , iriíñx l mr.
 22. 22. Actores en Estrategias de TI para el Desarrollo A través de Quiénes 1. A través de Quiénes. : ' ijiri ll: _l'l lW-“l ri irisizi" iIi »1 ll rsiiii ri i ia-i ii: ~ ír i' iwliti ii : iai tis-Lila: fi; : Ii i: :i: lixar: : = i l_l= _i ; i=l = i. Vil fãlêdlilãlêid. íiiiism: : iiirgiàiritéaic: ílez= iriçiçi, i ; liigiiiliiiiçilçidndieigs Eli'il: l¡§l9l§i: i. « 'Ífãliilllrllllêlélêlslr i Êlãlüílêlílêdlil_ i Híííllülllllíi, , I l c i' z 1.2:( i: ri l i: _l l-“› _ni Ti fim -r _i, '.i, lii'*'= _«lí* riíiiivr. -i| l›: ; . _". -_v: ;'4. ¡Hl y _¡ i .
 23. 23. lqlíil-l, _xuáur r Ipaq. . ^ " 'ílS i'- 'liíi i= ~ic. i Persorias Personas Personas Personas . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . i Q . ... ... ... ... ... .« . ... ... ... ... ... .i Gmpos y Organizaciones Gmpos y Organizacíones "z › r Instituciones "z t Instituciones r - 4 _ s r L- . 4 s J , yEmpresas °l. .:i. :_ J , yEmpresas -l. i:i. . Comunwad Comunwad , r. ; Sodedad I Econonüa Desarrollo Económico y Social 2. Qué buscamos con ellos. 3. Identificando Quiénes. La Tecno'ogía de la Información puede promover el Desarrol o potenciawdo y vinculando a: Personas. Grupos y Organizaciones. Instituciones y Empresas. Comunidades. Sociedad. Economia. Nota: Gobierno y Leyes regifan la sociedad y Ia economía, cambiando lentamente, pero asumimos que potenaarido a las personas, grupos, instituciones y comundades, promovemos y aceleramos el cambio y ajuste en Gobierno y Leyes. : :L/ Tras ) r-nnrnhvl cducanorg
 24. 24. Actores en Estrategias de TI para el Desarrollo A través de Quiénesm l. A traves'. dr- Quit-nes. Personas son heterogéneas, muy distintas y con intereses, habilidades y potencialidades distintas. Son fuente renovable y permanente del progreso y el desarrollo y deben ser su objetivo y fin. Sociedad conglomerado de comunidades y espacio donde hteractúan y encuentran mayores opciones y oportunidades Ios miembros de las distintas comunidades. Grupos y Organizaciones Potencian a las personas en Ia exploración de sus intereses y alcance de sus objetivos, en su interaction con las instituciones, y en su participación en las comunidades, sociedad y economia. Economía Intercambio de bienes y servicios de las comunidades y Ios miembros de Ia sociedad entre sí y con otras comunidades y sociedades. Instituciones y Empresas Proveen bíenes y servicios a las personas, grupos y orgmizaciones y otras instituciones, contraándolas, sirviéndoles y regulándolas, compitiendo y colaborando entre si'. Operan y toman decisiones no en base al interés de las personas sino para alcanzar objetivos propios o del sector que forman parte. -v Desarrollo Económico y Social Mejor nivel de vida, opciones y oportunidades para las personas y Ia habilidad de mantenerlos y ampliarlos. c°mumdades . . Nota: Para firies de simplicidad hemos agrupado Gobierno, E5935” 'ea' o Wrtua' e" 9' qu? 'ilteracman 'a5 instituciones gulxêmamentales y reguladoras junto a las privadas 03507335¡ QTUPOS Y organizaciones e y proveedoras de bàenes y servidos, pero deoendiendo de Ia instituciones. Cada una cuenta con naturaleza de la estrategia a formular, el grupo 'Instituciones' debería desglosarse en los grupos necesarias ("Educalivasñ características particulares. __ N " __ __ v_ Empresas , Reguladoras , Proveedoras , etcâdu( a', org : :urnas ) wunccvnq
 25. 25. ~'. ~Iu_i. -.. _~ inriq-. gllw. -lz unir. :l "asibluufll- ; ii l l' iiiirwlf-luiri: :l 'làltfíl “' iIi ' i ií~ 'I"| ›:l tiliiii: :ii i i: -. i . iii '-. i:. . 1. A traves de Qu ienes. 3. Ident ficando Quiénes. Personas más críticas, más creativas, mejor preparadas para el trabajo, Ia colaboración, la pamcipación y el aprendizaje permanente, con valores, condencla social, opciones y oportunldada de i Sociedad crecimento personal, empleo, labor e impacto mejor, que responde y refleja a sus ; comunitario y emprendirrlento empresarial. membros, brlndándoles más opciones y oportunidades al ser más articulada, r "°5 99mm? " *m* i comunicada, abierta, justa, equitativa › ros permten tener. .. _ , re etuosa de la Iibertad los l Grupos y Organizaciones áefescphos_ y abiertas y participativos, interrelacionados, que " “u, reñejen y rspondan a los intereses y 'i nos permite tener. .. necesidades de las personas y las vinculen y N , f ' sin/ en de medio para la interaoción con las nos permiten Economía l ¡USÍÍÍUÚOÚC-í me' » ' más competitiva, interrelacionada y dinamica, alerta, abierta y lista al cambio, la innovation y la renovación y ' Instituciones “emma” más dinâmicas, oompeütlvas, abiertas al cambio no; permite terler_ e interrelaclonadas, autocriticas, que respondan e ; a los intereses y necesidades de las personas. é Desanouo y rospamytmtenam Economico y Social j . equitativo y sostenible, alerta, llexible y renovable. , ' Comunidades abiertas, partldpatívas, articuladas y dinâmicas. › educanorg
 26. 26. "AI-Irei m: : HV¡ : :Incl- '-l| à ' : :mas ^) ¡matava! llfÍllg/ 'HÍL m' -r-Ir. ;l "a-iludir lr): h Iíillrrziffl¡ pm**- En educación, debemos considerar no solo a estudiantes y maestros, sino también a todos Ios actores involucrados en el proceso educativo, incluyendo: Padres y familiares. Personal auxiliar de Ia docencia. Personal administrativo de Ios centros educativos. Centros educativos dedistintos niveles y especializacion. Grupos comunitarios. Instituciones de apoyo y promoción de Ia educación. Proveedores de bienes y servicios al sector educativo. Empleadores. Medios de comunicación. Y un largo etc. .. fx ; Il'll'°-l~“ ' : iu : l . I Mil: '-l. ' 13H11" ll( . 1. A través de Quiénes. 2. Qué buscamos. - Para cada uno de estos actores definir: Su perñl. Su rol y funciones en el proceso educativo. Sus necesidades. Sus Iimitaciones. Sus intereses, anhelos y expectativas. Sus potencialidades. Sus oportunidades. o Determinar las relaciones entre ellos: Directas e Indirectas. Implícitas y Explícitas. Actuales e Ideales. 4 Agruparlos por su rol o intereses. cducar. org
 27. 27. quais: : : ln 11|: ›l§'. ›: u'. _Ihlr_ ; l IJ-. dílncülfi nnjlgniflin hlil-'l n; .w : mui: v : iu . -31 '43 '-lI ; ll hi "Hill Flllíll Ihl *'- '-l lÍ-l-'hl 'ó"l| l LAtnvésdeQuiénes. 2. Qué buscamos. v. .l¡i¡'. .,. . aii' l Actores del Sistema Nacional de lnfonnacíón de Educación, Ciencia y Tecnología A* Vania-hds Lhmn~› . u d 1"' " uuhuuwau¡ ~: ¡.. ..y| ›. : launch ° “M * u, ... ›. u. . . da. .. seu. . , b. ._¡. ,;, - uma: : ›: . 1.. .,. .. _nlmv-u 'LL uu m. .. . [ j. hmm-wc . ._. P-evnooc- taum: t' f, í_ g »mm . -- . I : llrlonñmu: . ~~. ...7f-n: vr: .vcs ; wma j_ JM J '_ “m1 : .._ 'a m u_ m" _ ›~amhnl'vn_ Suulouhrnz *a -, ¡¡--_; ;¡on¡; e._¡1_ u --a-v -- . u_ H _ _ u. .. alma . . . . . -71 qu. .. . ›. « an». - _- V-'Vímt- - '*"“-“- í. “meu -I _ M» '. ' ' "" -. ,_ L_ ¡. .,, .¡. , rrvnnd-ñawi . . : m &¡ . Lung. .., . . '* u. : . i. _ K . _ _ 'cs . u; __ ' '. _ . .ww. -v um _*_ _ u", u_ _ Jun mx , |. --- L . › " ' - . '- ~ 3;, 4:. :- - “'"“" " '“¡" _. um; rc¡ . mas c* _M " . '.. -'. J Hxar dr I- . . uh» ›'v**"*^'*" H5' *V mu. .. , A4. u. a. . N. r.-~n. u.›-. .-' hdmi-ala' A: nas: 5%**- c . .A-um 'nr-nu n! “am '¡""'| """" ' 'Mun . »ou . ..nunk ' Education Inicial, Bú-. icn Í o Media y 'li-atum Frohzsbviol kakuda" s"ped°ry ESPEÚ°NÍ°Ú° u "E Cla-nda y fwtsolagia h_ J_ tngJniu bul"'ntuírl l-rac-. a-. iu rw'. nn*~. v< na ldqvn-'xw' ¡¡, ,_. 3m, Leu-clan s . . ¡Snwuca hN'_¡11 ; ""f~"' ' '-'3'°"'*'“° É? ? 0-1 n- unn- . ÉCLVHKYUIG . .. .na intaum¡ rw"? _ V_ M_ , ,W ____ Pol-nn. . -y lrrn - u. . hr. . r . im. -_-<_[igrg; » 'art' "npc-iii lcl. ,~ ¡b- «y u , . . . c( -. ¡,¡4", ,, “um” Tm_ cr. ___w_, _¡mh_~ Kuka. . . ' luvuhuáculvs __ ______ › aan-m. . u: lulc : lu Murad¡ [afora c W i** r' "N" -1 Íxoaonl sua». *“ - * "-' V** unido n. o-uvnuc , l-wunmaàu¡ : :nu-Mu Iara¡ llnn-_nlen .7. . - . A l. mr, .. › '_ A k _ y " “A' w , .¡ . 4 l. , . . u u . . Ç - A , n v¡ l: › . .r - l . 4'» a l __ H _ “M, y . › l l . -v › u › . .. . . l . . 1 . . . .. . u . - l. , . . › _m_ l . ç u k . "' 'V' ' ' « »l A . . . . v l . . › t. . , . . v . . n . . . , . . › A u. .. ul . .. m¡ c-u . . . ..N ›; ; ' '* m, ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... m, ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... cducanorg
 28. 28. Reflexión ; Irina- , rzra l mc. i_l"ll~, r i: - unliilriafiri-izz. lruifian Ti › i: : - : mira-m: t' mrzmzi: i u: : '¡l= l lan ; ir : i _w »tua a: l : :m-n : i t : mi l il l: : '. : trinta: n” i: ,¡'l*"w'i§| l'I1l'lÍ= l 'it-li Il: =l" : l 1' i 1:44'( : a l. l : :LM ›. : Irina: nnmfblc' âl" amam: : : ii u r: :m: :mui: il: r: : : nlvui: i: hi l limit: : fifa¡ : r : il ;1rrx»: =›: i~ : z l R213” : al m; : lnlllll t: : í. "Qlllíl : i: l: .nlilllifllsttl l: m: *um fi l n: : : rw: n: :i ; t na: : : i i : :a (lfllll ii m '. 2V¡ lili' l : l l l nnrli: Liu tal: = ¡Ilil m: :rm: 'aim fl l i-à. : ru-ai: 'I n: :isn't: Àl= l iam . i m _Iria l' iuqltii = ; Wilfl l (t n: :txt um: :l ii. :mlllnliilti , : lrlllsi: :n : u: i'll¡ Íl; r=li= l~'. _. llulini Ti n: : v n: : : :eli hier: : i i 'nlr-rhw. 11,: l'I. .l'| ^l'-hlél= l: v A: : 11:¡ l Íhlilíhiilat 1Il(= l'= à:'›= -|~'. :Ma: .nm-ni. - ' = l;lil= li~l: .
 29. 29. icoirlponentes en una Estrategia de Tecnologia en la Educación para el Desarrollo vinculando Estrategias al Desarrollo. Actores en las Estrategias. ' »= - 'lnllirí Il' Ill* ¡Jlriiiglñ Pasos de una Estrategia. 5 REUTERS . a í rew~o^ric~ 'sx : zig Diqital Vision FPIIOWShÍp
 30. 30. Component. ; cn una Estrategia de TI para el Desarrollo Acciones y Recursos *i Í l' l Im : ›:“. I': l(= ~i_, l'ni: f: l: : l l' ll : Jr: v, 'r il” w411i» _r: l': * : i lzicéci" ill . luwçllllri: iiuili Ii” : l IÍ il m v i l ›: l'i'i= i.': _I _ij a júri l | fg¡ E2_ » Eliiniiiair . Airzçztrisi w : teictilrçieiç: rlmirarriçiç. , rt-. iiilliiaii. , lusàiiliu-ríiriuçi: : . 7 _. riirg. " ; avril 4:. . i Eliíllziãlrl lslglzílalnltja. ' írmy E Cn ' A' ' - 'Wei' t. àglürüu, .. lniraigisim ! l-. !l! lr: L.. E1i1IliÉli“ ijigiçirizliilit-. içilgg. dmñ'*“¡"¡rml'ñk ' ~ Elnitçlíruir» : ls: fxçzçiifnla, 'rlluiciulali .
 31. 31. .. .iiigcicio MGS e . i lIlÍiFJ. E$'Êl“$i2'3§'3. A' r* i-r l izzle Fiflliiiiifâgllãli v , para e Desa à T' l ecr : sick rrollo I 42.- Vínoulando Estrategias al Desarrollo. Actores en las Estrategias. Componentes de una Estrategia. - Recursos. .› y Pasos de una Estrategia. o 5 REUTERS : a 3 Í', ;_ô. ~if: *“. r Fe im oArio-N CC"'. l:lrl›'riC. i 4;¡ . AP ' : :T ic; Diqital Vision Fellowship
 32. 32. Acciones cn una Estrategia de T1 en Educación para el Desarrollo 6 Acciones a Realizar con Ios Actores hierliie-ilvn-; laiel , r-_irei íieléleti. aeiertsielel Kem mea-lies. sentiam-Lies», Inim-eie-iiueieiieirewa lllí9i= ,ie1iil! lí. i!lñl, › : lili 91!! ? ? ill-i lili-ill: lia' íêlnlllllglblr' : :,151 êkfmbl el; mem. . retal ihlill euiiieirciei ! Eliíiñlliilrl . .' Ê.1El_. -'lll1E-. l'll7›3 Vãlilirelilskí @ter iileiet-; la ÍEIÊIÍÍÍQÉIQÍQB, elelileleIliili-elIlkeE-“ll 'tallelrçier-! ula leia , niaiinillielan @metan--c-mlweizim-iunw -c-ioii-c ! inllillllllíjil-J, Iilãjlolfllf-'lll ¡Wlál -i efalílslíaieíelüul dia' viela: eirei-_leieílreiu lulpreleikel-eílgulliieraiíivei ; nl em êuiílelnlei : iii-encantam IÍif-'~'2J, |l(°eliléik4ii_Íf-“ v estadual-earlier em: - *Aplêlmiliêlwâllãlgnk vivir. . üelràlll-Lhls', lniir-eitzieiieeirts* eireigeirnoiemreieiei; a ' lolíãllêkàtlàl-in. ; EJ iiuíeíf-ÍÉIÍÍE-eieri: ,zxeieireksi-i. Q ~ 5'. . Êl ñ il : iii 'ii-eia ? se l ewei . . as_ ele( : ele: ele» íüglllêlflhl Helewel ; m alienar-ei: : ollnlllêlliíelslielílíieieiêi. , _Í à. ÊleiñeilàL-¡T-. leilflelgw Úkeleleiíillelerflel-eiil-Íi el? ? A ? law dqeieni' Ilhl-(Íàilíltl ', -^ ijploliiãlr' ! I lei ãlelgliêlililíl il “erewâpeia iuipnieiireie-z ;1Ig| nlííi9t= .lii'l! le'l . em em ; interino lnlnlêlíilêlíâ' 'w' eielillüliiàlilàlêlri. v? - H<. 'Íffeieiêiíiíliüiíiç ! líeloilsvlêlfl-J: uueieilieia email la -c-iraielnit-: :iarr-lii, iniciam-irei. . ; ll 'ir-hiato' ! l-, lajlllllívi ! e hHlílíHIl-lmli dia ílãllláíl-livlr' eiemeireiíxei: : el-eellle» i-; i-emílíleegii-lieràezeir' leis¡ : idK-. Ireia.
 33. 33. .s . ..qqr y. _.f. :.. .›. w(. ..ilel_. ,v. ¡.. .,lw m' l l o -I. H 'a ' o o n c- n i 'H1' . .i ll 1 . -_Ie « lei: '-l : i I UÍ- z_op“c_. ones_ 3. Apoyo. 4. Oportunidades S. ñnculan e Es más que capacitar. .. e Potenciar, empoderar a Ios actores (estudiantes, profesores, padres, gestores de servicios educativos, etc. ) a través de Ia capacitación y el desarrollo de habilidades y competencias. e Esto incluye promover el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan el aprendizaje permanente, Ia inclusión y participación activa en Ia sociedad de Ia información, mejores oportunidades para el Crecimiento personal y alcanzar un mejor nivel de vida, Ia concientización en torno a Ia comunidad y potenciación y motivación para realizar aportes significativos a Ia misma. -› cducanorg : :UTr= s r-unhlvead
 34. 34. Acciones en una Estrategia de TI cn Educacion para el Desarrollo 1. Habilitar a las Personas. ., 1' Desarrollar: o Pilares Básicos: o Valoresy Etica. F d d d - un amentos e apren izaje, 0 Aprendizaje Permanente y razonamiento y organización. Motivación del Aprendizaje - Educación Académica Formal. para toda Ia Vida. - Competencias prácticas y Alertas abiertos al cambio 'aborales' O y ' o Habilidades de Desarrollo: o Responsabilidad social y _ asodauvas_ COmUÚÍÍÕTÍa- - comunicativas. o Capacidad de incidir. ' participativa* - colaborativas. - críticas. - creativas. - Informáticas Básicas. »Ef 9 _ 7 r educanorg
 35. 35. , . -. .w, ... ..~; ... ,., ._. ... ..--_. ... ,,_ -. if°'I i , ehii I. i TI I iai: 1'"Í°ÍÍÍÍÍ'_ 3. Apoyo. Ampliar los horizontes y aspiraciones de los estudiantes y docentes : j ÊTCÊEÍÍdadQS y ofrecerles altemativas que desarrollen su interés y les permitan crecer en Io que les motiva, promoviendo Ia innovación. e Infonnación y Acceso a opciones de aprendizaje y formación. - Laboratorios y Talleres Especializados. - Centros de Recursos Informativos. - Diversidad de Cursos y Programas. - Diversidad de Metodologias. o Información y Acceso a fuentes de conocimiento para un mejor aprendizaje y soporte del estudio. - Medios Educativos y de Conocimiento. - Mediotecas. - Redes de Conocimiento. - Redes Educativas. e Información y Acceso a alternativas de crecimiento personal, profesional y social. - Deportes. - Actividades Sociales. - Grupos y Organizaciones. - capacitación Técnica. - Aficiones y Pasatiempo. - Contacto con instituciones y actores. *D cducanorg
 36. 36. V r , 1. Habilitar. -. l l l _hll AJ, Í* " - 2. Opciones. 4. Oportunidades 5. lñnailar. e _Btructuras para dar _respuesta a las necesidades e intereses de los individuos en las distintas etapas de su desarrollo. - ciclos biológico, social, educativo, cido laboral, etc. e Atención para aquellos con necesidades especiales. - Físicas, sociales, económicas, geográficas, cognitivas, disciplinarias. - Información sobre y acceso a dónde acudir para apoyo y asistencia en los momentos criticos del individuo. - Segundas o ortunidades_ para quienes cometen errores (reprobados, VIO adores e reglas, delincuentes juveniles, etc. ). - Pérdida de seres queridos (padres, familiares, amistades). - Dificultades de socialización (inhibición, rechazo, etc. ). - Relaciones amistosas y amorosas (rechazo, ruptura, manipulación y dependencia, presion, etc. ). - Fracaso escolar. - Cambio de Entorno y Condiciones (escolares, económicas, sociales, mudanza, etc. ). - Experiencias sexuales, etc. - Mecanismos para la detección, comunicación, canalízación y respuesta de momentos criticos. ' 4) cducanorg
 37. 37. - - de TI en Educación C bñndaroe l “ 1. iiabiiitar. M* e . 2. Opciones. _i4. Vlnailar. o AI brindarles opciones y estructuras de apoyo, facilitamos el mantener a Ios actores dentro del proceso educativo con interés y motivación, preámbulos de Ia acción y Ia innovación. o Estas acciones no sólo están orientadas a promover el desarrollo sino también a minimizar la pérdida de personas, jóvenes y adultos, y de potencialidades, esfuerzos y recursos de personas e instituciones a Io largo del proceso por no brindar las opciones, oportunidades y vinculación que permitan a Ia sociedad capitalizar sobre ellas. tj: 5,121255: -e educanorg
 38. 38. ,íd-Tclr- 'ht : NLM-JUN -Y- . A¡ ¡ltlH-hl-TÍÉ¡ -'›Ir› o l riu-Ní- "Jrl 'rui l. : 'W'- l ú i7' “'95 LHabilitar. 2. Opciones. Que puedan aplicar las habilidades desarrolladas, crecer y continuar 4'_ ' creciendo y producir un aporte a Ia sodedad a través de un impacto significativo en su entorno inmediato y sus comunidades. ~ Información y acceso a recursos, a Apoyo a Ia investigadón e fondos, servicios, asesoría. innovación. - Becas y programas de intercambio. - Información y_aoceso a programas o Acceso a posiciones Iaborales. de ¡"Ve5“9a°¡°“- - Contacto y coordinación con otros - Informacíon y acceso a programas programas dentíñcos y de de experiencia para estudiantes (pasanüas) investigación. - Contacto y coordinación con las * APOYO a¡ emPVEÚÚÍmÍEÚÍÔ empresas. comunitario, social y cultural. - Información y acceso a ocupaciones - Información y acceso a programas y actividades altemativas y cómo culturales. aspirar a EHaS- - Información y acceso a programas - Información y acceso a fuentes de de Voluntariado v Servicio Social v ingreso (directas e indirectas) para °°'““"'ta"°' , educadores, padres, organizaciones * APOYO 3 'a ¡nVesügôdon e e instituciones, innovacíón y promoción de acción. - Incentivar el espíritu emprendedor y - Información y acceso_ a programas de negocios' gãçtlagsyycfcfrfdinâgiãzscon otros gfygtfacâ: : ãgñãgaêg? " m" programas cientíñcos, tecnológicos y de investigación. *D cducanorg
 39. 39. Promover en Ios actores Ia capacidad de oomprender el entorno, sus Vl--I. ›l a Hi* ;1i'll_| '›. .i, V ~r ? Illír-I-'iíír › Iiilíái 1r›: ^x 1. Habilitar. 2. Opciones. 3. Oportunidades. 'Ílll l"'I¡ necesidades, de responder adecuadamente al mismo y de interactuar entre si y trabajar juntos para potenciar sus esfuerzos y alcanzar logros más significativos. Acercarlos con Ios demás actores y sectores de la sociedad y promover Ia interacción y trabajo conjunto de todos. O Promover Cultura de Colaboración el entendimiento, la comunicación y la colaboración entre individuos, actores y sectores, regionales, nacionales e intemacionales. - Promover el contacto y errprendimiento conjunto oon otros estudiantes, docentes e instituciones con programas e instituciones que trabajan con estudiantes y docentes. - Promover el contacto y errprendimiento conjunto entre actores y programas de investigación, cultura y comercio. - Apertura de la escuela y Ios centros de tecnología de la información a Ia comunidad. - Promover Ia relación de los centrosde estudio superior con las escuelas basica y media y con su comunidad. - Promover Ia relación de los centros de estudio superior con las empresas. - Defnir beneficios concretos del intercambio y trabajo conjunto para los actores. O coordinación de Esfuerzos Proveer Ios medios para mantener una actitud proactiva y alerta de Ios esfuerzos y proyectos para el desarrollo de la sociedad, promoviendo su entendimiento y vinculación para un mayor impacto, una mayor eficiencia de recursos y evitar duplicidad de esfuerzos. Planificación Estratégica Participativa - Partlcpaclón de los actores involucrados, beneficiados directos e indirectns, en Ia formulación y deñnición de esoategias, proyectos y acciones desde su mismo ínicio y deñnición de beneñcios concretos y específicos para cada uno de ellos. - Retroaimentaclón y participación de actores de Ia sociedad para adecua* programas de apoyo a necesidades sociales y educativos a Competencias Iaborales. cducanorg
 40. 40. Reflexión ; Iríiisu Ii t: :i í Ti n: : : i: t: l '. iram: “rhh : iu i r: _| *i: il llíl-*Íl isirsiiiiri: v iii: ri t= ILi= iaiiifr' i: hi: Lhil* : i : Ti mai: ;ins ; ihiii_(; r:ini ic- : Íini 'içmrii 'his j* llbliqóhinifílífiêl: rf : Lmííl: * : i : ?ii m: v hi: iunrãi: ii: Ii; lll: Íi^'Íi= «l"'" 'laiLrãli iiitiiiia: “Virais ! i l *il : :irrita llaivizi : i : :ii : tam: * ? lí fina: : : il m: : ii: :wii hi : i ; luis : i'- iir= i¡l= «i"i'= iii : :l LW: : i: l r : :i-rir : i iu : :rim “masi 'i 1 : atrai: "maul m 1=l: lÊ"”= li*iIl”f= I31"“ ir. imiiniri Ti' i- : iai ; ii : i ii u : :ici ;1' i: iriiilt: i ir Nai ; iii iii: (ai 1 l ii~ u): i: i7 Li? il'i'ir= i«. 'l'i l : a i: a: i lfãlyrlfl : l t, Il'il'l ii m* v : ins : i “Ç-tirlil: l: : *ilñllàlt i ii . iciíirnw v : i ; Wi r: : ia: ?iu-main , ni t: - hi: A : i : fi-: iiiai: »iara : i'm: :l : i Illkllii.
 41. 41. FLQCFJÍ rsss «em lílÍiã. East-rat i- l g1 I o e For-rrrs«: i«3r7 v i -ecr old 'R' Eícil +5- c; -. -.. ?VC l [i3 vinculando Estrategias al Desarrollo. Amora en las Estrategias. Components de una Estrategia. ~ _ y Pasos de una Estrategia. ; g REUTERS : à - Í*°ñc*-f: '*". : Fe wiN out-iriam CCMUriLÍÍijLÇ ru a 3', 5 Diqital Vision Fellowship prw 'IS fi" (rim
 42. 42. Recursos en una Estrategia de TI en Educación para el Desarrollo 5 Recursos con los cuales implementar las estrategias " mosfassacaonr: ie: u ' " V 'L7 j§i5!. l.›3!Êl 71H_¡, _i_l. l_F; iJ. i?E ó _ ubãhrglâíãolniíPis iainitm iIl-'rêlllliílíghl-Íiüfwíi? :ll-iiiaiir-. Lw-: ia inteirar-ima, lilãlílioi-ft-íl: Iiavfali' ii--r-. lÍ-l-i lr-: I ; lslinlíagmir -l-liilu ici: Iloiriilinli-iãi-lioiii. ítlalniía-l-'L-iia-t-iiioz-iliiliainiíc). 'gisiiieiiisllaliisb', leis-iillsliiilsláilaliisisl. . Isis¡ l§l§l§i§Ql§r~elsiiieieiliillsiiliera liiíaíetaliilêiiei lçlgdglslllmliilêlsl ils” iai nieiíivaieiieiii_ il-gil grau. . guia §Íl_l'1§lllríi§"-'J3l9'›l! l-': I iai KQIIIIEIIWÉEIQÍÓIL, dia l= i oiolliílllülíiãlí” iiàiilàí-'l , ozaim-iar-, iax Íilülñivi-li-'iiiw air-iron¡ (Illíilllitêlr r-. l 'nlHllÍílÉbJ-'wíl la¡ oiii-hihi, _ IiiVIf-l-*lÍIgEl-li-ÍIL, ;ll Iíolil-i-Zlíilizlilloi 'i : ll ! i íêieil IIñHIlÍQl l *EL "J . iilglslã. 7.511.713,11.. . . r M . tl, cÍlÍÍÍElEizíaíillíiíllül 3|_¡]g)i'§l; ff_l: * : Ibict-iam estilista-z. 'lÉi? '~IÍi'+ai! i!<ê+-7iu. . rails-i Êulülmlli. 'llllel! ll'= _lili. imiiilzini_ irgiêmtm iamisit-igiizie, _ __ _ Kain 'r"Êiíillílãlliêiêlàqlêliúêill lala 2138191055 o ? lama-gm 1» : Havia-aii iaiioisaiiciisiiiiei, v, iniíniçieiiuigiiiim. azseiemçiaigiri, Êlifíisiiuei alia Éisii-ileciui l- __ _ _. r , _ . . rergiL-wail. . KagulhllníierêlÇlilgíílilleliàlilill, lgllileiielilglg, ;ignorar-Hinn glíetlglalelg» _ u mary_ gíñwíjnugil_ _hmm_ _Élminanup hmm_ ilelíiãlrlêlñ. . x47 êieia-trell. íleífÍblilêlfv-f-lii ! All-fui ; iii-n
 43. 43. - a una Esta/ tania deTI en Educación para? x . ~ e R i- rsos Derivaidgi» _k . o Las condiciones de estos recursos, su uso, aplicación, interacción, aprovechamíento y desarrollo define varias condiciones que pueden considerarse como recursos adicionales, pero que en realidad dependen o derívan de los recursos antes listados. - Recursos Intangibles: o Prestígio, tradición, etc. o En realidad son parte del entomo de aoción y viene en gran parte dada por el desarrollo o calidad de los recursos humanos y capacidad institucional. - Capacidad Técnica, Tecnológica y conocimiento: o Son construídas por y dependen de Ios recursos institucionales y humanos y la interacción, articulación y aprovechamíento de estos. . g3 Fffffíí": *i educanorg
 44. 44. , 4. ; '.| ¡;. ›,¡. T.'], .nn. _ ›: _,~. ¡i. -l| I. , ui ': i i: ~l * rriii: : (.i. ||¡4- . i¡. ~ : .-. u.r___. |i. . 2. Instituciones. 3. Infoestructura. 4. Infraestructura. Los mejores programas educativos, las mejores instalaciones no 5. Entomo de Acción. producirán un impacto significativo si no cuentan con personas motivadas y motivadoras al frente de las mismas y no son capaces de motivar a sus usuarios y beneficiarios. ~ Se debe definir: ~ No se trata sólo de los estudiantes, 74,4 . ., iiriu» r. ., las necesidades, Iimitaciones, intereses, anhelos y expectativas, potencialidades y oportunidades de Ios actores involucrados. el rol de cada uno de ellos dentro de la estrategia y sus iniciativas. Ios beneñcios concretos que la estrategia y sus iniciativas brindarán para cada uno de ellos. los responsables de la motivación y Ia catalización de Ios procesos. Ia fuente de motivación y el medio para motivar y catalizar de estos actores. los educadores y el personal técnico, sino también del personal administrativo, los padres, tutores y familiares, empleadores y proveedores, etc. Se debe consultar e integrar a Ios distintos actores en la formulación de las estrategias, lo cual: - reduce Ia resistencia al cambio y el potencial rechazo de las mismas, - garantiza su aceptaclón y pertinencia. No tomar en cuenta a los actores, limita significativamente el alcance de cualquier iniciativa y estrategia. cducanorg
 45. 45. U-J-lltí- . || i' : :Iilhgll -Í- 4 _li : IÍÍÍÚ-l-TIÀÍI I ? TI , a1 I'd ›: Los estudiantes son recursos también. ~ Se debe definir: - las necesidades, Iimitaciones, intereses, anhelos y expectativas, potencialidades y oportunidades de Ios actores involucrados. - el rol de cada uno de ellos dentro de Ia estrategia y sus iniciativas. - Ios beneñcios concretos que la estrategia y sus iniciativas brindarán para cada uno de ellos. - Ios responsables de la motivación y Ia catalización de Ios procesos. - Ia fuente de motivación y el medio para motivar y catalizar de estos actores. : :w-ns 1 . -.. .r, .v. ~.. , ›: ~.›. ¡.. .1I: . : um . ., 2|ll. .› l. ., 5"¡ 2. Instituciones. 3. Infoestructura. 4. Infraestructura. 5. Entomo de Accián. No se trata sólo de los estudiantes, Ios educadores y el personal técnico, sino también del personal administrativo, los padres, tutores y familiares, empleadores y proveedores, etc. Se debe consultar e integrar a Ios distintos actores en la formulación de las estrategias, Io cual: - reduce Ia resistencia al cambio y el potencial rechazo de las mismas, - garantiza su aceptaclón y pertinencia. No tomar en cuenta a Ios actores, limita significativamente el alcance de cualquier iniciativa y estrategia. cducanorg
 46. 46. Ibi-ll#- 4 | |i : Jilfllkgll -L . -lI lLiC 'o ~_ N. , ' u l ' n c L ' i i I l Las estrategias Ilegan generalmente a las personas y comunidades a ¡Tellz-nl-Y-'ln mu. . , ~.| I l IlÍ f. 1. Recursos Humanos. Ill* I : Ill l- I a 3. Infoestructura. 4. Infraestructura. 5. Entomo de Accbn. través de grupos, organizaciones e instituciones, cada cual con sus intereses, objetivos, motivaciones y visión propia, pero con puntos de coincidencia e intereses comunes en favor del desarrollo. o Identificar las instituciones vinculadas a Ios procesos de y entre los actores. - Esto incluye instituciones que no necesariamente pertenecen al sector en el que trabajamos: o ñnancieras y crediticias. - comerciales. o religiosas y comunitarias. o Gremiales y profesionales, etc. - Pueden ser vehículo de: - penetración y simpatia. o financiamiento y patrocinio. o apropiación y continuidad. o ahorro y recursos existentes. o fuente de experiencia y orientacion. : :u'r= =s 4) . ..anno- conocer, consultar y tomar en cuenta esas instituciones y sus iniciativas. - canalizar, vincular y potenciar sus esfuerzos y recursos y apoyarnos en ellos para producir un mayor impacto y' lograr una mejor penetracion. Promover la colaboración y acciones e iniciativas conjuntas. - Deñniendo benefícios concretos para nosotros y esas instituciones de Ia acciones conjuntas. cducanorg
 47. 47. :Í-l-lltf- l lli' lwltlhgll. a . l' l'-l~'1'Í'. |;'. Ii"? Cómo aprovechar y colocar los sistemas de información y medios de . ~ -li : hhílhl-TIÀÍI »Mir e ›: _.~. i.. .1I: . 1. Recursos Humanos. 2. Instituciones. í. Íll il . 4. Infraestmcmra. 5. Entomo de Acción. *ÍII 4il| |r comunicación al servicio de las personas, grupos y organizaciones, instituciones y oomunicaciones. o Se reliere a los medios que sirven de apoyo a Ia comunicación, interacción y acción conjunta, la investigación, el conocimiento y el crecimiento: - Sistemas de Información. 0 Software y aplicaciones de gestión, Creación e investigación. - Medios de comunicación. o Prensa escrita, TV, Radio. - lntemet y sistema de ínfomwación en Intranets, Extranets y Redes Privadas. o correo y correo electrónico. - Fuentes de oonocimiento. - Bibliotecas, Mediotecas. o Libros, guias y otras publicaciones. - Redes de Intercambio. o De conocimiento, de Investigación, Científicas, Educativas, Profesionales y Comerciales. : :w-ns 1 . -.. .r, .v. ~.. 4 Identiñcar Ia infoestrucbura existente con respecto a Ios actores: - su alcance y penetración. - su funcionalidad y servicios. - sus Iimitaciones. Formular nueva infoestructura y adecuar la existente con funcionalidad, servicios y penetración: - A partir de las necesidades e intereses de los actores. - Que complementen Io existente. cducanorg
 48. 48. Ibi-II#- « 'Ii mini-Agi). -L . ~li : UHÍV-Hrql -t . i' i= -l: iI'i; '. l*'-. _ Aprovechar, contar con y colocar Ia infoestructura al servicio de , ~.| I l IlÍ f. 1. Recursos Humanos. 2. Instituciones. '. Iili- . «ul , nIIr 4. Infraestructura. 5. Entomo de Accón. las personas, grupos y organizaciones, instituciones y comunidades de forma que: O O : :meu 4) . ..anno- Les potencie y les permita: - eficientizar, mejorar y ampliar sus servicios; - conocer y gestionar mejor sus acciones y recursos. Les brinde acceso a infomiaciones y servicios. Les víncule, facilite y promueva su comunicación e interacción y Ios beneficios que pueden obtener de ello. Les brinde acceso a nuevas oportunidades. Les permita ampliar sus en conocimientos y habilidades. Permita a las personas crecer como personas y como profesionales, . Fortalezca sus valores y su identidad. cducanorg
 49. 49. Recursos en una Estrategia de TI en Educación para el Desarrollo 3. Infoestructura (3) 3. Infoestructura. íigizlhlíilelçi ãllglzlilàinilslelzí Ísjylâl-(sifr dia» ira-cal' ; IÉIÊÍÍEÍÍIUÍQIÍÀÚ-n-'Íill reiauisiilrçiusiilíisigffíiil eu (âlnlnviieimli íteiítalll éle iiweieifíiii. [Izlsifllclziüílial-: I içliiigi-'igiji »tina «w -i-iiiiiim-. iiiziii a liitaiiai-: iiiaiii : iiwiaiii-: i-rri» iai-: làiiaiiiii-i liii-iiuir-. i-n-iiiw mui. hiçrfisigiiiçiioigilqigi, =JglIirqlíl9)il§lsl' raiàlee-isizilriisiiii-sià visitarem. eiiiiiiiiflsiii-; iei 'sigiiâilàlãlíalri íiâeiiiiraia lliíêlllhiihlllíllêiñ'. . iíiezeieeilàiless , i'J, ÍE_l_isl': i_1E_lÉll: -!: 'H Em; ;uai-Liam ; fair grazi-Ligia, :igiiçvieisiir-, i-; isisi 'glílillllligííféliislsl . giçir iss ; leiteiras em; reis- eieiiifiaiiiiilçiç: e iiiíeiiiiiaielieinieiri _gnlãéhlnl . ter 'Êlilãliàílàiúã' ! hiil-, ülltzlêbiâ lliiiaiiiiziilii-w , ni-ir IÍii-'iílilí-i: -iiltaiíi-Ln (íalàilshj, phJiílÍI, lfil9-ih'l§ig, !isiilíiliiitfsisl rsiizieiieiiiiiileij. iaiglliiaiais'. aliam , íÍiilf-, Jtlílzlillelfirí 'íÍfsllhl-(êlüíl: iii-i-Llliluigiei: t» llhlllàjhlfllüâvlãl-'l Wiilsiílilhls" Kêigiislieig [Élelslêigiílii ; leiam llêiéíêâêl ÍÍEPL . VflliílílÊllêkfl-I mi; 19°¡ tai; leis¡ iàiiiíllçlusisí trauma-iai: : sui; ;ie livilêliiêlii _ __ gula-Lian¡ : Jz-liçwçleiililisíçszll sumir miinpr 'iaqii-itsislf-i: : 'm' ria . lllhllilhlíbillâfifsi -i-iiiiainil-; l-L» gl! l=l¡. l=. l|i : Pglñêlüiêl al ! iitâiãláiêllñllilii-IUÍÍGJE¡ : Lisinha iieiiiieigrgiiiisiiiiçi, .CÍiIBPEItÍÍQÉlQÍ its iiihiraigTñii, iagliieiaieirsiii ÍEEÍÊlÍÍQI-*iiêl ! iâillíêlllãldtifi slgliitil-? loiiláaü : aiiiiislgiziílzigigr: ai-illlr-; ir ima leimieltiiiea ; irei-Liam = .l. 'l°l¡¡. '.-, lír' -i-iiiciiiiii-Lz, liifoiiiir-, i-it-iiiaia, sítliúi-(iil-iiisi-j. íiÍjgt-JÍEÍIÍEÍÉÍNJ, ía'¡lslT! lilf-, l;f"_»' s-_liilplllalílqlllis_ 'm' iiiiaiilíisiu emu iãlsblilêleihl? ? paira¡ àlL-iaiiiirhie Íllüiiillilfllàlllêiã
 50. 50. :uniu- ii. :, ~,. ¡.. ;__. ¡›. u- _ _~. :. |i; p.i. (í: . . nn. , I__, ~.¡. ..i| '. i* : :ea - ' i ; ' l*'-. .. ÀÍÍSÍKIÊÊSLZPW' 4. ililgeslàguiá; consideraciones sobre Educación 5- E“'°'"°°°^°°°“- y Sociedad de la Información. - Debemos contar con: - Sistemas de información que potencien a Ios individuos y la forma en que se comunican e interactúan entre sí y les brinden acceso a nuevas oportunidades, además de servir de apoyo a Ia educación brindando acceso a fuentes de información e investigación, en particular a fuentes nacionales, fortaleciendo nuestros valores culturales, la autoestima y Ios valores nacionales. - EI desarrollo de una infoestructura propia, pero abierta e interconectada con el resto del mundo, es Ia garantia de que nuestros individuos sean ciudadanos de Ia Sociedad de la Información sin por ello dejar de ser ciudadanos de nuestros países ni minimizar o poner en riesgo su identidad nacional. 5_f_g, r_5== A) educa r. org
 51. 51. :Li-liv- A ii, :L1IÍII: __IÍ›. . l""'-I'-l~*l Il' l ; É Se refiere a: Planteles, edificaciones y espacios físicos. Equipos y maquinarias. Vias y medios de acceso y transporte. Redes, tecnologias y acceso a ellas. Implican: capacitación para su uso adewado y mantenimiento. capacidad para soporte local, administración y mantenimiento. Recursos para operación, mantenimiento y renovación. . -li : 'l'Í'vl'r: ll - | *t , ›: _-. ¡.. .il: . 1. Recursos Humanos. 2. Instituciones. 3. Infoestructura. . IIlÍI -~'IIÍ rnllr 5. Entomo de Acción. Deben: Tomar en cuenta Ios actores, las acciones y Ios demás recursos. Ser adecuados a Ia tecnologia a usar y disponible. Ser adecuados al volumen y condiciones de uso. Ser adecuados a las condiciones del entomo: o culturales - visuales, dimatólogicas, de uso y oonsumo de energia. Promover el aoceso y ser de fácil acceso. o Contar con ubicación estratégica. Servir para distintos ñnes y uso compartido. Aprovechar Ia estructura existente. educanorg
 52. 52. Recursos en una Estrategia de TI en Educación para el Desarrollo 4. Infraestructura (2) 6. Herram. y Serv. Ésíaêf-_lhlilfelñ 32i; h_lja. liNÍ-_). ͧ! §H 'Imym-taç» cita qra-caw' _glñlíllhlllilãlúízn-'flun ¡aemanrgustüiarmnu gn ¡gntgvmsrfàuan ÍKQIGIH 'Ja Év hwêlüíñib. : :nfajslerr-Jiflàltexç: _: ',ér_tg_ñjtlg. ›t 'Qua -'1“-F*'Í')Íll¡. lIn! l'. Í=lII a lilí-flf-JHÀÍXQM 'au¡-¡h¡n1-Lto. ~_» Ká-'IIiNf-, lnl-Çíow¡ Iuiímúhtñlclllâfi sem n: : iemanenexgmu, :Jgmetatátentaw mit# azitçikauiíxaà: fíalisues. syumfrgotàrçr êbiiânlàtlíaki Kãeímnb Inkêlutsleílsluríllem. . :çÍÍ. J_g¡LÉ-JÉ)ͧE°H 'Êbjyht-(alw-Ila' ur-x-: Nnr-. Ia-(a te* lihllláhl¡ amava: ts' glkiüutàzw 'íãmleúszgíhwaieglfln : eram clêlãêktlíãkw. : lenhlJkgkirt -qnç- g ta». tem , iukiíljátl-_H ídvllli-“PF ! um : g: mata-sm ; m agr-m 3153541!! :Jpmu-. xgirankxçxzml ; xr-grey ; ›--_)irg_1:ri(; t+: a¡-)tgu ; w 'a' Em Taiínmralâílenttatt' etemíãalf-; lek glljásfaln eles-rasga eu ergetàfatanennunaoifrgã sítàíxçauirakr: @| ll! IiÍ= _lllL§Iljͧi› *Zízlprgtdphtgl ! Íí-'"IIÍIelr; (§TÓ| ^p_, ¡go lteef-_lgTíínnn zw irJsifal-; Íel ; tz-r mnxâangtoç: as erauítexotçxês. ; Ítsísiaeíljil-: Lj _bjzujatlílcühf 'íglêmlllljfiíñlglã1§í"! k$lÉÍ9¡§« = ,]'e)i9'lã®ir§I-Lf9x1 v* ; l-_InaIÍalL-iral-; tsm emu* kçhnareiioííçlçt.
 53. 53. .ã _ i, , l_ A , ,- - LRewrsosHumanos. 2. Instituciones. 3.Infoestructura. 4. Infraestructura. . ' lux. . › o Marco social: Estructura y - Conocer el entorno nos permite: condiciones sociales de Ia _ Bñndar acceso y aprovechar COTTTI-'Tlldad Y SU enmrm- fuentes de fondos y recursos. 0 Marco cultural: Factores - Identificar Iimitaciones y tradicionales sobre como se restricciones. hacen las cosas e Interactuan Ios _ conocer y aprovechar BCÍOTES- facilidades. - Marco legal y regulatorio e - Encontrarvías de penetración, institucional; justuñcacion y apoyo oñcial y Responsabilidades, obligaciones, Pill/ WO- condicíones, Convenios de - Evitar conflictos. c°°peraa°nr etc' - Trabajar en consonancia y en Ia o EI Entorno no es apenas un dado ÚWCUOÊ' de V'5'°“e5 Y o condición que aceptamos. esüatemas mawres- - La estrategia puede considerar modiñcarlo a traves de nuevas Ieyes, reglamentos, etc. A) cducanorg
 54. 54. Reflexión 'Í ciliar' l ai: il: l.: =rlv vim' Hi 'saindo' vn» ; im : iL l-'i - : i 1h : :i . Ti : r: Em: : : jâhlíl: jr; 1;): ' vu : ira ›: .I i: flash¡ n. S'. findi tam: gm; ¡l-. itz-, iílai atclurnlainizra; :~ nu n. m rar . n35. . 71720.10- : :emu ; cn ; nim : l 'nllâlíf um: u : m: : rw/ ir ai: n: liam (rx-I t: : Íl| r': l l: Jr-i: Irá' valium: :i: t: l tri": :: nariz : :a : ll : fi lar: : l -. 'íjfllll ela-cuspir: ir; ?LÍiÍLl aii: : : i iê-Llizlíi; i; il: 'u : l': i~ l: :: ramal um¡ ›: - I: J_: it'1“I= iruilr: il» ; invlarzitr vi: “ai 1 l mui: t: l: i1? liwzlrflir : r : :nr l 'w - nz¡ ira: : : riu: : : iai 'hr l i. - "a 1 I": i. - _im i lÍ= li"l= i'l N: : i : i '-l qua: : - fim.
 55. 55. no a em W -e o. Mw c. ràHm ale i. a. .. D E VM J th» W E %e. mw_a m: E_ W_ . mv . ..w . d, _i T e , o mm, m.4o W_ -. Q . i, gti. . Wu. _HH_ Fri e ü m.4u_e . .u n a. e. .eri . a comu P. _I e mma M ? mp wwe, ; **REUTERS: $ 3 f', ;7.= ::«'*”. : Fe um: DAWDN u' 3', ci fl" (rim CC"'ul'lCÍ1jLÇ . W. . .¡_. Diqital Vision Fellowship
 56. 56. Pasos para formular una Estrategia Def. l¡ . .- g1. 'Zfelilziêlglçliílu -JIÍÍÊÍÉW Úlãloiíêlãlúiiêillíei' _lliteiiãll_ ! láíhligiiêinl helsliíiíiàtil 'r' Qi; ?JÊIITÍÍTEEEÍÊIL »itaim- lízoiaixapii-. ml. úialrelv "ÉÕÍÍÊÍÊL ãnelaiteluyiigl; Kaliàllaiiikaçl. ?tliliillhliiñurwiiái atoa-Liana. ! lume-ami Iii; #Edimar übJpr-A» «list : tail-Hahn : tanques: 'm' iliiiçluiesqi; :trair-lui Eli ; lar-ditar ? liam ; jliralíâgllztal flrêlllnllnlili. Pláilirieiiíln dia lãlijkiiiuel-j, 74021151055. 7¡(! )'. l%i! i(! l-7F'. ~“ riviiidllêkl. íioliilploliialnlíâl-? i Billisiiiíillola. _ihliliiiíhléiêls7 Éíqllllpiêilslllñls. . 'Ífeliulãfinilêlilíielsr 'Éfelliíêllliàiàlgü . : ii ÍWiIÇfêliif-lt; . ñieléiêliv : Iaiàlzigiíxglteleuraieiaielfírgliecd, de Tecnología de la Información l. . Marema-anita: : êfsirüieliekx. 11.. rlhlkilfeliiilai'fàlãulgliílglizfir ta. &írnmigi-iuigniiai: : k-lgltsiíixols. Plêlilriieliílil gia ütááel-; ielieuliilsl à! ? SVEÍÍQFHÍÚII ! l ñiillilílltãi” @tt-e rfaill-ílai-il. PÍÉÍÍÍIÍÍÍÍÔI¡ dia #Jblmã ? faria-Liam ! li-iililiñfñn : ia ira . liilellàiiiçliltglgTílrl, Piêiíilifãiôu çiêmíiiêiielz* Qi? Kêltlewãlefiílu iv : i-iuhIItAai-lr-ini. Praiíliitalríul @ta Rãdllfãülsl : lalnrgmçiç: Sauna-ln @ia 'ÍhiÍ-hjI-l. 'ítaelaieliilsieiieiu '. -“ Éklllíiêlliílñlíiôll. :taeiaiswç: ÍÍEIÍIEIIKQFF).
 57. 57. d¡ ct NI_VIIÍI| *.i | ||*^, : malta-lb -rz I-. l-u . alii T-llflííl l-lltlgliv Ii' t Iiiíuni* 'l Iii , ..i 3. Entomo de Acción. 4. El Sueño. Punto de partida que garantiza una adecuada formulación y ejecución de Ia estrategia al definirse los objetivos y circunstancias que lo motivan así como Ia base teórica y práctica sobre Ia que pueden sustentarse sus planteamientos, programas, proyectos y actividades que surgirán de Ia misma. Acá debemos definir: - Planteamiento Inicial. -y Marco Teórico. e Experiencias Relevantes. cducanorg 2. Universo de Actores.
 58. 58. _ . ima- . .~. ~.r» 'ri r-: :r-. mi'i=4»i; : . rll : i-. i 3. Entorno de Acción. 4. El Sueño - Hacemos una deñnición general y preliminar del proyecto para asegurarnos de que tanto las autoridades o el contratante como el consultor y los actores involucrados están claros y comparten la misión y visión del proyecto. a Acá no se formula el proyecto ni se realizan diagnósticos ni plantean estrategias, consiste apenas en definir de dónde surge el proyecto, su naturaleza y el interés que lo motiva. - Tener bien claro porqué nos abocamos a este proyecto y cuál es el mandato del mismo, así como qué es Io que se quiere y qué es lo que no se quiere. = =ur= =s «› cducar. org 2. Universo de Actores.
 59. 59. _ Shu. .¡n'~ *uh 'i-_i iiz-iciiiiisiórij . iii Fic-i E, Wi. . . i.. -_. .i~_ 2. Universo de Actores. 3. Entomo de Acción. 4. El Sueño o Mandato Inicial. o Responsabilidades: - Qué se espera lograr y qué se desea - A quién se rinde cuentas. @VÍÍÕT- - Responsables de llevar adelante el - Su motivadón proyecto. (en respuesta ô qué 0 Para qué Se - Responsabilidades del consultor. Fuantea) o Formulación, implementación, - A quién se dirige. diagnósticos, articulación. __ Nawrmeza y Alcance coordinación, documentación, °' Supervision, etc. . - ÕCOHSÍSÍÊ e" U_| 'l ÕjÕQHÔSÚCOr - Responsabilidades del contratante y fonTlUlaClón, CIISCHÔ, desalTOllO, sus acmres instjmcjonmes_ imphmãfjtaci°nv adecuacmnv o Brindar apoyo al proyecto (identificar SUPÉWLSW"? quléns, cómo y cuánto). -o Duración_ v Colaboración y participación en el . . PVOYQCÍO- ' Reclfrsos chsPorubles' o Faclzilitaclón de recursos (cuáles y v Mision y ñsion. mando) _ Mmón¡ Qué buscamos ¡ogfan o Fadlitación de informaciones y _ _ , _ _ materiales (cuáles y cuando y - Vision: Como sera Ia comunidad y el quiénes) entorno luego de nuestro impacto. - Si es para una institucíón, vincular la estrategia a Ia misión, visión y 55353351 objetivos de ésta. cducaigorg
 60. 60. __ _fl-lnu-n _ _Ninar 'l-. i I'í°-? '-I'^l'I'-l'l§l . n11 Thu» L¡ ¡li : H1 n¡ . .'-¡-__¡ n47¡ f¡ L. 2.UniversodeAc1nres. 'di' 3. Entorno de Acción. 4. El Sueño Nos permite empezar a vender, promover y explicar mejor el proyecto desde el mismo inicio del mismo. Con Io que definimos acá, podemos hacer un brochure, una página web, un volante, un añche o una hoja informativa para anexar a un reporte o solicitud de apoyo. Nos ayuda a transmitir noción de solidez al proyecto e inspira conñanza a quienes se los presentamos. Nos permite transmitir nuestra idea e intención inicial a otros y a nuestro equipo de trabajo, Io cual es esencial para Ia motivación e identificación de voluntarios y equipos multidisciplinarios. Nos sirve de apoyo y para obtener apoyo para la estrategia y/ o los proyectos aún sin haber iniciado su ejecución. = =vr= =s «› cducanorg
 61. 61. ,, _ , , _ v¡- , 'lui Illrrlll' “ld ' 'l l* l ' 2. Universo de Actores. 3. Entorno de Acción. 4. El Sueño «r Revisión de los postulados, principios, teorias, escuelas y Corrientes educativas, para garantizar su consideración y vinculación con Ia tecnologia. «- Asimismo se revisan las principales propuestas, modelos, metodologias y alternativas de aplicación de Ia tecnologia en el quehacer educativo, tanto en la actividad docente como en el aprendizaje. = =vr= =s »í cducanorg
 62. 62. .Hmh. ¡n' › lllilÍ 'rn 011231' nl x l-ir 3. Entorno de Acción. 4. El Sueño a Cómo visualizamos que nuestra estrategia hará efecto. r Permite explicamos, revisarnos, comprendernos, analizamos y criticamos. à educa r. org 2. Universo de Actores.
 63. 63. Úblu 1-” '** : :l 'ni l im: «z-. ll-. vi-. iit-. ic l| uu nl¡w_¡| l' 3. Entomo de Acción. 4. El Sueño o Se revisan Ios proyectos de capacitación de docentes y estudiantes en Tecnología de Ia Información y proyectos de uso de Ia Tecnología en Ia educacion más relevantes llevados a cabo en el pasado y en la actualidad, tanto en nuestro entorno como en entornos similares y disímiles para extraer de Ios mismos lecciones pertinentes a nuestro proyecto. - Diagnosücar/ Documentar para cada experiencia. - Objetivos Principales. - Actores Vinculados. - Acciones Principales. - Recursos Usados. - Principales Lecciones Positivas. - Principales Lecciones Negativas. - Factores de Éxito. - Factores de Fracaso. - Resultado y Status. " t) educanorg 2. Universo de Actores.
 64. 64. 'fg ral "r-l i I'm: --làllã-V-'Tl lÍi-kTçnz LM. . ¡. '› iu» li. . Ill 3. Entorno de Acción. 4. El Sueño Para nuestros fines, no nos interesan los indicadores de éxito de las experiencias relevantes. Puede ayudarnos saber si fueron exitosas o no, pero no debemos perder tiempo en indicadores de cuán efectivas fueron o el alcance de las mismas. El nivel de éxito o efectividad de una iniciativa puede depender de factores completamente ajenos y distintos a nuestro entorno. Concentrémonos en conocer las lecciones aprendidas y dificultades encontradas. = =ur= =s «› cducar. org 2. Universo de Actores.
 65. 65. 'HP "Imiilllhl um : :units-uh -rz ÍLl-IlIlÍUÀJIiv - l L1 il'- ^ ; Í Deñnición de todos Ios actores involucrados y las relaciones entre ellos, contactarlos directamente y conocer el rol de cada uno, sus necesidades, Iimitaciones, fortalezas y sus expectativas para a partir de ahi determinar además sus potencialidades y oportunidades. Debemos conocer no sólo Ios actores y beneficiarios directos del proyecto y la tecnología, sino también las instituciones, comunidades y sectores y actores de Ia sociedad con los que se vinculan. Debemos involucrarlos en el proceso de deñnición de necesidades y objetivos y asegurarnos que Ios proyectos respondan a Ios mismos. I'! *Q 1. Marco conceptual. '- l| llWvlp I l 'Ina 3. Entomo de Acción. 4. El Sueño Pero no debemos limitamos a Ia satisfacción de necesidades, sino que debemos también aprovechar las fortalezas existentes de Ios actores, así como generar nuevas fortalezas, y apoyar las iniciativas sobre las mismas. Transmitiendo a los actores Ia noción de que nos importan, vinculándolos en Ia formulación y definiendo clara y especíñcamente Ios beneficios concretos del proyecto y las oportunidades de superación y crecimiento que les brinda la tecnología, vamos allanando el camino para la implementación y minimizando Ia resistencia al cambio. cducanorg
 66. 66. 'nwox- “yiiilllhl um : X-g-nnmeglh -rz ÍLl-IlÚÍUÀjIiv Ii' t . . I iW-i 'd í: u : i: l' «- Enumeración, desglose y perfil de: - Personas. - Instituciones. - Organizaciones. - Grupos y Sectores. - Identiñcación de roles y funciones: - Actuales. - Ideales. o Identiñcación de las Relaciones entre Ios actores: - Actuales. - Ideales. : :UTr-: s -) r-u-Irlnvna i_*_ v 1. Marco conceptual. - Hinn-l» - i -I-r 3. Entomo de Acción. 4. El Sueño Factores de cambio: Necesidades: Qué les hace falta para ser y hacer ahora. Limitaciones: Qué les impide hacer más y mejor, ser. Intereses, Anhelos y Deseos: Qué les motiva, qué les gustaría, a qué aspiran. Expectativas: Qué esperan del entorno actual y de Ia estrategia a implementar (entorno futuro). Fortalezas y Potencialidades: Habilidades y condiciones sobre las que podemos capitalizar. Oportunidades: Posibilidades de crecimiento y mejoria a través de Ia estrategia. cducanorg
 67. 67. *Imllinyvl III* ¡wlr-Ihglh Ii: Íu-II-llcggllv 'Í' t Iiií- -I r - Il¡ ¡ pda rd j; , ; v )«, ;pm LMarcoConceptuaI. , ,,. _4,L. 3. Entorno de Acción. 4. El Sueño Notas sobre las consultas. Grupos Foco. Lluvia de ideas. No indicar el motivo u objetivo final de Ia consulta. Hacerlas cortas. Tomar en cuenta todas las opiniones e ideas, por absurdas y dispares que parezcan. Encontrar espacios para todos en Ia estrategia: inclusividad. Incluso para aquellos siin capacidades tecnológicas. cducanorg
 68. 68. 'V-Hnr › 'I. ›iii| |t›l '| l"~ ¡nIrJV-. jlh Ii: Iu-iiIii-ijlh -. “ t, IiiÍ--iiN-'Iii . a- j. 1.McoinI. ~ ; ;. i. ll li 1-; -i. :"i il Zugggsoggfe; Í, iilrniu r, isVlti, 4. El Sueño o EI Entorno no es apenas un dado o o Incluye desglosar, considerar y condición que aceptamos. diagnosticar las Iimitaciones, necesidades, oportunidades y e La estrategia puede considerar potendaüdades de: modificarlo a través de nuevas Ieyes, reglamentos, etc. - Marco social: Estructura y _ condiciones sociales de la « Conocer el entorno nos pemiite: comunidad y su entorno. - Brindar acceso y aprovechar fuentes - Marco cultural: Factores de fondos y recursos. tradicionales sobre cómo se hacen _ Identificar nmnadones y las cosas e interactuan Ios actores. restricciones. - Marco legal y regulatorio e - Conocer y aprovechar facilidades_ institucional: Responsabilidades, obligaciones, condiciones, convenios - Encontrar vías de penetración, ,, de oooperacion, etc. justificación y apoyo oficial y privado_ - Marco educativo: ejes transversales, _ Ema', connktos_ fundamentos pedagógicos vigentes, condiciones actuales. - Marco social: expectativas de los individuos y los grupos a Ios que perteneoen, etc. - Acciones en curso. *D cducanorg - Trabajar en consonancia y en Ia dirección de visiones y estrategias mayores.
 69. 69. 'nwuçi “Liiilllhl *Inn Jantar-gl# -iz Íu-iI-ll-L3lt› -. " t' Iiií- -iir ~ 'il _l l 1,. ; q rhLhH-, dn z l LMarcoconceptual. 2. Universo Actores. 4. El Sueño - Diagnóstico Tradicional (Enfocado) - Definir el Estado Deseado de las Cosas. - compararlo con el Estado Actual. - Tiende a ser un diagnóstico sesgado y que ve y resalta Io que quiere ver. - Tiende a basarse en análisis cuantitativos. - Asume de antemano lo qué se va a hacer y qué se puede resolver. o Para cada estrategia, sistema o proyecto es importante tener un ojo avisor que permita detectar: - Sus condiciones específicas. - Los retos particulares que plantea. - Las prioridades. - Tanto en cuanto al entorno, actores y lugares específicos. «- La metodologia acá propuesta permite detectar: - Recursos existentes (infra e infoestructura). - Proyectos en curso. - Líderes, aliados, puntos de fricción y resistencia. " é educanorg l: ll
 70. 70. 'meu' - “Luilllhl Iiiñ ¡wnñiuglh -iz lzi-iirllcgglt› -. " t' Iiií- -iir ~ 'il _ : r - v _ -, _ -v- 1.Marco conceptual. l' 1') "Hi 'J 'q' ("HI 2UniversoActores. 3. Entorno de Acción. - Una estrat ia de Tecnologia de la Información para el Desarrollo im lica una vision e desarrollo y os procesos de cambio que nos Ileven a el a. Pero s¡ queremos que la estrategia cale en Ia gente, sea asumida por todos Ios actores y motive a todos a seguiria, a construirla, a hacerla realidad y alcanzar sus objetivos, debemos ser capaces de soñar y hacerlos a todos sonar con nosotros y por su propia cuenta. De no ser asi, estaremos haciendo un futil ejercicio documental y esfuerzo vano que no servira ni para liderar n¡ para mostrar el camino. o Buena parte delas Estrategias TIC, son densas, ragmáticas, y carecen de la mistica motivadora, vision revolucionaria, e componente humano y sensible que nos toque a todos y nos haga atrevemos a visualizar una nueva y mejor sociedad y nos haga creer que podemos construirla, transformando Io que tenemos y siendo responsables nosotros mismos de dicho proceso. c Ni una palabra de su contenido apunta en dicha dirección y se pierden en definiciones sectoriales, consideraciones metodológicas, plazosÍy logísticas, afanados en construir un armazón en el cual aún no emos puesto un corazon humano que haga Iatir los anhelos de todos Ios dominicanos, un espiritu que contagie a todos y haga sentir que podemos trascender Ias Iimitaciones físicas, sociales, económicas, culturales y educativas en Ias que nos desenvolvemos dia a dia. «› cducar. org
 71. 71. 'niwç- "yiiilllhl 'Iih lainr-Ihglh IE: Íllill'lÍ"yjli› -í' t Iiií- -iir ~ Ill , A ¡qrr-"l-h q : i (HT-l 'q LMarcoconceptual. 2. Universo Actores. 3. Entorno de Acción. . ..C - Pero en muchas ocasiones, hablar de sueños, espanta a los inversionistas o burócratas y por eso quizás no conviene plasmar el sueño en algunas versiones de Ia Estrategia. - Pero debemos contar con uno, creer en él y sentirnos motivados por el mismo para poder motivar a los demás. = =ur= =s «› cducanorg
 72. 72. 1. Marco conceptual. 2. Universo Actores 3. Entorno de Acción. - Definidos los objetivos, revisadas las experiencias y consultadas y conocidas las necesidades, expectativas, intereses, roles y relaciones de Ios actores, podemos proceder a definir un Plan Maestro Tecnológico o Plan Estratégico con acciones que vinculen nuestra misión, visión y objetivos con Ias necesidades de sus beneficiarios y Ias comunidades y sectores a los que pertenecen. w Dicho plan contará con: Plan Estratégico ~ Objetivo General. - Estrategias. o Programas. w Proyectos o Actividades. 555153" ) cducanorg
 73. 73. .c . c i . . ; , l-l , 1. Marco conceptual. 2. Universo Actores 3. Entorno de Acclói. Plan Maestro Tecnológico o Objetivo General. Adecuación del mandato inicial. o Estrategias. Para cada una de Ias 4 acciones y 5 recursos antes descritos, formular: - Uno o más objetivos específicos, a partir de los cuales plantear: o Estrategias, cada una con: ~ Metas e ind (adores: Resultados concretos a alcanzar. ~ Programas. Agrupar las estrategias en programas de acción, cada uno con: - Uno o más objetivos, a partir de los cuales plantear: o Proyectos o Actividades, cada uno con: ~ Objetivo Especíñco. - Actores (Personas, Depatamentos, Insctuciones). » Rusponsabts. n involucrados. » Beneficiados. - Recursos n Flnancluos, Lo-glstlcos y dc otra naturaleza ( "ifra c irwcstructixa). Condiciones Prévias. - Calendaro. » Duraczón. » Momentos y Eventos Críticos. Etapas. - Metas e ind caderas: Resultados concretos a alcanza', prod Jctos ertregables, ndicadores de éxito y cómo 55x31:: ) mediriüs- cducanorg
 74. 74. 'ñbor- âtvlliHivi 'II“› ihnmirpglh -rz I-. i-ii-liciglt. ni' r Iiií- . iir ~ 'il - › . , h_ -; . ___ J; - , 1. Marco conceptual. ' i "iii-H "i ; V 'i Fi. ” ^ v¡ 2.UniversoActores. 3. Entorno de Acción. Plan Maestro de: Objetivo General: Notas: Objetivos l. . Cada Pfôgiamõ gspecmcas¡ puede contar con varios sub- programas y los Resultados a alcanzar: proyectos pueden contar con varias actividades. Todo depende de la complejidad y . necesidad de la Ruultados a alcanzar: . estrategia_ RL-sultados a alcanzar: Resultados a alcanzar: . E¡ desgjose de ¡os Programas: 1. . Prel/ sms Y/ ° SUS objetivos_ actividades lo ' a presentamos en el P"°Y°Ct°5° cuadro-resumen del - e› paso 10. cducanorg
 75. 75. 'kpup o Plrlâl Íiiiilê-lilñüsü ' : :w-rss 1 . -.. .r, .v. ~.. i ›"-l ri. n- half- ilii «ls l -i-. ic, Definir las habilidades a desarrollar por los estudiantes: - a partir de las habilidades necesarias en la sociedad actual y en particular en las relaciones y procesos detectados en el Mapa de Actores. - que les permitan desarrollar nuevas habilidades y adecuarse a nuevas necesidades que surjan en el futuro. Definir las competencias esperadas de Ios estudiantes: - a partir de las condiciones Iaborales y las expectativas del mercado laboral y su sector en el mapa. - que les permitan adecuarlas y desarrollar nuevas competencias. Condiciones que habiliten y viabilicen dichas habilidades, competencias, contenidos y actividades. : çiiirsiii'i-i-i: i "ll-IIHIÊTI 'llr- Ã-'Hñltígjik Ii'- Í'-l lllihifii¡ Il'. h illíoi ilñi *lilo J-iuigi-. ir-iii . ih-ic. ' . Wifi-hmm S. Plan Estratégico. Definir las habilidades y competendas de los docentes: - Para su labor docente. - Para su crecimiento y desempeño profesional. - Para su crecimiento y desempeño personal. Definir Ias habilidades y competencias del Personal Adminlsbativo. - Para apoyar los procesos educativos y su renovación. - Para fortalecer y eñcientizar los procesos administrativos. Deñnir Ias habilidades y competencias de Ios Padres: - como complemento y soporte de las competencias, su desarrollo y afianzamiento de los estudiantes. cducanorg 6. Modelo Pedagógico-Teen.
 76. 76. '^'-›~"I›~' I "| iIii| '|. "-l 'llr- Ã-'iíñ-'IV-LIÍT? Il'- 'H-llÚhlfrh ii; ?í lilíniiiihi Íiíi¡ f. 'r-. inini hiljniilÍi-[i-. ii-íii-isz J-iuipi-. uziu This. I'ma¡ Tliifiçlilñüsí IUiHHifi-in: ' *i . iVüihisiàit ; na s'ptanestratégico. 6. Modelo Pedagógico-Teen. : :mas 'J . .um v - Definir Ios conocimientos a construir: - EI formato y presentación de Ios - a partir delas habilidades y competendas a contenidos sera definido de acuerdo al desarrollar. Modelo Pedagogico-Tecnologico. - Definir la naturaleza y alcance de Ios o Contenido y actividades didácticos contenidos y actividades para: vinculado al curriculo: ' Cada PTOWCTO 0 aUÍVÍÕBC-l. - Contenidos de programas de clase. - satisfacer ÍOS objetivos definidos en el - De apoyo, referencia y consulta_ “arm Cmcepma' V - De exploración, que permita àmpliar el - Ias necesidades, inteleses. roles. etc. contenido de los cursos oon opciones planteados en el Universo de Actores. múltiplas_ - Ios conocimientos, competencias y . . . . . habmdades deñnmos_ - ãgigãiêiidêãâcuvidades Institucionales y ° @Wergenda Y Dwergdad de Medms¡ - Sobre Ia eciãrategia, sus objetivos, - Considerar múltiplas medios ya que proyectos, actividades y logros. distintas personas responden distinto (Y/ o _ no poseen aoceso) a cada medio (impresa, CONÍCÚÍÚO Y ACtMdade-S video, digital, etc. ). Complementarios: - Que io anterior no implique duplicidad de - Sobre Ia vida y sus aspectos. esfuerzos y que un conçenído digital pueda _ De ¡nwés de ; os maes_ sneêdrítãusado y ! levado facilmente a otro _ De. açuerdo a magna estam” y ' objetivos. Deben dirigirse a: - Estudiantes, docentes, padres, personal administrativo. - Ai resto de Ios actores s¡ se considera. educa r. org
 77. 77. "zwlp i "Ilnnilllfil ¡llr- ¡ifHihir-glk If'. ÍLl lHllHjÍlh Il'- i'. lili: : ¡Níi 'lIli f. 'r-. ifliil hlbiiil-hi-ii-iq : amipi-. ix-iii This, I'll : Tliirif-lilñns', Inil-t-liii-il: ' ' . ÍWHh-i i4: 5,p¡a, ,¡$, ,a, ég¡c°_ 6. Modelo Pedagógico-Tem. - Que viabilicen el desarrollo de las competencias y habilidades definidas. - Que fortalezcan y consoliden Ia Construcción y apropiación conocimientos. - Curriculares y Extracurriculares. - Ordinarias y Extraordinarias. = =vr= =s «› cducanorg
 78. 78. '^'-l~". v›: ' a "iluiilllf-l ¡lih ? dilf-llàufh tl'- ÍH°IHHIJÃH3 -l. l'. IiIi'-l: ¡i*. l=~'líl› “l” n” "'¡“ hi4¡ 5'¡ 5' u ¡ l 'l É": íoeñnidónContenidos. ' . .i_'. '.. i. I. . 7. Deñnición Herram y Serv. «v Determinar la(s) metodología(s) de «v Roles y Responsabilidades en el enseñanza y aprendizaje a usar. proceso educativo: - Construcción de conocimiento. - Del estudiante. - Desarrollo de habilidades. - De los familiares, padres y tutores. - Mcdificabilidad cognitiva. - Del docente (titular/ facilitador). - Del personal docente auxiliar. I o "a natura ela y forma de - Del personal administrativo. implementación de las herramientas y servicios, incluyendo: ' De' 995m3' Êé°“°°- _ Los aspectos pedagógms_ - De las comunidades. - E¡ ¡nterfaz- - Metodologia y principios de: - Presentación y manejo de _ pamqpadón_ Êgrtâgzífs' - interacción y trabajo conjunto. ' - o comunidades virmales. - Exploracíón interactiva. . grupos de trabajo. _ Tomar en cuenta e¡ Dem¡ - gestion docente del aula y del curso. heterogêneo de los actores y sus ' trabawsy °°t“"dad°5' habilidades para interactuar con Ios ' “Numb”- contenidos: - Estilos de aprendizaje y enseñanza. - Tipos de inteligencia. 55,935:: *b educar. org
 79. 79. 'HL-mc - ú : :w-ras °) r-nlnrvnd Para cada actividad o proyecto, definir las herramientas a usar y servicios o funcionalidad a brindar, tomando en cuenta el modelo pedagógico-tecnológico. A partir del modelo tecnológico- pedagógico, Ios contenidos a tratar y los objetivos deseados en base a Ias necesidades de los actores y el marco conceptual, se pueden determinar y definir Ias herramientas necesarias para administrar los contenidos y permitir Ia creacíón de conocimiento, interacción de los actores y gestión del proceso educativo. a 'Iliiilllf-l llih ? dilñllàçzlh -l^- ÍLl-IlIliIl-Il'. -l. l'. liliHl/ iiñlwdili lalTlvlll i-ii'*= i~ii'i: iliú= i: i «Tv-i "i t": ic 6_M°deb, ,ed; g__, ecn_ 8. Definición Plataforma Es apenas a esta altura de la estrategia que definimos Ias herramientas y servicios. Las herramientas nunca deben ser introducidas en el sistema como "dadas" o predefinidas ni adaptar nuestra metodologia, contenidos y programas para satisfacer Ias necesidades de las herramientas. Lo importante siempre deben ser nuestros procesos educativos y son las herramientas las que deben adaptarse a ellos. EI proyecto no debe surgir a partir de una herramienta o servicio especíñco, sino que Ia definición y selección de Ia herramienta a partir de nuestras necesidades y condiciones debe ser parte del mismo. cducanorg
 80. 80. 'HL-mc pm» -moulhv nur. &áqr-. u-. unz ai: r-. i-: ur-il-Lglir. -t~. r. Inu'-u, =.. r.¡-i: .u . r-VI n l°-li"*'-_lnll°i°-lirlií'ãi~" v «Tr-n evñ : u it¡ 6. Modeb Pedag. -Tecn. UiurJn . .-'. 8. Deñnídón Plataf - Hermmientas Personales. o Herramientas Educativas y de Aprendje ' COlTEO-e y Página Web Personal. _ Educadón agsbda TIC - Manejo de perfil (datos del usuario, freferervcias de . mam-Emas? ” e¡ aumapmndmje_ uso, intereses, clave de aoceso, etc. . , &wamwms pa¡ e¡ ¡pmwmk guhdo_ ' NCNVW Y “WM 73500335- Vlrtual, presenca¡ y sempresencial. - Calendario y Agenda Personal. - Sanrràncn y asnrtrórum. - Usta dc Contactos y Dimcclonts favoritas. ' Nim” Y 33H90 0:18; t m: õ( d nter- 5 M3 erra - U0, é a - Herramientas comunitarias. d” P"'~"-'J . u _ m” 7 - Comunidades nrtualcs y Grupos de interés. Í gmcdêxfgmz? °°'°"°'°"' - Herramientas informativas. e animam o Novedades y Areas de Contenido. - Ca' f-cadones [anrgamranlo, anwrislraoín . págmas y 553m5 de rhambms_ po¡ el docente y comu¡ por el estudante) - Listas de Carrao informativas ' s°°°ne V 395mm” e" "MÊ- - camuamcomomwo. * &va%: .:; ":: ::r: resr"= '°°°= "*= ' - mmwwaoon um Mensâlería Instantânea. cmtenggfogg' alí y . m5 . . _ - . 9 l CGE V* U3 E OS 'gl e uma S Areas oompamdas. de ¡emn y mumm) 9°” o Archlms y documentos, Listas de Contactns, Gay¡ d ¡ › Díreociones y eniaces favontcs. : como? e : :gm - Henamientas institucionales. ~ _ Leaves, mask». mudos. - Servicios informativos. ° CFM” °° "°°°5- o Página web con Info 'rxsmucictral y novedades. ° D'°°'°“°"°° V E"d°°°°°'°5' o Camamu y Formas de conmo. ' ^P"°°°°“°5 ““"'"'°“*°~ o Trarxsoarenda en lnformaciones ñnanderas. etc. - Gestión del Proceso Educativo. ° UStã de Correa o AdmVn-sgadón, Creación, revisaón, ooneooón, - Transaociones en línea. amp @m dc wma-vs v DWWNS dc dasu. . mago; mmhmmm_ o Adm n-sxradón de cursos y cascas, r Solictud c incio, comum de mim, eu; ' M" “$396” de “X5595 ~ lnscnpdmes, Drelnscnpamü, etc. o Adn' nlstradón de planbeles y auas. - Pagos. notúcauonm. Mc o Adu- nlstradón de estudantes. - Recepoón de nformaoona, mmmtanos, ecc. o Mrnqgg-¡dón de padres_ - Herramientas Administrativas. o Gestión de finanzas, presupuaos y gastos, eu. 4 _edqcalíorg
 81. 81. Pasos para Formular una Estrategia de Tecnología de la Información 8. Definir Herramientas y SQFVÍCÍOSm 7. Herram. y Serv. _ixgmohràitaw âlighltlãnàioieiíiri - ; Ítitf-, Jglitziíioialiirí ';7Í= J_! )=_l-(. =&-“~| Íla'~-! (=t<= lwx' ; iai-Limtlrarauii-natiui *Íhjlhl-(àiü-ÂÍ: uix-x-Lnnczgimu as nuhiliàjblrliljâvlil-*I rggurgnraustilítgtgrmuu y (àlnlgvfitefmfv 193921" Miisiíiutíqb**Kggutgitggnamtsgiílnwu 435m : :a url-gastam w'wiy›lá4| amateurs». llêiéíêkfêlnêiñ. : :gnu : rzlíiiiiai-: I , áliliacrizisü ' ? '91 i WWF** cm; da, ¡. ¡,~, ¡._¡¡n. _¡¡_¡; ¡,¡ a ]'¡¡'(; "¡_¡. .'; '¡Í_(q¡¡ QUE' ÍQÊÉÍHÊ-ÍQJÊ¡ HEÍÍEKÉIVZNÊ? WÍEIS! IÉ'ÍEÊ ! lliêi 'Ji' ; hvml'lg: (grjw (q. :|; n;¡¡¡¡_[. ¡, )¡¡(. )¡¡¡¡¡(. n.¡¡(; g¡ ÍIWÍQÍÍGHI ? WI 3"! ? ! IEHÊÉIII EIQJÍQVIÉSÍÍEIÉÍQEIÍ mu. m: :- ÍGKQIUKQIÍORÚEH, üellir-Jit-Jatgiçr . ehl-*teli* miime-r Kam-itczzlhl: te' hm íêlílêk* »zikitauitâ Vigilancia. ecIJarLnftanr-; ter lnr. lÍÍ"hl'ü. )n; gnç -r-1c¡“<= ¡nII-; t-k« , clljzl-Çhlra ; atrair-lisura ÍÂMWKQE iliíêltmliienrãllêiñ. Srt-PET** ê** ! iiñiãàtêlvrelnitanihsz ; migraram eteísueigrglnuraaiia, .CÍiIBEItÍÍQÉKQÍ at; ingerem», ;wlg-(jiüéltgçi gúghgy_. _ig1g)j)gt-+~gg tagmetaleifôat '. v"ir= ›;if= ri-1t9:~-; ta xmifxaanstekrís* Cm; glliêiihln¡ Jarinu-Lígia', :Jàuçvretsür-, i-; tsg i| ›'¡"'›”'›¡'7¡"'¡*7* 's' zu-; luunnm-iàrgtgtsm « : mr M; EIQÍKQIGE# ; itaim mmmkü em; te); - ! celiiíêlilisfusã a Taweuaunteitexnraçi *might ! um twüdmúg Bmqéhm : J'_, _)¡. r__v'iry Juath¡ n aawixara~eàar; to›rr' ! U »runtime _ . -' " ' " °' " -tciikánii-ci-L), 1ní»n'ur. i-n-›n4~, _. iílicíá-(riltillâi-j. ll'-Jr= au'nt= ¡n¡(a~<', .~ , nr-ir IÍÍI-'iíllií-h -mtam-Ln a «àühçm _FJ¡¡¡; ¡ÊL, _¡¡¡¡, RBV ¡_)_¡¡a_n¡t_w -jíjgt-Jíf-IIIÀÍELQ. íavilgíisiulfqbgy¡ilnlpilialíiçilig_ si. "A A t' ' A* 7” 7 ' " “A all-guita¡ emu fsiçuilêlglieiç' eram¡ Íàhlmnmlêfçiõ' GLÊHÇHGE" am* ! IL-talliirhb TIIÍQJUIIEKÊÍQIII§1
 82. 82. 'Hldijq . 'iluilllhi l| ¡r. ÂíÁfJlKQIF. ni'. Í-l Ililiiz-ll'. II. t. ÍIIín: IN_ fall P-l ' sumir-ri Iris' c». , ' I . f' i - i""i v Í 'l i* "5 6.ModeloPedag. -Tecn. Importancia de los Estándares Tecnológicos 8' Deñmdó" “atmm - Es importante que Ias aplicaciones, herramientas y servicios que implementemos y desarrollemos permitan: - comunicarse e interactuar con las de otras instituciones cómodamente. - que Ios contenidos e informaciones (institucionales, estadisticas, etc. ) puedan ser transferidas a otros sistemas. - que Ios contenidos e informaciones puedan ser transferidos a nuevos sistemas que se desarrollen y adquieran en el futuro. - que Ias informaciones no tengan que ser re-digitalizadas n¡ reintroducidas en Ios sistemas. - que Ios contenidos, informaciones, ejercicios, presentaciones, etc. puedan ser reusados por los distintos actores y sistemas. - La mejor forma de alcanzar esto es garantizando que Ias aplicaciones, sistemas y contenidos implementados (desarrollados o adquiridos) cumplan con las especificaciones y estándares vigentes en la industria de tecnología educativa. i cducanorg
 83. 83. 'HF-'ÚN - _lllllUH-l 'llh ; díf-Iligfih 'i'- Í-l IlIliIHH- Il. t. Íilíi: Int_ fIlI I'-l ' sumir-m his' É I , . A I' i' - "4 v Í 'l i' i** 6. Modelo Pedag-Tecn. Importancia de los Estándares Tecnológicos 8' Deñmdó" “aum” - Debemos tomar los factores anteriores muy en cuenta a Ia hora de escoger una herramienta para su implementación o para su desarrollo. - Una desacertada selección de aplicación o eI optar por su desarrollo interno sin tomar en cuenta los estándares de la industria puede en muchos casos Ilevarnos a un camino sin salida y perder el esfuerzo y recursos invertidos en Ias iniciativas Ilevadas a cabo. - Los estándares nos permiten desarrollar iniciativas conjuntas, compartir aplicaciones y contenidos y aprovechar Ias experiencias y contenidos desarrollados por otros. 5553,75." A¡ educa r. org
 84. 84. .HFNF . “mui-IM Ilir. :Muuzik-alt -l- P-l ' "= IIIl'I= -l'l Iris' Í-l Ililliz-ll'. nl. t. liiiu: IN_ : ali q - 4 r - ~ i""i v Í 'l i* Í” 6. ModeloPedag-Tecn. 8. Deñnidón Plataforma Desarrollo Interno vs. Adquisición de Soluciones Terminadas : :Urruz ) r-ninrnvnd EI tema de Ios estándares podría favorecer Ia adquisición de herramientas Comerciales terminadas en detrimento del desarrollo de soluciones a Ia medida de Ia institucíón o sistema educativo en el que serán implementadas. Si bien Ias herramientas Comerciales pueden cumplir con Ios estándares y modiñcarse en su implementación, generalmente implican adaptar los procesos educativos y Ias instituciones a Ias mismas. EI desarrollo (interno o subconbatado) de Ias aplicaciones permite desarrollarlas de acuerdo a sus necesidades. En todo caso (desarrollo o adquisición y adaptación) es de gran importancia asegurarse de cumplir con Ios estándares tecnológicos de Ia industria. cducanorg
 85. 85. 'Hulk . 'nhulllhn Iur. :kiqñua-_Hz at; f. ; nnHnz-Ih nl. N lnlín: um fa): . ' 'q I bzl"| -'qulhk ' 'dq "q n p 6.Mode| oPed"a'9.-Tecn. 8. Deñnidón Plataforma Desarrollo Intemo vs. Adquisición de Soluciones Terminadas criterio Adquisición Aplicaciones Desarrollo de Aplicaciones a la Medida Red . mudo. Largo e moerto. Rlesgo de democas. Tiempo de Implementaoón Rnesgo de Ia inversión Expenenclas CISDOOIDÍES. Se puede conocer antes de Riesgo de fallas y demcras, errores en Ia adqum' o Implementar. Implementacoón y en la vlsoón. Furcionalidad Probada y opel-ativa, con experiencia de uso e Incieda, por medrse y vaiñcaw. WTIpIEITWêHKBCÍÓG. Pcrthcnoa Las hstltuooms y procesos dubcn adaptarse a la Dcsawol : :da dc acuerdo a las nucusldadus y misma. Pucdm cxxstr adaptacioncs prcvias. ame-tivos dc( wldos y Ios actorcs participantes. Mejoría a Io la'9o del tiempo. Actual zaciones (upgades) frecuentes con func-onalidades adncionakas. Adaptabifdad para cambios en Lmitaóones para mociñcar Ia apícación. Pueden la institucíón y procesos. existir adapkaóones similares a nuestras condiciones. Ucencias y costas dc uso. Se paga una Iiccncia po' uso, oon frL-cucncia basada No hay QJE! pagar lica-ncia y Ia canüdad de en el no. De usuanos. El cód go no se puede dnstxibuv. usuaios no eleva el costa. La aplicación puede ser danada, alquilada o venduda a temeros. Documentación y capacitación Disponàle y tfen organizada. Debe reaüzarse y deñrírse. Adecuada para los actores. Se basa en perf les y funcional dades genéricas de los Toma en werra las necesidades y perñles de los actores. actores de nuestro entomo particnrar. Intcrooncxión oon otras Fácl intercambio con otras insutucioncs usua-ias del E; mouse-io hacer d Inlufaz y proccdlrrícnm. :nstltucloncs y apllcadoncs mismo slsicrm y dc otros sistemas estándares. Acceso a contenidos y Exssten conteudos ya desarrollados para la apwcaoón. S: se cumple con Ios estándares, pocrá contarse actividades exrstentes. Pueden Intercarrbwse cortemdos con otras con contenndos existentes e Intercambaanos oon . nstrzudones o adqalrirlos a teroeros. Ios de caras apl -caclones
 86. 86. 'taking . 'Iluilllhi lui'. :Lííñlla-_Hz tl'. Í'. i ¡iiiiiz-Ir. Il. t. Hifi; uh» fa); '. :: i ' 'nulla-i his' É I " 'q A v f( 'l p li' 6. Modelo Pedag-Tecn. . . . . . . . ñ ' " Pla r Estandares Tecnologicas para Tecnologia de la Informacion 8 De "'°°" ta “ma en la Educación (Herramientas, Contenidos y Metodologias) (2) ~ IMS Global Learning Consortium - Advanced Distributed “ l “ Learning Network m: l' : vi n: u" . ,,. ¡_. _i¡›~-: .› r z -n - Su énfasis se centraba originalmente ? n estándêfesâàôra reuso. - Se centra en el SCORM (Modelo de Intercambio v Istnbuclon de: Referencia de Objetos de Contenido - Ios contenidos (content packaging). Compartible - Sharable Content › Itos rrlieflios de Êi/ Ialufción (question & Object Reference Model). est n eropera iity . , , , - informaciones y sistemas en general ' T5" e-“fass @Sb e" 'a . . . (metadata) interoperabilidad, accesibilidad y _ _ reusabilidad del contenido de - Se han anadldo nuevas aprendizaje basado en web. especiñcaciones para: _ _ o Repositorios de información (digital ' SChOOÍS Interofaerability re ositoriesicomo mediotecas, Framework (S F) b liotecas digitales, bases de datos , i » mu L' de °°"°°"“¡°”t°' etc' - Busca promover Ia interoperabílidad ' ^°C95“? ¡'. ¡d3d Pam d5°3Padtad°5 entre Ias aplicaciones educativas de gíwmm) n Ia educacion básica y media (K-12 o r enamiento u' se uencin de - . contenidos y ac/ tivi ad(es (educadas. e" Sólo una Vez se o Com tencias com eten como ' - . pre-rpeeciuisitos â resâiçaapêyàn Ios gwgve 3.' rest? de av"<; <'°ç¡°; ~ programas de aprendizaies. ° eñdggtlâfargçfllltefcêm le" t°5 o Las escuelas puedan generar reports accediendo a multiplas fuentes. o Permita a Ios educadores generar y enviar reportes a multiplos destinos. cducanorg
 87. 87. "ílr-'ÍUC - _lllliUH-l 'llh : Àííñllkflh 'Í'- Í-l Illiilidli- Il. t. Íilíi: IIHi fIlI : :i ' *unir-m Iris' : iq qr( f' p 5"' 6. Modelo Pedag-Tecn. . . . . . . . ñ ' " Pla r Estandares Tecnologicas para Tecnologia de la Informacion 8 De "m" ta “me en la Educación (Herramientas, Contenidos y Metodologias) (3) r Otros estándares a considerar: - AICC Comité de Entrenamiento Basado en Computadoras de Ia Industria de la Aviación (Aviation Industry CBT Committee) . .1 r (tatu: o Una delas pmneras fuentes de estándares para Ias TIC en Educación y uno de los estándares mas CÍÍLHCIÚOS y segu dos por las aplicaciones hasta hace poco tiempo. - ISO/ IEC JTC1 SC36 Estándares para: Tecnología de Ia Información para el Aprendizaje, Educación, y Entrenamiento . 112.1 › &w437i; - IEEE LTSC Comité para Estándares de Tecnología de Aprendizaje (Learning Technology Standards Committee) liga_ _rjij_(_"l] 555315." A¡ cducanorg
 88. 88. 'Hu-ic . 'nun-its mr. &iihiizulh -l'- nmi-ir-i-ii. -i. r. lili. : m. toi. - : :Vini : i'l- r-i 'i= I'í= i?i I 'vi'- 7.Heiram. yS'erv. ' , mi . . "in ll . 9. Metodologia Monitoreo o Por plataforma nos referimos a Ia ' La P'ataf°"ma 9% u" Vehícub - para la tecnolo ia no_debe _ser Infraestructura sobre Ia cual tomada como éàaàâ" n¡ deñnlr 'a COWÊÊ" '35 ? PÚCBCÍOHGS Y tecnologia o herramientas a usar. servicios y Ios sistemas operativos y aplicaciones técnicas " S” deñmdó" dçbe de-Perlde' de nuestras necesidades y auxiliares que Ias administran. herramkntas as¡ como de ¡a noción no de adquirir simples ' 59 Teñere a¡ equipos para el funcionamiento de los sistemas sino de - Hardware (servidores, redes, ¡mmementar una “mfoestructuran eq“'p°5' em) que brinde acceso a Ia tecnologia - Sistema Operativo (Windows, Ypermna accederurticqmar: .. um”, Mac em) divulgar y compartir informacion ' ' y construir redes de - Sistemas de Seguridad y conocimiento" que permitan contingencía (protección, producir, transferir y usar el antivirus, copias de respaldo - C°"°C'm'e“t°- backup, etc. ). " é cducanorg
 89. 89. Pasos para Formular una Estrategia de Tecnología de la Información 9. Deñnición de Plataformam 8. Definición Plataforma _zlgicairftlii-sii ima ingles; iai; êiêlülêlf ai: y raul-ima); -. _¡. ;ii_¡¡¡| .-. ¡_q. ¡¡e. _. siin-g: ;ia invite-giram ; in ; l el; llüf-, lí-Jlli . ,. .. gflúvlíêliiltêli-flêiíl : ll °-. | signs: E¡ '1.i¡›¡g¡; ¡(; i¡, .(§(El| ,l! l o - gia' El; ni çimlaiçiieliiçl: : _y , ai-miau q . sinais. -lu »iai-vista : u sisal: : *ÍÍOlIÇIDhLÍÍÍÊIAÍêL-TÂ u' _Ãlrtvíiãljrgk 'lrl “lm-"lgltmtt “WW- , , , , . _ '_ - . -. w - . . _ #Inlu- '-l iii. S* "H 'í' 10mm' ' "4-""1'“'"'"m¡”("" làâãhltid_ , IÍÍÍSIGJFXÔIL râsllisr-_ixrilón -irliai iii; !s Íêl? _! ai ; lu __ . i . _ _ z. ,_. iai Iliíiélàiñllâã em i “aiçàiiçiieigifçig, i' 'itih-iâ** 'L' *7"'T*"'“'Í'*" ? H1 _ff-_lsílilllakfl 'i rain; ai: a: jtatiiçê “J” 5É"m"“5' ~__i-i. _r. i-. ¡. 1llii'IldIlñ= li_liÍ-”i: Liiílildeliaid _ , ,_ ll _ y, _ _ . _ _ 'lãlãlliitítisi miaineiçiisnrii-ga. a:1e'~°~rl›11:ll= l›7 ñlíhelâtJrelelrle-t ? lia uni-artur : iai miau): 72 A É¡ 7. IJKWNQIÊÍEÍEÊÊ Í-. liilinl 1 ^ÍIílIl= lá= iñ qi-_i-Íiiiiç-: :im-. ç -_. .- illãlllaíhli Í' 7 ? 'i“"“~*'^ e ri! l E iiift' «E v; iinsriig-: cisileigiiaw êlêlglclli ; iãisiii iiaeiaiçiaiiiaig. ! Glitêisi ; mr

×