Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FEI Online 3 oktober 2012

832 views

Published on

A short presentation of M&A Due diligence in Swedish for FEI members and course participants. Can be found on Youtube http://www.youtube.com/watch?v=13ptBAN2l3U

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

FEI Online 3 oktober 2012

  1. 1. FÖRETAGS-BESIKTNING(”due diligence”)Robert Sevenius
  2. 2. EN ENKEL FIGUR MED ETT DUNKELT NAMN…■ DUE DILIGENCE■ ”skälig aktsamhet”■ en rättsregel i engelsk ochinternationell rätt■ en handlingsnorm = regel för hur manska uppträda för att inte bli ansvarig■ FÖRETAGSBESIKTNING■ ”En metod för att inhämta ochanalysera information…■ om ett företags egenskaper ochrisker…■ inför förhandling och beslut …■ i en affärstransaktion med företaget”.| 2©RobertSevenius2012
  3. 3. EN GRIS I EN SÄCK…| 3• Unik situation• Intressekonflikter• Komplexa affärer• Låg flexibilitet• Riskhöjande beslut• Tankefällor• Business NOT as usual• Bristande svarsåtgärder• Felvärdering• RiskövergångSTRUKTURELLA RISKFAKTORERINDIVIDUELLA RISKFAKTORER©RobertSevenius2012
  4. 4. UTÖKAD BESIKTNINGSÄRSKILD BESIKTNINGSEDVANLIG BESIKTNINGKommersiell - Finansiell - Legal• Skattemässig• Organisatorisk• Teknisk• Miljömässig• IT/IS• Pension• Försäkring• Immateriella rättigheter• FastigheterBESIKTNINGENS OLIKA FORMER…• Arbetsrättslig• M.fl...ANDRA FORMER: Säljarbesiktning (vendor due diligence)©RobertSevenius2012
  5. 5. PROCESSEN & PROJEKTET…| 5KÖPAVTALAVSIKTSFÖRKLARINGStrategifas IntegrationsfasTransaktionsfasFÖRETAGSBESIKTNINGFörberedelseInformations-insamlingAnalysRapporteringImplementering1 2 3 4 5©RobertSevenius2012
  6. 6. | 6TOTAL RISKKÖPARENSRISKSÄLJARENSRISKGARANTIER(bl.a.)FÖRETAGS-BESIKTNING(bl.a)RÄTTSLIG FUNKTION…KÖPLAGEN 17 3 st KÖPLAGEN 20 2 st©RobertSevenius2012
  7. 7. PRAKTISK FUNKTION…| 72) PRIS & VÄRDE4) INTEGRATION3) AVTAL & LEGAL• Prisjusteringar• Prismekanismer• Omvärdering• Garantier• Fullföljandevillkor• Kontrollvillkor• MAC-villkor• Transaktionsstruktur• Separation & avgränsning• Dag 1-frågor• Management avtal• Integrationsprogram• Kommunikationsplan• Synergiplanering1) TRANSAKTIONSHINDER(”deal-breaker”)6) INGEN ÅTGÄRD5) MER BESIKTNING©RobertSevenius2012
  8. 8. ”FÖRETAGSBESIKTNINGÄR ATTLÄSA ETT FÖRETAG SOMEN DETEKTIVROMAN”| 8©RobertSevenius2012

×