Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psk tahun 4

638 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Psk tahun 4

  1. 1. KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI DUA BAHAGIAN. ANDA DIKEHENDAKI MENJAWAB SEMUA SOALAN DALAM KEDUA-DUA BAHAGIAN. BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF ( 60 MARKAH ) Pilihsatujawapan yang betul. 1. Mengapakahperlunyakitamengenalidirisendiri? A. Mengenalikisahsilamkeluarga B. Menyembunyikankeburukandiri C. Berasabanggadengankebaikandiri D. Mengetahuikekuatandankelemahandiri 2. Apakahkebaikan yang diperolehjikakaitaselalubersenam? A. Menjaminkesihatandankecergasanbadan B. Dihormatiolehkawan-kawan C. Menjadi orang yang berdikari D. Membentukakhlakmulia 3. Apakah yang dimaksudkandengankomunitisekolah? A. Sekumpulanmanusia yang tidakberhubungantarasatudengan yang dalamkawasansekolah B. Sekumpulanmanusia yang salingberhubungantarasatusama dalamkawasansekolah C. Sekumpulanmanusia yang salingberhubungantarasatudengan yang dalamkantinsekolah D. Sekumpulanmanusia yang salingberhubungantarasatudenganyang dalampejabatsekolah 4. lain lain lain Tujuanmenghasilkan rajah salasilahkeluargaialah A. berbanggadengananggotakeluarga B. mengenalianggotakeluargadenganlebihdekat C. memperkenalkanahlikeluargakepada orang lain D. menjagahatianggotakeluarga 5. lain Keluarga yang bahagiaialah A. hidup kaya danmewah B. salinghormatmenghormati C. bilangananggotakeluarganyaadalahramai D. seringbersiar-siardanmeluangkanmasabersama-sama 1
  2. 2. 6. 7. Pernyataanberikutadalahbenar, kecuali A. RendangtokialahmakanantradisionalkaumMelayu. B. Hinavaialahmakanantradisionalkaum Sarawak. C. Rempah-ratus,minyaksapi, santandanminyakbijanialahbahan biasadigunakanolehkaum India. D. Masaklemak cilia pi terkenal di negeri Sembilan. yang Keunikanpakaiantradisionalterletakpada i. Jenis ii. Corak iii. Warna iv. Kualitikain A. B. C. D. i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv 8. Mengapakahkakitangankerajaandigalakkanmemakai batik padaharikhamis? A. Mengekalkanpakaianwarisantradisional B. Menimbulkansuasana yang ceria semasabekerja C. Menarikpelanconguntukdatangke Malaysia D. Merupakankain yang berkualiti 9. Perlakuansopan yang manakahbetul? i. Adlibersalamdengan Jamal apabilabertembung di kedai ii. Amy dudukdengansopan di hadapankedua-duaorangtuanya iii. Zahra tidakmenutupmulutnyaketikamenguap iv. Emil berdiritegakdansnegansemasamendengarucapan guru tapakperhimpunan. A. B. C. D. di i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Soalan 10 berdasarkanpernyataan di bawah Kamuterserempakdengan guru kamu di sebuahpusatmembeli-belah Jaya Jusco 2
  3. 3. 10. Apakahtindakankamu? A. Berpura-puratidak Nampak B. Menutupwajahdengan beg C. Bersembunyi di sebaliktiang D. Menegurdanbersalamdengan guru 11. Pilihpasangan yang salahmengikutnegeridenganibunegerinya. A. Johor – Seremban B. Pahang – Kuantan C. Selangor – Shah Alam D. Pulau Pinang – Georgetown 12. BerikutmerupakantujuanSambutanHariKemerdekaan, kecuali A. Merendahkanmartabat Negara B. Memupuksemangatcintaakan Negara C. Mengharumkannamanegara di arena antarabangsa D. Mengenangdanmenghargaijasa-jasapejuangkemerdekaan 13. Perpaduan 13 buahnegeridankerajaanpersekutuanialahmaksudbagi lambing jalurgemilang A. bulansabit B. warnabirutua C. bintangpecahempatbelas D. tujuhjalurmerahdantujuhjalurputih 14. Mengapakahperlunyamenjadi orang yang bertanggungjawab? i. Untukmendisiplinkandirikita ii. Mendapatganjaran iii. Supayamendapatpujian iv. Menjadiseorang yang bolehdipercayai A. B. C. D. i dan ii i dan iv i, ii dan iv i, iii dan iv Soalan 15 berdasarkanpernyataan di bawah Pandaimenjahit Pandaimembaiki radio 3
  4. 4. 15. Pernyataan di atasmenunjukkankekuatanseseorangdarisegi A. kebolehan B. tingkahlaku C. pengetahuan D. pengalaman 16. Di manakahterletaknyanegaraMalaysia ? A. Rantau Asia Tenggara B. Rantau Asia Barat C. Rantau Asia Timur D. Rantau Asia Pasifik 17. Antaraadab yang betulketikaberinteraksiialah A. memberikansenyuman B. ketawadenganketerlaluan C. bercakapdengan nada yang tinggi D. beredartanpamemintaizinterlebihdahulu 18. Sebagairakyat Malaysia, akanpakaiantradisionalkita. A. Pelik B. Bangga kitamestilahberasa ______________ C. Benci D. Sedih 19. Antaraberikut, yang manakahbukan Bandar-bandarutama di Kelantan? A. Tumpat C. GuaMusang B. Pasir Mas D. Seri Menanti 20. Apakahnegara yang berjirandengan Malaysia? A. Myanmar C. Indonesia B. Thailand D. China 21. Apakahkeistimewaan Malaysia yangdapatmenarikramaipelancong? A. Kepelbagaiankeluarankereta Malaysia B. Kepelbagaianpakaiantradisional C. Kepelbagaiantumbuh – tumbuhan D. Kepelbagaianmakanan 22. Apakah yang dimaksudkandenganadabberinteraksi? A. Bertuturdengansuara yang kuat 4
  5. 5. B. Bertuturdengantertibdansopan C. Bertutursambilmenggerakkantangan D. Bertuturtanpamenghiraukanperasaan orang lain. 23. Laddu, tanduri, tosedancapatiialah i. makanantradisionalkaumkadazan ii. makanantradisionalkaumindia iii. makanan yang turutdigemariolehkaum-kaum lain di negaraini iv. menjadimenu sarapanpagi A. B. C. D. 24. i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Asalusulmakanantradisional yang manakahbetul? i. Budu – Perak ii. Lulun – Sarawak iii. NasiDagang – Terengganu iv. Cencaluk – Melaka A. B. C. D. i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii,iiidan iv 25. Alifdimintaolehgurunya agar mengambilbukudibilik guru. ApakahjawapanAlif? A. Kaki sayasakit, cikgu. B. Baiklahcikgu,sayaakanmengambilbukuitu. C. Sejakkebelakanganini, cikguseringlupa D. Sayaakanmengambilbukuitusebentarlagi,cikgu. 26. Apakahaspekkeselamatan perludititikberatkansemasamelakukanaktivitiriadahberbasikal? A. Memakaitopikeselamatan B. Menunggangbasikal di tengahjalanraya C. Menggunakanbasikal yang paling mahal D. Memakaibajutahanlasak yang 27. Jothiakanmenghadirimajlisperkahwinansepupunya. sesuaidipakaiolehJothi? A. Sari C. Cheongsam B. Qipao D. BajuKurung yang Apakahpakaian 5
  6. 6. 28. Peribahasa “ di manaadakemahuan di situ adajalan” adalahsalahsatu katakata pendoronguntukmencapaikejayaandanmembina A. maruahdiri B. ketahanandiri B. kemahirandiri D. kesungguhandiri 29. Mengumpulkanresipimakanantradisionalrakyat Malaysia untukdijadikankoleksiakandapat A. menjadipanduankepadamesayarakattempatanataupun orang luaruntukmemasakmakanantersebut B. menanamkanperasaancintadanbanggaterhadapwarisanmakanantradision al C. berkongsikeenakanmakanantradisional yang dihidangkan D. meneruskanwarisanturun-temurun 30. Kempen “RumahkuSyurgaku” dijalankanolehkerajaanuntuk A. menjadikansebuahrumahsebuahkomputer B. memupukkesedaran orang ramaitentangkepentingankeluargabahagia C. menjadikansesebuahrumahitumempunyaiperalatan yang canggih D. menjadikansesebuahrumahitubesardanindah BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR ( 20 MARKAH ) Tandakan( √ ) padapernyataan yang betuldan (×) padapernyataan yang salah. 6
  7. 7. 1. – Mengetahuiasal usulmakanantradisionalmenunjukkankitamenghargaimakanantradisional diwarisi. ( 2. ) PakaiantradisionallelakiMelayuialahbajuMelayu dipakaidengansampingdansongkok. ( 3. ) ) Malik memperlahankanbunyitelevisyensemasaayahnyasedangsolat. ( 5. yang Ibrahim membongkokkansedikitbadannyaketikaberjalan di hadapanibubapanya. ( 4. yang ) Negeri Selangor terkenaldengankehalusantenunansongketdancetakanbatinya. ( ) 6. Makyongdandikirbaratmerupakanantarawarisan yang masihdijaga di negeri Perak. ( 7. Datuk Seri MohdNajib bin Abdul RazakialahPerdanaMenteri yang keenam. ( 8. ) ) DuaekorharimaupadaJata Negara melambangkankeberanianrakyat Malaysia menjagakedaulatannegara. ( 9. ) Zahidmengatakankalau orang lainbolehberjaya, makadia pun bolehberjaya. Inimenunjukknadiamempunyaikeyakinandiri. ( ) 10. Setiapindividuharuscermatmenguruskandiridenganbertanggungjawab. ( ) (10 markah ) Namakanibunegeribaginegeri-negeridibawah 7
  8. 8. 1. Kedah :___________________________________________ 2. Pulau Pinang :___________________________________________ 3. Perlis :___________________________________________ 4. Pahang :___________________________________________ 5. Kelantan :___________________________________________ 6. Pahang :___________________________________________ 7. Sabah :___________________________________________ 8. Johor :___________________________________________ 9. Negeri Sembilan :___________________________________________ 10. Perak :___________________________________________ ( 10markah ) 8

×