Tilpasset Opplæring

2,409 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tilpasset Opplæring

  1. 1. Tilpasset opplæring <ul><li>Roald Tobiassen </li></ul><ul><li>Høgskolen i Østfold </li></ul>
  2. 2. Stortingsmelding 30, 2004 Tilpasset opplæring? <ul><li>Dagens skole klarer i for liten grad å leve opp til målet om at alle elever skal ha inkluderende og tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Nesten 20 % av elevene går ut av skolen uten å ha tilegnet seg helt grunnleggende leseferdigheter </li></ul><ul><li>15 % av den samlede elevmassen har moderate atferdsvansker, 2-3 % har alvorlige problemer, 40-50 % av de som mottar spesialundervisning defineres som elever med atferdsproblemer av lærerne </li></ul>
  3. 3. En inkluderende skole <ul><li>Alle barn og unge skal ha plass, og ikke bli skilt ut </li></ul><ul><li>Den nærmeste skole </li></ul><ul><li>Den vanlige klasse/gruppe </li></ul><ul><li>Alle elever får opplæring tilpasset evner og forutsetninger </li></ul><ul><li>Aktiv deltakelse i fellesskapet </li></ul><ul><li>Faglig og sosialt utbytte </li></ul><ul><li>Motivere for livslang læring </li></ul><ul><li>Alle elever er hele skolens ansvar </li></ul><ul><li>Alle elever skal oppleve tilhørighet og verdsetting i fellesskapet </li></ul><ul><li>Å satse på en inkluderende skole er et verdivalg </li></ul>
  4. 4. På vei mot en bedre skole!? <ul><li>Bedre kontakt med hver elev </li></ul><ul><li>Tettere oppfølging av hver elev </li></ul><ul><li>Utnytte fellesskapet som ressurs </li></ul><ul><li>Tydeligere om hvor eleven befinner seg faglig </li></ul><ul><li>Dokumentere måloppnåelse </li></ul><ul><li>Bedre arbeidsrutiner for elevene </li></ul><ul><li>Tettere kontakt med hjemmet </li></ul><ul><li>Bedre utviklingssamtaler </li></ul><ul><li>Kollektivt ansvar for alle elevene, spesifikt ansvar for basisgruppa </li></ul><ul><li>Bedre ressursutnyttelse </li></ul>
  5. 5. Differensiering <ul><li>Elevenes forutsetninger og evner </li></ul><ul><li>Læreplanmål og arbeidsplaner </li></ul><ul><li>Nivå og tempo </li></ul><ul><li>Organisering av skolehverdagen </li></ul><ul><li>Læringsarena </li></ul><ul><li>Arbeidsmåter og arbeidsmetoder </li></ul><ul><li>Vurdering </li></ul>
  6. 6. Elevenes forutsetninger og evner Forutsetning i ordboka: og læreplanen: <ul><li>Nynorsk: føresetnad – av ”å setja føre”, noe som er der før noe annet </li></ul><ul><li>Riksmålsordboka: forutsetning er en omstendighet, betingelse som ligger til grunn for eller muliggjør noe </li></ul><ul><li>Engelsk: aptitude – anlegg, dyktighet, tilbøyelighet </li></ul><ul><li>Læreforutsetning : forventet mulighet til å lære </li></ul><ul><li>Evner </li></ul><ul><li>Modningstrinn </li></ul><ul><li>Alder </li></ul><ul><li>Lærelyst, motivasjon </li></ul><ul><li>Evne til ansvarlighet </li></ul><ul><li>Utviklingspotensialet </li></ul><ul><li>Sosial, lokal, nasjonal bakgrunn </li></ul>
  7. 7. Hvordan få kjennskap til elevene? <ul><li>Det kan skje når lærer: </li></ul><ul><li>Varierer undervisningsmetodene </li></ul><ul><li>Veksler mellom forskjellige oppgaver og aktivitetsformer </li></ul><ul><li>Tilbyr elevene å velge temaer og arbeidsmåter </li></ul><ul><li>Sørger for variasjon i læringsarenaer </li></ul><ul><li>Studerer elevenes arbeid i ulike fag </li></ul><ul><li>Iakttar elevene i ulike situasjoner </li></ul><ul><li>Inviterer elevene til å vurdere seg selv </li></ul><ul><li>Snakker med elevene; ind, gruppe, klasse </li></ul><ul><li>Snakker med andre lærere </li></ul><ul><li>Samarbeider med foreldre og lytter til deres stemme </li></ul><ul><li>Utfordrer sine egne fortolkninger av hva som skjer i klassen </li></ul>
  8. 8. Observasjon av læreforutsetninger <ul><li>Evner og anlegg </li></ul><ul><ul><li>Faglig : lese- og skriveferdighet, læreforutsetninger, evneprofil (teoretisk/praktisk), selvbilde, preferanser i fag, interesser </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsfunksjon : Motivasjon, konsentrasjon, selvstendighet, kognitiv stil, reaksjon, frustrasjon, arbeidstempo, nøyaktighet </li></ul></ul><ul><li>Sosial funksjon </li></ul><ul><ul><li>Verbal aktivitet (ønsket, uønsket?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvkontroll, motorisk ro </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktevne (selvhevdelse, åpenhet, tilbakeholdenhet, empati) </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeidsevne </li></ul></ul><ul><ul><li>Vennskapsrelasjoner </li></ul></ul><ul><li>Motorisk utvikling </li></ul><ul><ul><li>Finmotorisk: blikk, hode, tale, mimikk, øye/hånd </li></ul></ul><ul><ul><li>Grovmotorisk: Gange, bruk av kroppen, koordinering, utholdenhet </li></ul></ul><ul><li>Sosiokulturell bakgrunn </li></ul><ul><ul><li>Bosted, familierelasjoner og miljø, kulturelle forhold </li></ul></ul><ul><li>Generelt </li></ul><ul><ul><li>Læreruttalelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreldreuttalelse/-samarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>SFO, andre etater/instanser, fritid </li></ul></ul><ul><ul><li>Skoleveien, friminuttene </li></ul></ul>
  9. 9. Individ- og systemorientering <ul><li>Individorientering </li></ul><ul><li>Hovedvekten legges på forståelse av den enkelte elevs læreforutsetninger og særskilte behov </li></ul><ul><li>Praksis vil være orientert mot tiltak for å tilrettelegging for den enkelte, faglig og sosialt </li></ul><ul><li>Systemorientering: </li></ul><ul><li>Hovedvekt på forståelse av hvilke kontekster og systemer i skole/sosiale fellesskap som vil gi barn og unge med særskilte behov rike læringsmuligheter i et inkluderende miljø </li></ul><ul><li>Praksis er orientert om tiltak som skaper endringer og tilpasninger, og som omfatter flere elever enn de som får spesialundervisning </li></ul>
  10. 10. Spesialundervisning som: Individuelle mangler Miljø- og systemorienterte mangler Problemelev Problemskole Svak faglig ytelse og kompetanse Skolens organisasjonsformer, arbeidsmåter og innhold/fagstoff lite tilpasset og meningsfullt for alle elever Brudd på normer og regler Skolens normer og regler i lite samsvar med normer og verdier i et (post-) moderne, flerkulturelt samfunn Eleven ikke i samhandling og kommunikasjon Skolen innbyr ikke til samhandling og kommunikasjon Brudd på det normale Trange rammer for normalitet, lite verdsetting av mangfold
  11. 11. Inkludering - hovedutfordringer <ul><li>Hvordan ivareta alles rett til å tilhøre et fellesskap? </li></ul><ul><li>Hvordan oppnå at ingen opplever å bli utsatt for sosial og pedagogisk utstøting og mangel på oppfølging? </li></ul><ul><li>Hvordan gi særordninger uten at det virker segregerende? </li></ul><ul><li>Hvordan utforme og behandle særordninger slik at de kan oppleves som en del av det mangfold og variasjoner som uansett preger skole? </li></ul><ul><li>Hvordan videreføre og ta tak i disse prosessene på en konkret måte (å være en proaktiv skole)? </li></ul>

  ×