Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perempuan tidak berasal daripada tulang rusuk

198 views

Published on

Perempuan tidak berasal daripada tulang rusuk

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perempuan tidak berasal daripada tulang rusuk

  1. 1. PEREMPUAN TIDAK BERASAL DARIPADA TULANG RUSUK Muhammad Hanief bin Awang Yahaya Kita sering mendengar cerita bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Sehingga terdapat ungkapan yang mengatakan wanita dijadikan daripada tulang rusuk supaya yang dekat dengan hati dan supaya sering didampingi serta diingati dan bermacam-macam lagi. Begitu juga, hampir semua kitab-kitab tafsir menyebutkan kisah penciptaan Hawa dan menjadi asas kepada ulama tafsir ketika menjelaskan maksud ayat pertama surah al-Nisa’. (Sila lihat Tafsir at-Tabari, Tafsir al-Baidhawi, al-Kahzin dan lain-lain) Kenyataannya ialah tidak ada satupun ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah s.a.w. yang jelas menyebutkan hakikat kejadian Hawa. Al-Quran tidak menyebutkan Hawa dicipta daripada Adam tetapi manusia itu dicipta daripada jiwa yang satu. Apa yang disebutkan di dalam al-Quran ialah manusia itu diciptakan daripada jenis yang sama dengannya juga. Seorang manusia tentunya ibu bapanya manusia juga bukan makhluk yang lain. Abu A`la al-Mawdudi menulis komentar bagi ayat pertama surah al-Nisa’ ini: “Umumnya para pentafsir al-Quran menyebutkan Hawa dicipta daripada tulang rusuk Adam dan Bible juga menyebutkan perkara yang sama. Kitab Talmud pula menambah bahawa Hawa diciptakan daripada tulung rusuk Adam yang ketiga belas. Tetapi al-Quran tidak menyentuh langsung perkara ini dan hadis-hadis yang dipetik untuk menyokong pandangan ini mempunyai makna yang berbeza dari yang sering difahami. Oleh itu, perkara yang terbaik ialah membiarkan perkara yang tidak dijelaskan seperti yang terdapat dalam al-Quran dan tidak perlu membuang masa bagi menentukan perinciannya.” (The Meaning of The Quran, jil. 2 hal. 94) Menurut al-Mawdudi, hadis-hadis Rasulullah s.a.w. tidak menyatakan perkara yang sebagaimana yang tersebar dalam masyarakat Islam iaitu sebenarnya tidak ada satupun hadis baginda s.a.w yang menerangkan asal-usul kejadian Hawa. Kaedah yang sebenar ialah tidak perlu memberatkan diri dalam menentukan perkara yang Allah s.w.t. tidak menyatakan dengan terang dan jelas. Contohnya, apabila Allah s.w.t. menyebutkan cerita tentang bahtera Nabi Nuh tidak perlu bagi kita untuk menentukan apakah saiz dan kapasitinya atau bahan buatannya. Perincian itu bukan menjadi maksud penurunan al-Quran. Apa yang penting ialah menjadikan peristiwa tersebut sebagai iktibar dan pengajaran. Dengan kata lain, al-Quran bukan kitab sejarah atau sains tetapi kitab yang memberi panduan hidup kepada manusia supaya selamat di dunia dan akhirat. Dalam hal ini Shah Waliyullah menyebutkan dengan jelasnya. Kata beliau ketika mengulas kisah- kisah yang diceritakan oleh al-Quran: “Bukanlah maksud cerita-cerita di dalam al-Quran untuk
  2. 2. mengetahui cerita itu sendiri. Maksud sebenarnya ialah supaya pembaca memikirkan betapa bahayanya syirik dan kemaksiatan serta hukuman Allah hasil dari perbuatan syirik itu di samping menenangkan hati orang-orang yang ikhlas dengan tibanya pertolongan dan perhatian Allah kepada mereka” (al-`Fawz al-Kabir Fi Usul al-Tafsir, hal. 138) Mengapa Berlaku Kekeliruan Tentang Kejadian Hawa Ini? Ada beberapa faktor mengapa berlaku kekeliruan dalam memahami makna sebenar ayat ini: 1. Berpegang Dengan Riwayat Israiliyyat Fasal yang kedua di dalam Sifr al-Takwin menyebutkan Hawa diciptakan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam ketika baginda sedang tidur. (Tafsir al-Manar, jil. 4, hal. 268). Disebabkan ada riwayat dalam kitab-kitab yang dahulu, ahli-ahli tafsir terus menganggap ia sebagai sokongan atau pentafsiran kepada al-Quran. Bagaimana mungkin ayat al-Quran ditafsirkan dengan riwayat Israiliyyat walhal penurunan kitab-kitab nabi terdahulu lebih awal lagi daripada al-Quran. Sepatutnya, kitab yang turun kemudianlah yang menjelaskan kitab-kitab yang terdahulu. Hadis berkenaan perkara ini mempunyai beberapa versi. Antaranya ialah; 1. Perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk 2. Perempuan seperti tulang rusuk. 3. Perempuan adalah tulang rusuk. 2. Mengkhususkan Keumuman Hadis Tanpa Nas Yang Jelas Antara kesilapan dan kekeliruan ialah mengkhususkan lafaz hadis yang menyebut perempuan kepada Hawa. Hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. semuanya dengan jelas menyatakan perempuan dalam bentuk tunggal atau jamak dan tidak ada yang menyebutkan Hawa secara khusus. Jelasnya, para pentafsir menyangka wanita dalam hadis tersebut adalah Hawa tanpa berdasarkan kepada nas yang lain yang menentukan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. itu. 3. Kesilapan Memahami Kata Sendi Nama Min ‫نم‬ Walaupun perkataan ‘min’ itu memberi erti “daripada”, “punca sesuatu perkara” atau “sebahagian”, kata sendi nama ‘min’ juga mempunyai makna lain seperti “untuk menyatakan sebab” dan “menyatakan jenis sesuatu perkara”. Oleh itu, pemakaian huruf ini dalam bahasa Arab adalah luas dan tidak semestinya terikat dengan satu makna sahaja. (lihat, Ibn Hisyam, Mughni al-Labib, jil. 1, hal. 319)
  3. 3. Abu Muslim al-Asfahani mengatakan, maksud menciptakan daripadanya pasangannya ialah menciptakannya dari jenisnya (Hasyiah Zadah `Ala al-Baidhawi). Ini seperti ayat-ayat al-Quran berikut: َ‫ن‬ِ‫ن‬ ‫آ‬‫َي‬ِ‫ت‬ِ‫ه‬ َ‫ن‬‫ن‬ِْ ِ َِ ِ َُِ ْ‫م‬ ‫ن‬‫ن‬‫أ‬ ‫ن‬ِْ‫ن‬َِ ُِِْ ‫ن‬َ‫ن‬ِِْْ‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬ََِِ‫ت‬ُِ ِ‫و‬ِ ِِ ِْ َََِ‫ت‬َِ‫أ‬ َْ‫ل‬َ‫ل‬َِِْ‫ي‬َ َ‫ن‬َِ ِْ ََِّ‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬ِْ‫ل‬َََِ‫ن‬ َ‫ن‬‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬َِِ ِ ََِِِ‫ن‬ْ ‫ل‬ُ‫ن‬َِِِ‫ي‬ِ‫ت‬ َ‫م‬ َََِْ َ َِ‫ت‬ Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan- keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (Surah al-Rum: 21) ‫تآ‬‫م‬ َ‫م‬‫ل‬ِ‫ل‬‫م‬ َُُِِ‫ت‬ َ‫ن‬َِ ِْ ََِّ‫ن‬ ‫َم‬ِ ََِ َََ ِ‫ن‬‫ن‬ِْ َ‫ن‬َِ ِْ ََِّ‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬ِْ‫ل‬َََِ‫ن‬ َ‫ن‬‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬َِِ ِ‫و‬ِ ِِ ‫أ‬ َُِ َََ ِْ َ َِِْ‫ن‬‫ن‬ََْ ‫ل‬ُ‫َي‬ِ‫م‬ ِْ‫ل‬‫س‬ ِْ َ‫م‬َِْ‫ل‬ ‫آ‬ََ‫ي‬‫ن‬ِِ ِ‫ه‬َ‫ت‬َِ ‫ل‬ُ‫ت‬َََُِِ ‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬ََْ Dialah yang menciptakan langit dan bumi; Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan (bagi bintang- binatang itu); dengan jalan yang demikian dikembangkanNya (zuriat keturunan) kamu semua. Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (ZatNya, sifat-sifatNya dan pentadbiranNya) dan Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. (Surah al-Syura: 11) ِْ َ‫ن‬َِ ِْ ََِّ‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬ِْ‫ل‬َََِ‫ن‬ َ‫ن‬‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬َِِ ِ‫و‬ِ ِِ ‫ل‬ ‫ن‬ َ ِْ َُِ‫ل‬‫ت‬‫ن‬‫ََي‬ ِ‫ن‬‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬ََُِِِِِّْ ‫ن‬ََِِِِْ ِْ ِ‫ن‬‫ت‬َُِ َ‫م‬‫ل‬َِِ ِْ ََِّ‫ن‬ َ‫ن‬‫ن‬ َ‫م‬‫ل‬َِِ ِ‫و‬ِ ِِ Dan Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu daripada pasangan-pasangan kamu anak-anak dan cucu dan memberikan rezeki kepada kamu daripada benda-benda yang baik. (Surah al-Nahl: 72) Ayat-ayat ini tidak boleh difahami sebagai isteri-isteri kita itu diciptakan daripada diri atau jasad kita tetapi mestilah difahami sebagai “mereka itu dari jenis yang sama dengan kita”. َ‫م‬‫ت‬ِ ُِ َ‫ْء‬‫ل‬‫م‬ُِ ِ‫ن‬‫ت‬َ‫ن‬َ‫م‬‫ل‬‫ن‬َََُ َ‫م‬‫ل‬َِ‫ت‬َِِ‫ع‬ َِ‫ت‬ُِِ َ‫م‬‫ي‬‫ي‬َِ‫ع‬ َِ‫ن‬ ‫َآ‬‫ت‬َِِ‫ع‬ ََّ‫ت‬َِّ‫ع‬ َ‫م‬‫ل‬ِْ‫ل‬َََِ‫ن‬ َ‫ن‬‫ن‬ َ‫و‬ْ‫ل‬ْ ُِ َ‫م‬‫ل‬ِِ‫م‬َِِ َََِِْ Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu, yang amat berat baginya kesusahan kamu, sangat berharap akan keimanan kamu dan sangat kasih serta menyayangi kepada orang-orang yang beriman. (Surah al-Taubah:128) ‫ل‬َِِّ‫ل‬‫ت‬ِْ ‫آ‬‫َي‬ِ‫ت‬ِ‫ه‬ َ‫م‬ََ‫ت‬َِِ‫ع‬ ْ‫ل‬ََ‫ي‬ِ‫ت‬ َ‫م‬َْ‫ل‬َََِ‫ن‬ َ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬َْ‫ل‬ْ ُِ َ‫م‬َ‫ت‬‫م‬ ِ‫ف‬ِ ُِ َُ‫أ‬ ِ‫ن‬‫ت‬َ‫ن‬َ‫م‬‫ل‬‫ن‬َََ َِِْ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ن‬ َ ‫ن‬‫ن‬ِ‫ن‬ ََََََِِِْ ‫ل‬‫م‬‫ل‬َ‫ل‬‫ن‬‫ل‬َِ ‫ل‬‫ت‬ِْ َ‫م‬َ‫ت‬َ‫تن‬ُ‫ل‬‫ن‬ َ‫و‬ ِِِْ ََِْ ‫ل‬‫و‬ََُِ َ‫ن‬‫ن‬ َْ‫ل‬ََِِ َ‫ن‬‫أ‬ ِْ ِِْ‫ن‬ََََِِ ِْ ِ‫ي‬َِ‫ي‬ Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memberikan kurniaan yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutuskan seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan Kitab dan Hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu berada di dalam kesesatan yang nyata. (Surah Ali Imran: 164.)
  4. 4. Kedua-dua ayat ini dengan jelasnya menyebutkan Rasulullah s.a.w. yang diutuskan kepada kita adalah dari kalangan manusia yang sama seperti kita bukan dari kalangan makhluk yang lain seperti malaikat. Dengan itu, hadis ini ditafsirkan sebagai sifat dan perasaan perempuan itu daripada jenis yang mudah bengkok. ُْ َ ََ ‫عن‬ َُ ‫سُت‬ ْ ُ‫ن‬ ‫عن‬ َِْ ْ‫ي‬ ْ َْ ‫َُِه‬ ‫مُي‬ ‫ت‬ ِ ‫م‬ ُ َََ ‫تْم‬ ََْ ‫َهلل‬ ُ ‫منن‬ ‫ت‬ ‫َن‬ ِ ‫(نن‬ :‫َو‬ َ ‫َم‬ ْ ْ ‫تآ‬ َ ‫ع‬ ‫هللا‬ َْ ِ ‫م‬ َ ‫يآ‬ ُِ ‫ي‬ ‫ْنن‬ ،‫آ‬ ‫ُْي‬ ِ ‫تنآ‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ُس‬ ‫إن‬ ‫م‬ ،‫ِه‬ ‫نع‬ ‫َب‬ ْ ََ ْ ‫م‬ ‫لْم‬ ‫نعْج‬ ‫ْأن‬ ،‫َب‬ ْ ‫نن‬ ‫َن‬ َ َ ‫َن‬ َ‫إ‬ ‫م‬ ،َُ‫ت‬ َ ‫َْم‬ َ ََ ُ . َُ‫ت‬ َ ‫َْم‬ َ ََ ُ َِْ ْ‫ي‬ ْ َ ‫م‬ ،‫نعْج‬ ‫َّو‬ ‫ت‬ Sesiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya dan hendaklah dia menjaga wanita dengan sebaik-baiknya kerana sesungguhnya mereka diciptakan daripada tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas, jika kamu berusaha untuk membetulkannya kamu akan mematahkannya, jika kamu terus biarkan begitu ia akan terus bengkok. Oleh itu terimalah pesanan supaya menjaga wanita-wanita dengan baik. (Hadis riwayat al-Bukhari no: 4890) ‫َو‬ ِ َ‫نُن‬ ََ :‫َو‬ َ ‫َم‬ ْ ْ ‫تآ‬ َ ‫ع‬ ‫هللا‬ َْ ِ ‫هللا‬ ‫ْْو‬ ُ ‫نن‬ :َُ ‫سُت‬ ْ ُ‫ن‬ ‫ََ.عن‬ ‫ُْي‬ ِ ََ‫ي‬ ‫ن‬ َ‫ن‬ ‫أن‬ ،‫َب‬ ْ Perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu ingin memperbetulkannya kamu akan mematahkannya. (Hadis riwayat al-Bukhari no: 4889). Hadis ini telah dikemukakan oleh Imam al-Bukhari di dalam kitab al-Nikah bab berlembut dengan wanita. Tujuan al-Bukhari mengemukakan hadis ini ialah untuk menyatakan sifat fitrah wanita bukannya hakikat kejadian mereka. Apakah tubuh atau jasad wanita akan mudah patah apabila dikasari oleh orang lain? Tentu sekali tidak. ‫ِو‬ ‫هللا‬ ‫ْْو‬ ُ ‫َو‬ َ :‫َو‬ َ .َُ ‫سُت‬ ْ ُ‫ن‬ ‫ََ.عن‬ ‫ُْي‬ ِ ََ‫تن‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ُس‬ َُ‫أ‬ .‫َب‬ ْ ََ ِ َ‫نُن‬ ََ ‫أن‬ :‫َم‬ ْ ْ ‫تآ‬ َ ‫ع‬ ‫هللا‬ ‫ى‬ Sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk. Jika kamu ingin memperbetulkannya kamu akan mematahkannya. (Hadis riwayat Muslim no: 1468.) Hadis ini lebih jelas lagi menyatakan sifat perempuan itu seperti tulang rusuk bukan diciptakan daripada tulang rusuk. Penggunakan partikel kaf ini bagi menyatakan persamaan antara perempuan dan tulang rusuk. Sementara ayat yang kedua merupakan sudut persamaan antara kedua-duanya. Kecenderungan Imam al-Bukhari ketika membuat Tarjamatul Bab di dalam Sahihnya, iaitu: . ‫َب‬ ْ ََ ِ َ‫نُن‬ ََ َ‫ن‬ َ‫(أ‬ :‫َم‬ ْ ْ ‫تآ‬ َ ‫ع‬ ‫هللا‬ َْ ِ ُْ َ ََ ‫ْو‬ َْ ،‫َْم‬ َ ََ ‫نب‬ َََُْ‫ن‬ ََ :‫َي‬ ُ Bab berlembut dengan wanita dan sabda Nabi s.a.w.: Sebenarnya perempuan itu seperti tulang rusuk.

×